Kokie namų darbai padeda mokytis?

Pirmoji mokyklos  diskusija, kurią Mokinių taryba pavadino forumu,  „Atgimimo“ mokykloje vyko netrukus po skaitmeninės erdvės atidarymo-tarėmės, kokia pamoka mūsų mokykloje yra GERA-buvo išgirstas ir mokinių, ir mokytojų, ir tėvų balsas bei  priimtas susitarimas.  Antrojo  mokyklos bendruomenės forumo, vykusio sausio 30 d., diskusijų objektas –NAMŲ DARBAI. Taigi po pusmečio vėl susirinkome pasitarti, kokių namų darbų mums reikia, kad mokinių pasiekimai gerėtų, ugdytų jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimą, skatintų imlumą naujovėms, taupytų laiką.

Mokyklos direktorė Danutė Časienė pristatydama temą kalbėjo apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes. Šalyse, kurios turi aukštus tarptautinius  mokymosi pasiekimus, namų darbų užduodama nedaug,  jie tikslingi, o šalyse su žemiausiais rezultatais  mokinių namų darbų krūvis didelis. Jie moko mokinius savarankiškumo, atsakomybės. Labai svarbus yra mokytojų mokymasis dirbti kitaip-tam padeda kolegų bendradarbiavimas, girdėjimas, ką sako mokiniai, dalyvavimas tarptautiniame mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekte Erazmus KA1+“Mokinių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyvius metodus“, kt. Forumo viešnia- Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown- pristatė savivaldybės tyrimo apie švietimo būklę rezultatus. Tyrime  dalyvavo apie 500 žmonių, tarp jų 20 procentų respondentų (mokinių, tėvų ir mokytojų)iš ,,Atgimimo“ mokyklos. Išvada panaši- diferencijavimo bei individualizavimo skiriant namų darbus pasigendama.

Tai kokie namų darbų skyrimo tikslai ir poreikiai? Klausimas išties diskusinis. Ką mąsto mokiniai?  Pradinių  klasių mokinių tyrimo  duomenis pristatė 4-okės Vakarė ir Elzė. Išgirdome pradinukų nuomonę, jog jie dažnai gauna skirtingus namų darbus, jiems patinka atliekant užduotis patyrinėti temą, sužinoti įdomybių, rengti pateiktis, ieškoti atsakymų internete.

5-8 klasių mokinių apklausą komentavo pavaduotoja Loreta Šilanskienė ir 8-okė Austėja. Pavaduotoja pavyzdžiais papasakojo apie   tarptautinio  mokytojų kvalifikacijos kėlimo projekto naudą pamokai. Mokiniai taip pat pritarė, kad namų darbai reikalingi, tik siūlė juos įvairinti, diferencijuoti, trumpinti, ypač džiaugėsi dalykiniais projektais, kuriuos gali atlikti su draugais, interaktyviomis veiklomis. Mokytojų nuomonę pateikė pavaduotoja Virginija Žėkaitė.

Po linksmos mankštos diskusijų moderatorė Janina Jonušauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, pristatė forumo klausimus: kokie namų darbai motyvuoja mokinį, kokios priemonės padėtų sumažinti namų darbų apimtis ir kokių užduočių namuose atsisakome.

Karštų diskusijų fone,  konsultuojantis su pagalbininkais ir išklausant skirtingas nuomones,  forumo dalyviai pateikė įdomių idėjų, faktų, galimybių. Skaitmeninė aplinka pagreitino ir sukonkretino darbą ir  padėjo ekspertų komandai apibendrinti išvadas: įdomiausi ir labiausiai motyvuojantys mokinius – kūrybiniai, tiriamieji bei kiti panašūs namų darbai.  Labai svarbi motyvacinė sistema-kaupiamieji balai, pažymiai ar  kitoks atlygis už darbą namuose.

Namų darbų apimtis padeda sumažinti aktyvus darbas per pamoką,  dvigubos pamokos(svarbu, kad  mokytojas neužduotų dvigubo namų darbo), ir būtų galimybė  pasirinkti darbą  pagal savo gebėjimus ar veiklų pobūdį – tai būdas norėti atlikti namų užduotis.

Visi forumo dalyviai sutiko, kad didelės apimties, nuobodžių ir nuolat besikartojančių užduočių mokiniai atlikti niekuomet nenorės, todėl juos išbraukiame  iš „Atgimimo“ mokyklos namų darbų  variantų sąrašo. Ekspertų grupė, kurioje dirbo visos direktoriaus pavaduotojos, švietimo skyriaus vedėja, tėvų atstovė- pateikė apibendrintas  išvadas ir  palinkėjo visiems: mokytojams –išradingumo keičiantis, mokiniams- motyvacijos, o tėvams –kantrybės ugdant savo  vaikus.

Šiuos namų darbus turime atlikti visi-ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai-„būti tuo pokyčiu, kurio trokštame“( Mahatma Gandi). Trečiajame forume pasitikrinsime, kaip mums sekėsi įgyvendinti susitarimus, kaip pasikeitė mūsų užduodami namų darbai ir kokia  pokyčių pridėtinė vertė.

 

                             „Atgimimo“ mokyklos informacija