Mus aplankė išorės vertintojų komanda

Spalio 18-22 d. “Atgimimo” mokykloje lankėsi išorės vertintojų komanda. Patekome į 30-ies mokyklų sąrašą, kurios buvo atrinktos pagal nurodytus kriterijus. 2021–2022 metais organizuojamo veiklos teminio išorinio vertinimo tema – „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas“.  2013 metais buvo patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, numatanti esminius švietimo pokyčius, kurie dera su Lietuvos pažangos strategija “Lietuva – 2030”. Lietuva kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis įgyvendina įtraukiojo ugdymo principus pereidama nuo mokyklos – visiems, prie mokyklos – kiekvienam.

Dėkojame mokytojams už pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, konsultacijas, kuriose buvo pademonstruoti įtraukiojo ugdymo elementai. Dėkojame vertinimo grupei už išsakytus stiprius mokyklos veiklos aspektus ir pastebėjimus, kur reikia tobulėti. Vertinimo išvados padės tobulinti mokyklos veiklas siekiant įgyvendinti mokyklos misiją – sudaryti tinkamas ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam, sveikatos bei etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.