Rugsėjis „Atgimimo“ mokykloje

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla šiemet skaičiuoja 75-uosius mokslo metus.  Juos pradėjo turėdama 752 mokinius, iš kurių 330 pradinukų ir 85 priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai. Dirba 64 mokytojai, 12 mokytojo padėjėjų, kiekvienoje iš keturių priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojui padeda mokytojo padėjėjas, veikia pailginto ugdymo grupė iki 17.30val. Priešmokyklinukams  ši grupė nemokama, kitiems mokiniams nustatyta simbolinė kaina. Pailgintos grupės metu  vyksta kineziterapijos užsiėmimai (4 val.),  neformalaus švietimo veiklas veda mokyklos pedagogai, mokiniai noriai lanko M.K. Čiurlionio Meno mokyklos, Sporto centro užsiėmimus mokiniams.

Mokykloje tęsiamas  pagilintas anglų kalbos ir fizinės kultūros mokymas, papildomos valandos skiriamos 7-8 klasių mokiniams mokytis lietuvių kalbos, matematikos, kuriamos naujos gabiųjų mokinių ugdymo tradicijos nuo 5 klasės. Veikia  5-okų Namų darbų klubas, skirtos konsultacijos 1-8, 10 klasių mokiniams. Šiais mokslo metais neformuojama devintokų klasė, nes  beveik visi mokiniai, baigę  8-ą klasę, tęsia mokymąsi „Ryto“ gimnazijoje. Todėl vietoje chemijos ir biologijos kabinetų   įrengtas  gamtos mokslų kabinetas. Mokiniai kviečiami į  eksperimentines pamokas, projektines veiklas netradicinėse erdvėse, kūrybingų mokytojų vedamas integruotas veiklas. 2019-2020m.m. mokykla vykdys 5 tarptautinius projektus su užsienio šalimis, ypač aktualus tęstinis mokytojų tarptautinis kvalifikacijos kėlimo projektas bei prevencinis tarptautinis projektas su trimis ES šalimis. Sėkmingai tęsiamas sporto ir sveikatos ugdymo modelio įgyvendinimas, skiriant padidintą dėmesį mokinių sveikatos stiprinimui bei sportiškumo ugdymui. Pernai metais pagerėjo mokinių sveikatos rodikliai, mokykla vėl užėmė 4-ą vietą šalyje Lietuvos mokinių žaidynėse savo amžiaus grupėje. Šiais mokslo metais

Mokykla daug dėmesio skiria prevencinei veiklai, mokytojai dirba su trimis akredituotomis prevencinėmis  programomis: Zipio draugų (priešmokyklinukams), Antro žingsnio (pradinukams), LIONS Quest (5-8kl. mokiniams), 10-okams skirtas socialinių įgūdžių ugdymo projektas  mokslo metams.

Mokyklos bendruomenė džiaugiasi turėdama pilną ir aktyvią pagalbos mokiniui specialistų grupę. Į pagalbos mokiniui specialistų komandą įsijungė dvi tik šįmet mokykloje pradėjusios dirbti  psichologijos magistrės- Kamilė ir Greta.

Šiemet didžiausią dėmesį mokykla skirs mokinių savarankiškumo ir atsakomybės stiprinimui, mokyklos bendruomenės veikloms ir tarpusavio susitarimams.