Apgaulės ir korupcijos prevencija

Apgaulės ir korupcijos prevencijos politika
PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos
direktoriaus 2015 m. spalio 21  d.
įsakymu Nr. V2-213

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. PASKIRTIS

1. Šis dokumentas nustato pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius vykdomoje įstaigos veikloje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
3. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgsena.

III. SIEKIS

5. Pašalinti korupcijos atsiradimo galimybes ,,Atgimimo“ mokyklos veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas, priklausančias mokyklai pagal įstaigos nuostatus, užtikrinti žmonių teises ir laisves.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
6.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;
6.2. Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
6.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;
6.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant  pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

V. PREVENCIJOS TIKSLAI

7. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija  netrukdytų mokyklos veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę.
8. Rengiamos antikorupcinės priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės. Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti mokyklos bendruomenės nepakantumą korupcijai.
9. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta visuotinai pripažįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, žmonių švietimu ir jų parama.
10. Šiame dokumente numatytos priemonės   siejamos su iškilusių problemų sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandančios korupcijos mokyklos veiklos sistemoje. Taip pat būtina visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.
11. Skatinti glaudesnį mokyklos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis bei visuomene.

VI. PREVENCIJOS UŽDAVINIAI

12. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas mokyklos veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą.
13. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti.
14. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės.
15. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.
16. Organizuoti   skaidrų mokyklos veiklos vykdymą.
17. Skirti už šios programos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.
18. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
19. Įtraukti į korupcijos prevenciją mokyklos darbuotojus.
20. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama:
20.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;
20.2. Apklausos duomenys:
20.3. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimą dėl mokyklos lėšų ir kito turto;
20.4. Darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);
20.5. Mokyklos ir jos  darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;
20.6. Reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;
20.7. Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

21. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.
22. Sistemingas jaunosios kartos nepakantumo korupcijos apraiškoms visuomenės gyvenime ugdymas.
23. Antikorupcinių temų įtraukimas į kiekvienos mokyklos klasės ugdymo procesą.
24. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už mokyklos veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.
25. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybės būtų teikiama viešiesiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir užkirsti kelią korupcijai ir apgaulei mokyklos veikloje.
26. Nustatyti galiojančių tvarkos normų pažeidimų tyrimas.
27. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.
28. Savo kompetencijos neviršijimas.
29. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.
30. Mokyklos darbuotojų supažindinimas su korupcijos prevencijos politika.
31. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.
32. Mokyklos kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.
33. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos  nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su mokyklos veikla  laikymasis.
34. Mokyklos darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos perspėjime.
35. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Informaciją apie korupciją Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje darbuotojai, bendruomenės nariai gali teikti direktoriui raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems prieinamais būdais.
37. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus taikomos atitinkamos  priemonės.
38. Visi mokyklos darbuotojai privalo būti supažindinti su korupcijos prevencijos tvarka.
39. Vykdant mokyklos veiklą turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.

PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus 2015 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr.V2-213

 

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2016-2018 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO
PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai
1. Sudaryta darbo grupė, atsakinga už korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymą ir kontrolę. 2016 m.I ketvirtis Direktorius
2. Supažindinti darbuotojus su korupcijos prevencijos programa ir planu. 2016 m.I ketvirtis Darbo grupė
3. Internetinėje svetainėje paskelbti mokyklos korupcijos prevencijos 2016-2018 m. priemonių planą. 2016 m.I ketvirtis Raštinės vedėjaI. Cololo,

Mindaugas Streikus

4. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją ir pasiūlymus dėl jo tikslinimo. 2016-2018 m. Darbo grupė
5. Atlikti korupcijos pasireiškimo mokykloje tikimybės nustatymą. 2016 m.II ketvirtis Darbo grupė
6. Įstaigos informacinio skelbimo vietoje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika. 2016-2018 m.  Darbo grupė
7. Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti mokyklos vadovą. Gavus pranešimą Darbo grupė
8. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai ar kitomis priemonėmis pranešti apie apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti) Nuolat Direktorius, darbo grupė
9. Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymą Darbo grupė
10. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Kasmet IV ketvirtyje Direktorius
11. Esant reikalui bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba. Pagal poreikį Darbo grupė
12. Vykdyti išorės ar vidaus auditą ir užtikrinti jo rekomendacijų įgyvendinimą. Pagal atskirą planą Direktorius, darbo grupė
13. Vykdyti viešuosius pirkimus, skelbiant ir vykdant juos CVP IS priemonėmis. Pagal mokyklos viešųjų pirkimų taisykles Viešųjų pirkimų organizatorius, komisija
14. Privačių interesų ir pajamų bei turto deklaravimas Kasmet pagal LR įstatymus DirektoriusDirektoriaus pavaduotojai

Vyr. finansininkas

15. Mokyklos  interneto svetainėje skelbti metines finansines ataskaitas ir audito išvadas Vieną kartą per metus Direktorius
16. Nutarimų priėmimo skaidrumas, dalyvaujant įvairioms mokyklos bendruomenės grupėms Nuolat Direktorius
17. Korupcijos prevencijos politikos planas peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, tačiau ne rečiau, kaip vieną kartą per dvejus metus. 2017 m. Darbo grupė

Korupcijos prevencijos veikla, integruota į  ugdymo procesą

Pamokinė veikla
Dalykas Tema Prevencija
Dorinis ugdymas Nusikaltimas kaip pramoga.Kas visuomenėje kontroliuoja moralės normas.

Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu.

Kokią įtaką moralei daro religija ir įvairios kultūros.

Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų laužymu

Fizinis ir psichologinis smurtas

Teisės ir pareigosPagalbos ir patarimų paieška

 

 

Nukrypimai nuo normų

 

 

 

Pagarba asmenybei

Atsakomybės vertė

Lietuvių kalba Vertybių suvokimas. Asmeninė ir bendra atsakomybė Sąmoningumo ir asmeninės atsakomybės ugdymas
Istorija Žmogaus teisų istorija Nusikaltimo ir bausmės suvokimas istoriniame lygmenyje
Pilietiškumo ugdymas Įstatymų pažeidimai ir pasekmės Lietuvos Respublikos Konstitucijos laikymasis
Ekonomika Verslo ir vykdomosios bei įstatymų leidžiamosios valdžios ryšiai.Viešieji pirkimai Švarių rankų politika
Matematika Statistika. Statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje Asmenybės sąmoningumo ugdymas
Neformalus ugdymas
Tolerancijos diena 

Lygių galimybių diena

 

Klasių valandėlės antikorupcinėmis temomis 1 kartą per trimestrą.

Mokinių konkursai antikorupcine tema  (ne mažiau kaip 1 konkursas kiekvienais mokslo metais)

 

 

 

Aktyvios ir pilietiškos asmenybės ugdymas

Pagarba asmenybei 

Lygių galimybių politikos laikymasis

Asmenybės sąmoningumo bei atsakomybės ugdymas