Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus 2018 m. spalio 10 d.

įsakymu Nr. V2- 76

 

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Mokykla, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniam išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą (si) pagal bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šios būtinos tvarkos.

 

MOKINIŲ TEISĖS

 

 1. Mokiniai turi teisę:

1.1. įgyti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo  programas atitinkantį išsilavinimą;

1.2. dalyvauti mokinių  savivaldos veikloje:  organizuoti ir  vykdyti  Mokinių  tarybos veiklą, dalyvauti kuriant ugdymo planą,  atstovauti mokinių interesams Mokyklos taryboje.

1.3. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis, technologijų   bei mokomaisiais kabinetais;

1.4. puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;

1.5. dalyvauti  neformalaus ugdymo ir popamokinėje veikloje;

1.6. burtis į mokinių  organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

1.7. leisti laikraščius, sienlaikraščius, organizuoti renginius, vadovaujant mokytojams.

1.8. pagal iš anksto (ne vėliau kaip prieš savaitę) pateiktą tėvų prašymą, išimties tvarka, suderinus su klasės auklėtoju išvykti  kartu su tėvais ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui ir nedalyvauti  ugdymo procese, individualiai atsiskaitant užduotis už praleistas  pamokas bei lankant privalomas lietuvių kalbos, matematikos bei anglų kalbos konsultacijas. Apsvarstęs pateiktą tėvų prašymą su klasėje dirbančiais mokytojais, sprendimą dėl mokinio nedalyvavimo ugdymo procese priima mokyklos direktorius.

 

MOKINIŲ PAREIGOS

 

 1. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokinio taisyklių, demokratinių gyvenimo normų, tausoti mokyklos ir visuomenės turtą, vykdyti Mokyklos tarybos nutarimus, teisėtus administracijos, pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus.
 2. Sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas; maksimaliai išnaudoti mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes.
 3. Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ir jai garbingai atstovauti; dalyvauti mokyklos organizuojamoje neformaliojo ugdymo bei projektinėje veikloje.
 4. Siekti dorinės ir pilietinės brandos.
 5. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą bei tradicijas.
 6. Laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje.
 7. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai.
 8. Ateiti į mokyklą dėvint uniformą arba uniformą atitinkantį drabužį, būti švariai, tvarkingai ir kukliai, o valstybinių švenčių metu šventiškai apsirengus.
 9. Būti drausmingiems, stropiai ir sąžiningai mokytis, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius.
 10. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti vadovėlius mokytojams, knygas – bibliotekai. Pametus bibliotekos knygą, nupirkti naują arba sumokėti. Laikytis bibliotekos, skaityklos, kompiuterių naudojimosi taisyklių.
 11. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus inventorių, jį, padedant tėvams, suremontuoti arba atlyginti nuostolius.
 12. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose mokyklos patalpose ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą klasę, salę.
 13. Laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu taisyklių.
 14. Turėti visas mokymo priemones, kurios reikalingos pamokai.
 15. Visų dalykų sąsiuvinius tvarkyti pagal vieningus mokyklos reikalavimus.
 16. Laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabužius (kepures, paltus ir striukes) prieš pamoką nusirengti bei palikti spintelėse arba paskirtose klasėse.
 17. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
 18. Pertraukų metu aktyviai ilsėtis teritorijose, kurios yra nustatytos kaip mokinių žaidimų ir poilsio vietos ir yra budinčių mokytojų regėjimo lauke: aptvertoje futbolo aikštelėje, aptvertoje krepšinio aikštelėje, aikštėje priešais mokyklos fasadą, vidiniame kieme prie pradinių klasių korpuso, kieme prie mokyklos pagrindinio pastato antro įėjimo, pradinio korpuso žaidimų aikštelėje priešais mokyklos fasadą.
 19. Pamokos metu išeiti iš klasės tik leidus mokytojui.
 20. Laiku atvykti į pamokas.
 21. Vykdyti teisėtus mokytojo nurodymus pamokos metu, budinčio mokytojo nurodymus pertraukos metu.
 22. Jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo neišeiti iš klasės.
 23. Pastebėjus smurtą ar patyčias nedelsiant informuoti suaugusį mokyklos bendruomenės narį pagal mokykloje patvirtintą patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą.
 24. Atsitikus nelaimei, informuoti suaugusį žmogų (budintį mokytoją, administracijos atstovą, auklėtoją). Iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudojant smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.
 25. Išvykstant mokytis į kitą mokyklą atsiskaityti su mokyklos biblioteka, raštine, direktoriaus pavaduotoju ūkiui.

 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 

 1. Į mokyklą ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 2. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti mokykloje ir mokyklos teritorijoje.
 3. Be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti.
 4. Pamokų metu mokykloje dėvėti striukes, paltus, kepures ir nederančius prie mokyklinės uniformos, keliančius grėsmę aplinkinių saugumui papuošalus/aksesuarus.
 5. Mokykloje pamokų metu dėvėti sportinę aprangą, išskyrus kūno kultūros ir šokio pamokas.
 6. Į mokyklą neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas.
 7. Niokoti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus.
 8. Vestis į mokyklą pašalinius asmenis.
 9. Organizuoti ir žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą, reketuoti (daiktų ar pinigų atiminėjimas).
 10. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją.
 11. Naudotis mobiliaisiais telefonais ugdymo proceso metu, fotografuoti ir įrašinėti kitų bendruomenės narių pokalbius, atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūra.

37.1. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną, grotuvą ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Atskirais ypatingais atvejais, mokinys, informavęs klasės auklėtoją dėl būtino susisiekimo su tėvais (globėjais), mokytojui leidus pamokoje gali laikyti telefoną įjungtą begarsėje parengtyje ir išeiti pasikalbėti už klasės durų. Mokyklos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t. y mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

 1. Pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti, kramtyti gumą. Valgyti ar užkandžiauti galima tik valgykloje (esant geram orui galima išeiti į vidinį mokyklos kiemą).
 2. Ugdymo proceso metu vartoti necenzūrinius žodžius, naudoti fizinį ar emocinį smurtą, įžeidinėti aplinkinius.
 3. Užsiimti pašaliniais darbais pamokoje.
 4. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
 5. Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje.
 6. Palikti pinigus klasėje.
 7. Pertraukų metu išeiti iš mokyklos teritorijos ribų (lankytis miesto prekybos centruose, pirkti neleistinus ugdymo įstaigose vartoti maisto produktus bei neštis juos į mokyklą).
 8. Pertraukų metu mokiniams draudžiama naikinti želdinius, lipti ant gėlynų užtvarų, laipioti alpinizmo siena, nerekomenduojama mokyklos patalpose naudotis mobiliaisiais telefonais žaidimams ar muzikos klausymui.
 9. Žiemos metu žaisti su sniegu arti mokyklos pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus, praeivius ar transporto priemones.

 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam mokymosi sutarties reikalavimų, vengiančiam lankyti pamokas ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

47.1. mokinio pavardė įrašoma į mokytojų kambaryje esantį aplanką „Mokinių darbo tvarkos taisyklių pažeidimai“. Kiekvieną savaitę mokinių, pažeidusių mokinio taisykles, atvejai  aptariami vadovybės – prevenciniame pasitarime; mokiniai kviečiami  pokalbiui į socialinio pedagogo kabinetą, kviečiami pokalbiui su budinčiu vadovu.

47.2. klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus) apie netinkamą elgesį, blogą mokymąsi bei pamokų praleidinėjimą;

47.3. jeigu per savaitę nėra pozityvių pokyčių,  mokinio tėvai (globėjai) kviečiami į mokyklą, pas direktorių, pokalbiui;

47.4. situacijai nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; vadovybės pasitarimuose; informacija perduodama Nepilnamečių reikalų inspekcijai.

47.5. direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda.

47.6. mokinys gali būti laikinai nušalinamas nuo pamokų.

47.7. mokinio  elgesys svarstomas Mokyklos taryboje dėl perdavimo savivaldybės Vaiko gerovės komisijai;

47.8. siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų);

47.9. mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.

 1. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytomis sąlygomis ir siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

48.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

48.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį;

48.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

48.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

 1. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams), nuolat ir sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

 

MOKINIŲ SKATINIMAS

 

 1. Mokiniams, aktyviai dalyvaujantiems įvairiuose renginiuose, stropiai besimokantiems kartą per mokslo metus organizuojama ekskursija į LR Seimą,   aplankant kultūros paveldo objektus, lankantis parodose, spektakliuose vaikams.
 2. Didžiausią pažangą iš atskirų dalykų padarę mokiniai kviečiami dalyvauti tarptautiniuose mobilumo projektuose.
 3. Apie mokinius, reprezentuojančius mokyklą bei miestą ir savivaldybę, dalyvaujančius tarptautiniuose projektuose, mobilumo programose pateikiami straipsniai žiniasklaidai arba kviečiami žiniasklaidos atstovai į mokyklą, siekiant vykdyti sėkmės arba gerojo  pavyzdžio  sklaidą.
 4. Puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu trimestro/pusmečio pabaigoje reiškiama padėka.
 5. Didžiausią pažangą padariusiems mokiniams bei įvairių konkursų, olimpiadų ir varžybų nugalėtojams ir jų tėvams mokykla organizuoja  padėkos šventę „Mokyklos viltis“.
 6. Skatinimo programoje dalyvaujantiems mokiniams ir tapusiems nugalėtojais pagal amžiaus grupes, kartą per metus organizuojamos nemokamos ekskursijos po Lietuvą.
 7. Respublikinių, tarptautinių olimpiadų nugalėtojai atleidžiami nuo to dalyko egzamino, pagal ŠMM nustatytą tvarką.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokiniai su mokinių elgesio taisyklėmis pasirašytinai supažindinami kiekvienų mokslo metų klasės valandėlės metu rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
 2. Mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
 3. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stenduose.

 

__________________________