Strateginis planas

 

PRITARTA                                                                   PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos                   Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus 2016 m.      d.                                            direktoriaus 2016 m.     d.

įsakymu Nr.                                                                   įsakymu Nr.

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2016-2018 METŲ

STRATEGINIS PLANAS

 

 1. ĮVADAS

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 ,,Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1700 patvirtintais Valstybės švietimo strategijos nuostatais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (aktuali redakcija 2012 m. gruodžio 29 d. Nr. I-1489), Druskininkų savivaldybės 2011–2020 metų strateginiu plėtros planu, mokyklos nuostatais, mokyklos veiklos įsivertinimo  2013-2015m.rezultatais, mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitomis, seminarų, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.

Mokyklos strateginį planą rengė 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V2-198 patvirtinta darbo grupė, sudaryta iš mokytojų, mokinių ir tėvų atstovų.

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir partnerystės principų.

Mokykla veikia kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises.

 

 1. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokykloje 2015 m. mokosi 669 mokiniai ir dirba 73 mokytojai, iš kurių 1 ekspertas, 20 metodininkų, 44 vyresnieji mokytojai ir 6 mokytojai. Pedagogai dalyvauja mokytojų tarybos, metodinės tarybos, klasių auklėtojų veiklos grupėse, o kartu su mokiniais ir jų tėvais -Mokyklos tarybos darbe.

Nuo 2015m. mokykloje pradėjo veikti Tėvų saviugdos klubas, informacija skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje.

Pradinės klasės mokosi atskirame, 2007 m. renovuotame pastate. Pradinukams 2008 m. įvesta privaloma uniforma, o vyresniesiems mokiniams ji įvesta nuo 2013 m. rugsėjo 1d. Sukurta ir internetinėje erdvėje skelbiama „Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka“. Visiems 1 – 4 klasių mokiniams įrengtos rūbinės, visi 5-10 klasių mokiniai aprūpinti spintelėmis drabužiams ir mokymo priemonėms susidėti.  Nuo 2013m. veikia elektroninis skambutis pradinių klasių pastate.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. mokykla turi sporto ir sveikatinimo pakraipą: visiems mokiniams skiriamos 3 kūno kultūros pamokos, pradinėse klasėse vyksta rytinė mankšta, judrioji pertrauka. Trečioji kūno kultūros pamoka vedama JUC, Sporto centro puikiai įrengtose erdvėse, mokiniai supažindinami su kitokiomis sporto šakomis, kurios neįeina į tradicinę kūno kultūros programą. Vedamos sveikatinimo pamokos 5-7 klasių mokiniams, kitose klasėse-integruotos į klasės valandėles.

Nuo 2000 m. vykdant Druskininkų  Garbės piliečio P. Viščinio testamentą, teikiama geriausio metų mokytojo ir geriausio mokinio  premija per JAV Lemonto lietuvių fondą. Per 1998 – 2015 m. laikotarpį vadovaujantis D. Viščinio garbės premijų skyrimo nuostatais, garbės premijos buvo skirtos 18 mokinių ir 27 mokytojams. D. Viščinio premijos nuo 2013 m. įteikiamos geriausiam 6-8 klasių mokiniui ir sėkmingiausiam metų mokytojui metinėje geriausių mokinių pagerbimo šventėje „Mokyklos viltis“. Ši šventė mokykloje vyksta nuo 2007 m. Į šią šventę kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, savivaldybės ir miesto visuomenės atstovai, buvę mokyklos mokiniai.

Mokykla turi erdvią ir šiuolaikišką skaityklą, turinčią židinio patalpą. Ji  yra mokyklos informacinis centras: veikia 7 kompiuteriai su nemokamu internetu, sukaupti grožinės ir dalykinės literatūros fondai, vyksta netradicinės pamokos, susitikimai, seminarai. Mokyklos internetinę svetainę, kurioje atsispindi visa ugdymo įstaigos veikla, o informaciją renka ir papildo direktoriaus sudaryta darbo grupė.

Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles, organizuojamos jau tradicija tampančios Karjeros dienos. Mokiniai mokomi savanorystės principų dalyvaujant neformaliojo ugdymo LIONS- Quest veikloje, įvairių renginių ir priemonių metu dalyvaudami mokyklos gyvenime,  socialinių veiklų programoje. Vyksta įvairi popamokinė veikla. 2013 m. mokykla buvo pakviesta ir įstojo į Europos mokyklų klubą. Nuo to laiko aktyviai dalyvauja Europos mokyklų klubo veikloje. 2016m.vasario 16-ąją mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“ švenčia savo veiklos 10-etį.

Mokykla turi 13 interaktyvių lentų, intensyviai naudojamų ugdymo veikloje. 2014 m. iš projekto ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ gauta 1 nešiojamas ir 30 planšetinių kompiuterių mokiniams. Iš projekto Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” gautas 1 kompiuteris. 2014 metais vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojasi 4,65 mokinio.2015 metais vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojasi 5,10 mokinio.

Bendruomenė 2011 m. įsijungė į mokyklų Tolerancijos centrų veiklą, vadovaujant prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytai komisijai sovietų ir nacių okupacinių režimų nusikaltimams tirti, o vienas iš išskirtinių istorinių – meninių renginių mokykloje – tarptautinis partizaninių dainų konkursas „Laisvės kelias“, nuo 2007 m. organizuojamas ugdymo įstaigoje.

Mokykla yra besimokanti organizacija: šalies ir tarptautinėse stažuotėse, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvauja dauguma mokyklos mokytojų, mokosi ir techniniai darbuotojai. Tarptautiniai projektai įgauna kitokią kokybę mokyklai nuo 1999 m. dalyvaujant Švietimo mainų paramos fondo tarptautinėje  veikloje.

Mokykla, siekdama kelti ugdymo kokybę, organizuoja tikslinius mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus kartu su Druskininkų švietimo centru, atsižvelgdama į metų veiklos prioritetus bei ugdymo laikotarpiu iškylančias problemas. Pedagogai įsijungė į naujovišką UPC kvalifikacijos kėlimo modelį, paremtą mokytojo mokymusi dirbant – stažuojantis kitoje mokykloje.

Ugdymo plano sudarymo darbo grupė kasmet ieško naujų galimybių mokinių bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti. 2013m. ypač suaktyvinta nuosekliai vykdoma lankomumo gerinimo programa, mokinio taisyklių laikymasis, tobulinamos mokyklos Darbo tvarkos taisyklės, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją. Elektroninis dienynas įvestas 2006, o pradinėse klasėse – 2012 m.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio skirtos papildomos konsultacijos mokiniams, siekiantiems geresnių ugdymosi rezultatų bei turintiems ugdymosi sunkumų, o konsultacijų grafikas skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje. 2015-2016 m. m. visos klasės valandėlės yra tvarkaraštyje ir vyksta vienu metu – taip sudaroma galimybė organizuoti  mokiniams įvairiapusišką veiklą.

Netradicinės pamokos ir pamokos kitose erdvėse – ypač populiari pamokų vedimo forma. Mokytojai iki 10 proc. pamokų veda netradiciškai kitose edukacinėse erdvėse. Didelę įtaką mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui turi mokykloje veikiantys japonų kalbos ir kultūros klubas ir Europos mokyklų klubas. Ypač aktyvus mokykloje Japonų kalbos ir kultūros klubas (žr. lentelė 2013-2015 m. veikla).

 

Metai Renginių skaičius Renginiuose dalyvavusiu svečių iš Japonijos skaičius
2013 5 29
2014 8 32
2015 6 21

Būrelio vadovės iniciatyva mokykloje netradicines pamokas vedė 3 mokytojos  iš Prancūzijos ir 1 iš Naujosios Zelandijos.

2013 m. netradicinio ugdymo dailės pamokas pradinių klasių mokiniams, japonų klubui bei 8 klasės mokiniams dailės pamokos metu vedė Maskvos miesto neformaliojo ugdymo mokyklos “Start” mokytojai – architektai bei organizavo spalvingų mokinių darbų parodą.

Mokiniams kiekvienais mokslo metais sudaromos galimybės pasirinkti kuo įvairesnes neformaliojo ugdymo programas.

 

Sportiniai pasiekimai 2015 m.

Metai Užimtų I vietų skaičius Užimtų II vietų skaičius Užimtų III vietų skaičius
2013 2 5 4
2014 6 5
2015 4 2 1

Ugdymo įstaigoje aktyvi sportinė ir sveikatinimo veikla, todėl daugumos mokinių pasiekimai įvairios paskirties sportinėse varžybose yra geri.

 

Sveikatinimo veikla

2015-2016 m. m. mokykla pradėjo vykdyti papildomą sporto ir sveikatinimo veiklą, o gruodžio mėn. savivaldybės taryba patvirtino pakeistus mokyklos nuostatus, kuriuose įtraukta sporto ir sveikatinimo veikla. 2015-2016 m. m. patyčių prevencijai skiriamos socialinių įgūdžių pamokos mokiniams klasės valandėlių metu. Jas veda socialinis pedagogas ir psichologė. Tai prisideda prie bendro fizinio ir emocinio sveikatos ugdymo mokykloje.

 

Sveikatos ugdymas mokykloje

Renginiai Pranešimai, paskaitos, pamokos Diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai Konkursai, viktorinos, varžybos ir kiti vieši renginiai Stendai
Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 1 19 3 90 1 31 1
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 1 22 1 18 1 20 2 69 4 880 1 2
Fizinis aktyvumas 1 71 3 501
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) 2 41 1 35 1 385 1 1
Aplinkos sveikata 1 99 2 41 2
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 1 15 1 42 2 51 1 80 1 1
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 3 61 1 63
Tuberkuliozės profilaktika 1
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 2 85 2 54 1
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 88 1 93
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 1 19 2 108
Onkologinių ligų profilaktika 1 17
Kitos 1 13 1 23
Iš viso: 7 173 14 528     1 20 11 472 13 1941 5 7

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykloje    dirba Druskininkų visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, kuri dalyvauja  klasių valandėlėse, organizuoja įvairius prevencinius renginius bei konkursus mokiniams, parengia kartu su mokiniais informacinius stendus   ligų prevencijos temomis. Jie, kaip darni komanda,  kartu iniciatyviai dalyvauja mokyklos ir savivaldybės sveikatinimo veiklose. 2015-2016 m. m. patyčių prevencijai skiriamos socialinių įgūdžių pamokos mokiniams klasės valandėlių metu. Jas veda socialinis pedagogas ir psichologė. Tai prisideda prie bendro fizinio ir emocinio sveikatos ugdymo mokykloje.

 

 

 III. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Mokinių skaičiaus mažėjimas

Metai Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius Priešmokyklinio ugdymo grupė 1-4 klasės 5-10 klasės
2013 m. 756 32 19 289 438
2014 m. 708 32 40 298 379
2015 m. 669 30 25 313 331

1-4 klasėse 2013-2015 metais mokinių skaičius proporcingai didėjo: 2015 m. yra 31 pirmoku daugiau lyginant su 2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis. Sumažėjo priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų: 2014 m. turėjome 40 vaikų ir dvi grupes, 2015 m. – 25 vaikus ir vieną grupę ( grupių skaičių reguliuoja steigėjas). Didėjant pradinių klasių komplektų skaičiui pradinės mokyklos korpuse (Vytauto g. 22A) trūksta kabinetų, todėl 2014 m. dvi ketvirtos klasės buvo perkeltos į pagrindinį mokyklos pastatą, 2015 m. – jau trys ketvirtos klasės.

2013 m. pradžioje 5-10 klasėse buvo 438 mokiniai, 17 klasių komplektų. Sumažėjo 2 komplektais, nes pagal Druskininkų savivaldybės mokinių tinklo optimizavimo programą iš 4 aštuntų  klasių komplektų devintoje klasėje suformuoti 2 devintų klasių komplektai. 54 mokiniai, baigę aštuntą klasę išvyko mokytis į „Ryto“ gimnaziją, 7 mokiniai išvyko mokytis į kitas Druskininkų bei kitų savivaldybių mokyklas ir užsienį. Į 5-10 klases atvyko 22 mokiniai iš Druskininkų bei kitų savivaldybių ir  užsienio mokyklų.

2014 m. pradžioje 5-10 klasėse buvo 379 mokiniai, 16 klasių komplektų. Sumažėjo 1 komplektu, nes 73 mokiniai išvyko mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 9 mokiniai į Druskininkų bei kitų savivaldybių ir užsienio mokyklas. Į 5-10 klases atvyko 10 mokinių iš kitų Druskininkų savivaldybės ir užsienio mokyklų.

2015 m. pradžioje 5-10 klasėse buvo 331 mokinys, 14/15 klasių komplektų. 63 mokiniai, baigę aštuntą klasę, išvyko mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 13 mokinių į kitas Druskininkų bei kitų savivaldybių ir užsienio mokyklas. Į 5-10 klases atvyko 5 mokiniai iš Druskininkų bei kitų savivaldybių mokyklų.

 

Pedagoginis personalas

Metai Mokytojų skaičius Mokytojai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai Mokytojai ekspertai Neatestuoti
2013 73 6 44 20 1 2
2014 71 2 46 21 1 1
2015 75 4 48 21 1 1

2013 metais 1 mokytojai suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2 vyresniojo mokytojo.

2014 metais mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta 3 mokytojoms, vyresniojo – 3 mokytojoms.

2015 metais 1 mokytoja įgijo mokytojo metodininko ir 1 vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategoriją.

Dauguma mokytojų dalyvavo Druskininkų švietimo centro organizuojamuose seminaruose. Nemaža dalis mokytojų tobulino kvalifikaciją Ugdymo plėtotės centro seminaruose nemokamai pagal mokyklos vykdomus projektus. Nauja kvalifikacijos kėlimo forma – stažuote užsienio šalyje ( 40 val.) pasinaudojo 2 mokytojos, viena mokytoja stažavosi pusę metų.

2014 metais šalių susitarimu atleista pensinio amžiaus anglų kalbos mokytoja bei darbingo amžiaus istorijos mokytojas.2015 m. į „Ryto“ gimnaziją perėjo dirbti anglų kalbos mokytoja. Nuo rugsėjo mokykloje dirba du nauji mokytojai: muzikos ir kūno kultūros.

Per 2011 m. – 2015 m. laikotarpį iš darbo atleista 13 mokytojų (3 perėjo į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 6- sulaukė pensijinio amžiaus, 4 išėjo savo noru).

Sumažėjus krūviui, padaugėjo mokytojų, dirbančių kitose mokyklose. 2013 metais kitose mokyklose dirbo 4 mokytojai, 2014 – 7 mokytojai,  2015 m. – 15 mokytojų (Druskininkų švietimo centre dirba 5 mokytojai. Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinėje mokykloje dirba 1 mokytojas, Leipalingio pagrindinėje mokykloje ir M. K. Čiurlionio menų mokykloje – 1 mokytojas. Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijoje turi valandų 5 mokytojai, Viečiūnų pagrindinėje mokykloje – 2 mokytojai, Liškiavos mokykloje –daugiafunkciniame centre – 1 mokytojas).

 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Metai Vyresnieji mokytojai Mokytojai metodininkai
2013 2
2014 3 3
2015 1 1

                      Mokykloje liko tik 1 neatestuotas  mokytojas, kuriam nesuteikta kvalifikacinė kategorija.

 

Ūkinio ir techninio personalo pokyčiai (2013-2015 palyginimui) 2016-2018 metams.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1 1 1 1
2. Budėtojai 4 4 4 4 4 4
3. Valytojas 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
4. Elektrikas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5. Santechnikas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Vairuotojas 1 1 1 1 1 1
7. Kiemsargis 1 1 1 1 1 1
8. Naktinis sargas 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
9. Darbininkas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
10. Vyr.finansininkas 1 1 1 1 1 1
11. Buhalteris 1 1 1 1 1 1
12. Raštinės vedėjas 1 1 1 1 1 1
13. Sekretorius 1 1 1 1 1 1
Iš viso: 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Per 2013-2015 metus pareigybių skaičius nesikeitė. Darbuotojų kvalifikacija atitinka pareigybėms keliamus reikalavimus: vairuotojas turi reikiamą kategoriją, santechnikas ir elektrikas – atestuoti (atsakingi už elektros ir šildymo ūkį), pavaduotojas ūkiui, vyr. finansininkas, buhalteris, raštinės vedėjas ir direktoriaus sekretorius turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Per šiuos metus pasikeitė keturi darbuotojai, visi etatai užimti.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

Metai Kvalifikaciją tobulinusių mokytojų skaičius Vidutiniškas dienų skaičius per metus vienam pedagogui
2013 57 6,6
2014 71 6,9
2015 57 5,3

Dauguma mokytojų dalyvavo Druskininkų švietimo centro organizuojamuose seminaruose. Nemaža dalis mokytojų tobulino kvalifikaciją Ugdymo plėtotės centro seminaruose nemokamai pagal mokyklos vykdomus projektus. Nauja kvalifikacijos kėlimo forma – stažuote užsienio šalyje ( 40 val.) pasinaudojo 2 mokytojos, viena mokytoja stažavosi pusę metų.

 

Ugdymas

1-4 kl. pažangumo analizė

Metai Klasė Mokinių skaičius Pažangumas lygiais
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
2013 1 81 25 39 13 2
2 68 19 29 19
3 69 9 48 12
4 71 9 33 27 1
Iš viso: 289 62 149 71 3
Vid. % 21.5% 51.6% 24.6% 1.04%
2014 1 79 12 46 19 1
2 79 15 40 24
3 71 14 33 23
4 69 8 49 12
Iš viso: 298 49 168 78 1
Vid. % 16.4% 56.6% 26.2% 0.3%
2015 1 65 18 40 6 1
2 77 14 46 16
3 77 14 37 24 2
4 69 15 22 21
Iš viso: 288

 

61

 

145 67
Vid. % 21.2 %

 

50.3 %

 

23.3% 1.04%

Per trejus metus mokinių pasiekimai kito nežymiai. 2013 ir 2015 metais mokinių, pasiekusių aukštesnįjį, pagrindinį ir patenkinamą lygį procentas yra labai panašus. 2014 m. mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį buvo mažiau, bet didesnis mokinių skaičius pasiekė pagrindinį lygį, o nepasiekė pagrindinio lygio tik vienas mokinys.

2013 m. keturi 1-4 klasių mokiniai buvo ugdomi pagal individualizuotą programą. Iš jų du mokiniai padarė pažangą, du mokiniai, turintys labai didelius ugdymo (si) poreikius toliau ugdomi respublikinėje reabilitacijos sanatorijoje ,,Saulutė“. Trys mokiniai pagal PPT rekomendacijas ir tėvams prašant palikti kartoti kurso.

2014 m. ir 2015 m. po du 1-4 klasių mokinius mokėsi pagal individualizuotą programą ir padarė pažangą. Po du mokinius dėl nepakankamos socialinės brandos, lietuvių kalbos įgūdžių stokos  (PPT rekomendacijos ir tėvų prašymai) palikti kartoti kurso.

 

5-10 kl. mokinių ugdymo rezultatai

Metai Klasė Mokinių skaičius Pažangumas lygiais
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
2013 5-8 367 35 152 161 19
9,5 % 41,4 % 43,9 % 5,2 %
2013 9-10 99 12 73 14
0 % 12,1 % 73,7 % 14,2 %
2014 5-8 346 35 163 133 15
10,1 % 47,2 % 38,4 % 4,3 %
2014 9-10 90 1 6 77 6
1 % 6,7 % 85,6 % 6,7 %
2015 5-8 307 29 149 107 22
9,4 % 48,5 % 34,9 % 7,2 %
2015 9-10 68 4 51 13
0 % 5,9 % 75 % 19,1 %

5-8 klasėse mokinių, kurie pasiekė aukštesnįjį lygį, skaičius  2013 ir 2014 metais buvo toks pats-35 mokiniai , o 2015 metais sumažėjo 6 mokiniais. Dauguma mokinių pasiekė pagrindinį lygį- vidutiniškai 150 mokinių. Besimokančiųjų patenkinamu lygiu skaičius sumažėjo 54 mokiniais lyginant 2013 ir 2015 metus, nepasiekusiųjų patenkinamo lygio skaičius išliko panašus.Kadangi pagal Druskininkų savivaldybės mokinių tinklo optimizavimo programą iš „Atgimimo“ mokyklos kiekvienais mokslo metais išeina po dvi klases pačių geriausių mokinių, baigusių 8 klases ir gerai besimokantys baigę 9 klases, mokymosi rezultatai  9-10 klasėse kiekvienas metais  prastėja. 9-10 klasėse neturime mokinių, pasiekusiųjų aukštesnįjį lygį. Mokinių, kurie mokosi pagrindiniu lygiu, skaičius taip pat mažėja. Dauguma 9-10 klasių mokinių mokosi patenkinamu lygiu. Nepasiekusiųjų patenkinamo lygio mokinių skaičius buvo sumažėjęs 2014 metais, o 2013 ir 2015 metais išliko panašus -14/13 mokinių.

 

Lankomumo analizė

Metai Vidutinis 1 mokinio per m. m. praleistų pamokų skaičius Vidutinis 1 mokinio per m. m. praleistų pamokų skaičius dėl nepateisinamų priežasčių
Vidutiniškai 1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl. Vidutiniškai 1-4 kl. 5-8 kl. 9-10 kl.
2013 m. 54,4 87 129 1,8 10 28
2014 m. 51,8 74 115 2,9 14 18
2015 m. 53,3 89 128 2,2 14 35

Pradinių klasių mokiniai daugiausiai pamokų praleidžia dėl ligos. Kitas praleidimo priežastis pateisina tėvai. Bėgimo iš mokyklos atvejų neužfiksuota, bet tyčinio nelankymo yra, didėja ir nepateisintų pamokų skaičius.

Tai nauja problema, kuri žemesnėse klasėse susidaro tėvams vėluojant pateisinti vaikų praleistas pamokas. Už mokyklos lankymą ir pamokų pateisinimą atsakingi yra tėvai. Mokyklos nuostatuose nurodyta skirti nuobaudas už be priežasties praleistas pamokas, bet pradinių klasių mokiniams tokių nuobaudų netaikėme, nes baustume vaiką, nors atsakingi tėvai( globėjai).

 

 Pagrindinės mokyklos baigimo rezultatai

Metai  Iš viso Dalyvavo pasiekimų patikrinime Baigė pagrindinio ugdymo programą Nebaigė pagrindinio ugdymo programos
2013

 

58 58 57 1
2014 40 38 40
2015 35 33 35

Dauguma dešimtokų mokslą tęsia „Ryto“ gimnazijoje. Kiti toliau mokosi  Druskininkų Amatų mokykloje, Alytaus profesinio rengimo centre, Daugų verslo ir technologijų mokykloje.

 

PUP‘o ir standartizuotų testų rezultatai

4-ų klasių mokiniai 2015m. NEC paruoštus standartizuotus testus vykdė pirmą kartą. 2014-2015m.m. buvo 69 ketvirtokai. Standartizuotus testus vykdė: matematikos 65 mokiniai, skaitymo 66 mokiniai, rašymo- 67 , pasaulio pažinimo 62 ketvirtokai.

 

 4 kl. mokinių pasiskirstymas pagal pasiektą lygį

Matematika Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 2 3.1%
Patenkinamas 19 29.2%
Pagrindinis 41 63.1%
Aukštesnysis 3 4.6%

 

Skaitymas Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 12 18.2%
Patenkinamas 25 37.9%
Pagrindinis 23 34.8%
Aukštesnysis 6 9.1%

 

Rašymas Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 10 14.9%
Patenkinamas 26 38.8%
Pagrindinis 19 28.4%
Aukštesnysis 12 17.9%

 

Pasaulio pažinimas Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 1 1.6 %
Patenkinamas 20 32.3%
Pagrindinis 25 10.3%
Aukštesnysis 16 25.8%

Standartizuotus testus atliko 8 specialiųjų poreikių mokiniai, iš kurių vienas mokinys turi didelius specialiuosius poreikius ir ugdomas pagal individualizuotą programą, 6 mokiniai turi specifinius( skaitymo, rašymo ir matematikos) sutrikimus. Mokinys, kuris mokėsi pagal individualizuotą programą, visų dalykų pasiekė patenkinamą lygį, o kiti specialiųjų poreikių mokiniai nepasiekė patenkinamo lygio, nes užduotys visiems mokiniams buvo vienodos.

 

8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal pasiektą lygį

8-ų klasių mokiniai 2015m. NEC paruoštus standartizuotus testus vykdė pirmą kartą. 2014-2015 m. m. buvo 89 aštuntokai. Standartizuotus testus vykdė: matematikos 82 mokiniai, skaitymo -83 mokiniai, rašymo- 83 mokiniai , gamtos mokslų – 79 mokiniai. Socialinių mokslų – 79 mokiniai.

Matematika Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 11 13,4
Patenkinamas 33 40,2
Pagrindinis 31 37,8
Aukštesnysis 7 8,5

 

Skaitymas Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 0 0,0
Patenkinamas 35 42,2
Pagrindinis 36 43,4
Aukštesnysis 12 14,5

 

Rašymas Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 5 6,0
Patenkinamas 50 60,2
Pagrindinis 23 27,7
Aukštesnysis 5 6,0

 

Gamtos mokslai Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 1 1,3
Patenkinamas 12 15,2
Pagrindinis 58 73,4
Aukštesnysis 8 10,1

 

Socialiniai mokslai Mokinių skaičius Procentai
Nepasiektas patenkinamas 5 6,3
Patenkinamas 22 27,8
Pagrindinis 43 54,4
Aukštesnysis 9 11,4

2014-2015 m. m. buvo 89 aštuntokai. Standartizuotus testus vykdė: matematikos 82 mokiniai, skaitymo – 83 mokiniai, rašymo – 83 mokiniai , gamtos mokslų – 79 mokiniai. Socialinių mokslų – 79 mokiniai.

 

Dalyvavimas savivaldybės ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose

Metai Dalyvavo savivaldybės olimpiadose Užėmė prizines vietas Dalyvavo šalies olimpiadose, konkursuose Užėmė prizines vietas Dalyvavo tarptautiniuose konkursuose
2013 74 29 5 4 146
2014 69 27 7 4 179
2015 63 29 22 8 143

Vis daugiau mokinių dalyvauja respublikiniame konkurse „Olympis“. Septyni mokiniai tapo respublikinio geografijos konkurso „Olympis 2015“ nugalėtojais. Mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja tarptautiniuose matematikos ir užsienio kalbų konkursuose „Kengūra“. 2014 metais mokiniai taip pat dalyvavo gamtos mokslų bei istorijos Kengūros konkursuose. 2014m. du mokiniai, o 2015 metais vienas mokinys dalyvavo LTOK organizuotame rašinio konkurse „Sporto ir meno darna“. 2014 m. užimta antra, o 2015 m. trečia vieta.

Pradinių klasių mokiniai  kasmet dalyvauja raštingiausio pradinuko konkurse. 2013 m.  užimtos 2 , 2014 m. -3, 2015 m. -1 prizinė vieta. Taip pat pradinių klasių mokiniai kasmet užima prizines vietas komandinėse estafečių, kvadrato varžybose, šaškių ir šachmatų tarpmokyklinėse (iki 10 metų amžiaus) varžybose. 2013 metai pradinukai labai sėkmingai pasirodė „Šviesoforo“ varžybose (užimta  apskrityje ir zonoje užimta III vieta).

1-10 klasių mokiniai džiugina sportiniais pasiekimais.2013m. užimtos prizinės vietos mergaičių ir berniukų kvadrato varžybose, mergaičių ir berniukų tinklinio bei atletikos – kroso , atletikos – keturkovės tarpmokyklinėse varžybose. 2014 m. užimta pirma vieta zoninėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ir  berniukų kvadrato varžybose, prizinės vietos smiginio, mergaičių futbolo ir krepšinio varžybose. 2015 m. užimta pirma vieta kvadrato, futbolo , „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, estafečių varžybose.2014 m. mūsų  mokyklos inicijuotame  Druskininkų savivaldybės mokyklų mokinių piešinių konkurse „Pašto ženklo, šventinio voko ir šventinio atviruko, skirto Druskininkų miesto 220-osioms metinėms paminėti“ užimtos I ir III vietos.

 

Mokinių paliktų kartoti kursą skaičius klasėse

Metai 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl.
2013 5 1 1 1 1
2014 1 1 1
2015 1 1 1

Mokiniai paliekami kartoti kurso esant tėvų pageidavimui, jei pritaria mokytojai ir tokį sprendimą priima mokyklos direktorius. Kurso kartojimas dažniausiai turi neigiamos įtakos paliktų antriems metams mokinių motyvacijai, tačiau yra vienas-kitas teigiamas pavyzdys.

 

Mokinių, keltų su neigiamais pažymiais, skaičius klasėse

Metai į 6-tą į 7-tą į 8-tą į 9-tą į 10-tą
2013 1
2014 3 3 2
2015 3 2 1

Mokiniai, kelti į kitą klasę su neigiamais pažymiais, pagal Mokyklos taryboje nustatytą tvarką per 1 mokslo metų pusmetį turi atsiskaityti iš temų, kurių neišmoko ankstesnėje klasėje. Mažėja mokinių, keltų su neigiamais pažymiais į kitą klasę, skaičius.

 

Specialiųjų poreikių mokiniai

Metai 2013 m. 2014 m. 2015 m.
Klasė Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintys mokiniai Specialiųjų poreikių mokiniai Specialiųjų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų Specialiųjų poreikių mokiniai Specialiųjų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų
Priešm. ug. gr. 1 6 11 1 8
1-4 kl. 18 42 28 26 31 36
5-8 kl. 30 22 25 19 30 20
9-10 kl. 10 9 9 7 10 4
Iš viso: 59 79 62 63 72 68

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2013, 2014, 2015 m. keitėsi nežymiai. 2015 m. apie 10% mokyklos mokinių turi specialiųjų poreikių ( mokymosi sunkumų). Tai atitinka šalies vidurkį.

 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vaikui 2015 m.

Specialistai Skaičius Dirba nepilnu etatu
Logopedas 1 1
Specialusis pedagogas 2
Psichologas 1
Socialinis pedagogas 2 1
Mokytojo padėjėjas 5 4

Pagalbą mokiniui organizuoja ir operatyviai sprendžia visus iškilusius klausimus Vaiko gerovės komisija, kuriai priklauso kvalifikuota specialistų komanda: specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedas, psichologas, administracijos atstovai, klasės auklėtojų metodinės grupės nariai. Pagalba mokiniui teikiama tokiu principu:1) dėstantis mokytojas apie problemą informuoja klasės vadovą; 2) klasės vadovo pokalbis su tėvais/globėjais; 3) mokinio stebėsena pamokų metu;4) mokyklos specialistų tyrimas; 5) Druskininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos išvados ir jų pritaikymas ugdymo procese. Vadovaujantis PPT išvadomis mokykloje specialioji, socialinė ir/ar psichologinė pagalba teikiama 72 mokiniams (rugsėjo 1 d. duomenimis). 10 mokinių rekomenduojama mokytojo padėjėjo pagalba. Ugdymo procese 8 mokiniams padeda 5 mokytojo padėjėjai.

2014-2015 m. m. vyko 11 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir pasiekimų, dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, dėl specialistų ir mokytojų pagalbos, dėl individualizuotų ir pritaikytų programų, individualizuotų planų ir kt. Posėdžiuose dalyvavo dalykų mokytojai, mokinių tėvai/ globėjai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

 

Neformalus ugdymas

Metai Komplektų skaičius Neformaliojo ugdymo valandos pagal ugdymo planą Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos Mokinių skaičius
2013 32 67 59 472
2014 29 60 60 458
2015 30 61 61 351

Daugumos būrelių veikla tęstinė, tie patys mokytojai ugdo mokinių sportinius gebėjimus, veikia trys šokių kolektyvai, labai populiari „Muzikos studija“ tradicine tapo „Keramikos studija“, sėkmingai veikia japonų kalbos ir kultūros klubas „Sakuros žiedas Druskininkuose“, tarptautinis projektas „Mus jungia Nemunas“. Nuo 2012 metų mokiniai papildomai gali dalyvauti veikloje, kurią organizuoja mokytojai, parašę neformaliojo švietimo programas. 2013 metais buvo 10 tokių būrelių, 2014 metai – 9, o 2015 metais- 7 būreliai. Nuo 2016m. mokytojai turi rašyti sudėtingesnes Neformaliojo vaikų švietimo programas, pagal kurias vienam mokiniui skiriama 15 Eur, tačiau jis negali dalyvauti kitoje NVŠ programoje tuo pačiu laikotarpiu.

1 – 4 klasėse neformaliojo ugdymo programos sudarytos taip, kad kiekvieno klasių koncentro mokiniai galėtų pasirinkti meninę, sportinę, pažintinę ar socialinę kryptį. Neformalaus ugdymo veikla siejama su kūrybingos ir pilietiškos asmenybės ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis.

 

Pamokos kitose erdvėse

2013-2015 metais 134  pamokos vyko kitose erdvės. Vieni mokytai pamokas veda kitose mokyklos edukacinėse erdvėse, kiti-savivaldybės teritorijoje. Pamokos vyksta parduotuvėse, kavinėse, miesto gatvėse, parkuose, viešojoje bibliotekoje bei kitur. 6 klasių mokiniams 2014 ir 2015 metais dvi privalomos  kūno kultūros pamokos vyksta SNOW arenoje.

 

Karjeros veikla

2013-2014 metais buvo vykdomas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto metu 5-10 klasių mokiniai parengė karjeros planus. Ugdymo karjerai programos integravimas į klasės valandėles: 1 klasės valandėlė per  2 mėnesius – 1-4 klasių mokiniams, 1 klasės valandėlė kiekvieną mėnesį – 5-10 klasių mokiniams. Pasirenkamasis dalykas „Karjera“ – 9 klasių mokiniams.

9-10 klasių mokiniai su klasių auklėtojomis dalyvavo Daugų technologijos ir verslo mokyklos, Druskininkų amatų mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Medininkų pasienio mokyklos, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos organizuotuose renginiuose. 5-10 klasių mokiniai kasmet susipažįsta  su Druskininkų jaunimo užimtumo centro vykdoma veikla. Mokykloje pavasarį organizuojama  verslumą skatinantis renginys – Kaziuko mugė, Karjeros dienos: ,,Karjeros traukinys 2013“, ,,Karjeros avilys 2014“, ,,Šokim į tėvų klumpes 2015“. Karjeros dienų metu vyksta netradicinės pamokos, kurias veda įvairių sričių specialistai, buvę mokyklos mokiniai, mokinių tėveliai. Pamokos vyksta ir kitose erdvėse. 2015 metais visų klasių mokiniai lankėsi savo tėvelių darbovietėse, susipažino su įvairiomis profesijomis, paruošė pranešimus.

Technologijų mokytojai veda pamokas kitose erdvėse: Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Druskininkų skyriuje, Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriuje.

Nuo 2015 m. vykdoma privaloma tarpdalykinė integracija dalykų pamokose: 5-10 klasėse į visų mokomųjų dalykų programas įtraukti ne mažiau kaip 2 val., skirtas karjeros ugdymui, o į klasės valandėles ne mažiau kaip 3 val.

 

Klasių auklėtojų veikla 2013-2015 m.

Kiekvieną mėnesį vyko klasės auklėtojų susirinkimai, kuriuose buvo svarstomos lankomumo, pažangumo bei kitos iškilusios problemos. Kiekvienų metų rudenį vyksta bendras penktų klasių auklėtojų bei tose klasėse dėstančių mokytojų susirinkimas, kuriame priimami nutarimai dėl penktokų adaptacijos. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas lankomumo problemoms:

 1. 2014-2015 m. m. kiekvieną pirmadienį auklėtojai pateikdavo administracijai per praeitą savaitę be priežasties praleistų pamokų skaičių bei praleidusiųjų pavardes.
 2. Nuo šių mokslo metų auklėtojai jau kitą dieną po neatvykimo įrašo praleidusiųjų be priežasties pavardes į atskirą sąsiuvinį ir taip informuoja administraciją.
 3. Klasių auklėtojai bendradarbiavo su Vaiko gerovės komisija. Jos posėdžiuose buvo svarstomi nemokiniško elgesio mokiniai.

4.Skiriamas dėmesys kiekvieno mokinio asmeninei pažangai:

1.) 2014-2015 m. m. buvo skaičiuojama, keliais balais kiekvieno mokinio pažanga pakilo ar nukrito.

2.) 2015-2016 m. m. asmeninė pažanga skaičiuojama pagal diagramas ir lyginama kas trimestrą. Nuo 2015 metų klasės valandėlė įtraukta į pamokų tvarkaraštį, visoms klasėms vyksta vienu metu. Tai suteikia galimybę klasių koncentrams vesti bendrus renginius, diskusijas, viktorinas. Klasės kartu organizuoja ekskursijas, išvykas, renginius, dažnai įtraukdami ir tėvus. Skatinamas uniformų dėvėjimas.

 

Planavimas, vidaus kontrolė

Planavimas, kaip viena iš mokyklos vadovo atliekamų valdymo funkcijų, vykdomas numatant priemones, išteklius, atsakingus asmenis, rezultatus, nusistatant laiko ribas. Mokykloje rengiami šie planai: ugdymo planas mokslo metams, ugdomosios veiklos priežiūros planas, metinė mokyklos veiklos programa, strateginis mokyklos planas trejiems metams, metodinės tarybos planas, metodinių grupių planai, dalykų ilgalaikiai planai, mokytojų atestacijos programa metams bei ilgalaikė programa, mokyklos tarybos veiklos planas, mokinių tarybos veiklos planas, mokyklos įsivertinimo vykdymo planas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, bibliotekos, direktoriaus pavaduotojų, Vaiko gerovės komisijos veiklos planai, mokyklos renginių planas. Kiekvienas mokytojas pildo mokslo metų pabaigoje individualios ir  metodinės veiklos įsivertinimo ataskaitą ir pristato savo metodinėje grupėje, dalyvaujant kuruojančiam vadovui. Kiekvienas padalinys atsiskaito už savo darbo grupės veiklą mokyklos taryboje arba metodinėje taryboje. Direktorius kasmet pateikia metų veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

Mokykloje nuosekliai vykdoma finansų apskaitos kontrolė: einamoji kontrolė atliekama lėšų naudojimo metu, o paskesnioji kontrolė atliekama panaudojus lėšas. Jos metu tikslinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų ir piktnaudžiavimų.

 

Mokyklos pastatas, patalpos, materialinis techninis aprūpinimas, atitikimas standartams

Šiuo metu pastate Vytauto g. Nr. 22a patalpos atitinka ,,Bendrojo lavinimo mokyklų higienos normas“. Mokyklos teritorija aptverta tvora.

Pastate M. K. Čiurlionio g. Nr.92 sporto ir aktų salės, sporto aikštynai, technologijų kabinetai ir 17 kabinetų po 54 kv. m. bei 6 kabinetai po 35 kv. m. atitinka (pagal plotą) higienos normas. Šeši kabinetai, kurių plotas 35-37 kv. m., neatitinka higienos reikalavimų, taip pat visiškai susidėvėję šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, pasenusi elektros instaliacija, kaitrinės lempos keistinos liuminescencinėmis. Pasenusi ir susidėvėjusi dalis (50 proc.) šios mokyklos teritoriją juosiančios tvoros.

2013 m. ir 2014 m. kapitaliai suremontuota po du sanitarinius mazgus. Šiuo metu visi sanitariniai mazgai  atnaujinti ir suremontuoti. Pagal projektą ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ atnaujinta 5-12 klasių mokymo bazė (129 757,43 Lt).2013 m. iš biudžeto lėšų įsigyti 2 kompiuteriai.

2014 metais iš biudžeto lėšų įsigytas 1 spalvotas spausdintuvas, 2 dauginimo aparatai, 1 kompiuteris, 1 interaktyvios klasės komplektas. Iš projekto ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ gauta 1 nešiojamas ir 30 planšetinių kompiuterių mokiniams. Iš projekto Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” gautas 1 kompiuteris.

                      2013 metais vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojosi 7 mokiniai. 2014 metais-i 4,65 mokinio.2015 metais  – 5,10 mokinio.

 

Informacinių technologijų įranga

Skaitykla, mokomieji ir administraciniai kabinetai, taip pat pradinėse klasėse esantys kompiuteriai pajungti į lokalius kompiuterių tinklus, sujungti į vieningą mokyklos kompiuterių tinklą, veikia internetas.

Informacinių technologijų įranga Iš viso, vnt. Iš jų naudojami 2015 metais, vnt.: Nenaudojami
 

2013 metai

 

2014 metai

 

2015 metai

Mokinių

ugdymui

Mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbui Administracijos ir kitų darbuotojų darbui Nurašytini arba nenaudojami dėl resursų stygiaus
Kompiuteris 134 167 151 64 49 18 20
Spausdintuvas 29 30 20 2 1 8 9
Vaizdo projektorius 51 50 40 40
Grafo projektorius 1 1 1 1
Interaktyvi lenta 12 13 13 13
Kopijavimo aparatas 3 5 3 1 1 1
Skeneriai 14 14 14 4 3 7
Iš viso 243 280 241 124 51 30 36

Kompiuterių skaičiaus mažėjimas susijęs su susidėvėjusių ir techniškai pasenusių kompiuterių nurašymu. Taip pat 20 kompiuterių yra įsigyta 2003-2010 metais (techniškai pasenę), tačiau dėl objektyvių priežasčių  jų negalima nurašyti.

Spausdintuvų skaičiaus mažėjimas susijęs su susidėvėjusių spausdintuvų nurašymu. Taip pat 9 spausdintuvai nenaudojami dėl didelių eksploatavimo išlaidų.

Išlieka informacinių technologijų įrangos (kompiuterių) atnaujinimo problema.

 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

Metai Klasės Pietūs
2013 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 7
1-4 74
5-10 111
Iš viso  
2014 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 10
1-4 71
5-10 96
Iš viso 177
2015 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 7
1-4 58
5-10 84
Iš viso 149

Sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių skaičius, nes dalis tėvų įsidarbino bei dalis nemokamai maitinamų mokinių išvyko iš mokyklos.

 

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius ir vežiojimo būdai

Metai Geltonasis autobusas Maršrutinis transportas Tėvai
2013 m. 12 22 10
2014 m. 12 20 22
2015 m. 9 25 29

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius keičiasi santykinai  mažai.

 

Prevencinė veikla

Klasių valandėlių, socialinių įgūdžių grupėse, susirinkimų metu formuojamos nuostatos ir vertybės, stiprinančios jauno žmogaus pasiryžimą sveikai gyventi, gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis. Mokiniai supažindinami su svarbiausiais įstatymais ir taisyklėmis (įskaitant ir mokinio taisykles), kuriuose kalbama apie alkoholio, tabako ir kitų kvaišalų žalingą poveikį žmogaus organizmui. Narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinis ugdymas integruotas į daugelį mokomųjų dalykų. Mokiniai mokomi numatyti pavojingas situacijas ir jų vengti, įveikti aplinkinių spaudimą, atsispirti blogai įtakai. Aiškinama, kada, kaip ir kur reikia ieškoti pagalbos.

Mokykloje organizuojamos ,,Sveikatingumo pertraukų savaitės“, ,,Tolerancijos dienos“ minėjimai, ,,Savaitės be patyčių“. Vyksta Lions – Quest programa, taikomos poveikio priemonės netinkamai pamokų metu besielgiantiems mokiniams („Ramybės kambarys“2015m.) pagal Švietimo ir mokslo ministro  2012m.rugpjūčio 28d.V-1268 rekomendacijas “Dėl  poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

Klasių valandėlių metu vyksta pokalbiai su policijos pareigūnais apie netinkamą elgesį ir jo pasekmes, organizuojamos klasių valandėlės 3-4 klasių mokiniams „Labai geras daiktas yra internetas“. Vykdomos mokinių apklausos ,,Vaikai internete“. Tėvų susirinkimų metu skaityti pranešimai „Elektroninės patyčios ir kiti virtualioje erdvėje kylantys pavojai“.

Mokiniai sistemingai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose konkursuose: protų mūšyje „AIDS: geriau žinoti“, mokinių žinių ir gebėjimų konkurse „Saugok save ir savo namus“, konkurse Policijos dienai paminėti, „Šviesoforo“ konkurse mokykloje ir savivaldybėje, „Temidės“ konkurse.

Vaiko gerovės komisijos prevencinio darbo koordinavimo grupė, kuriai priklauso socialinis pedagogas, psichologė, direktoriaus pavaduotoja bei 2 mokytojai, koordinuoja mokinių lankomumo programą. Programa veikia tokiu principu: 1) mokiniui neatvykus į mokyklą, klasės auklėtojas kitą dieną išsiaiškina neatvykimo priežastį; 2) jei mokinys praleidžia pamokas be priežasties, iškart  informuojami tėvai; 3) pakartotinai mokiniui praleidus pamokas be priežasties informuojami koordinavimo grupės nariai, su mokiniu kalbama bei aiškinamasi nelankymo priežastis; 4) situacijai negerėjant, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį dėl poveikio priemonių taikymo; 5) situacijai nepasikeitus mokinio byla perduodama savivaldybės Vaiko gerovės komisijai, kur taikomos kitos poveikio priemonės.

2014-2015 m. m. Vaiko gerovės  komisijos posėdyje dėl lankomumo problemų svarstyti 3 mokiniai. Į savivaldybės Vaiko gerovės komisiją nesikreipta. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius sumažėjo 10,9 procento.

 

Tarptautiniai projektai

Mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose programos „ Veiklus jaunimas“ sveikatinimo ir sporto projektuose su Slovakijos ir Lenkijos mokyklomis: 2013m. „Sugauk akimirką-sporto fotografija“, „Aktyvi ir sveika karta“, 2014 m. „ Sportas-judesys-sveikata“, 2015 m. „Sportas ir sveikas gyvenimo būdas“.

Tęstiniuose projektuose ,,Sakuros žiedas Druskininkuose”- su Japonijos Miyazaki privačia mokykla ir ,,Mus jungia Nemunas“ su Baltarusijos Gardino gimnazija Nr. 1. Mokykla  dalyvauja Europos mokyklų klubo veikloje. Kiekvienų metų gegužės mėnesį vyksta į Normandiją susitikti su kitų Europos Sąjungos mokyklų atstovais ir pristatyti nuveiktų darbų. Už inovacijas, kūrybiškumą ir aktyvią tarptautinę projektinę veiklą mokykla 2015 m. buvo apdovanota Druskininkų Savivaldybės nominacija-auksinio lašo skulptūra.

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2013– 2015 m.

Tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklis BUVO

2013 m.

VEIKTA

2013 m.

2014 m.

 

IŠVADOS

2014 m. m.

SIŪLYMAI

2014-2015 m. m.

YRA

2015 m.

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai. Atlikus platųjį auditą, paaiškėjo, kad gilesnės analizės reikia 1.2.2rodikliui.

 

1lygis 2%

2lygis 38%

3lygis 54%

4lygis 7%

Nutarta vykdyti dviejų metų veiklos įsivertinimo palyginamąjį tyrimą „Kiekvieno mokinio skatinimas siekti aukščiausio jam įmanomo lygio“. Palyginimui imti  2013 m. 3-4 klases ir 6-7 klases; 2014m. 5,7,8 klases. Tikrinta  lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos žinios. Mokiniai rašė metinius kontrolinius darbus, kurių įvertinimai buvo palyginti su metiniu jo pažymiu, dar atlikta duomenų analizė tarp 2013 m. ir 2014m. rezultatų. Tyrime dalyvavo 98% respondentų. Mokiniai vertinami  objektyviai. Kontrolinio darbo ir metinio pažymio skirtumas svyruoja -2, -1 , 0 ,+1, +2 balo. Tik keli atvejai pasitaikė -3,-4. Paaiškėjo, kad mokytojai, kurių mokinių metinis pažymys buvo aukštesnis už metinio kontrolinio darbo įvertinimą, naudojo daugiau kaupiamąjį  vertinimą,   pamokose organizavo projektinę veiklą.

Lietuvių k.,  anglų k., matematikos blogiausia padėtis yra 7-ose klasėse. Tai lemia vaiko sudėtingas amžiaus tarpsnis, mažesnis tėvų kontroliavimas, tėvų suteiktas didesnis  savarankiškumas.

8-ose klasėse padėtis  gerėja, nes mokiniai nori patekti mokytis į gimnaziją, patys domisi savo įvertinimais, kartojimu.

1) Planuojant dalyko pamokas skirti daugiau dėmesio kartojimui, kad metinio kontrolinio darbo ir metinio dalyko įvertinimo skirtumas būtų kuo mažesnis.

2)Tyrimo medžiagą detaliai aptarti lietuvių k.,  anglų k., matematikos metodiniuose būreliuose, rasti mokytojų ugdymo privalumas ir pasidalinti gerąja patirtimi.

3)Vaiko gerovės komisijai  ypatingą dėmesį skirti septintoms klasėms. Pasinaudoti Šiaulių progimnazijos patirtimi.

4)Mokymo procesą organizuoti trimestrais.

5)Išlaikyti diagnostinio ir kaupiamojo balo santykį.

6)Bendrauti sistemingai auklėtojui ir jo klasėje dėstančiais mokytojais.

7) Įpareigoti 5 klasių auklėtojus atlikti testus, nustatančius mokinių mokymosi stilių ir tai aptarti su dalykų mokytojais.

8)Pasinaudoti www.IQESonline.lt  platformos galimybėmis mokymo procese (refleksija, tėvų apklausos, kalbų mokymas, metodų pasirinkimas)

9) Diferencijuoti bei individualizuoti užduotis.

1)Į matematikos dalyko teminius planus įtraukta pamoka: kartojimas, kontrolinio darbo klaidų analizė.

2)Tyrimų medžiaga pateikta būrelių pirmininkams, aptarta metodiniuose būreliuose.

 

3)Sukurtas 2015m. „Ramybės kambarys“, veikė sėkmingai. Veikla nutraukta dėl lėšų stokos.

4)Mokymo procesas 2014/15 m.m., 2015/16m.m. organizuojamas trimestrais.

6)Klasių auklėtojai bendrauja su dėstančiais mokytojais.

7)Psichologė lankosi klasių valandėlėse.

 

8)Mokytojams dalykininkams išdalinti www.IQESonline.lt  prisijungimo kodai.

 

9)Našiam diferencijavimui ir individualizavimui reikia kopijavimo aparato mokytojų kambaryje.

2015 m. tirtas veiklos rodiklis 1.2. Klasių mikroklimatas (mokinių santykiai ir savijauta klasėse, klasės mikroklimato palankumas mokytis). Pagal sudarytą klausimyną apklaustos 5-10 klasės. Tikslas – nustatyti, kaip mokinys jaučiasi savo klasėje: ar gali aktyviai dalyvauti klasės veikloje, ar gerbiama kiekvieno mokinio nuomonė, ar santykiai su naujokais yra geranoriški, ar mokiniai laikosi mokinio taisyklių, ar jaučiasi kiekvienas saugus savo klasėje. Apklausoje dalyvavo 326 mokiniai, tai sudaro 86 % respondentų. Mokyklos bendras klasių mikroklimatas yra geras, atitinka 3 lygį.

Pateikti siūlymai 2015-2016 mokslo metams.

 

2013-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO  ĮGYVENDINIMO  ANALIZĖ

I.Tikslas – nuosekliai derinti mokymo bei mokymosi paradigmas skatinant mokinių motyvaciją mokytis
Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Pastabos
Pozityvūs pamokos struktūros pokyčiai: 80 proc. lankytų pamokų akivaizdžiai atspindės mokymosi paradigmą. 70 proc.  administracijos lankytų pamokų atsispindėjo mokymosi paradigma („Lankytų pamokų protokolai 2013-2015m.“) Mokytojai gerai įvaldę pamokos vedimo metodiką, tinkamai organizuoja mokymosi veiklą pamokoje. 70 proc. pamokų vyravo

bendradarbiavimo stilius. Mokiniai dirbo porose, grupėse, vyko diskusijos,  buvo atliekamos projektinės užduotys.

10proc.stebėtų  pamokų akivaizdžiai vyrauja tradicinis pamokos struktūros modelis.

5-8 klasių mokinių pažangumo rodikliai pagerės 10 proc. Rezultatas  nepasiektas.

Numatytos priemonės ugdymo kokybei gerinti.

Priemonės, kurių buvo imtasi, ugdymo kokybei gerinti:

Pakeistas ugdymo proceso planavimas-mokymasis  trimestrais;

MUP 7-8 klasėse -ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas;

Stebimų pamokų planavimas temomis (IT mokomųjų programų panaudojimas, spec. poreikių mokinių ugdymas; eksperimentų ir laboratorinių darbų vykdymas gamtos mokslų pamokų metu); tikslingos integruotos pamokos; pamokos kitose erdvėse;

Dalyko konsultacijos; tėvų susirinkimai spec. poreikių mokiniams) ; modulių skyrimas derinant  pasiekimus ir mokinių pasirinkimą.

 95 proc. pamokų naudojamos ugdymo priemonės, derančios su pamokos uždaviniu. 85  proc.  administracijos stebėtų pamokų  naudojamos įvairios mokymo priemonės, derančios su pamokos uždaviniu. Pamokoje naudojamos mokymosi priemonės:

kompiuteris+vaizdo projektorius , filmuota mokomoji medžiaga, internetinės programos, kompaktinių plokštelių įrašai, interaktyvi lenta, i‘podai, nešiojamieji kompiuteriukai, padalomoji medžiaga, paties mokytojo sukurta padalomoji medžiaga, žaidybinės kortelės, skaityklos fondai, daiktai, buvusių mokinių darbų pavyzdžiai, dainų įrašai, mokinių filmuota medžiaga ir kt.

Sistemingai tobulinamas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas   leis greičiau nustatyti ugdymo (si) spragas bei jas laiku pašalinti. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka aptarta metodinėse grupėse, metodinėje taryboje-priimti pakeitimai dėl vieningo  vertinimo modelio testuojant mokinius (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos pakeitimai) Priemonės, kurių buvo imtasi,  ugdymo spragoms šalinti:

Vertinimo rezultatų panaudojimo ugdymui aptarimas metodinėse grupėse;  mokymosi vertinimo sistemos aiškumas ir pagrįstumas (tėvų informavimas, e. dienyno panaudojimas, informacijos sklaida klasėse).

Privalomos konsultacijos  mokiniams, kurie   nepasiekė patenkinamo lygio;

Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams-ugdymo vietos pakeitimas;

Didesnis dėmesys namų darbų tikrinimui;

Mokymo metodų įvairovė;

Vaizdinių priemonių, mokomųjų programų naudojimas pradinėse klasėse;

Sisteminis išmokimo tikrinimas;

Priemonės, kurių bus imtasi, ugdymo spragoms šalinti:

Mokiniai, kurie  nepasiekė atitinkamo dalyko  patenkinamo lygio, privalo lankyti lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir kitas konsultacijas.

Už mokinių informavimą ir konsultacijų lankymo kontrolę atsakingi klasių auklėtojai, dėstantys mokytojai, konsultuojantys mokytojai.

Kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimų kreivės braižymas pasibaigus

trimestrui  ir lyginamoji analizė –mokytojas, mokinys, tėvai, administracija. Individualios rekomendacijas mokiniui.

II. Tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.
Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Pastabos
Mokymasis bendradarbiaujant pamokose ir neformalaus ugdymo grupėse gilins mokinių bendrąsias kompetencijas. Tenkinami mokinių poreikiai. Tikslingai panaudojamos neformaliam ugdymui skirtos valandos.

Neformalaus ugdymo veikloje dalyvaujantys mokiniai įtraukiami į mokykloje vykstančių mokslo metų renginių organizavimą ir vykdymą.

 

Kokybiškos neformaliojo ugdymo programos susiję ir papildo mokinių atskirų dalykų gebėjimų ugdymą.

 

Nepasiekta, kad kasmet daugiau  mokinių lankytų būrelius mokykloje.

 

 

 

 

Bendradarbiaujama su kitomis savivaldybės edukacinėmis institucijomis (Meno mokykla, JUC-u, Sporto centru

 

Mokiniai supažindinami su profesijomis.

 

 Mokinių skaičius būreliuose mokslo metų pradžioje ir pabaigoje  nežymiai skiriasi: mokiniai migruoja iš vieno būrelio į kitą

 

Sporto būrelių veikla atsispindi varžybų rezultatuose, menų – parodose, klubų veikla- renginiuose.

 

 

Mokinių laimėjimai varžybose,  konkursuose (meninio skaitymo, „Dainų dainelės“, sportinėse varžybose, dalyvavimas Dainų šventėse ir kt.)

 

 

 

 

Vyksta pamokos kitose erdvėse; mokiniai po pamokų užimti kitose neformalaus ugdymo įstaigose;

Vyksta bendri sportiniai renginiai, koncertai, parodos.

Organizuojamos ugdymo karjerai veiklos, karjeros diena.

III tikslas. Renovuoti ir modernizuoti mokyklos patalpas siekiant pagerinti mokyklos bendruomenės darbo sąlygas.
Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Pastabos
Neatitinkančių sanitarinių reikalavimų kabinetų pertvarkymas Rezultatas nepasiektas Nebuvo skirtas finansavimas.
Sporto salės grindų profilaktinis remontas ir sienų vizualizacija. Rezultatas pasiektas Sporto salės grindys nušlifuotos ir perlakuotos, sienos remontuojamos.

Įrengtos kolonų apsaugos.

Pastato M. K. Čiurlionio 92 vamzdynų renovavimas Rezultatas pasiektas iš dalies. Nebuvo skirtas tinkamas finansavimas. Renovuoti 4 sanitariniai mazgai.
Pastato M. K. Čiurlionio 92 elektros instaliacijos renovavimas Rezultatas nepasiektas. Nebuvo skirtas finansavimas.
Mokyklos teritorijos aptvėrimo atnaujinimas Rezultatas pasiektas iš dalies. Atnaujinta 50 proc. tvoros ilgio.
Elektroninio skambučio ir vidinės audio/video sistemos įrengimas pradinės mokyklos pastate (Vytauto 22 a). Rezultatas pasiektas  100 proc. Sistema sėkmingai naudojama nuo 2013 metų
Elektroninio skambučio ir vidinės audio/video sistemos įrengimas  pastate M. K. Čiurlionio 92. Rezultatas nepasiektas Nebuvo skirtas finansavimas mokyklos renovacijai (sistema bus įrengta po renovacijos)
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas M. K.Čiurlionio 92 teritorijoje Rezultatas pasiektas pilnai Teritorijos stebėjimo kameros (4 vnt.) naudojamos nuo 2013 metų
Informacinių technologijų kabinetų patalpų ir techninės bazės atnaujinimas Rezultatas nepasiektas Nebuvo tinkamų konkursų; neskirtas finansavimas.
Vaizdo projektorių ir interaktyvių lentų įrengimas kabinetuose Rezultatas pasiektas Įrengta interaktyvi klasė.

Naudojama planšetinių (30 vnt.) kompiuterių klasė.

 

 

Mokyklos SSGG analizė

Stiprybės Silpnybės
1. Sisteminga gerosios patirties sklaida.

2. Tinkamai vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas.

3.Mokyklos tradicijų tęstinumas ir sistemingas naujovių įvedimas.

4..Aukštos kvalifikacijos mokytojai ir

geras mokinių pažangumas bei  pasiekimai .

5.Kvalifikuotas mokyklos valdymas remiantis duomenų analize.

5.Įvairi neformaliojo ugdymo ir projektinė veikla.

1. Nepakankamas mokyklos finansavimas

2. 9-10 kl. mokinių mokymosi motyvacija

3.Nepakankamai gerėjantys lankomumas ir mokinių pasiekimai 1-10 klasėse.

4. Sudėtingas pavienių mokytojų santykis su mokiniu.

5.  Tėvų įtraukimas į mokinio ugdymą – mokyklos veiklą.

Galimybės Grėsmės
1. Specialių poreikių vaikų įtraukimas į neformalų ugdymą sukurs palankesnį ugdymuisi mikroklimatą.

2. Atsakingas mokytojų pasirengimas ir pratybos pamokoje pagerins standartizuotų testų rezultatus 4,8 klasėse.

3. Sisteminga mokytojų- budėtojų kontrolė ir mokinių savanorių veikla labiau  drausmins mokinius pertraukų metu.

4. Dalykų mokytojų išsamus susipažinimas su mokinių mokymosi stiliumi 5-10 klasėse pagerins mokinių išmokimą.

5.Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas 1-6 klasėse turės pozityvios reikšmės mokinių asmeninės pažangos matavimui.

6.Intensyvesnis perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos aktyvins mokinių atsakomybę už asmeninius ugdymo (si) rezultatus.

7.Mokyklos pakartotinis dalyvavimas ES struktūrinių fondų arba Švietimo ir mokslo ministerijos remiamuose renovacijos projektuose

8. IT bazės atnaujinimas dalyvaujant UPC projektuose bei sistemingas įsigijimas už IKT skirtas lėšas.

1. Reikalinga atlikti mokyklos vidaus renovaciją M. K. Čiurlionio g.92, nes dažnos vandentiekio vamzdynų avarijos.

2. Mokytojų darbo krūvio mažėjimas dėl mokinių skaičiaus mažėjimo.

 

 

 

Strateginės išvados

 1. Siekiant sistemingai didinti mokinių mokymosi pasiekimus, reikia nuosekliai derinti mokymo ir mokymosi paradigmas, modernizuoti ugdymą.
 2. Mokinių drausmei ir saugumui mokykloje užtikrinti reikalingi nuoseklūs mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo ryšiai, pagalbos mokiniui sistemos sukūrimas.
 3. Būtina mokyklos patalpų M. K. Čiurlionio g.92 renovacija.

 

 1. MOKYKLOS STRATEGIJA

Mokyklos misija – sudaryti tinkamas ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo asmeninės pažangos ir didelį dėmesį skirti dvasinei, pilietinei, sveikatinimo, etnokultūrinei veiklai dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

Mokyklos vizija –laimingas mokytojas, sėkmingi mokiniai, tobulėjanti bendruomenė.

Vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė.

Filosofija – šeimos – mokyklos – visuomenės lūkesčių harmonija.

 

Veiklos prioritetai

 1. Individuali mokinio pažanga.
 2. Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo gilinimas.

 

Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės

Atsižvelgiant į mokyklos įsivertinimo išvadas, 2013-2015m.strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo rezultatus, 2013-2015m. direktoriaus veiklos programų ataskaitas, mokyklos savivaldos institucijų rekomendacijas,  keliami šie strateginiai tikslai ir uždaviniai 2016 – 2018 m. :

I tikslas. Kurti modernią, saugią mokymosi ir asmenybės tobulėjimo aplinką, tenkinančią kiekvieno besimokančio bendruomenės nario poreikius.

1 uždavinys. Sukurti ir išplėtoti ugdymo ir pagalbos sistemą gabiems ir ugdymosi sunkumų turintiems mokiniams.

1 priemonė. Gabiųjų mokinių atpažinimo ir ugdymo (si) mokykloje tvarka.

2 priemonė. Mokymosi pagalbos mokiniui ir sveikatinimo sistema.

3 priemonė. Kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimas, mokymosi strategijų kaita.

2 uždavinys. Sukurti metodinės veiklos sistemą, skatinančią bendruomenės narių tobulėjimą.

1 priemonė. Mokytojų pasikeitimas gerąja patirtimi.  

2 priemonė. Metodinių grupių veiklos prioritetų kaita.

3 priemonė. Kvalifikacijos kėlimo sistema.

3 uždavinys. Sistemingai kurti saugų ir palankų mokymuisi bei patrauklų bendruomenei klasių ir mokyklos mikroklimatą.

1 priemonė. Netradiciniai žalingų įpročių prevenciniai projektai.

2 priemonė. Mokyklos bendruomenės renginių inicijavimas.

3 priemonė. Socialinių įgūdžių aktyvinimo veiklos.

II tikslas. Sukurti veiksmingą  ugdymo proceso analizės sistemą, paremtą nuolatine mokinių pažangos stebėsena.

1 uždavinys. Pagerinti mokymo ir mokymosi paradigmos harmonizavimą mokykloje.

1 priemonė. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos atnaujinimas, skatinantis pozityvųjį vertinimą.

2 priemonė. Formalaus ir neformalaus ugdymo derinimas.

3 priemonė. Mokyklos turimų išteklių racionalaus panaudojimo pamokos kokybei gerinti priežiūra.

2 uždavinys. Mokytojo veiklos mokykloje tobulinimo sistemos sukūrimas.

1 priemonė. Modelių žvalgyba-edukaciniai seminarai pasirinktose šalies mokyklose.

2 priemonė. Perėjimas prie veiksmingesnio valdymo struktūros modelio.

3 uždavinys. Parengti trimestrų/pusmečių, standartizuotų testų ir kitų mokymosi rezultatų patikrinimo analizės modelį, prieinamą mokinių tėvams.

1 priemonė. Ugdymo rezultatų pateikimo elektroniniame dienyne registras.

2 priemonė. Netradiciniai apskrito stalo tėvų-mokytojų-mokinių susirinkimai.

III tikslas. Mokymosi sąlygų ir edukacinių erdvių tobulinimas gerinant ugdymosi galimybes ir sudarant geresnes sąlygas naudotis šiuolaikinio mokslo laimėjimais.

1 uždavinys. Pastato M. K. Čiurlionio g. 92 renovavimas (2017-2020 m.).

1 priemonė. Dokumentų pateikimas atrankai programoje.

2 uždavinys. Materialinės techninės bazės efektyvesnis panaudojimas ir turtinimas.

1 priemonė. Įgarsinimo aparatūros įsigijimas ir panaudojimas mokymo ir neformalaus ugdymo veikloje.

2 priemonė. Pradinių klasių mokymosi sąlygų gerinimas įrengiant interaktyvią lentą.

3 priemonė.Informatikos kabineto įrangos atnaujinimas.

4 priemonė. Elektroninio skambučio ir vidinės audio/video sistemos įrengimas pastate M. K. Čiurlionio g. 92.

5 priemonė. Internetinio ryšio sistemos perėjimas nuo LITNET prie TEO paslaugų (M. K.Čiurlionio g. 92).

6 priemonė. Įrangos ,,Robotikos mokyklos“ įsigijimas.

 

 1. STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos strateginio plano tikslas – veiksmingai valdyti mokyklos ugdymo procesą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti mokyklos veiklai keliami prioritetai, pasirinkti teisingą mokyklos tobulinimo kryptį, planuoti kaitos pokyčius.

Strateginio  plano tikslo kodas Strateginio  plano tikslo pavadinimas
01 Kurti modernią, saugią mokymosi ir asmenybės tobulėjimo aplinką, tenkinančią kiekvieno besimokančio bendruomenės nario poreikius
01 Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokyklos bendruomenė siekia geresnių mokinių mokymosi pasiekimų, kiekvieno mokinio pažangos. Tam reikalinga vykdyti sisteminius pokyčius. Turi būti sukurta kiekvieno mokinio pažangos ir pasiekimų stebėjimo sistema – individualus kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimas ir aptarimas- mokinys – mokytojas-tėvai; numatyti metodinės veiklos pokyčiai geresnei mokinių mokymosi pažangai užtikrinti; Mokyklos ugdymo plano panaudojamas kiekvieno mokinio pasiekimų gerinimui ir pažangos stebėjimui (konsultacijos, moduliai, laikinosios grupės ir kt.); šiuolaikiška, patraukli mokiniams neformaliojo ugdymo veikla; tęstinis palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimas pagal psichologo pateiktą programą; lanksčios galimybės mokyklos bendruomenės nariams atskleisti savo gebėjimus; mokyklos savivaldos veiklos tobulinimas.
Strateginio plano 01 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Sukurti ir išplėtoti ugdymo ir pagalbos sistemą gabiems ir ugdymosi sunkumų turintiems mokiniams.
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokykla organizuoja ir dalyvauja Gabiųjų vaikų ugdymo konferencijose; sistemingai kelia kvalifikaciją ugdymo individualizavimo temomis; ieško gerosios patirties galimybių bendraudama su kitomis ugdymo įstaigomis, pasirašo bendradarbiavimo sutartis su savivaldybės, šalies ir užsienio ugdymo įstaigomis ir adaptuoja naujoves savo mokykloje. Nuosekliai aptaria  specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi rezultatus; šie mokiniai sistemingai įtraukiami į neformaliojo ugdymo veiklas. Organizuojami mokykliniai dalykų diagnostiniai darbai pasibaigus kiekvieniems mokymo metams 5,7,9 klasėse (kuriose nerašomi standartizuoti testai).
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Gabiųjų mokinių atpažinimo ir ugdymo (si) mokykloje tvarka
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokyklos 1-8 klasių mokiniai aktyvūs olimpiadų ir konkursų, varžybų dalyviai šalies ir savivaldybės tokiuose renginiuose bei geri ir labai geri jų rezultatai, tačiau dalis vadinamųjų gabių mokinių yra neatsiskleidę, jų pasiekimai neatspindi jų gebėjimų. Mokyklai bendradarbiaujant su mokinių tėvais, įtraukiant dalykų mokytojus ir  psichologą bus sukurta mokyklos gabiųjų mokinių atpažinimo ir ugdymosi tvarka, vadovaujantis šalies NMA,KTU organizuotų konferencijų gabiųjų mokinių ugdymosi klausimais bei IMK veiklos rezultatais. Tvarką kuria Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-01-01   Sukurta tvarka 1  – 0 1 0
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02  Mokymosi pagalbos mokiniui ir sveikatinimo sistema
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokykloje sukurtos įvairios socialinės pedagoginės-psichologinės pagalbos mokiniams tvarkos, kurios bus apjungtos į vientisą gerai veikiančią sistemą, padedančią kurti pozityvų klasių mikroklimatą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, neformaliojo ugdymo programas bei užtikrinti geresnius mokinių mokymosi pasiekimus. Vadovaujantis BUP ir MUP  skiriamos konsultacijos   mokymosi dalykų spragoms likviduoti, sudaromos laikinos mokymosi grupės, moduliai, pagalba   mokiniams pagal poreikius atliekant namų darbus, kuriamos socialinių įgūdžių lavinimo grupės, organizuojama kita priimtina veikla mokinių pasiekimams gerinti. Sistemą kuria mokyklos Klasės auklėtojų darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-01-02 Sukurta sistema Vnt.  – 1 0 0
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimas, mokymosi strategijų kaita
01 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Sudaroma kiekvienam mokiniui nuo 5-osios klasės jo pasiekimų vertinimo kreivė, kurios autorius yra pats mokinys pagal trimestrų rezultatus. Kiekvieną mėnesį aptaria klasės auklėtojas ir mokinys; kas trimestrą aptariama kartu klasės auklėtoju-dalykų mokytoju-mokiniais ir tėvais. Situaciją kontroliuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir esant poreikiui siūlo pasinaudoti pagalba mokiniui. Atsiskaito mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos posėdžiuose.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-01-03  Mokyklos pridėtinė vertė Proc. Pradinių klasių aukštesnysis – 21,2%  Pagr.lygis-50.3 %.

5-8 kl.

Aukštesnysis -9,4 %

Pagrindinis-48,5%

Aukštesnysis – 22,2%

Pagr.lygis-51.3 %.

5-8 kl.

Aukštesnysis -10,4 %

Pagrindinis-50,5%

 

 

Aukštesnysis – 22,2%

Pagr.lygis-51.3 %.

5-8 kl.

Aukštesnysis -10,4 %

Pagrindinis-50,5%

 

 

Aukštesnysis – 23,2%

Pagr.lygis-52,3 %.

5-8 kl.

Aukštesnysis -11,4 %

Pagrindinis-51,5%

Strateginio plano 01 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Sukurti metodinės veiklos sistemą, skatinančią bendruomenės narių  tobulėjimą.
Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Rinkti ir analizuoti informaciją apie veiksmingą metodinę veiklą Lietuvoje ir ES, organizuoti  metodinę veiklą sukuriant veiksmingesnį modelį, kvalifikacijos kėlimo ir mokytojų bendrųjų ir dalykinių  kompetencijų ugdymo sistemą.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Mokytojų pasikeitimas gerąja patirtimi
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokytojai ekspertai ir metodininkai privalo, kitiems rekomenduojama per metus vesti nustatytą skaičių atvirų pamokų (mokytojai ekspertai veda 5, metodininkai – 3 atviras pamokas per mokslo metus), kuriose dalyvauja kolegos mokytojai, administracija, tėvai; įtraukiami užsienio projektų partneriai. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui kartu su mokytojais analizuoja ir sistemina stebėtas  pamokas. Dalis mokytojų yra dalyvavę stažuotėse, gerosios patirties sklaidos seminaruose, patys inicijavę dalykinius seminarus; vedė atviras pamokas Kretingos rajono mokytojams ir mokyklų vadovams, dalinosi gerąja patirtimi su įvairių šalies savivaldybių mokytojais ir mokyklų vadovais; numatome, kad didesnė dalis mokytojų aktyviau dalyvaus atvirųjų pamokų organizavime ir aptarime pačioje  mokykloje, dalinsis patirtimi, įgyta seminaruose ir kursuose su savo kolegomis; bus vertingiau panaudojama Aktyviosios klasės skaitmeninių priemonių nauda mokyklos bendruomenei, plėtojamos inovacijos kuriant dirbtinio intelekto panaudojimo klasę ir pan. Numatoma, kad kiekviena metodinė grupė privalomai rengs atviras pamokas mokytojams, tėvams, Aktyviosios klasės mokytojais sistemingai dalinsis patirtimi su mokyklos ir savivaldybės dalykų metodiniais partneriais.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-02-01 Pamokos naudingumo, gerosios patirties sklaidos lygis: 4, 3, 2, 1 Stebėtojų vertinimo anketa lygiais: 4 – pamoka labai naudinga, 3 – naudinga, 2 – patenkinama, 1 – nepatenkinama Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 75% . Mokytojus metodininku respondentai 4-3 lygiu įvertina 70% Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 80% . Mokytojus metodininku respondentai 4-3 lygiu įvertina 75% Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 80% . Mokytojus metodininku respondentai 4-3 lygiu įvertina 75%
02 uždavinio  priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Metodinių grupių veiklos prioritetų kaita
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos metodinė taryba kasmet atsiskaito mokytojų tarybos posėdyje, daugiausia akcentuodama olimpiadų ir konkursų rezultatus, dalykines savaites. Naujai suformuotos metodinės grupės pirmininkui skiriamas paskatinimas už veiklos organizavimą. Metodinės grupės pirmininkas akcentuoja kiekvieno mokinio dalyko pasiekimus, mokytojų atvirų pamokų organizavimą,  mokytojo gerosios patirties sklaidą, pateikia šiuolaikiškų pamokų organizavimo pavyzdžius. Tai akcentuoja Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-02-02 Metodinės tarybos veiklos vertinimas 4, 3, 2, 1 lygiais Anketavimas IQESonline.lt. 4 – veikla vertinama labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai, neturiu nuomonės Respondentai metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 70% Respondentai metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 75% Respondentai metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 78% Respondentai metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 80%
02 uždavinio  priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Kvalifikacijos kėlimo sistema
02 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Sukuriama metodinės veiklos ir metodinės grupės rezultatų bei mokytojo įsivertinimo pagrindu patobulinta kvalifikacijos kėlimo sistema, kurioje aiškiai apibrėžiamos mokytojo galimybės kasmet pasinaudoti kvalifikacijai skirtomis lėšomis ir konkreti atsiskaitymo metodinei grupei ir mokyklos mokytojų tarybai tvarka.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-02-03 Sistemos sukūrimas Skaičius  – 1
Strateginio plano 01 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Sistemingai kurti saugų ir palankų mokymuisi bei patrauklų bendruomenei klasių ir mokyklos mikroklimatą
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Tęsiama klasių mikroklimato gerinimo programa kasmet vykdant stebėseną ir kuriant tolesnę mikroklimato gerinimo programą; kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai; organizuojami renginiai kiekviename klasių koncentre kartu su mokinių tėvais, numatomos klasių veiklos priemonės kartu su mokytojais ir mokinių šeimų nariais (seneliais, broliais ir seserimis); organizuojamos apvalaus stalo diskusijos su mokinių tėvais klasėse; tęsiama ir plečiama Tėvų klubo veikla; plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas; vykdoma priemonių sklaida. Organizuoja Vaiko gerovės komisija.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Netradiciniai žalingų įpročių prevenciniai projektai
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokiniai įtraukiami į įvairias šiuolaikiškas veiklas, skatinančias pozityvų mąstymą ir komandos klasėje subūrimą, dalyvaujant siūlomose JUC‘o programose, įsitraukiant į sportinę sveikatinimo veiklą su kitomis šalies sporto ir sveikatinimo mokyklomis; organizuojami susitikimai su pozityviais pavyzdžiais – buvusiais mokyklos mokiniais ir mokinių tėvais „Bendruomenės savaitėje“; rengiamos išvykos karjeros planavimo ir profesinio informavimo temomis pasinaudojant MUP „Karjeros dienų“ metu. Sudaromos sutartis su įvairiais socialiniais partneriais, taip pat ir  teikiančiais prevencinę pagalbą; panaudojamos socialinės valandos mokinio pagalbai mokiniui- aptariamos „Namų darbų“ klubo galimybės. Socialinė-pedagoginė darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-03-01 Mokinių apklausa įsivertinime Pozityvių atsakymų proc. lygiai:

4 – projektai yra puiki prevencija žalingiems įpročiams, 3- gera prevencija, 2 – padeda iš dalies, 1 – nepadeda, neturiu nuomonės.

 – Pozityvūs atsakymai (4,3) – 60% Pozityvūs atsakymai (4,3) – 60% Pozityvūs atsakymai (4,3) – 60%
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokyklos bendruomenės renginių inicijavimas
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos bendruomenė inicijuoja renginius, susietus su skirtingų kartų bendradarbiavimu, geresniu atskirų socialinių grupių pažinimu, atskirties mažinimu, pagalbos ir savanorystės idėjomis, Skatinama LIONS QUEST programos sklaida, socialinė savanorystės veikla. Bendruomenės savaitė yra organizuojama siekiant priartinti atskirų šeimos kartų matymus, skatinti buvusius mokyklos mokinius bendradarbiauti ugdant jaunąją kartą, drąsinti savo aktyviu pavyzdžiu dabartinių mokinių  svajonių įgyvendinimą; kviesti tėvus į mokyklą arba mokinius į tėvų darbovietes siekiant glaudesnio mokytojų-mokinių-tėvų bendradarbiavimo sprendžiant ugdymo procese iškylančias problemas; skatinti  mokinių verslumo gebėjimus ir kurti patrauklesnę psichologinę- emocinę mokytojų darbo vietą. Pagerės mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai, socialinis dialogas. Mokyklos bendruomenės vienijimo renginius organizuoja Klasių auklėtojų metodinė grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-01-03-02 Renginių kokybė ir skaičius Apklausos diagramos.

Lygiai: 4 – renginiai labai kokybiški, 3 – kokybiški, 2 – patenkinami,  neturiu nuomonės

Pozityvūs atsakymai – 65 % Pozityvūs atsakymai – 70% Pozityvūs atsakymai – 75%
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Socialinių įgūdžių aktyvinimo veiklos
03 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Inicijuojamos veiklos, kuriomis siekiama naikinti stereotipus, kurti pozityvią  savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo aplinką, geranoriškumo skatinimo ir patyčių prevencijos veiklas.  Kuriamas tėvų švietimo modelis pagal poreikių grupes. Klasės auklėtojų metodinė grupė ir socialinė-pedagoginė darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
01-03-03 Veiklų skaičius Skaičius 2 5 5 5
Strateginio plano tikslo kodas Strateginio plano tikslo pavadinimas
02 Sukurti veiksmingą ugdymo proceso analizės sistemą, paremtą nuolatine mokinių pažangos stebėsena.

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykloje kasmet vyksta ugdymo proceso veiklos priežiūra pagal iš anksto sudarytą planą. Pamokos analizuojamos su mokytojais, apibendrintai pristatomos Metodinės tarybos posėdžių ir Mokytojų tarybos posėdžių metu. Reikalinga sukurti intensyvią mokytojų veiklos tobulinimo sistemą labiau įtraukiant pačius mokytojus, didesnę galimybę sudaryti mokantis vieniems iš kitų. Čia labai padėtų atviros pamokos, ypač pradiniame ugdyme, bendradarbiaujant su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis. Ugdymo modernizavimo įtaka mokinių pasiekimams, mokytojo kvalifikacijos kėlimo įtaka mokinių pasiekimams. Standartizuotų testų, tarptautinių tyrimų rezultatų analizė kasmet, mokantis iš klaidų, dalyvaujant seminaruose ir kituose renginiuose mokytojų kvalifikacijai kelti. Sistemingai analizuojami kiekvieno mokinio tarptautinių ir kitų testų rezultatai. Organizuoja administracija ir Metodinė taryba.
Strateginio plano 02 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Pagerinti mokymo ir mokymosi paradigmos harmonizavimą mokykloje.
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Metodinė taryba ir pavaduotojai ugdymui analizuoja mokytojų, NMVA pamokų pristatymų vaizdo medžiagą, naujausius dokumentus ugdymo gerinimo srityje, pamokos struktūros teorinius ir praktinius elementus, kitų kolegų patirtį; įtvirtina eksperimento, bandymų, kitus šiuolaikiškos pamokos aspektus pamokos kasdienybėje. Derina pamokos ir neformaliojo ugdymo veiklas, skatindami mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  bendrųjų ir dalykinių kompetencijų dermę.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos atnaujinimas, skatinant pozityvųjį vertinimą
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Stebėsenos rodiklių analizavimas vertinimo įtakos mokinio pasiekimams srityje; vieningos vertinimo sistemos testuojant  taikymas; naujoji lietuvių kalbos programa ir vertinimo tvarkos pokyčiai. Toliau ugdyti pozityvaus vertinimo sampratą mokykloje. Bendradarbiavimas su tėvais dėl vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, naudingumo; Tėvų informavimo apie vaiko sėkmę mokantis kokybė; vertinimo metu surinktos informacijos naudojimas ugdymui planuoti ir koreguoti. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-01-01 Vertinimo įtaka mokinio pasiekimams Atliktas tyrimas. Apklausa lygiais: 4 – vertinimas padeda mokytis; moku 5sivertinti, 3 – iš dalies moku įsivertinti, 2 – kartais moku įsivertinti, 1 – nemoku įsivertinti Pozityvūs vertinimai – 65% Pozityvūs vertinimai – 70% Pozityvūs vertinimai – 75%
01 uždavinio  priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Formalaus ir neformalaus ugdymo derinimas
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Pradedant nuo pradinių klasių formalusis ir neformalusis ugdymas papildo vienas kitą, sudarydami mokiniui edukacinio pažinimo erdvę; mokinys, pakankamai neįgijęs gebėjimų bei kompetencijų pamokų metu, gali pratęsti šį procesą jau kitaip neformaliojo ugdymo metu. Panaudojamos šiuolaikiškos ugdymo priemonės, galimos naudoti mokykloje. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-01-02 Tęstiniai užsiėmimai Skaičius 8 10 10
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Mokyklos turimų išteklių racionalaus panaudojimo pamokos kokybei gerinti priežiūra
01 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Mokykla yra sukaupusi nemažą metodinių priemonių gausą, kuri pagal poreikį turi būti sistemingai naudojama pamokose; IT technologijos, MTP+ metodinės priemonės, bandymams reikalinga įranga, mokyklos bibliotekos katalogai; mokytis turi būti ne tik reikalinga, bet ir įdomu. Metodinės grupės, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-01-01 Pamokų vertinimas 1-4  – Pozityvūs vertinimai – 65% Pozityvūs vertinimai – 70% Pozityvūs vertinimai – 75%
Strateginio plano 02 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Mokytojo veiklos mokykloje tobulinimo sistemos sukūrimas
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Sukuriama vertybių ir veiklų visuma, atspindinti mokyklos bendruomenės susitelkimą mokymo ir mokymosi kokybei gerinti. Orientuojamasi į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Modelių žvalgyba-edukaciniai seminarai pasirinktose šalies mokyklose
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Išvykos-seminaro metu pasirinktoje mokykloje analizuojama praktinė mokytojo veiklos tobulinimo sistema. Sugrįžus organizuojamos teorinės paskaitos-seminarai siekiant įtvirtinti įgytas kompetencijas. Parengiamas ir tobulinamas planas. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-02-01 Parengtas planas   skaičius 1 1 1
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Perėjimas prie veiksmingesnio valdymo struktūros modelio
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos organizacinė struktūra yra tipinė ir unifikuota, nesikeičianti jau nuo XX a. Kadangi keitėsi pati visuomenė, keitėsi ir mokykla. Mūsų mokykla siekia puoselėti savitą kultūrą ir tapatybę, turi sporto ir sveikatinimo mokyklos pobūdį, bendradarbiauja su vietos mokyklomis ir socialiniais partneriais, diegia edukacines inovacijas. Atsirado poreikis pokyčiams ir reformavimui. Administracija ir Mokyklos taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-02-02 Įgyvendintas naujas valdymo modelis Anketavimas su IQESonline.lt ir keturi lygiai  0 0 0 75% naudingumo koeficientas
Strateginio plano 02 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Parengti trimestrų/pusmečių, standartizuotų testų ir kitų mokymosi rezultatų patikrinimo analizės modelį, prieinamą mokinių tėvams
Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Pertvarkomas mokyklos internetinis puslapis dėl informacijos sklaidos aktyvinimo. Jame    sistemingai pateikiama informacija apie kiekvieno mokinio laimėjimus įvairiose mokslo, meno, kultūros saviraiškos srityse; elektroniniame puslapyje informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama vartotojams; tėvams, mokiniams, mokytojams. Kiekvienas mokinio tėvas gauna informaciją apie vaiko pasiekimus elektroniniu būdu pavieniui ir sistemiškai.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Ugdymo rezultatų pateikimo elektroniniame dienyne registras
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Per informacinių technologijų modulį kiekvienas 7-8 klasių mokinys susikurs elektroninę pasiekimų diagramą; sukuriamas nesudėtingas ir kiekvienam (mokiniui, tėvams, mokytojui) prieinamas rezultatų analizės registras. Standartizuotų testų rezultatai pateikiami individualiai mokiniui ir jo tėvams, apibendrinti duomenys kaupiami bendroje mokyklos  ugdymo analizės sistemoje. Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-03-01 Rezultatų analizės registras pagal lygius 4, 3, 2, 1 Skaičius.

Tėvų anketavimas IQESonline.lt 4 – nuolat analizuojame pasiekimus, 3 – kartą per dvi savaites, 2 – trimestro gale, 1 – nesekame rezultatų

Pozityvus vertinimas – 80% Pozityvus vertinimas – 85% Pozityvus vertinimas – 85%
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Netradiciniai apskrito stalo tėvų-mokytojų-mokinių susirinkimai
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Individualus rezultatų aptarimas ir operatyvi konsultacija nelaukiant trimestro pabaigos. Ugdymo rezultatų gerinimo būdų nustatymas; individualios pažangos stebėsena ir numatomų pokyčių modeliavimas, analizavimas. Klasės auklėtojų metodinė grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-02-03-02 Individualios pažangos kreivės gerėjimas proc. Proc.

Pagerėjo – nepakito, pablogėjo, neigiami įvertinimai

Pagerėjo – 65% Pagerėjo – 70% Pagerėjo – 75 %
Strateginio plano tikslo kodas Strateginio plano tikslo pavadinimas
03 Mokymosi sąlygų ir edukacinių erdvių tobulinimas gerinant ugdymosi galimybes ir sudarant geresnes sąlygas naudotis šiuolaikinio mokslo laimėjimais.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
 Vidaus renovacijos atlikimas sutaupytų elektros energijos sąnaudas, sutaupytų vandens bei šilumos išlaidas, nes mokykloje kartojasi vandentiekio avarijos dėl vamzdynų nesandarumo bei blogos kokybės.

Būtų kuriamos elektroninės saugos sistemos, vaizdo ir garso aparatūra panaudojama mokyklos ugdymo veiklai aktualizuoti.

Strateginio plano 03 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Pastato M. K. Čiurlionio g. 92 renovavimas (2017-2020 m.)
Veiklos plano 03 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokyklos pastatas statytas 1969 metais. Dalinai renovuotas 2001 ir 2009 metais. Toliau renovuojant pastatą dalyvauti ,,Švietimo įstaigų modernizavimo programoje“.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Dokumentų pateikimas atrankai programoje
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Ieškant finansavimo pastato modernizavimui būtina  pateikti dokumentus dalyvauti programoje.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-01-01 Paraiškos pateikimas Vnt. 1
Strateginio plano 03 tikslo uždavinio kodas Strateginio plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Materialinės techninės bazės efektyvesnis panaudojimas ir turtinimas
Veiklos plano 03 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Mokiniai, besimokydami bendrojo ugdymo mokykloje, intensyviai dirbdami patiria fizinį ir emocinį krūvį, todėl mokykla organizuoja ir skatina dalyvauti įvairiose veiklose: renginiuose, spektakliuose, projektuose, turnyruose, varžybose, įvairiuose visuomeniniuose ir saviraiškos renginiuose ir t. t.
02 uždavinio  priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Įgarsinimo aparatūros įsigijimas ir panaudojimas mokymo ir neformalaus ugdymo veikloje
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Norint organizuoti įvairius netradicinių pamokų, saviraiškos bei neformaliojo ugdymo renginius (temines popietes ir vakarones, tautinius, valstybinius ir kalendorinius renginius, spektaklius ir projektus, sportinius turnyrus ir varžybas), taip pat priimti atvykstančius kolektyvus būtina turėti atitinkančią laikmetį įgarsinimo aparatūrą. Aparatūra būtų įsigyjama vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-01 Garso atgaminimo ir patalpų įgarsinimo aparatūros panaudojimo dažnumas Skaičius 5 25 25
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Pradinių klasių mokymosi sąlygų gerinimas įrengiant interaktyvią lentą.
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Šiuo metu pradinių klasių mokymuisi naudojamos 7 interaktyvios lentos su programine įranga ir intelektualiomis mokymosi programomis. Dvi interaktyvios lentos programiškai ir techniniu požiūriu yra pasenusios ir susidėvėjusios, todėl nenaudotinos. Tam, kad nesuprastėtų mokinių mokymosi sąlygos, o tuo pačiu ir žinios, gebėjimas bei motyvacija mokytis, būtina įsigyti 2 naujas interaktyvias lentas, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-02 Mokinių dalyvavimas ugdyme Mokinių skaičius 30 30
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Efektyviau panaudoti mokymosi procese ir esant galimybei atnaujinti informatikos kabineto įrangą (30 vnt.)
02 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Mokykloje pagal mokymo planą 5-10 klasėse yra mokoma informacinių technologijų pagrindų, taip pat vyksta neformalaus ugdymo informacinių technologijų užsiėmimai. Tam yra įrengti du informacinių technologijų mokymo kabinetai po 15 kompiuterių. Dalis kompiuterinės įrangos (kabinetas) yra techniškai ir morališkai pasenusi, todėl reikia ją pakeisti nauja.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-03 Mokinių dalyvavimas ugdyme Mokinių skaičius 300 300
02 uždavinio  priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
04 Elektroninio skambučio ir vidinės audio/video sistemos įrengimas pastate M. K. Čiurlionio g. 92
02 uždavinio 04 priemonės aprašymas
Įrengti elektroninį skambutį ir mokinių informavimo sistemą. Pagerės mokymo (si) ir poilsio kokybė, darbo mokykloje organizavimas.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-04 Mokinių dalyvavimas ugdyme Mokinių skaičius 400
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
05 Internetinio ryšio sistemos perėjimas nuo LITNET prie TEO paslaugų (M. K.Čiurlionio g. 92)
02 uždavinio 05 priemonės aprašymas
Atsisakyti probleminio LITNET internetinio ryšio tiekimo ir prisijungti prie TEO internetinio ryšio sistemos. Pagerės mokymo (si) kokybė, mokytojų darbo organizavimas, mokinių motyvavimas naudotis IT.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-05 Mokinių dalyvavimas ugdyme Mokinių skaičius 420
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
06 Įrangos ,,Robotikos mokyklos“ įgijimas
02 uždavinio 06 priemonės aprašymas
Įsigyti įrangą ,,Robotikos mokyklos“ užsiėmimams 1-5 klasėms. Apmokyti 1 mokytoją.

Įsigyti įrangą ,,Robotikos mokyklos“ užsiėmimams 6-8 klasėms. Apmokyti 1 mokytoją.

Pagerės mokymo (si) kokybė, mokinių loginis mąstymas kūrybingai dirbant su dirbtinio intelekto priemonėmis, mokinių motyvavimas naudotis informacinėmis technologijomis ir inovacinėmis veiklomis.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2015 m. 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas
V-03-02-06 Mokinių dalyvavimas ugdyme Mokinių skaičius 300 300

 

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos 2016-2018 metų strateginio veiklos plano biudžetas (tūkst. eurų):

Programos pavadinimas Priemonė Iš viso

2016 m.

Iš jų: 2017 m. 2018 m.
Savivaldybės biudžeto lėšos Mokyklos pajamos Kitos lėšos (projektų, fondų ir kt.)
Švietimas Mokyklos veiklos programa 748,2 268,9 4,0 8,0 781,0 785,0
Mokyklos pastatų atnaujinimas 25,0 300,0
Socialinė parama Mokinių nemokamas maitinimas 42,0 4,5 42,0 42,0

 

LAUKIAMI REZULTATAI ĮGYVENDINUS STRATEGINIUS TIKSLUS

 1. Sukurta gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo (si) mokykloje tvarka padės pagerinti ugdymosi rezultatus 5 proc.
 2. Vykdoma mokymosi pagalbos mokiniui ir sveikatinimo sistema pagerins mokyklos standartizuotų testų ir tarptautinių tyrimų rezultatus pagal lygius 5 proc.
 3. Saugaus ir palankaus mokymuisi klasių ir mokyklos mikroklimato tolesnis kūrimas telks mokyklos bendruomenę kiekvieno mokinio ugdymo rezultatų kokybei.
 4. Nuolatinės mokinių pažangos stebėsenos sistema skatins kiekvieną mokinį gerinti individualius pasiekimus pagal asmeninį planą (Klasės auklėtojų aplankai).
 5. Sistemingai peržiūrima mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka leis greičiau nustatyti ugdymo (si) spragas bei jas laiku pašalinti (Mokyklos ugdymo planai 2016/2017m.m.,2017/2018m.m.).
 6. Renovuotos patalpos ir aprūpinimas modernia įranga sudarys geresnes darbo ir veiklos sąlygas mokyklos bendruomenei.

 

 

VIII. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

 1. Strateginio mokyklos veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso ugdymo proceso metu.
 2. Strateginio plano sudarymo darbo grupė pristato mokyklos strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą Mokyklos tarybos susirinkime kartą per metus. Tokiu būdu mokyklos bendruomenė turi galimybę stebėti, vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti siūlymus bei pageidavimus.
 3. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui nuolat kontroliuoja, stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.
 4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai

planuojamos ir naudojamos lėšos.

 1. Strateginio plano koregavimas esant poreikiui atliekamas paskutinį metų ketvirtį.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Danutė Časienė

 

PRITARTA

,,Atgimimo“ mokyklos tarybos

2016 m. vasario 5 d. posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 2)