2018 metų veiklos ataskaita

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA

DANUTĖ ČASIENĖ

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-01-15

Druskininkai

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Pagrindinė strateginė 2015-2018m. kryptis, atsispindinti strateginiame ir metiniuose veiklos planuose –nuosekli mokyklos bendruomenės veikla gerinant ugdymo kokybę ir sudarant tinkamas sąlygas mokinio asmenybės ūgčiai.

Pagrindiniai rezultatai ir rodikliai:

Kasmet vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas  pagal IQES online metodiką. Apklausos duomenys vertinami nuo 1iki 4. 4-tai aukščiausia vertė. Tėvai, vertindami

mokyklos veiklą aukščiausia verte pažymėjo, kad mokykloje mokiniai yra mokomi bendradarbiauti, padėti vieni kitiems; suprasti mokymosi svarbą gyvenime; mokykla skatina mokinius būti aktyviais gyvenimo kūrėjais. Tėvams patinka, kad socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams įdomi ir prasminga.

Mokiniai aukščiausiu balu įvertino, kad mokykloje jie skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems; mokytojai padeda pažinti ir atskleisti jų gabumus ir polinkius.

Kasmet atliekamas 5-8 klasių mokinių pasiekimų tyrimas laikinosiose ir pagilinto ugdymo grupėse. Rezultatai: 5-8 klasėse didžiausią individualią pažangą padarė anglų kalbos pagilinto ugdymo grupėse besimokantys mokiniai(54 mokiniai per 2016-2018 metus); 7-8 didžiausią pažangą padarė matematikos laikinųjų grupių mokiniai(57 mokiniai per 2016-2018 metus); lietuvių kalbos atitinkamai 45 mokiniai. Rezultatai atsispindi ir mokinio bendrųjų kompetencijų raiškoje, olimpiadų ir konkursų rezultatuose.

Sukurta ir išplėtota ugdymo ir pagalbos sistema skirtingų gebėjimų mokiniams. Nuo 2016m. veikia mokinių konsultacijų sistema. Iš viso per 2016-2018metus vyko 908 konsultacijos, kurias lankė 1019 mokinių, atskirų dalykų pasiekimus pagerino 397 mokiniai. Mokiniai pildė savo asmeninius pasiekimų lapus, aptarti rezultatai ir klasėse, ir su tėvais. Mokyklos bendras pažangumas svyruoja nuo 89,2 iki 92,35 proc., stabilus su nedideliais pokyčiais mokinių, pasiekusių aukštesniojo mokymosi lygio rezultatus (5-8 kl. 8,8-10,8 proc., 1-4 kl. 19,42-21,08 proc.).

Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai 2014-2018m.:

sistemingai geri ir aukštesni už šalies vidurkį matematikos, socialinių, gamtos mokslų;

skaitymo ir rašymo pasiekimai aukštesni už šalies vidurkį – 4-okų ir aštuntokų, o šeštoje klasėje rezultatai žemėja. Priežastys analizuojamos ir vertinamos, priemonės numatomos kasmet ir vykdoma stebėsena, analizuojant pridėtinę konsultacinių valandų, laikinųjų grupių vertę, pamokose keičiant mokymo(si) strategijas, pamokos organizavimo struktūrą ir kt. Mokinių pasiekimai ir pažanga aptariami pagal mokyklos susitarimus ir taisykles.

Mokykla kasmet ne mažiau kaip 10 proc. pamokų organizuoja kitose erdvėse. Kasmet mokiniai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose, ugdymą pagilinančiuose, projektuose su ES šalimis ir Japonija. Vyksta kasmetiniai mokytojų mokymai, pasidalinimas gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokytojais. Specialiųjų mokinių ugdymui skiriamas pakankamas dėmesys. Mokykloje dirba specialistų komanda; 2 logopedai,1 psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 12 mokytojo padėjėjų. Per mokslo metus vyksta vidutiniškai 6 išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos posėdžiai dėl specialiųjų mokinių ugdymo(si) aptarimo, bendradarbiaujama su tėvais.

Mokykla, įgyvendindama sporto ir sveikatos ugdymo modelį, sudarė tinkamas sąlygas plėtoti naujas sporto šakas, įtraukti visus mokinius į sportines ir sveikatos ugdymo veiklas, pagerėjo mokinių sveikatos rodikliai (sprendžiame pagal praleistas pamokas dėl ligos).Žymiai pagerėjo mokinių rezultatai Lietuvos žaidynėse. Mokykla jau keletą metų iš eilės yra 4 šalyje pagal vaikų amžiaus grupes. Pagal mokyklos Sporto ir sveikatos ugdymo programą kasmet organizavome patrauklius, netradicinius ir populiarius sveikatos ugdymo renginius, dalyvaujame Kurortologijos projekte. Kūno kultūros pamokos vyksta kitose Druskininkų erdvėse, ypač puikiai pritaikytose mokinių sportinėms veikloms. Taip pat vyksta mokinių plaukimo ir slidinėjimo užsiėmimai Vandens pramogų parke ir SNOW arenoje.

Daug dėmesio skiriama mokyklos mikroklimato gerinimui. Mokykla dalyvauja akredituotose prevencinėse programose, bendruomenės sportinėse ir kultūrinėse veiklose pagal mokinių amžiaus grupes, vyksta kassavaitiniai Prevencinės darbo grupės posėdžiai (36 per mokslo metus), kuriuose analizuojamas vienas iš mokyklos prioritetų-mokinio saugumas. Sistemingai bendradarbiaujama su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Druskininkų policijos komisariatu, Vaiko gerovės komisija savivaldybėje, Vaiko teisių skyriumi. Vyksta netradiciniai prevenciniai šalies ir savivaldybės bei mokyklos projektai. Populiarūs tradiciniai ir nauji šiuolaikiški neformaliojo ugdymo užsiėmimai, papildantys formalųjį ugdymą ir skatinantys mokinius atrasti savo gebėjimus (robotika, dziudo, karatė, solinis dainavimas, choreografija, badmintonas, Japonų kalbos ir kultūros klubas, prancūzų kalbos užsiėmimai ir kt.).

Tolerancijos centras kasmet organizuoja pilietiškumo ir asmens dvasinio tobulėjimo renginius, skatinančius jaunosios kartos patriotiškumą ir pagarbą kitoms kultūroms (partizanų dainų festivaliai, netradiciniai valstybinių švenčių minėjimai, žydų kultūros paveldo projektas, kasmetinės mokytojų stažuotės Jeruzalėje, ir kt.), pamokas Rezistencijos ir tremties muziejuje bei kitose atmintinose ir svarbiose vietose.

Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja mokyklos savivaldos veikloje, bendruomenės savaitėse, Tėvų saviugdos klube, klasių grupių sportiniuose renginiuose, sisteminguose tėvų švietimo veiklose, bendruose valstybės švenčių minėjimo renginiuose, mokytojų senjorų „Bičiuliai“ veikloje.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

  1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1. Prižiūrėti kiekvienam  mokiniui prieinamą konsultavimo sistemą. Užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo nuoseklumą. Organizuoti optimalią mokytojų gerosios patirties sklaidą. Supažindinti mokytojus ir tėvus su standartizuotų ir diagnostinių testų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatais, pateikti mokytojams lyginamąją analizę. Inicijuoti gabiųjų mokinių ugdymo pokyčius. Daugumos dalykų mokytojai turi konsultacines valandas, visi spec. poreikių mokiniai gauna jiems privalomą ugdymą pagal poreikius. Ne mažiau kaip 30 proc. mokinių lankė dalykų konsultacijas ir ne mažiau kaip 50 proc. iš jų pagerino atskirų dalykų pasiekimus. Vesta ir stebėta ne mažiau kaip 80 atvirų kolegų pamokų ir ne mažiau kaip  50 proc. iš jų yra šiuolaikinės paradigmos.

 

 

 

 

 

 

Laiku atlikti visi parengiamieji darbai  ugdymo proceso organizavimui. Užtikrinta kiekvienam mokiniui prieinama daugumos dalykų konsultacijų sistema. Ne mažiau 30 procentų mokinių lankė dalykų konsultacijas. Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių, lankiusių konsultacijas, pagerino atitinkamo dalyko pasiekimus.

 

Visi specialiųjų poreikių mokiniai gauna jiems privalomą ugdymą.

 

 

 

 

Pristatyta diagnostinių ir standartizuotų testų 2, 4, 6, 8 klasėse lyginamoji analizė už 2016/2017/2018 m. mokyklos bendruomenei

 

 

 

Nuosekliai vykdoma gerosios patirties sklaida „kolega-kolegai“-mokytojai stebi ne mažiau kaip 80 kolegų pamokų, ne mažiau kaip 50 proc. iš jų atitinka šiuolaikiškos pamokos paradigmos reikalavimus.

 

 

 

Sukurta darbo grupė gabiųjų mokinių ugdymui ir vadovaujantis naujausiais šalies ir ES dokumentais vykdoma asmenybės ūgties ir saviraiškos poreikių analizė. Surinkti duomenys ir numatytos veiklos  pateikiami 6 darbo grupės protokoluose.

 

2018m. vyko 408 konsultacijos mokiniams; mokiniai lankė ir savanoriškai, ir  pagal mokyklos tarybos nutarimus. Iš viso 2018m. konsultacijose dalyvavo 390 1-10 klasių mokinių; tai sudaro 52 proc. mokinių skaičiaus.(Mokykloje mokosi 749 mokiniai). Žymiai pagerėjo antrų klasių mokinių standartizuotų testų skaitymo rezultatai bei sistemingai geri matematikos 4,6,8 klasių pasiekimai; pastoviai aukšti gamtos bei socialinių mokslų rezultatai. Iš 166 5-8 klasių mokinių, nuosekliai lankiusių konsultacijas, asmeninius pasiekimus pagerino 76 mokiniai (45 proc.).

Nežymiai didėja spec. poreikių mokinių skaičius, ryškiau-priešmokyklinio ugdymo ir pirmose klasėse. Iš viso 2018m. mokėsi 66 specialiųjų poreikių mokiniai, iš jų 11 didelių spec. poreikių, 105 mokiniai, kuriems reikia logopedo pagalbos. Problema- specialistų trūkumas pagal mokinių poreikius, dėl ko logopedo pagalba teikiama 75 proc.-visiems didelių spec. poreikių ir 1-4 klasių spec. poreikių mokiniams. Spec. pedagogo pagalba teikiama visiems mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotą programą ir daugiau nei 50 % specialiųjų poreikių mokinių, kurie ugdomi pagal bendrąją ir/ar pritaikytą programą.

Aštuntokai nacionaliniame pasiekimų patikrinime dalyvavo tris kartus: ketvirtoje, šeštoje ir aštuntoje klasėje. Matematikos pasiekimų rezultatai per 3 patikrinimus nuolat gerėjo, tik skaitymo pasiekimai šeštoje klasėje suprastėjo, bet aštuntoje ryškiai pagerėjo ir skaitymo, ir rašymo rezultatai. Laikinųjų grupių poveikis pasiteisina. Šeštokų rezultatai lyginami su jų rezultatais 4-je klasėje. Stabilūs, geri skaitymo rezultatai, matematikos nuosekliai gerėja, rašymo rezultatai nukrito 6-je klasėje. Mokytojų tarybos nutarimu, skaitymo rezultatams gerinti pirmokams, trečiokams ir ketvirtokams skiriama papildoma pamoka. 5-10 klasių mokytojai, rengdami ilgalaikius dalyko planus, numato veiksmus standartizuotų ir diagnostinių testų analizės metu nustatytų žinių spragoms taisyti. Kiekvienais metais mokykla džiaugiasi labai gerais gamtos bei socialinių mokslų standartizuotų testų mokinių pasiekimais. Mokiniai ir jų tėvai informuojami individualiai, bendri rezultatai pristatomi viešai.

2018 m. m. mokytojai ir administracijos atstovai stebėjo ir aptarė 105 atviras kolegų pamokas. Mokytojai metodininkai/ekspertai kvietėsi į 3-5 atviras pamokas per metus, sėmėsi gerosios patirties vieni iš kitų; mokytojai bei vyresnieji mokytojai per metus vedė ne mažiau kaip 2 atviras pamokas. Iš stebėtų 105 pamokų 52-tradicinės paradigmos, 33-se bandoma dirbti šiuolaikiškai, o 20-šiuolaikiškos paradigmos. Kas antrą mėnesį pavaduotojai ugdymui pristatė gerosios patirties pagrindinius aspektus Metodinės tarybos susirinkimuose. Jaunieji kolegos turėjo galimybę pasirinkti kolegų pamokos stebėjimą pagal individualią problemą. Administracija kartu su mokytojais/Metodine taryba sistemino stebėtas pamokas, jas analizavo ir  teikė siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo kokybės tobulinimo.

Dalyvavome mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo bei skirtingų mokinių poreikių derinimo pamokoje galimybių seminaruose, mokomosiose išvykose-modelių žvalgyboje kitose mokyklose (Raseinių, Rokiškio sav.). Sėmėmės kitų mokyklų patirties, mokėmės virtualiuose seminaruose. Sudaryta mokyklos  darbo grupė, kuri analizuoja ir domisi ugdymo naujovėmis, kitų mokyklų patirtimi, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistų mokslininkų siūloma metodika dirbant su gabiaisiais mokiniais. Darbo grupė atliko tyrimą pagal IQES online  metodiką veiklos įsivertinimo programoje. 5-8 klasėse per anglų kalbos pamokas pusė klasės mokinių mokosi pagilinto ugdymo grupėse. Lyginome tų pačių mokinių mokymosi rezultatus pagilinto ugdymo grupėse 5 ir 6 klasėse. Individualią pažangą padarė 18 mokinių. 7-8 klasėse per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas mokiniai mokosi iš dalies skirtingo lygio grupėse (pagal motyvaciją, gebėjimus, pasiekimus). Lyginome tų pačių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos 7-8 klasių rezultatus. Lietuvių kalbos dalyko pažangą padarė 15 mokinių, matematikos-19 mokinių. Geri rezultatai atsispindi ir savivaldybės bei šalies konkursuose, olimpiadose. Savivaldybės įvairių dalykų olimpiadose 5-10 klasių mokiniai užėmė 15 pirmų vietų, 8 antrąsias ir 12 trečiųjų vietų. Pradinukai užėmė 2 vietą matematikos, 1,2 ir 3 vietas anglų k. olimpiadose. Mokykla pagal sporto ir sveikatos ugdymo profilį turi 3 kūno kultūros pamokas. Lietuvos mokyklų žaidynių įvairių sporto šakų tarpmokyklinėse varžybose mokyklos mokiniai užėmė 15 pirmų vietų, 3 antrąsias vietas ir 4 trečiąsias vietas ir tapo 4 šalyje savo amžiaus grupėje.

1.2. Koordinuoti mokykloje savivaldybės vykdomo ES projekto „Modernių ugdymo aplinkų kūrimas Druskininkų savivaldybės mokyklose“ parengiamųjų veiklų vykdymą. Derinti tikslingą priemonių pirkimą ir paskirstymą su savivaldybės vykdomąja institucija. Iki 2018 m. gegužės 15 d. perkelti ir rekonstruoti pavaduotojų, buhalterijos bei dokumentų archyvo kabinetai. Ne mažiau kaip 20 proc. mokytojų pasirengę dirbti su skaitmeniniais vadovėliais. Laiku ir atsižvelgiant į finansavimo programą perkelti ir rekonstruoti pavaduotojų, buhalterijos kabinetai bei dokumentų archyvas. Įrengtas bevielis internetas. Tinkamai numatytos ir paskirstytos priemonės derinant su savivaldybės vykdomąja institucija ir parengta ne mažiau kaip 20 proc. mokytojų dirbti su skaitmeniniais vadovėliais.

 

Metodinės, mokymo ir ūkinės paskirties priemonės ir medžiagos perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. 2018 metais buvo pilnai suremontuotas II korpuso 2 aukštas: įrengtos naujos WC patalpos, priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos, renovuoti 2 informacinių technologijų kabinetai. Interaktyvioje erdvėje įrengta išmanioji klasė su interaktyvia platforma panaudojant 30 nešiojamų kompiuterių mokiniams, interaktyvius ekranus, išmaniąsias grindis, nupirkti nauji modernūs baldai: stalai, kėdutės, spintos, minkštos sėdėjimo priemonės, įrengtas bevielio interneto tinklas.

Mokyklos mokytojų bendruomenė informuota ir motyvuota darbui išmaniojoje erdvėje; Mokinių taryba įtraukta į priemonių ir aplinkų sisteminimo darbus. Organizuotas susipažinimas Mokyklos tarybai, mokytojams, svečiams.

Nupirkti baldai valgyklai pradinių klasių korpuse; dviem pradinėms klasėms -mokykliniai baldai; visoms klasėms pradiniame korpuse įrengtas užtemdymas priešmokyklinio ugdymo grupėms – ugdomosios veiklos priemonės, baldai.

1.3.      Sistemingai prižiūrėti prevencinių programų (LIONS Quest, „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“) vykdymą mokykloje, kiekvieno mokinio ir mokyklos bendruomenės nuoseklios prevencinės veiklos tęstinumą. Organizuoti  tėvų švietimo modelio kūrimo tęstinumą. Iki kiekvieno mėnesio 10 d. atsiskaityti savivaldybės vykdomajai institucijai  dėl prevencinių programų vykdymo, organizuoti ne mažiau kaip 10 VGK prevencinės darbo grupės posėdžių, sprendžiant mokyklos mikroklimato klausimus. Organizuoti 2 bendruomenės savaites, 5 Tėvų saviugdos klubo užsiėmimus, 2 – 3 tėvų švietimo renginius. Kiekvieną mėnesį laiku atsiskaitoma su savivaldybės vykdomąja institucija apie prevencinių programų vykdymą mokykloje. Organizuota ne mažiau 10 VGK prevencinės grupės posėdžių, 2 bendruomenės savaitės, 5 Tėvų saviugdos klubo užsiėmimai, 2 – 3 tėvų švietimo renginiai, atsižvelgiant į konkretaus amžiaus vaikų problemas. Mokykla vykdo 3 akredituotas prevencines programas pagal mokinių amžiaus grupes.Zipio draugai“ – priešmokyklinio ugdymo grupėms ugdymo vaikams, kurie kiekvieną savaitę dalyvauja 35-40 min. trukmės valandėlėse. Vaikų įtraukimas yra šimtaprocentinis, 2017-2018m.m. dalyvavo 59 mokiniai, 2018-2019 m. m. dalyvauja 73 mokiniai. Į programą įtraukiami ir tėveliai. Prieš pradedant jos vykdymą, tėvai supažindinami, kiekvienas gauna pratimų knygelę ir papildomai gali dirbti namuose.

Antrojo žingsnio“ programa sukurta vaikų įgūdžiams tobulinti trijose pagrindinėse srityse: „Empatijos ugdymo“, “Impulsų valdymo ir problemų sprendimo“, „ Pykčio valdymo“, „Antro žingsnio“ programa mokykloje vykdoma nuo 2012 m. 2017-2018  m. m. dalyvavo 1c, 3c, 4b, 4c-101 mokinys, 2018-2019 m. m. 2c, 4c- 52 mokiniai. Kitose klasėse prevencinės programos vykdomos pagal individualiai paruoštus ir pradinių klasių metodinėje grupėje patvirtintus planus

LIONS QUEST programa pradedama 5-se klasėse. Įgyvendinama patyčių prevencijos programa (,,Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl.). Prevencinė programa įgyvendinama šiais būdais: skiriama 1 savaitinė valanda kas antrą savaitę bei integruojama į dalykų ugdymo turinį ir klasių valandėles. Mokykloje pasitaiko konfliktinių atvejų. 2018 metais užfiksuota 19 smurto ir patyčių atvejų, kurių kiekvienas individualiai išsiaiškintas ir priimtos reikiamos priemonės. Kiekvieną mėnesį laiku atsiskaitome steigėjui apie vykdomas prevencines programas.

Atlikta anoniminė apklausa internetu pagal mokslininkų rekomendacijas parodė, kad 2017m. gerai jautėsi mokykloje 66,0 proc. mokinių, o 2018-aisiais- 62,0 proc. mokinių. Kaitos priežastys: išsamesnis, gilesnis mokinių patyčių ir smurto suvokimas dalyvaujant prevencinėse programose bei sisteminga klasės auklėtojų, mokytojų, socialinės pedagoginės darbo grupės veikla; mokykloje padaugėjo emocijų ir elgesio sutrikimus turinčių mokinių skaičius.

Per 2018 m., įvyko 4 Tėvų saviugdos klubo narių susitikimai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 60 mokinių tėvelių. Kasmet organizuojami tėvų mokymai bendrų tėvų susirinkimų metu, pasikviečiant lektorių pagal aktualiausią problemą. 2018m. vyko trys tėvų švietimo užsiėmimai, kuriuos vedė psichologai Jona Kirkauskienė (5-6 kl. mokinių tėvams), Jolanta Karvelienė(7-8kl. mokinių tėvams) ir Evaldas Karmaza (1-4 kl. mokinių tėvams).

1.4. Sudaryti darbo grupę ir vadovauti mokyklos 2018/2019 m. m. ugdymo plano parengimui laiku pateikiant savivaldybės suderinti. Iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. pateikti darbo grupe grupės parengtą Ugdymo planą

savivaldybės vykdomajai institucijai suderinti bei iki 2018 m. rugsėjo 1 d. suderinti patvirtinti mokytojų ilgalaikius dalyko planus, pamokų tvarkaraščius 1-10 kl.

Pateiktas laiku ir be klaidų mokyklos Ugdymo planas 2018/2019 m. m. atitinka visus keliamus reikalavimus. Mokyklos Ugdymo plano kūrimo darbo grupė sudaryta 2018m. gegužės mėn. pagal direktoriaus įsakymą. Ugdymo plano projektas pateiktas Mokyklos tarybai svarstyti birželio mėn., rugpjūčio pabaigoje pristatytas savivaldybės vykdomajai institucijai suderinti. Pastabų negauta, pakeitimai teikiami steigėjo institucijai atlikus pokyčius Ugdymo plano lentelėje. Atlikti kiti parengiamieji darbai užtikrinantys sklandų ugdymo proceso vyksmą.
1.5. Sudaryti darbo grupę ir vadovauti   2019-2021 m. mokyklos strateginio plano parengimui laiku pateikiant savivaldybei suderinti. Iki savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto laiko parengti ir pristatyti suderinimui mokyklos strateginį planą 2019-2021 metams. Laiku pateiktas suderinti steigėjui mokyklos strateginis planas 2019/2021m. atitinka šiuolaikinio strateginio plano reikalavimus. Mokytojai susipažinę su strategijos ir bendro darbo kuriant dokumentą poreikiu; suvokimo apie skirtingo lygmens strateginio plano dokumentų sąlyčio taškus; vyksta parengiamieji darbai, kuriant svarbiausią mokyklos veiklos dokumentą; iniciatyvos „iš apačios“ skatinimas.

 

  1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1. Įrengti sportinę –poilsio zoną prie pradinių klasių korpuso Įgyvendinta iš dalies dėl finansavimo problemų; darbai pradėti metų pabaigoje, bus baigti 2019m.

 

  1. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.“Kurortologijos projektas“ Ugdomoji veikla 8-okams, aktyvus savivaldybės dalyvavimas padedant įgyvendinti projektą, nuoširdus „Druskininkų gydyklų“ vadovo dėmesys ir dalyvavimas organizuojant veiklas
3.2.Žaidimų aikštelės įrengimas pradinių klasių lauko aplinkos žaliojoje vejoje Labai populiari vieta pradinukų ilgųjų pertraukų užimtumui ir mokyklinių renginių organizavimui.

 

  1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai (nebuvo)
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

 

 

2018 metų ataskaita bus pristatyta:

2019 m. vasario 6 d. 14.30 val. – Mokytojų tarybai

2019 m. vasario 6 d.17.30 val. – Tėvų komitetams