Ugdymas karjerai

Kiekvienas yra gimęs būti nugalėtoju, bet norint juo tapti, reikia planuoti, ruoštis ir tikėtis nugalėti.

Zig Ziglar

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Džiaugiamės galėdami informuoti, kad nuo 2012 metų lapkričio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Karjeros paslaugas apima:

  • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
  • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
  • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Programa mokiniams padės:

  • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
  • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;
  • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;
  • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
  • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt