Druskininkų jaunimo užimtumo centras Pasiūlymas mokiniams

Druskininkų jaunimo užimtumo centras Pasiūlymas mokiniams

Nauji metai – naujos pradžios, tad kviečiame jaunimą NEMOKAMAI išmokti gatvės šokių, breiko, filmuoti ir naudotis filmavimo įranga, taip pat galime pamokyti naudotis garso ir apšvietimo įranga. Puiki proga jaunuoliams įgauti patirties srityse, kurios nėra taip lengvai prieinamos, nebent jaunuoliai lekia į aukštąsias ar profesines mokyklas su jau žinomu tikslu mokytis būtent to.Nuoroda mokymams su daugiau informacijos ir registracijos formomis: https://www.juc.lt/mokymai

Šiemet taip pat įgyvendinsime elektroninio sporto erdvės projektą, kurio metu jaunuoliai mokysis surinkti kompiuterius (turbūt kitą savaitę, bet kol kas dar nėra aišku, nes laukiame kompiuterių dalių), formuosim elektroninio sporto komandą, žaisim, kursim, mokysimės. Įžanga apie tai čia: https://www.juc.lt/nauja-erdve-jaunimui-druskininkuose, na ir jaunimui reikėtų ateinančias kelias savaites pastebėti mūsų facebook puslapį: https://www.facebook.com/DruskininkuJUC

Na ir pabaigai rytojaus [2022-01-12] renginys, kuris turbūt aktualiausias 12 klasės mokiniams:„Pašaukė tarnauti. Kas toliau?“Nuoroda į renginį: https://www.facebook.com/events/661714868335766

Aprašymas:„LiJOT kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos Kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba kviečia visus į virtualų renginį „Pašaukė tarnauti, kas toliau“ (https://fb.me/e/18fQq7y6j).

Vitualiame susitikime jauniems žmonėms su viceministru, karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriumi, buvusiais šauktiniais ir kariais bus sudaryta erdvė gauti atsakymus apie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.“

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA

Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Pareigybės pavadinimas, lygis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pareigybės lygis A2.

Darbo vieta:

M.K.Čiurlionio g. 92, Druskininkai, LT-66145

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10,5-10,80.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

– asmuo, priimamas dirbti mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, privalo būti įgijęs auštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą bei pedagogo kvalifikaciją;

– turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnį kaip 1-ių metų vadovavimo grupei patirtį;

– privalo turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

– būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymais, Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;

– išmanyti šiuolaikinės vadybos sistemą;

– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas bei ataskaitas, planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, spręsti iškilusias problemas, konfliktus;

– būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis bei dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės santykius.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. Užpildytą pretendento anketą.
  4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentai dokumentus įstaigai teikia iki 2021 m. gruodžio 23 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;756380.html

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti – 831353955

“STEP-M programa – mokyklos bendruomenei stiprinti, drąsinti, tikėti”

“STEP-M programa – mokyklos bendruomenei stiprinti, drąsinti, tikėti”

„Atgimimo“ mokyklos pradinių klasių ir dėstančių pradinėse klasėse 10-ies mokytojų komanda užbaigė dalyvavimą STEP – M programoje, kuri vyko 2021 m. kovo-spalio mėn. Projektą “STEP-M programa – mokyklos bendruomenei stiprinti, drąsinti, tikėti” įgyvendina VšĮ “Drąsa augti” kartu su partneriais. STEP-M yra psichoedukacinė programa, skirta mokytojams, dirbantiems su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniais, kurios tikslas – stiprinti pozityvaus ugdymo įgūdžius ir drąsinti mokytojus naudoti pagarbaus drausminimo metodus. Kviečiame daugiau sužinoti apie STEP-M programą bei jos dalyvių įspūdžius. https://www.15min.lt/…/noredami-padeti-vaikui-visu…

NELAUK, PAŽINK MATEMATIKOS PASLAPTIS

NELAUK, PAŽINK MATEMATIKOS PASLAPTIS

Mus aplankė išorės vertintojų komanda

Mus aplankė išorės vertintojų komanda

Spalio 18-22 d. “Atgimimo” mokykloje lankėsi išorės vertintojų komanda. Patekome į 30-ies mokyklų sąrašą, kurios buvo atrinktos pagal nurodytus kriterijus. 2021–2022 metais organizuojamo veiklos teminio išorinio vertinimo tema – „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“.  2013 metais buvo patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, numatanti esminius švietimo pokyčius, kurie dera su Lietuvos pažangos strategija “Lietuva – 2030”. Lietuva kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis įgyvendina įtraukiojo ugdymo principus pereidama nuo mokyklos – visiems, prie mokyklos – kiekvienam.

Dėkojame mokytojams už pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, konsultacijas, kuriose buvo pademonstruoti įtraukiojo ugdymo elementai. Dėkojame vertinimo grupei už išsakytus stiprius mokyklos veiklos aspektus ir pastebėjimus, kur reikia tobulėti. Vertinimo išvados padės tobulinti mokyklos veiklas siekiant įgyvendinti mokyklos misiją – sudaryti tinkamas ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam, sveikatos bei etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

Konkurso į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pareigas komisijos sudėtis

Konkurso į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pareigas komisijos sudėtis

Druskininkų savivaldybės mero 2021 m. spalio 22 d. potvarkiu patvirtinta konkurso į Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus pareigas komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė Diana Brown – konkurso organizatorės Druskininkų savivaldybės atstovė, Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

  1. Jūratė Venckienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos  analizės skyriaus vyriausioji specialistė.
  2. Žaneta Krivonienė – Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorė.
  3. Vaiva Kirkauskienė – Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos socialinio partnerio atstovė, Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė.
  4. Daiva Dumbliauskienė – Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenės atstovė, pasiūlyta šios įstaigos pedagogų.
  5. Rasa Suchankienė – Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenės atstovė, pasiūlyta šią įstaigą lankančių mokinių tėvų.
  6. Irutė Jurgionienė – Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bendruomenės atstovė, pasiūlyta šią įstaigą lankančių mokinių tėvų.