Veiklos planas

PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“

mokyklos direktoriaus

2017 m. kovo 15 d. įsakymu

Nr. V2-28

 

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO‘‘ MOKYKLA, KODAS 190030357

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

BENDROJI DALIS

 

„Atgimimo“ mokykla veikia nuo 1944 m.

Pagrindinės veiklos rūšys: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Kita veikla – priešmokyklinis ugdymas.

Adresas – Čiurlionio g. Nr. 92, Vytauto g. Nr. 22 A

Mokykla veikia dviejuose pastatuose: M. K. Čiurlionio 92 – pagrindinis mokyklos pastatas, kuriame mokosi 5-10 ir dviejų 4 klasių mokiniai; Vytauto g. Nr. 22 A mokosi pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Mokyklos pradinių klasių pastato Vytauto g. Nr. 22 A bendras plotas 1625,0 kv. m., vienam vaikui tenka 5,19 kv. m.; klasių plotas 704,92 kv. m., vienam mokiniui tenka 2,25 kv. m.

Pastato M. K. Čiurlionio g. 92 bendras plotas 5073 kv. m. (be technologijų patalpų), vienam mokiniui tenka 112,22 kv. m.; klasių plotas 1070 kv. m.; vienam mokiniui tenka 2,57 kv. m.

Mokyklos misijasudaryti tinkamas mokymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam sveikatinimo, etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

Mokyklos vizija – laimingas mokytojas, sėkmingi mokiniai, tobulėjanti bendruomenė.

Vertybėspagarba, pasitikėjimas, atsakomybė.

Filosofija šeimos – mokyklos – visuomenės lūkesčių harmonija.

Sudarant 2017 metų veiklos planą, vadovautasi Švietimo įstatymu, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginiu planu, Lietuvos švietimo strategija 2013-2020 m.                   Mokykloje 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 727 mokiniai: mokykloje besimokančių mokinių skaičius palyginus su 2015 m. (669 mokiniai) padidėjo 58 mokiniais:

 

Klasių komplektų skaičius

Priešm. 1 kl. 2

kl.

3

kl.

4

kl.

5

kl.

6

kl.

7

kl.

8

kl.

9

kl.

10

kl.

Iš viso:
Klasių komplektų skaičius

2015 m.

1 4 3 4 4 3 3 3 3 1 2 31
Klasių komplektų skaičius

2016 m.

3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 31
Pokytis +2 -1 +1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0

Skaičiuojant su priešmokyklinio ugdymo grupėmis, šiais mokslo metais  yra 17 komplektų pradinėse klasėse, 2015 m. buvo 16. Lyginant su 2015-2016 mokslo metais padaugėjo priešmokyklinio ugdymo grupių – buvo viena, šiais metais yra trys dėl mūsų šalyje įvesto privalomo priešmokyklinio ugdymo. Vidutinis mokinių skaičius 1-ose klasėse 2015-2016 m. m. buvo 23,8, o 2016-2017 m. m. – 26 mokiniai.

2016 m. 5-10 klasės sumažėjo 1 komplektu, 2015 m. rugsėjo 1 d. turėjome dvi 10 klases, kurios lapkričio mėnesį buvo sujungtos į vieną, o 2016 m. rugsėjo mėnesį turime vieną 10 klasę.

 

Mokinių pasiskirstymas pagal klases

Klasės Mokinių skaičius 2015 m. Mokinių skaičius 2016 m.
Piešm. ugdymo gr. 25 71
1-4 kl. 313 324
5-8 kl. 287 294
9-10 kl. 44 38

2016 m. rugsėjo 1 d. 1-4 klasėse buvo 324 mokiniai. 2016-2017 m. m. mokykloje veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomas 71 vaikas. 1 – 4 klasių mokinių skaičius padidėjo nuo 313 iki 324( 11 mokinių). Atvyko naujų mokinių iš šalies ir užsienio: į 2-ą klasę atvyko 1 mokinė iš Palangos, 1 mokinys iš Rusijos Federacijos, 1 mokinys grįžo iš Didžiosios Britanijos. Du 3-ios klasės mokiniai atvyko iš Viečiūnų pagrindinės mokyklos, į 4-ą klasę viena mokinė atvyko iš Varėnos rajono Liškiavos pagrindinės mokyklos, vienas iš Palangos ir viena mokinė grįžo iš Didžiosios Britanijos. Viena trečios klasės mokinė išvyko mokytis ir gyventi į Alytų, du mokiniai( 2-os ir 3-ios klasės) išvyko į užsienį. Kadangi šiais mokslo metais mokykloje buvo komplektuojamos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės, šio amžiaus vaikų padaugėjo 46. Du mokiniai buvo palikti kartoti kurso( 2-os ir 4-os klasės).

2015-2016 mokslo metų pradžioje vidutinis mokinių skaičius klasėje buvo 20,8, o pabaigoje- 20,9.

2016 m. rugsėjo 1 d. 5-10 klasėse buvo 332 mokiniai. 2015 m. rugsėjo 1 d. 5-10 klasėse buvo 331 mokinys. 5-10 klasių mokinių skaičius padidėjo 1 mokiniu.

Iš 5-10 klasių išvyko 60 mokinių. Pagal Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo optimizavimo programą 51 mokinys, baigęs aštuntą klasę, ir 1 mokinys iš 10 klasės išvyko mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 1 mokinys į Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinę mokyklą dėl pasikeitusios gyvenamo0sios vietos, 1 mokinys į Vilniaus Gabijos gimnaziją, 1 mokinys į Kauno Simono Daukanto progimnaziją, 1 mokinys į Vilniaus Senvagės gimnaziją, 2 mokiniai į Alytaus Vidzgirio pagrindinę mokyklą, 1 mokinys į Vilniaus Žvėryno gimnaziją, 1 mokinys į Didžiąją Britaniją.

Į 5-10 klases atvyko 15 mokinių. Iš Druskininkų savivaldybės: 3 mokiniai iš Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos, 3 mokiniai iš Viečiūnų pagrindinės mokyklos,1 mokinys iš Leipalingio pagrindinės mokyklos, 2 mokiniai iš Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijos; iš kitų savivaldybių: 1 mokinys iš Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos, 1 mokinys iš Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos, 1 mokinys iš Liškiavos mokyklos – daugiafunkcinio centro,1 mokinys iš Marcinkonių pagrindinės mokyklos; iš užsienio atvyko: 1 mokinys iš Airijos, 1 mokinys iš Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos.

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus gavo 22 dešimtokai, 1 mokinys gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. 9 mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęsia mokymąsi Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijoje, 7 mokiniai mokosi Druskininkų Švietimo centre ir Amatų mokykloje, 4 mokiniai mokosi Kauno profesinio rengimo centre, 1 mokinys- Alytaus Profesinio rengimo centre, 1 mokinys Lazdijų gimnazijoje, 1 mokinys Vilniaus Žirmūnų mokymo centre Vilniuje.

 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje

Klasė Mokinių vidutinis skaičius klasėje

2015 m.

Mokinių vidutinis skaičius klasėje

2016 m.

Pokytis
1 kl. 23,8 26,0 +2,2
2 kl. 22,0 25,3 +3,3
3 kl. 19,3 21,3 +2
4 kl. 18,5 20,5 +2
1-4 kl. 20,9 23,3 +2,4
5 kl. 24 26 +2
6 kl.  23 25 +2
7 kl. 23 23
8 kl. 25 24 -1
9 kl. 19 19
5-9 kl. 23 23
10 kl. 13 19 -4

5-9 klasėse vidutinis mokinių skaičius 2016 m. išliko toks pats, kaip ir 2015 m.

 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius mokykloje

Metai 2015 m. 2016 m.
 

Klasė

Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintys mokiniai Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintys mokiniai
Priešm. ugd. gr. 1 8 1 27
1-4 kl. 31 36 30 37
5-8 kl. 30 20 29 21
9-10 kl. 10 4 9 3
Iš viso: 72 68 69 88

2016 m. padaugėjo specialiųjų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų skaičius, nes padaugėjo priešmokyklinio ugdymo mokinių, kurie kartu su pirmų klasių mokiniais dažniausiai turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

 

Specialiųjų poreikių mokinių pasiskirstymas pagal specialiųjų ugdymo (si) poreikių lygį

2016 m. rugsėjo 1 d.

Klasė Labai dideli Dideli Vidutiniai Nedideli
Per. ug. gr. 1
1-4 kl. 4 11 15
5-8 kl. 6 14 9
9-10 kl. 2 6 1
Iš viso:   12 32 25

Individualizuota programa yra 8 mokiniams, pritaikyti atskiri bendrosios programos dalykai 39 mokiniams, pritaikyta bendroji programa – 22 mokiniams.

 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vaikui (2016 m. rugsėjo 1 d.)

Specialistai Skaičius Dirba nepilnu etatu
Logopedas 1 1
Specialusis pedagogas 2
Psichologas 1
Socialinis pedagogas 2 1
Mokytojo padėjėjas 6 5

Pagalbą mokiniui organizuoja ir operatyviai sprendžia iškilusius klausimus Vaiko gerovės komisija, kuriai priklauso kvalifikuota specialistų komanda: specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, logopedas, psichologas, administracijos atstovai, klasės auklėtojų metodinės grupės nariai. Pagalba mokiniui teikiama tokia tvarka:1) dėstantis mokytojas apie mokinio  ugdymo problemą informuoja klasės vadovą; 2) klasės vadovo pokalbis su tėvais/globėjais; 3) mokinio stebėsena pamokų metu; 4) mokyklos specialistų tyrimas; 5) Druskininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos išvados ir jų pritaikymas ugdymo procese. Vadovaujantis PPT išvadomis, mokykloje specialioji, socialinė, psichologinė pagalba teikiama 69 mokiniams (rugsėjo 1 d. duomenimis), 13 mokinių rekomenduojama pedagogo padėjėjo pagalba. Ugdymo procese 10 mokinių padeda 5 pedagogo padėjėjai, vienas pedagogo padėjėjas dirba pailgintos dienos grupėje, nes grupę lanko 4 mokiniai, kuriems rekomenduojama pedagogo padėjėjo pagalba.

2015-2016 m. m. vyko 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių. Nuolat (kiekvieną antradienį) vyko Prevencinės darbo grupės posėdžiai. Posėdžiuose priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir pasiekimų, dėl specialistų ir mokytojų pagalbos, dėl individualizuotų ir pritaikytų programų, individualizuotų planų, dėl mokinių lankomumo ir kt. Posėdžiuose dalyvavo dalykų mokytojai, mokinių tėvai/ globėjai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

 

Mokytojai

Metai/skaičius Mokytojas Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai Mokytojai ekspertas Neatestuoti
2015 m.      75 4 48 21 1 1
2016 m.      77 5 46 24 1 1

Sumažėjus krūviui padaugėjo mokytojų, dirbančių kitose mokyklose. Druskininkų švietimo centre dirba 8 mokytojai, M. K. Čiurlionio meno mokykloje – 1 mokytojas, Viečiūnų pagrindinėje mokykloje – 1 mokytojas, „Ryto“ gimnazijoje-3 mokytojai

 

Atestuoti mokytojai

Metai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai
2015 m. 1 1
2016 m. 3

2016 metais mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją įgijo  pradinio ugdymo, anglų kalbos ir kūno kultūros mokytojos.

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Metai Mokytojų skaičius Įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas Tobulino profesines kompetencijas Dienų skaičius, vid. tenkantis vienam mokytojui Didžiausias dienų sk. 1-am mokyto-

jui

Institucija
2015 m. 75 2 57 5,33 15 DŠC, UPC
2016 m. 77 3 55 3,65 12 DŠC, UPC

Dauguma mokytojų dalyvavo Druskininkų švietimo centro organizuojamuose seminaruose. Nemaža dalis mokytojų tobulino kvalifikaciją Ugdymo plėtotės centro seminaruose . Nauja kvalifikacijos kėlimo forma – seminaru-stažuote užsienio šalyje (12 dienų)- pasinaudojo 2 mokytojai.

 

Socialinė mokyklos situacija

 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

Metai Klasės Pietūs
2015 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 7
1-4 58
5-10 84
Iš viso 149
2016 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 11
1-4 59
5-10 64
Iš viso 134

Sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių skaičius, nes dalis tėvų įsidarbino bei dalis nemokamai maitinamų mokinių išvyko iš mokyklos.

 

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius ir vežiojimo būdai

Metai Geltonasis autobusas Maršrutinis transportas Tėvai
2015 m. 9 25 29
2016 m. 11 25 28

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius keičiasi santykinai  mažai.

 

Prevencinė veikla

Klasių valandėlių, įvairių edukacinių veiklų metu formuojamos nuostatos ir vertybės, stiprinančios jauno žmogaus pasiryžimą sveikai gyventi, gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis. Mokiniai supažindinami su svarbiausiais įstatymais ir taisyklėmis (įskaičiuojant ir mokinio taisykles), kuriuose kalbama apie alkoholio, tabako ir kitų kvaišalų žalingą poveikį žmogaus organizmui. Narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinis ugdymas integruotas į daugelį mokomųjų dalykų. Mokiniai mokomi numatyti pavojingas situacijas ir jų vengti, įveikti aplinkinių spaudimą, atsispirti blogai įtakai. Aiškinama, kada ir kur reikia ieškoti pagalbos.

Mokykloje sistemingai vyksta Judriosios pertraukos, minima Tolerancijos diena, įvairios prevencinės veiklos, skirtos ,,Savaitei be patyčių“, vedamos klasės valandėlės Saugesnio interneto tema. Pradinėse klasėse aktyviai veikia ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ bei socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa ,,Antras Žingsnis“. Visus vyresniųjų klasių mokinius auklėtojai įtraukia į Lions – Quest programą klasių valandėlių metu. Pamokų metu netinkamai besielgiantiems mokiniams pagal Švietimo ir mokslo ministro  2012 m. rugpjūčio 28 d. V-1268 rekomendacijas “Dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

Į temines klasių valandėles kviečiami specialistai: dažnai dalyvauja mokyklos psichologas, sveikatos priežiūros specialistai, policijos pareigūnai. Nuosekliai bendradarbiaujama su Jaunimo užimtumo centru. JUC‘o specialistai veda mokymus kolektyvo formavimo, savęs pažinimo, patyčių ir kitomis temomis.

Mokiniai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose konkursuose: konkurse Policijos dienai paminėti, „Šviesoforo“ konkurse mokykloje ir savivaldybėje, teisinių žinių konkurse ,,Temidė“.

Vaiko gerovės komisijos prevencinio darbo koordinavimo grupė, kuriai priklauso mokyklos direktorė, socialinis pedagogas, psichologė, direktoriaus pavaduotoja bei 2 mokytojai, koordinuoja mokinių lankomumo programą. Programa veikia tokiu principu: 1) mokiniui neatvykus į mokyklą, klasės auklėtojas kitą dieną išsiaiškina neatvykimo priežastį; 2) jei mokinys praleidžia pamokas be priežasties, iškart  informuojami tėvai; 3) pakartotinai mokiniui praleidus pamokas be priežasties informuojami koordinavimo grupės nariai, su mokiniu kalbama dėl nelankymo priežasčių; 4) situacijai negerėjant, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį dėl poveikio priemonių taikymo; 5) situacijai nepasikeitus mokinio byla perduodama savivaldybės Vaiko gerovės komisijai, kur taikomos kitos poveikio priemonės.

2016 m. mokyklos Vaiko gerovės  komisija į savivaldybės Vaiko gerovės komisiją nesikreipė.

 

Sveikatos ugdymas ir sportinė veikla mokykloje

Nuo 2015 m. rugsėjo 1-osios mokykla turi sporto ir sveikatos ugdymo profilį, patvirtintą mokyklos nuostatuose. Per 2016-uosius metus mokykloje atlikta nemažai darbų. Vyksta aktyvus švietėjiškas darbas klasėse ir su tėvais, pradinių klasių mokiniai ir 5-okai kiekvieną rytą pradeda mankšta, vyksta judriosios ilgosios pertraukos, kurių metu 5-8 klasių mokiniai šoka, vadovaujami choreografijos mokytojos Valės Šmitienės. Priešm. ugd.– 4 kl. ir 8-10 kl. – sveikatos ugdymas integruojamas į klasių valandėles, 5-7 kl. – sveikatos ugdymas dėstomas kaip privalomas dalykas, 5-10 klasių mokiniams integruotai dėstoma sporto istorijos programa. Vyksta 3 privalomos kūno kultūros pamokos visiems mokiniams (mokiniai neatleidžiami nuo kūno kultūros pamokų).

5-10 kl. pasirenkamos papildomos, į programą neįeinančios sporto šakos: golfas, tautiniai sportiniai žaidimai (5 kl.) , slidinėjimas (6 kl.), badmintonas (7 kl.), lauko tenisas (8 kl.), aerobika (9-10 kl.), atletinė gimnastika (9-10 kl.). Klasių valandėlės vyksta vienu metu 1-10 kl. (sveikatos ugdymo valandėlės, projektai, mini konferencijos, viktorinos, susitikimai ir kt.). Vyksta krepšinio turnyrai su buvusiais mokyklos mokinių tėvais.

 

Sportinės veiklos rezultatai

Klasė Varžybos Vieta Mokytojas
5-6

(mergaitės, berniukai)

 

 

5-6

(mergaitės)

 

 

5-6

(berniukai)

Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato tarpmokyklinės varžybos

 

Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos

 

Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos

1

 

 

 

1

 

 

2

 

Juozas Stankevičius

7-8

(mergaitės, berniukai)

Lietuvos mokyklų žaidynių salės futbolo 5×5 tarpmokyklinės varžybos 2 Povilas Žarnauskas

Jonas Jazepčikas

5-6 LTeam kalnų slidinėjimo varžybos 2 Juozas Stankevičius

Povilas Žarnauskas

5-6

(mergaitės, berniukai)

Lietuvos mokyklų žaidynių Drąsūs, stiprūs, vikrūs tarpmokyklinės varžybos

 

Lietuvos mokyklų žaidynių Drąsūs, stiprūs, vikrūs zoninės varžybos

1

 

 

 

2

Juozas Stankevičius
Mokyklos rinktinė Lietuvos mokyklų žaidynių tarpmokyklinės šachmatų varžybos

 

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės šachmatų varžybos

1

 

 

 

16

Aleksandras Gerutis Petrauskas
Mokyklos rinktinė Lietuvos mokyklų žaidynių smiginio varžybos 4 Povilas Žarnauskas
Mokyklos rinktinė (berniukai, mergaitės) Lietuvos mokyklų žaidynių tinklinio varžybos 3 Jonas Jazepčikas

Povilas Žarnauskas

6-7

(berniukai, mergaitės)

 

 

 

 

6-7

(mergaitės)

 

 

 

6-7

(berniukai)

Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio keturkovės tarpmokyklinės varžybos

 

Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio keturkovės zoninės varžybos

 

Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio keturkovės zoninės varžybos

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Juozas Stankevičius

Jonas Jazepčikas

 

 

 

 

Povilas Žarnauskas

 

 

 

 

Juozas Stankevičius

 

Mokykloje dirba kūno kultūros entuziastai, kuriems labai svarbi mokinių sveikata, pastebimi  gabūs sportui vaikai ir su jais dirbama popamokiniu laiku bei jie nukreipiami į Sporto centro ugdytinių  grupes.

 

Sveikatos ugdymo renginiai

Renginiai Pranešimai, paskaitos, pamokos Diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai Konkursai, viktorinos, varžybos ir kiti vieši renginiai Stendai
Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 3 76 2 60 1 31 2 53 1
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 1 18 1 71 1 20 3 342 4 880 2 1
Fizinis aktyvumas 1 19 1 60 3 501
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) 2 41 1 40 1 2 1 385 1
Aplinkos sveikata 1 99 2 141 2 41 2 1
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 1 42 1 21 1 80 1
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 3 61 1 5
Tuberkuliozės profilaktika 1 3
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 2 54 2 49 1 39 1
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 88 2 186
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 2 108 7 244
Onkologinių ligų profilaktika 1 17 1 16
Kitos 1 94 1 23 1
Iš viso: 14 528 18 541 1 20 13 924 13 1941 2 53 7 8

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, dirbanti ,,Atgimimo“ mokykloje skaito pranešimus klasių valandėlių metu, organizuoja įvairius prevencinius renginius bei konkursus mokiniams, parengia informacinius stendus įvairiomis ligų prevencijos temomis.

 

Ūkinio ir techninio personalo pokyčiai 2015-2016 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Panaudojimas 2015 m. Poreikis 2017 m.
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 1
2. Budėtojas 4 4 4
3. Valytojas 9,5 9,5 10
4. Elektrikas 0,5 0,5 0,5
5. Santechnikas 0,5 0,5 0,5
6. Vairuotojas 1 1 1
7. Kiemsargis 1 1 1
8. Naktinis sargas 4,5 4,5 4,5
9. Darbininkas 2,5 2,5 2,5
10. Vyr. finansininkas 1 1 1
11. Buhalteris 1 1 1
12. Raštinės vedėjas 1 1 1
13. Sekretorius 1 1 1
14. Technikas 0,25 0,25
Iš viso: 29,25

2016 m. padidėjus pailgintos dienos grupių skaičiui ir jų darbo trukmei padidėjo valomų patalpų apimtys, todėl planuojama papildomai 0,50 valytojos etato

 

Informacinių technologijų įranga

Skaitykla, mokomieji ir administraciniai kabinetai, pradinės klasės pajungti į lokalius kompiuterių tinklus, sujungti į vieningą mokyklos kompiuterių tinklą, yra internetinė prieiga.

Naudojimo vieta Kompiuterių skaičius Spausdintuvas Vaizdo projektoriai Grafo pro

jektoriai

Interaktyvi lenta Kopijavimo aparatas Aktyvios klasės komplektas Įgarsinimo aparatūra Elektroninis skambutis
Mokymui Administracijai Planšetiniai kompiuteriai Prijungta prie interneto
Informatikos kab. (2) 28 28 2 2
Skaitykla 6 2 8 1 1 1 2
Mokomieji kabinetai 21 21 23 7 1
Pradinė mokykla 18 3 21 2 13 5 1 1 1
Administraciniai kabinetai 12 12 8
Mokytojų kambarys 1 1
Nurašytini 40
Nenaudojami 9 1
Aktų salė 1
Fizikos kab. 2 30 32
Iš viso: 163 123 22 40 1 13 3

Mokinių mokymui ir neformaliam ugdymui naudojama 13 interaktyvių lentų, 40 vaizdo projektorių, aktyvios klasės komplektas (vaizdo projektorius, interaktyvi lenta, prisijungimas prie interaktyvių pamokų), 30 planšetinių kompiuterių su bevieliu prisijungimu prie interneto (gamtos mokslų pamokoms).

Nurodyta kompiuterinė įranga, kuria šiuo metu naudojasi mokytojai ir mokiniai. Mokyklos informacinių technologijų kabinetuose naudojami kompiuteriai bei kita įranga dėl nuolatinio naudojimo bei seniai pasibaigusio garantinio laikotarpio yra nuolat taisomi arba perkami nauji pagal  galimybes. 2016 m. vienam kompiuteriui tenka 5,92 mokinio.

 

Vykdomi tarptautiniai projektai ir jų finansavimo šaltiniai

Eil. Nr. Projektas Lėšos Atsakingas asmuo
1. „Mus jungia Nemunas“ su Baltarusijos Gardino miesto Gimnazija Nr.1.  Mokyklos specialiosios lėšos Nijolė Zdančiuvienė
2. ,,Sakuros žiedas Druskininkuose” su Japonijos Miyazaki privačia mokykla. Partnerius remia Japonijos Miyazaki miesto savivaldybė, Japonijos ambasada Lietuvoje Rovena Kvaraciejūtė
3. Europos mokyklų klubas. Europos mokyklų klubo lėšos Loreta Šilanskienė

 

4. ,,Let‘s meet together“ su Lenkijos, Ispanijos, Norvegijos, Turkijos, Vengrijos mokyklomis Erasmus+ Strateginės partnerystės. ŠMPF – 38125 Eur Janina Jonušauskaitė
5. ,,Crossing the borders“ su Slovakijos, Makedonijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos mokyklomis Erasmus + Slovakijos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra Rovena Kvaraciejūtė

Daiva Dumbliauskienė

6. ,,Sport and kealthy lifestyle“ su Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Turkijos mokyklomis Erasmus + jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

25536

Loreta Šilanskienė

Rovena Kvaraciejūtė

Tarptautinių projektų veikla integruojama į neformalųjį ugdymą ir pamokas. Veikia japonų kalbos ir kultūros klubas – dalyvauja 5-8 kl. ugdymo grupės mokiniai (kalbos, kultūros, papročių mokymas), prancūzų kalbos ir kultūros klubas – dalyvauja 5-7 klasių mokiniai,  geografijos – istorijos pamokose integruojamos papildomos temos apie Japoniją; rusų kalbos pamokose integruojama projektinė veikla su Gardino gimnazija Nr.1., anglų kalbos pamokose integruojamos sveiko gyvenimo būdo ir tarpkultūrinės temos.

 

Bibliotekos veikla

Metai

 

Renginiai Spaudinių parodos

 

Dailės darbų

parodos

Pamokos ir valandėlės Įsigyta

vadovėlių

(egz.)

Iš jų: pradinei mokyklai (egz.)  Įsigyta grožinės-metodinės literatūros Iš jų: vadovėlį papildančios mokymo priemonės
 

2015

 

5

 

27

 

12

 

31

 

774

 

540

 

10

 

10

2016 5 22 9 36 569 227 30 (pirkta)+

110 (parama)

12

Mokykla gavo didesnę paramą nei 2015 m. ir geresnę galimybę plėsti grožinės literatūros bei informacinių leidinių sąrašą iš įmonių bei pavienių asmenų. Druskininkų miesto „Rotary“ klubas dovanojo mokyklai „Verslo žinių“ el. prisijungimą.

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS

 

Įgyvendinant 2016 m. m. veiklos plano tikslus ir uždavinius mokykloje prioritetinis dėmesys buvo skiriamas individualios mokinių pažangos priežiūrai bei sporto ir sveikatos ugdymo veiklų integravimui į ugdymo procesą.

1-am prioritetui vykdyti buvo įgyvendinami uždaviniai siekiant sudaryti tinkamą kiekvienam mokiniui konsultacijų sistemą bei ir toliau tobulinti mokyklos palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimą. Daug dėmesio skiriama pilietiškos asmenybės ugdymui. Mokiniams buvo sudarytos galimybės siekti asmeninių mokymosi tikslų užpildant lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos mokymosi spragas gerinant savo gebėjimus dalykų konsultacijose. Mokinių ugdymosi pasiekimai pagerėjo-tai įrodo trimestrų ir metinių  duomenų analizė: visi mokiniai pasiekė anglų kalbos patenkinamą lygį, o lietuvių kalbos ir matematikos nepasiekusiųjų patenkinamo lygio skaičius ženkliai sumažėjo. Savivaldybės anglų kalbos ir matematikos olimpiadose mokiniai užėmė prizines vietas. Anglų kalbos 1 –I, 3-II 2-III vietas; matematikos 2-I, 1-II, 2-III vietas.

Vyko ilgalaikės ir trumpalaikės lietuvių kalbos, anglų kalbos bei matematikos konsultacijos 5-6 klasių , 7-8 klasių, 9-10 klasių mokiniams (po 1 valandą per savaitę nurodytų klasių grupėms). Konsultacijas  lankė mokiniai, turintys žemus mokymosi pasiekimus , kai kontrolinis darbas buvo įvertintas nepatenkinamai, kai dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, bei norintys geriau atlikti užduotis bei išmokti dalyką. Konsultacijas lankė 230 mokinių.

Socialinei pilietinei veiklai buvo skirta iki 10 pamokų (valandų) per mokslo metus, pradedant nuo 5 val. 5-je klasėje. Veikla buvo fiksuojama klasės auklėtojo skiltyje, el. dienyne.  Mokiniai savo veiklos įrodymus kaupė patys. Visos klasės savo įsipareigojimus įvykdė.

6-10 klasės turėjo po vieną papildomą kūno kultūros pamoką, kuri vyko kitose erdvėse. Taip pat vyko 1 savaitinė sveikatos ugdymo pamoka 5-7 klasių mokiniams. Sporto istorija buvo integruota į istorijos dalyką. Buvo organizuojama judrioji pertrauka 1-4,5-8 klasių mokiniams.

Kitose erdvėse ( informaciniame turizmo centre, miesto, M. K. Čiurlionio, Leipalingio muziejuose , miesto gatvėse ir kt.) vyko 76 įvairių dalykų pamokos. Pagal atskirą tvarkaraštį nuolat kūno kultūros pamokos vyksta SNOW , JUC-e ir sporto centre.

Vestos 67 integruotos pamokos 5-10 klasių mokiniams. Daug integruotų pamokų vedama pradinėse klasėse. 5-10 klasių mokiniams vyko 65 pamokos kitose erdvėse, 1-4 klasių mokiniams – 110 pamokų kitose erdvėse.

Mokyklos bendruomenė inicijuoja renginius, susietus su skirtingų kartų bendradarbiavimu, geresniu atskirų socialinių grupių pažinimu, atskirties mažinimu, pagalbos ir savanorystės idėjomis. LIONS QUEST programa įtraukta į klasės auklėtojų planus ir vykdoma visose klasėse. Bendruomenės savaitė yra organizuojama siekiant priartinti atskirų šeimos kartų matymus, skatinti buvusius mokyklos mokinius bendradarbiauti ugdant jaunąją kartą, drąsinti savo aktyviu pavyzdžiu dabartinių mokinių  svajonių įgyvendinimą; kviesti tėvus į mokyklą arba mokinius į tėvų darbovietes siekiant glaudesnio mokytojų-mokinių-tėvų bendradarbiavimo sprendžiant ugdymo procese iškylančias problemas. Bendruomenė savaitės metu kartu su kviestais svečiais vyko 29 renginiai. Savaitės renginius vainikavo Tolerancijos centro organizuotas Dzūkijos krašto partizanų dainų festivalis.

Tęsiama klasių mikroklimato gerinimo programa. Siekiant geriau pažinti šių laikų vaikus, mokykloje organizuota konferencija- seminaras: „Z karta. Iššūkiai ir galimybės“ visų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams. Pranešimus skaitė mokslininkai edukologai.

Vasaros stovykloje „Aitvaras“ 2 savaites turiningai laiką leido 84 pirmų – trečių klasių mokiniai. 37 mokiniai buvo socialiai remtini, už kitų poilsį mokėjo tėvai. Stovyklai buvo skirta 1669 €. Stovykloje „Vyturėlis“ atostogavo 61 ketvirtų- septintų klasių mokiniai, iš kurių 38 socialiai remtini. Stovyklai buvo skirti 950 €.

Kurdami 2017m. veiklos planą vadovaujamės Valstybinės švietimo 2013-2022  metų strategijos pagrindiniu strateginiu tikslu – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, atsakingai ir solidariai kuriantį savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Atsižvelgiame į  Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano 1 prioritetą – aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas. Vykdoma 2016 m. mokyklos veiklos plano vykdymo sklaida mokytojų  tarybos posėdžių, tėvų susirinkimų metu ir ,rūpindamiesi veiklos tęstinumu, mokyklos švietimo stebėsenos rodikliais numatome  2017 metų mokyklos veiklos plano tikslus ir uždavinius:

1 tikslas . Sistemingas ugdymo kokybės kėlimas derinant pamokinį ugdymą su veiksminga pagalba mokiniui po pamokų bei sudarant geresnes sąlygas jo asmenybės tobulėjimui.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti kiekvienam mokiniui prieinamą papildomų konsultacijų sistemą popamokiniu metu.
 2. Sukurti metodinės veiklos sistemą, skatinančią bendruomenės narių tobulėjimą.
 3. Sistemingai kurti saugų ir palankų mokymuisi bei patrauklų bendruomenei klasių ir mokyklos mikroklimatą.

2 tikslas. Sukurti veiksmingą ugdymo proceso analizės sistemą, paremtą nuolatine mokinių pažangos stebėsena.

Uždaviniai:

 1. Pagerinti mokymo ir mokymosi paradigmos harmonizavimą mokykloje.
 2. Mokytojo veiklos mokykloje tobulinimo sistemos kūrimas.

3 tikslas. Mokymosi sąlygų tobulinimas.

Uždaviniai:

 1. Rekonstruoti elektros instaliaciją kaitrinių lempų šviestuvus pakeičiant liuminescensinių lempų šviestuvais.
 2. Užbaigti apsauginės tvoros įrengimą.
 3. Bevielio interneto tinklo įrengimas.
 4. Informacinių technologijų kabineto įrangos atnaujinimas.
 5. Sportinės – poilsio zonos įrengimas prie pradinės mokyklos (Vytauto g. 22).

 

Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas 
01 Sistemingas ugdymo kokybės kėlimas derinant pamokinį ugdymą su veiksminga pagalba mokiniui po pamokų bei sudarant geresnes sąlygas jo asmenybės tobulėjimui
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykla vykdė 1-10 klasių mokinių ir mokytojų kolektyvo mikroklimato palankumo mokymuisi ir veiksmingam darbui tyrimą, siekdama išsiaiškinti situaciją ir numatyti priemones mikroklimatui, o kartu ir mokinių pasiekimams gerinti. Buvo planuojama tyrimą atlikti dvejus metus, tačiau atlikome per vienerius. Gauti rezultatai pristatyti mokyklos mokytojų tarybos posėdyje, visuotiniame tėvų susirinkime, mokinių klasių valandėlių metu, skelbiami mokytojų kambario skelbimų lentoje. Mokyklos psichologė kartu su klasių auklėtojų metodine grupe, atsižvelgdami į tyrimų rezultatus, kiekvienos klasės individualius poreikius, sudarė atskirų klasių mikroklimato gerinimo programą. Vienas iš svarbiausių elementų-kiekvieno mokinio galimybių gerai mokytis didinimas-pasiekiamas vertingai panaudojant mokinio mokymosi laiką suteikiant jam pačiam galimybę tobulėti įvairiose ugdymo veiklose bei užpildyti mokymosi spragas neišeinant iš mokyklos, o panaudojant konsultacijų sistemą; sudarant galimybę pažinti gyvenamąją aplinką; mokytis bendradarbiaujant su draugais, tėvais; dalyvaujant edukacinėse neformaliojo ugdymo veiklose bei vasaros stovyklose.
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
01 Tobulinti kiekvienam mokiniui prieinamą papildomų  konsultacijų sistemą popamokiniu metu
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu 2016-2017 m. m. bei atsižvelgiant į mokyklos  2015/2016m.m.ugdymo pasiekimus, stebinti kiekvienos klasės palankaus mokymuisi mikroklimato tyrimo rezultatus ir jų kaitą pagal NMVA anketinę apklausą ir mokyklos įsivertinimo duomenis 2016m., didžiausias dėmesys skiriamas visos klasės ir konkretaus mokinio pasiekimams, išsiaiškinant jo paties žinių  spragas, gebėjimų trūkumus, pamokų praleidinėjimo priežastis ir lankomumo programos vykdymo užtikrinimą sukuriamas pasiekimų gerinimo modelis, apjungiantis lankomumo programą, konsultacijų atskiriems dalykams gavimą mokykloje iškart po pamokų arba nustačius tam tikrą privalomą jas lankyti laiką po ligos ar išvykus su tėvais ir atsiskaitymą. Metodinė taryba kartu su  klasės auklėtojų metodine grupe tikslingai derina veiksmus, nepalikdama, nesupratusio užduoties mokinio klasėje ar namų darbų atlikimo eigos.

Pozityvus mokymuisi mikroklimatas 2017m. metais turėtų pagerėti 15 proc. 1-10 klasėse.

01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas 
01  Konsultacijų mokiniui organizavimo  tvarkos kūrimas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
 Kiekvienas 1,3-4 klasių mokinys turi galimybę lankyti skaitymo gebėjimų ugdymo ir skaitymo suvokimo konsultacijas, pailgintos dienos grupę – priešmokyklinio ugdymo ir 1-ųjų klasių mokiniai. Matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų dalyko konsultacijos skiriamos 5-10 klasių mokiniui 3 kartus per savaitę iš anksto nurodytu laiku, kuris skelbiamas mokinių ir mokytojų skelbimų lentose bei elektroniniame dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje. Mokiniui konsultacijas rekomenduoja klasės dalyko mokytojas; pats mokinys gali savanoriškai pasirinkti; jam tai yra privaloma dėl pamokų nelankymo. Konsultacijų veiklą prižiūri pavaduotojai ugdymui ir kas savaitę informuoja direktorių apie vykdymą. Veiksmingumas tiriamas bendradarbiaujant su tėvais ir pristatoma ataskaita kiekvieno trimestro pabaigoje ,apibendrinimas-mokslo metų pabaigoje.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas  2016 m. 2017 m. 2018 m. planas 2019 m. planas
V-01-01-01  Sukurta tvarka  vienetai 0 1 0 0
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Konsultacijų vykdymas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Vadovaujamasi ŠMM patvirtintu 2015-2017 m. m. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  bendraisiais ugdymo planais bei Pradinio ugdymo programų bendraisiais planais, atsižvelgiama į „Atgimimo‘ mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos programą, Metodinės tarybos veiklos programą. Konsultacijas vykdo pradinių klasių mokytojai, mokytojai dalykininkai, konsultuoja Vaiko gerovės komisijos specialistai, kuruoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Konsultacijos organizuojamos pasibaigus pamokoms tiksliai nurodant konsultacijų laiką ir trukmę skelbimų lentose, elektroniniame .dienyne. Supažindinama visa mokyklos bendruomenė-tėvai informuojami per el. dienyną ir susirinkimų metu.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. faktas 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-01-01-01 Konsultacijose dalyvaujančių mokinių skaičius Skaičius 230 250 250 250
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
02 Mokinių pasiekimų rezultatų patikrinimas
01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Vykdytojai- klasių auklėtojų metodinė grupė- kiekvienam trimestrui pasibaigus palygina 10-15 aktyviausių konsultacijų lankytojų atskirų jų lankomų dalykų pasiekimus ir aptaria jų kaitą. Konkrečios klasės auklėtojai savo ugdymo apskaitos lapuose žymisi šių mokinių pasiekimų kreivę ir aptaria klasių valandėlių metu šios papildomos veiklos įtaką mokinio pasiekimams. Rezultatus suveda ir apibendrina mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir pristato mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. metinio vertinimo faktas 2017 m. metinis pokytis 2018 m. pokyčio planas 2019 m. pokyčio planas
01-01-01-02 Dalyko pasiekimai Dalyko pažymys +1 +1,5 +1,5 +1,5
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
02 Sukurti metodinės veiklos sistemą, skatinančią bendruomenės narių tobulėjimą
Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Rinkti ir analizuoti informaciją apie veiksmingą metodinę veiklą Lietuvoje ir ES, organizuoti metodinę veiklą sukuriant veiksmingesnį modelį, kvalifikacijos kėlimo ir mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo sistemą.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas 
01 Mokytojų pasikeitimas gerąja patirtimi
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas

 

Mokytojai ekspertai ir metodininkai privalo, kitiems rekomenduojama per metus vesti nustatytą skaičių atvirų pamokų (mokytojai ekspertai veda 5, metodininkai – 3 atviras pamokas per mokslo metus), kuriose dalyvauja kolegos mokytojai, administracija, tėvai; įtraukiami užsienio projektų partneriai. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui kartu su mokytojais analizuoja ir sistemina stebėtas pamokas. Dalis mokytojų yra dalyvavę stažuotėse, gerosios patirties sklaidos seminaruose, patys inicijavę dalykinius seminarus; vedė atviras pamokas Kretingos rajono mokytojams ir mokyklų vadovams, dalinosi gerąja patirtimi su įvairių šalies savivaldybių mokytojai ir mokyklų vadovais; numatome, kad didesnė dalis mokytojų aktyviau dalyvaus atvirųjų pamokų organizavime ir aptarime pačioje mokykloje, dalinsis patirtimi, įgyta seminaruose ir kursuose su savo kolegomis; bus vertingiau panaudojama Aktyviosios klasės skaitmeninių priemonių nauda mokyklos bendruomenei, plėtojamos inovacijos kuriant dirbtinio intelekto panaudojimo klasę ir pan. numatoma, kad kiekviena metodinė grupė privalomai rengs atviras pamokas mokytojam , tėvams, Aktyviosios klasės mokytojai sistemingai dalinsis patirtimi su mokyklos ir savivaldybės dalykų metodiniais partneriais.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai

 

Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. faktas 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-02-01 Pamokos naudingumo, gerosios patirties sklaidos lygis: 4,3,2,1 Stebėtojų vertinimo anketa lygiais: 4-pamoka labai naudinga, 3-naudinga, 2-patenkinama, 1-nepatenkinama Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 75% . Mokytojus metodininkus respondentai 4-3 lygiu įvertina 70% Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 80% . Mokytojus metodininkus respondentai 4-3 lygiu įvertina 75% Mokytojus ekspertus respondentai 4-3 lygiu įvertina 80% Mokytojus metodininkus respondentai 4-3 lygiu įvertina 75%
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas 
02 Metodinių grupių veiklos prioritetų kaita
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos Metodinė taryba kasmet atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje, daugiausia akcentuodama olimpiadų ir konkursų rezultatus, dalykines savaites. Naujai suformuotos metodinės grupės pirmininkui skiriamas paskatinimas už veiklos organizavimą. Metodinės grupės pirmininkas akcentuoja kiekvieno mokinio dalyko pasiekimus, mokytojų atvirų pamokų organizavimą, mokytojo gerosios patirties sklaidą, pateikia šiuolaikiškų pamokų organizavimo pavyzdžius. Tai akcentuoja Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. faktas 2017m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-02-02 Metodinės tarybos veiklos vertinimas 4,3,2,1 lygiais Anketavimas IQESonline.lt. 4-veikla vertinama labai gerai, 3- gerai, 2-patenkinamai, 1-nepatenkinamai, neturiu nuomonės Respondentai Metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 75 % Respondentai Metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 78 % Respondentai Metodinės tarybos veiklą 4-3 lygiu įvertina 80 %
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Kvalifikacijos kėlimo sistema
02 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Sukuriama metodinės veiklos ir metodinės grupės rezultatų bei mokytojo įsivertinimo pagrindu patobulinta kvalifikacijos kėlimo sistema, kurioje aiškiai apibrėžiamos mokytojo galimybės kasmet pasinaudoti kvalifikacijai skirtomis lėšomis ir konkreti atsiskaitymo metodinei grupei ir mokyklos Mokytojų tarybai tvarka.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
V-01-02-03 Sistemos sukūrimas Skaičius 1
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
04 Sporto ir sveikatinimo veikla
02 uždavinio 04 priemonės aprašymas
Klasės auklėtojų ir tėvų aktyvas organizuoja bendrus kokybiškus sporto ir sveikatos ugdymo renginius mokykloje pagal klasių koncentruos: svarbu susieti mokinių, mokytojų, mokinių tėvų bendradarbiavimą su mokinių sveikatos ugdymu, sportinės veiklos aktyvinimu, palankaus mokymuisi klasių mikroklimato gerinimu, pilietiškumo ugdymu. Į šias veiklas įtraukiami miesto ir savivaldybės bei kiti bendradarbiaujantys partneriai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
V-01-02-04 Bendrų renginių skaičius Vnt. 40 40 40 40
04 priemonės veiklos kodas 04 priemonės veiklos pavadinimas
01 Sutarčių su Lietuvos ar užsienio sporto ir sveikatos ugdymo mokyklomis pasirašymus ir jų įgyvendinimas.
04 priemonės 01 veiklos parašymas ir vykdytojas
Mokyklos direktorius inicijuoja naujų partnerių, tinkamų mokyklai pagal jos veiklos prioritetus suradimą ir įtraukimą į bendradarbiavimo veiklas, siekiant dar labiau paskatinti mokinius aktyviai sportuoti, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir rasti bendraamžių tarpe bendraminčių. Pasirašoma ne tik sutartis, bet ir numatomi konkretūs planai metams, kurie aptarti ir suderinti su Mokyklos taryba, Metodine taryba.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-02-04-01 Skaičius Vnt. 5 2 1 1
04 priemonės veiklos kodas 04 priemonės veiklos pavadinimas
02 Druskininkų sporto ir sveikatos ugdymo infrastruktūros panaudojimas trečiosios pamokos metu bei mokyklos aplinkų pritaikymas judriosioms pertraukoms.
04 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Kūno kultūros mokytojai, klasių auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistė pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis naudojasi dauguma kurorto ir sporto ir sveikatos ugdymo įrenginių ir patalpų, sudarydami tinkamas sąlygas mokiniams ugdytis sveikoje aplinkoje. Mokykloje kuriamos naujos edukacinės erdvės judriųjų pertraukų metu siekiant tikslingo mokinių užimtumo ilgųjų pertraukų metu.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-02-04-02 Erdvių mokykloje/įmonių skaičius Vnt. 4 5 6 6
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Sistemingai kurti saugų ir palankų mokymuisi bei patrauklų bendruomenei klasių ir mokyklos mikroklimatą
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Tęsiama klasių mikroklimato gerinimo programa kasmet vykdant stebėseną ir kuriant tolesnę mikroklimato gerinimo programą; kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai; organizuojami renginiai kiekviename klasių koncentre kartu su mokinių tėvais, numatomos klasių veiklos priemonės kartu su mokytojais ir mokinių šeimų nariais (seneliais, broliais, seserimis); organizuojamos apvalaus stalo diskusijos su mokinių tėvais klasėse; tęsiama ir plečiama Tėvų klubo veikla; plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas; vykdoma priemonių sklaida. Organizuoja Vaiko gerovės komisija.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Netradiciniai žalingų įpročių prevenciniai projektai
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokiniai įtraukiami į įvairias šiuolaikiškas veiklas, skatinančias pozityvų mąstymą ir komandos klasėje subūrimą, dalyvaujant siūlomose JUC‘o programose, įsitraukiant į sportinę sveikatos ugdymo veiklą su kitomis šalies sporto ir sveikatos ugdymo mokyklomis; organizuojami susitikimai su pozityviais pavyzdžiais – buvusiais mokyklos mokiniais ir mokinių tėvais ,,Bendruomenės savaitėje“, rengiamos išvykos karjeros planavimo ir profesinio informavimo temomis pasinaudojant MUP ,,Karjeros dienų“ metu. Sudaromos sutartys su įvairiais socialiniais partneriais, taip pat ir teikiančiais prevencinę pagalbą; panaudojamos socialinės valandos mokinio pagalbai mokiniui – aptariamos ,,Namų darbų“ klubo galimybės. Socialinė – pedagoginė darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
V-01-03-01 Mokinių apklausa įsivertinime Pozityvių atsakymų proc. lygiai: 4- projektai yra puiki prevencija žalingiems įpročiams, 3- gera prevencija, 2- padeda iš dalies, 1- nepadeda, neturiu nuomonės Pozityvūs atsakymai (4,3)-60% Pozityvūs atsakymai (4,3)-60% Pozityvūs atsakymai (4,3)-60%
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokyklos bendruomenės renginių inicijavimas
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos bendruomenė inicijuoja renginius, susietus su skirtingų kartų bendradarbiavimu, geresniu atskirų socialinių grupių pažinimu, atskirties mažinimu, pagalbos ir savanorystės idėjomis. Skatinama LIONS QUEST programos sklaida, socialinė savanorystės veikla. Bendruomenės savaitė yra organizuojama siekiant priartinti atskirų šeimos kartų matymus, skatinti buvusius mokyklos mokinius bendradarbiauti jaunosios kartos ugdyme, drąsinti savo aktyviu pavyzdžiu dabartinių mokinių svajonių įgyvendinimą; kviesti tėvus į mokyklą arba mokinius į tėvų darbovietes siekiant glaudesnio mokytojų – mokinių – tėvų bendradarbiavimo sprendžiant ugdymo procese iškylančias problemas; skatinti mokinių verslumo gebėjimus ir kurti patrauklesnę psichologinė – emocinę mokytojų darbo vietą. Pagerės mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai, socialinis dialogas. Aktyviau veiks ir savo veiklos sklaida užsiims Mokyklos tėvų saviugdos klubas. Mokyklos bendruomenės vienijimo renginius organizuoja Klasių auklėtojų metodinė grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-03-02 Renginių kokybė ir skaičius Apklausos diagramos. Lygiai: 4-renginiai labai kokybiški, 3-kokybiški, 2-patenkinami, neturiu nuomonės Pozityvūs atsakymai -65% Pozityvūs atsakymai -70% Pozityvūs atsakymai -75%
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Socialinių įgūdžių aktyvinimo veiklos
03 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Inicijuojamos veiklos, kuriomis siekiama naikinti stereotipus, kurti pozityvią savitarpio supratimo ir bendradarbiavimo aplinką, geranoriškumo skatinimo ir patyčių prevencijos veiklas. Kuriamas tėvų švietimo modelis pagal poreikių grupes. Klasės auklėtojų metodinė grupė ir socialinė – pedagoginė darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-03-03 Veiklų skaičius Skaičius 5 5 5
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
02 Sukurti veiksmingą ugdymo proceso analizės sistemą, paremtą nuolatine mokinių pažangos stebėsena
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykloje kasmet vyksta ugdymo proceso veiklos priežiūra pagal iš anksto sudarytą planą. Pamokos analizuojamos su mokytojais, apibendrintai pristatomos Metodinės tarybos posėdžių ir Mokytojų tarybos posėdžių metu. Reikalinga sukurti intensyvią mokytojų veiklos tobulinimo sistemą labiau įtraukiant pačius mokytojus, didesnę galimybę sudaryti mokantis vieniems iš kitų. Čia labai padėtų atviros pamokos, ypač pradiniame ugdyme, bendradarbiaujant su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis. Ugdymo modernizavimo įtaka mokinių pasiekimams, mokytojo kvalifikacijos kėlimo įtaka mokinių pasiekimams. Standartizuotų testų, tarptautinių tyrimų rezultatų analizė kasmet, mokantis iš klaidų, dalyvaujant seminaruose ir kituose renginiuose mokytojų kvalifikacijai kelti. Sistemingai analizuojami kiekvieno mokinio tarptautinių ir kitų testų rezultatai. Organizuoja administracija ir Metodinė taryba.
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Pagerinti mokymo ir mokymosi paradigmos harmonizavimą mokykloje.
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Metodinė taryba ir pavaduotojai ugdymui analizuoja mokytojų, NMVA pamokų pristatymų vaizdo medžiagą, naujausius dokumentus ugdymo gerinimo srityje, pamokos struktūros teorinius ir praktinius elementus, kitų kolegų patirtį; įtvirtina eksperimento, bandymų, kitus šiuolaikiškos pamokos aspektus pamokos kasdienybėje. Derina pamokos ir neformaliojo ugdymo veiklas, skatindami mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų dermę.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Atnaujintos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos pritaikymas pamokose, skatinant pozityvųjį vertinimą
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Stebėsenos rodiklių analizavimas vertinimo įtakos mokinio pasiekimams srityje; vieningos vertinimo sistemos testuojant  taikymas; naujoji lietuvių kalbos programa ir vertinimo tvarkos pokyčiai. Toliau ugdyti pozityvaus vertinimo sampratą mokykloje. Bendradarbiavimas su tėvais dėl vertinamosios informacijos, skirtos mokiniui, naudingumo; Tėvų informavimo apie vaiko sėkmę mokantis kokybė; vertinimo metu surinktos informacijos naudojimas ugdymui planuoti ir koreguoti. Pozityvių pastabų rašymas. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
V-02-01-01 Vertinimo įtaka mokinio pasiekimams Atliktas tyrimas. Apklausa lygiais: 4-vertinimas padeda mokytis, moku įsivertinti, 3- iš dalies moku įsivertinti, 2- kartais moku įsivertinti, 1- nemoku įsivertinti Pozityvūs vertinimai – 65 % Pozityvūs vertinimai – 70 % Pozityvūs vertinimai – 75 %
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Formalaus ir neformalaus ugdymo derinimas
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Pradedant nuo pradinių klasių formalusis ir neformalusis ugdymas papildo vienas kitą, sudarydami mokiniui edukacinio pažinimo erdvę; mokinys, pakankamai neįgijęs gebėjimų bei kompetencijų pamokų metu, gali pratęsti šį procesą jau kitaip neformaliojo ugdymo metu. Panaudojamos šiuolaikiškos ugdymo priemonės, galimos naudoti mokykloje. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
V-02-01-02 Tęstiniai užsiėmimai Skaičius 8 10 10
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Mokyklos turimų išteklių racionalaus panaudojimo pamokos kokybei gerinti priežiūra
01 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Mokykla yra sukaupusi nemažą metodinių priemonių gausą, kuri pagal poreikį turi būti sistemingai naudojama pamokose; IT technologijos, MTP+ metodinės priemonės, bandymams reikalinga įranga, mokyklos bibliotekos katalogai; eksperimentinis mokymas-mokytis turi būti ne tik reikalinga, bet ir įdomu. Metodinės grupės, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
V-02-01-01 Pamokų vertinimas 1-4 Pozityvūs vertinimai – 65 % Pozityvūs vertinimai – 70 % Pozityvūs vertinimai – 75 %
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Mokytojo veiklos mokykloje tobulinimo sistemos kūrimas
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Klasių auklėtojų metodinė grupė sukuria vertybių ir veiklų visumą, atspindinčią mokyklos bendruomenės susitelkimą mokymo ir mokymosi kokybei gerinti pamokoje, vieningų reikalavimų laikymąsi mokykloje. Taip mokiniai jausis saugesni, žinodami kiekvieno mokytojo reikalavimų sistemą, atitinkančią bendruosius mokyklos reikalavimus. Orientuojamasi į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės
01 Modelių žvalgyba – edukaciniai seminarai pasirinktose šalies mokyklose
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Išvykos-seminaro metu pasirinktoje mokykloje analizuojama praktinė mokytojo veiklos tobulinimo sistema. Sugrįžus organizuojamos teorinės paskaitos-seminarai siekiant įtvirtinti įgytas kompetencijas. Parengiamas ir tobulinamas planas. Administracija ir Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
V-02-02-01 Parengtas planas Skaičius 1 1 1
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
03 Mokymosi sąlygų tobulinimas
03 tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykla veikia dviejuose pastatuose: Vytauto g.22A atlikta pradinių klasių pastato renovacija; M. K. Čiurlionio 92 padaryta labai daug remonto bei išorės renovacijos darbų, tačiau nėra atlikti vidaus renovacijos darbai, o taip pat siekiant gerinti mokymosi sąlygas bei mokinių saugumą mokykloje, kiekvienais metais būtina atlikti numatytus kasmetinius einamojo remonto darbus.
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Rekonstruoti elektros instaliaciją kaitrinių lempų šviestuvus pakeičiant liuminescencinių lempų šviestuvais
Veiklos plano 03 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokykloje kasmet vykdomas patikrinimas mokslo metams prasidedant (Kaip mokyklos patalpos ir teritorija atitinka Lietuvos higienos normai HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“). Jį atlieka Alytaus visuomenės sveikatos centro Druskininkų skyrius .Vadovaudamiesi 2014 m. spalio 16 d. patikrinimo aktu Nr. PA-11-153 ir Mokyklinės įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso organizavimo 2015 m. spalio 12 d. pažyma mokykla turi ištaisyti problemas, siekdama užtikrinti mokinių saugumą ir sanitarines-higienines sąlygas.
Veiklos plano 3 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Užbaigti apsauginės tvoros įrengimą
Veiklos plano 03 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Pradinės mokyklos (Vytauto 22A) teritorija yra saugi, nes ji aptverta metaline tvora.

Teritorija (M. K.Čiurlionio 92) tik dalinai aptverta (300 m.), dalis tvoros (250 m.) pilnai susidėvėjusi, todėl nesaugi ne tik teritorija, bet ir pati tvora kelia pavojų vaikų saugumui.

02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Medžiagų įsigijimas
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Medžiagos, reikalingos apsauginės tvoros įrengimui: tvoros panelė – 100 vnt., stulpai PVC – 100 vnt., tvirtinimo fiksatoriai – 300 vnt. ir kitos medžiagos
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-02-01 Sąskaita Vienetai 0 0
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos kodo pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos atlikimo aprašymas ir vykdytojai
Darbus atlieka einamojo remonto darbininkai
Proceso vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-02-01-01 Darbų atlikimo aktas Skaičius 1
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Bevielio interneto tinklo įrengimas
Veiklos plano 03 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokyklos pastate M. K. Čiurlionio 92 vidaus internetinis tinklas buvo įrenginėjamas savo jėgomis (be projekto), tiesiant virštinklinius kabelius ir laidus vidaus ir išorės sienomis. Linijos yra nepatikimos ir neefektyvios, dažni ryšio sutrikimai, nes linijų kabeliai ir sujungimo rozetės lengvai pažeidžiamos. Pakeisti neefektyvų vidaus interneto tinklą bevieliu tinklu būtina tam, kad užtikrinti internetinio ryšio ir duomenų naudojimą vykdant pamokinę ir neformalaus ugdymo veiklą, centralizuotą egzaminų, apklausų ir patikrinimų vykdymą, elektroninės pažymių knygelės diegimą ir t.t.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Reikalingos įrangos ir medžiagų įsigijimas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įrengiant bevielį internetinio ryšio tinklą būtina įsigyti įrangą:

 1. Bevielio prijungimo įrenginys (UBIQUITI  WRL ACCESS POINT 450MBPS/UAP) – 8 vnt.
 2. Bevielio tinklo USB adapteris (Edimax Wireless 802.11b/g/n 300Mbps USB 2.0 mini-size adapter) – 60 vnt.
 3. Komutatorius (NETGEAR JGS516PE-100EUS 16 Port Gigabit Ethernet POE PLUS) – 1 vnt.
 4. Įrengti ir testuoti įrangą ir kompiuterius.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-03-01 Kompiuteriai pajungti į internetinį tinklą Vnt. 120 123
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
04 Informacinių technologijų kabineto įrangos atnaujinimas
Veiklos plano 03 tikslo 04 uždavinio aprašymas
Mokykloje mokosi 728 mokiniai (vienam kompiuteriui tenka 5,92 mokinio), dviejuose informacinių technologijų kabinetuose mokosi 4-10 klasių mokiniai, vykdomas neformalus ugdymas, NVŠ programos. Kompiuterinė įranga, esanti kabinetuose yra 2008-2010 metų, todėl būtina ją atnaujinti.
04 uždavinio priemonės kodas 04 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Kompiuterių įsigijimas
04 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Norint atnaujinti vieną iš dviejų informacinių technologijų kabinetą, būtina įsigyti 15 naujų kompiuterių su būtina programine įranga. Dabartiniai kompiuteriai būtų panaudoti mokytojų darbui kabinetuose (elektroninė pažymių knygelė, darbas su interaktyviomis lentomis, vaizdo projektoriais ir t.t.)
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-04-01 Kompiuterinių darbo vietų mokiniams atnaujinimas Vnt. Iš dalies atnaujintas 1 kabinetas 15 15
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
05 Sportinės-poilsio zonos įrengimas prie pradinės mokyklos (Vytauto 22A).
Veiklos plano 03 tikslo 05 uždavinio aprašymas
Dalis pradinės mokyklos fasadinės teritorijos neatitinka higienos normos (HN 21:2011) reikalavimų: dulkina, neturinti saugaus ir higieniško pagrindo, stokojanti sporto ir rekreacijos įrenginių, elementaraus gerbūvio sutvarkymo. Tam būtina įrengti universalią dirbtinės dangos sportinę aikštelę ir vaikų žaidimo zoną, šuoliaduobę.
05 uždavinio priemonės kodas 05 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Viešųjų pirkimų konkurso paskelbimas
05 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Suprojektuoti, paruošti technines sąlygas, techninę specifikaciją ir paskelbti viešųjų pirkimų konkursą

,, Sportinės-poilsio zonos įrengimui prie pradinės mokyklos (Vytauto 22A) pastato.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-05-01 Dokumentų parengimas, konkurso paskelbimas, vykdymas, rangovo nustatymas Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 1
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos kodo pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos atlikimo aprašymas ir vykdytojai
Darbus atlieka Viešųjų pirkimų komisijos konkursą darbams atlikti laimėjusi įmonė.
Proceso vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
03-05-01-01 Darbų atlikimo aktas Skaičius 5

 

METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS

        

 

 

 

Išlaidų klasifikavimo kodas

 

 

 

Išlaidų pavadinimas

LĖŠOS 2017 METŲ PROGRAMAI VYKDYTI (tūkst. Eur)
 

 

Iš viso

Iš jų
Savivaldybės biudžeto                              Kitų šaltinių
Tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti Asigna-vimai įstaigos veiklai Asignavimai specialiosioms programoms vykdyti Lėšos

pedagoginiųdarbuotojųDU

sąlygoms gerinti

Kiti finansavimo šaltiniai Pastabos
2 Išlaidos 1171,8 822,1 305,7 4,1 27,5 12,4
2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1060,8 790,2 242,0 0,7 27,5 0,4 Viščinio fondas
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 812,6 603,3 187,5 0,5 21,0 0,3
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 248,2 186,9 54,5 0,2 6,5 0,1
2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 111,0 31,9 63,7 3,4 12,0
2.2.1.1.1.1. Atliekų išvežimas ir tvarkymas
2.2.1.1.1.3. Šildymas 30,0 30,0
2.2.1.1.1.4. Elektros energija 8,7 8,2 0,5
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 2,5 2,5
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas 1,5 1,5
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė
2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 9,2 9,0 0,2
2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 14,1 5,9 7,2 1,0
 2.2.1.1.1.11. Komandiruotės
2.2.1.1.1.13. Vandentiekis ir kanalizacija 2,4 2,0 0,4
2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma
2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 3,5 3,5
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 5,1 4,4 0,7
2.2.1.1.1. Kitos paslaugos 33,1 6,4 7,0 1,5 6,2 12,0 Projektas erasmus+2
2.2.1.1.1.20 Rinkliava už atliekas 0,9 0,9
2.7.3.1.1.1. Socialinė parama
3 Turto išlaidos
3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 3,0 3,0
3.1.1. Ilgalaikio

materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas

3,0 3,0
3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai
3.1.1.3.1.2. Kitos

mašinos ir įrenginiai

3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga 3,0 3,0
Asignavimai

iš viso

1174,8 822,1 308,7 4,1 27,5 12,4

 

LAUKIAMI REZULTATAI

 

 1. Mokinių pasiekimai pagerės pagal nurodytą sistemą veiksmingai tobulinant individualios mokinio pažangos modelį.
 2. Sukurta metodinės veiklos sistema sukurs ryškesnį mokytojo asmenino darbo indėlį į mokyklos ugdymo rezultatus.
 3. Mokyklos mikroklimato gerėjimas dėl prisiimtų įsipareigojimų bus stebimas kasmetinėse NMVA suvestinėse (neliks vertinimų žemiau 2,5).
 4. Mokymosi paradigmos prioritetą atskleis ugdymosi veiklos priežiūros ir mokytojų įsivertinimo anketos metų pabaigoje (daugiau kaip 50 proc. pamokos laiko skiriama aktyviai savarankiškai mokinio veiklai).
 5. Sukurta vieningų reikalavimų laikymosi pamokose metodika pagerins mokytojo ir mokinio saugumą pamokoje bei gerins mokyklos mikroklimatą bei ugdymo kokybę.

 

 

Direktorė                                                                                                                 Danutė Časienė