Ugdymas karjerai


Profesinis Orientavimas – Druskininkų moksleiviai karjerai ugdomi jau nuo pirmos klasės

Nuo rugsėjo Druskininkuose pradėtas įgyvendinti projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Įgyvendinant šią reformą svarbi misija tenka Druskininkų savivaldybei ir mokykloms, kurios atsakingos už sklandų profesinio orientavimo teikimą. Druskininkų švietimo centras, įdarbinęs du specialistus, teikia paslaugas Druskininkų savivaldybės mokyklose. Sakoma, kad stiprybė slypi vienybėje ir jungtyse, todėl labai džiugu, kad visų mokyklų bendruomenės noriai įsitraukė į karjeros ugdymo organizavimą. Paslaugos vyks visose mokyklose, ir jos bus įvairios: apie karjeros planavimą bus kalbama per klasės valandėles, organizuosime karjeros dienas, profesijų muges, karjeros naktis, karjeros protmūšius, išvykas ir kita.


Profesinį orientavimą Druskininkų švietimo centre vykdo karjeros specialistė:
Alma Šikšnelytė, el. paštas alma.siksnelyte@dscentras.lt , tel. +370 614 96339

Plačiau – Druskininkų Švietimo Centras

KĄ TĖVAI TURĖTŲ ŽINOTI APIE VAIKŲ PROFESIJOS PASIRINKIMĄ? >>>


Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.

Ugdymas karjerai – yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą) ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Profesinio informavimo tikslas – rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:

 • prieinamumo;
 • nešališkumo,
 • laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
 • aktualumo.

Mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:

 • įgyvendina švietimo ir mokslo ministro patvirtintą ugdymo karjerai programą;
 • organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį informavimą:

 • nuolat teikia visiems šią prieinamą paslaugą, kuri sudaro sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį veiklinimą:

 • organizuoja veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojami vizitai, ekskursijos, skirtos pažinčiai su įvairiomis profesijomis, darbinės veiklos stebėjimas įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupėje):

 • sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
 • padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus.

Profesinio orientavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais: 

Naudingos nuorodos:

 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – smm.lt
 • Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje – aikos.smm.lt
 • Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros internetinė svetainė – mukis.lt 
 • Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje – euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas – smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje – studijos.lt
 • Švietimo naujienos mokytojams – tinklas.lt
 • Švietimo portalas mokytojams – portalas.emokykla.lt
 • Jaunimo informavimas ir konsultavimas – zinauviska.lt 

Metodinės priemonės:

Idėjos ugdymo karjerai pamokoms ir veikloms“. Leidinys mokytojams ir ugdymo specialistams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Jame pateikiamos idėjos veikloms karjeros ugdymo ar klasės valandėlės pamokose. Pasiūlytas idėjas galima modifikuoti pagal klasės poreikį, rinktis pristatyti kitas profesijas negu nurodytos leidinyje.

Vaikas pasirinkimų kelyje“. Leidinys tėvams. Jame psichologė Sigita Novikovienė dalijasi profesine patirtimi ir žiniomis, kad tėvai galėtų praplėsti savo akiratį, norėdami prisidėti prie vaiko profesijos pasirinkimo.

Atnaujinta: 2024-01-04


Kiekvienas yra gimęs būti nugalėtoju, bet norint juo tapti, reikia planuoti, ruoštis ir tikėtis nugalėti.

Zig Ziglar

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Džiaugiamės galėdami informuoti, kad nuo 2012 metų lapkričio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Karjeros paslaugas apima:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Programa mokiniams padės:

 • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
 • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;
 • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;
 • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
 • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt