Veiklos planas

                                                                                                             

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

BENDROJI DALIS

 

„Atgimimo“ mokykla veikia nuo 1944 m.

Pagrindinės veiklos rūšys: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Kita veikla – priešmokyklinis ugdymas.

Adresas – Čiurlionio g. Nr. 92, Vytauto g. Nr. 22 A

Mokykla veikia dviejuose pastatuose: M. K. Čiurlionio 92 – pagrindinis mokyklos pastatas, kuriame mokosi 5-10 ir dviejų 4 klasių mokiniai; Vytauto g. Nr. 22 A mokosi pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Mokyklos pradinių klasių pastato Vytauto g. Nr. 22 A bendras plotas 1625,0 kv. m., vienam vaikui tenka 5,24 kv. m.; klasių plotas 704,92 kv. m., vienam mokiniui tenka 2,27 kv. m.

Pastato M. K. Čiurlionio g. 92 bendras plotas 5073 kv. m. (be ūkinių patalpų) vienam mokiniui tenka 10,72 kv. m.; klasių plotas 1070 kv. m.; vienam mokiniui tenka 2,45 kv. m.

Mokyklos misija – sudaryti tinkamas mokymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam sveikatinimo, etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

Mokyklos vizija – laimingas mokytojas, sėkmingi mokiniai, tobulėjanti bendruomenė.

Vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė.

Filosofija – šeimos – mokyklos – visuomenės lūkesčių harmonija.

Sudarant 2018 metų veiklos planą, vadovautasi Švietimo įstatymu, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginiu planu, Lietuvos švietimo strategija 2013-2020 m.                   Mokykloje 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokosi 747 mokiniai: mokykloje besimokančių mokinių skaičius palyginus su 2017 m. (739 mokiniai) padidėjo 8 mokiniais.

 

Klasių komplektų skaičius

Priešm. 1 kl. 2

kl.

3

kl.

4

kl.

5

kl.

6

kl.

7

kl.

8

kl.

9

kl.

10

kl.

Iš viso:
Klasių komplektų skaičius

2017 m.

3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 30
Klasių komplektų skaičius

2018 m.

3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 32
Pokytis +1 +1 -1 +1 +2

2018-2019 m. m. mokykloje yra 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 15 komplektų 1-4 klasių. Klasių komplektų skaičius padidėjo 1 pirma klase, kuri suformuota darželio – lopšelio ,,Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pagrindu. Vidutinis vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse yra 24,3 vaikai, 1-ose klasėse – 18,5 mokiniai, 2-ose klasėse – 23,3 mokiniai, 3-iose klasėse – 24 mokiniai ir 4-ose klasėse – 24,5 mokiniai.

2018 m. 5-10 klasėse išliko toks pats komplektų skaičius kaip ir 2017 metais.

 

Mokinių pasiskirstymas pagal klases

Klasės Mokinių skaičius 2017 m. Mokinių skaičius 2018 m.
Piešm. ugdymo gr. 59 73
1-4 kl. 332 337
5-8 kl. 306 298
9-10 kl. 42 39

2018 m. rugsėjo 1 d. 1-4 klasėse buvo 337 mokiniai. 2018-2019 m. m. mokykloje yra trys priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 73 vaikai. 1 – 4 klasių mokinių skaičius padidėjo nuo 332 iki 337 ( 5  mokiniais), priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikų skaičius padidėjo net 14 vaikų. Atvyko 2 nauji mokiniai (viena mokinė iš Kaliningrado ir mokinys iš Ispanijos), išvyko 8 mokiniai: du į ,,Saulės“ pagrindinę mokyklą pakeitę gyvenamąją vietą, du mokiniai į Klaipėdą, po vieną į Kauną ir Vilnių, du mokiniai emigravo į Airiją ir Didžiąją Britaniją.

Trys mokiniai palikti kartoti kurso: 1 B klasės mokinė dėl socialinės brandos ir du 2 C klasės mokiniai, iš kurių vienas vadovaujantis PPT rekomendacijomis, antrasis – dėl skaitymo sutrikimo. Pradinio ugdymo programą baigė 64 ketvirtokai.

2018-2019 mokslo metų pradžioje vidutinis mokinių skaičius 1-4 klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse yra 22,5.

2018 m. rugsėjo 1 d. 5-10 klasėse buvo 337 mokiniai. 2017 m. rugsėjo 1 d. 5-10 klasėse buvo 348 mokiniai. Iš 5-10 klasių išvyko 62 mokiniai. Pagal Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo optimizavimo programą 56 mokiniai, baigę aštuntą klasę, 1 mokinys iš 10 klasės išvyko mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 2 mokiniai į Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinę mokyklą, 1 mokinė į Raudondvario Ryto gimnaziją, 1 mokinė išvyko į Alytų, 1 mokinys į Birštoną, 1 mokinė į Norvegiją.

Į 5-10 klases atvyko 6 mokiniai. Iš Druskininkų savivaldybės: 2 mokiniai iš Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos, 1 mokinys iš Leipalingio pagrindinės mokyklos, 1 mokinys iš Druskininkų švietimo centro; iš kitų savivaldybių: 1 mokinys iš Marijampolės J. Totoraičio pagrindinės mokyklos, 1 mokinys iš Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos.

Pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus gavo visi 18 pagrindinio ugdymo programą baigę mokiniai. 7 iš jų mokymąsi tęsia Druskininkų „Ryto gimnazijoje, 9- Alytaus profesinio rengimo centre, po vieną Druskininkų švietimo centre ir Vilniaus automobilių ir verslo mokykloje.

Vidutinis mokinių skaičius klasėje

Klasė Mokinių vidutinis skaičius klasėje

2017 m.

Mokinių vidutinis skaičius klasėje

2018 m.

Pokytis
1 kl. 23,3 18,5 -4,8
2 kl. 25 23 -2
3 kl. 25 24 -1
4 kl. 21,3 24,5 +3,2
1-4 kl. 23,6 22,5 -1,1
5 kl. 27,7 21,7 -6
6 kl. 26 27 +1
7 kl. 25 25,7 +0,7
8 kl. 23,3 25 +1,7
9 kl. 25 13 -12
5-9 kl. 23,4 23,9 +0,5
10 kl. 17 26 +9

1-4 klasėse vidutinis mokinių skaičius išliko panašus. Didžiausias pokytis atskirose klasėse yra ne dėl mokinių kaitos, o dėl perėjimo į aukštesnę klasę.

5 klasėse vidutinis mokinių skaičius sumažėjo 6, 9-oje klasėje – 12 mokinių, 10-oje klasėje vidutinis mokinių skaičius 2018 metais padidėjo 9 mokiniais, kitose klasėse vidutinis mokinių skaičius išliko panašus.

 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius mokykloje

Metai 2017 m. 2018 m.
 

Klasė

Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintys mokiniai Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikacijos sutrikimus turintys mokiniai
Priešm. ugd. gr. 1 16 4 25
1-4 kl. 22 51 26 52
5-8 kl. 19 12 26 19
9-10 kl. 14 10 10 9
Iš viso: 56 89 66 105

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. specialiųjų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų skaičius išaugo. Specialiosios bei logopedinės pagalbos poreikis šiais metais taip pat padidėjo, ypač pradinėse klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Mokinių diagnozės nustatomos vis anksčiau, o sutrikimai vis sunkesni. Dėl didelio specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus mokyklos specialistai (1 logopedas ir 1 specialusis pedagogas) negali teikti padėti visiems mokiniams, kuriems pagalba rekomenduota. Pagalba orientuota į jaunesnio amžiaus mokinius ir didelius ugdymosi poreikius turinčius mokinius.

 

Specialiųjų poreikių mokinių pasiskirstymas pagal specialiųjų ugdymo (si) poreikių lygį

2018 m. rugsėjo 1 d.

Klasė Labai dideli Dideli Vidutiniai Nedideli
Per. ug. gr. 1 3
1-4 kl. 2 16 9
5-8 kl. 4 12 10
9-10 kl. 4 5
Iš viso: 11 36 19

Individualizuota programa yra 8 mokiniams, pritaikyti atskiri bendrosios programos dalykai 38 mokiniams, 19 mokinių ugdomi pagal bendrąją programą.

 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vaikui (2018 m. rugsėjo 1 d.)

Specialistai Skaičius Dirba nepilnu etatu
Logopedas 2 2
Specialusis pedagogas 1 0
Psichologas 1 0
Socialinis pedagogas 2 0
Mokytojo padėjėjas 12 12

Specialiųjų poreikių mokiniams ir švietimo pagalbos gavėjams ugdymą organizuoja ir sprendžia iškilusias problemas  mokyklos Vaiko gerovės komisija. Specialiųjų poreikių mokiniams pagalba skiriama pagal Druskininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. Pagal mokinio specialiųjų poreikių lygį ir pagal mokyklos galimybes mokiniui gali būti skiriama specialioji, specialioji pedagoginė, pedagoginė, logopedinė, socialinė ir /ar psichologinė pagalba.

2017-2018 m. m. vyko 6 išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Sistemingai (kiekvieną antradienį) vyko Prevencinės darbo grupės posėdžiai. Posėdžiuose priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir pasiekimų, dėl specialistų ir mokytojų pagalbos, dėl individualizuotų ir pritaikytų programų, individualizuotų planų, dėl mokinių lankomumo, dėl tėvų pageidavimų ir skundų, dėl prevencinės veiklos, mokinių saugumo, taisyklių laikymosi ir kt. Posėdžiuose dalyvavo dalykų mokytojai, mokinių tėvai/ globėjai, Druskininkų savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nariai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistas.

 

Mokytojai

Metai/skaičius Mokytojas Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai Mokytojai ekspertas Neatestuoti
2017 m.      74 5 43 25 1
2018 m.      77 6 41 29 1

Dalis mokytojų dirba kitose mokyklose: 3 mokytojai dirba Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijoje, 6 mokytojai – Druskininkų švietimo centre.

 

Atestuoti mokytojai

Metai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai
2017 m. 2
2018 m. 4

2018 metais mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją įgijo 2 pradinio ugdymo programos dalykų mokytojai, šokio ir istorijos mokytojai.

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Metai Mokytojų skaičius Įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas Tobulino profesines kompetencijas Dienų skaičius, vid. tenkantis vienam mokytojui Didžiausias dienų sk. 1-am mokyto-

jui

Institucija
2017 m. 74 2 48 3,35 10 DŠC, UPC
2018 m. 77 4 61 4,4 16 DŠC, UPC, PPT

Dauguma mokytojų dalyvavo Druskininkų švietimo centro organizuojamuose seminaruose. Taip pat dalyvavo UPC ir PPT organizuojamuose seminaruose, aktyviai dalyvavo Lyderių laiko 3 veiklose. Du mokytojai stažavosi Lenkijos ir Vokietijos mokyklose. Pagal  LL3 programą mokytojai stažavosi Estijos ir Suomijos ugdymo įstaigose (1) bei  Lietuvos mokyklose Panevėžyje ir Šiauliuose (3).

 

Socialinė mokyklos situacija

 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

Metai Klasės Pietūs
2017 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 5
1-4 55
5-10 64
Iš viso 124
2018 m. Priešmokyklinio ugdymo grupė 10
1-4 55
5-10 48
Iš viso 113

Sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių skaičius, nes dalis tėvų įsidarbino bei dalis nemokamai maitinamų mokinių išvyko iš mokyklos.

 

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius ir vežiojimo būdai

Metai Geltonasis autobusas Maršrutinis transportas Tėvai
2017 m. 18 22 23
2018 m. 26 23 18

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius keičiasi santykinai  mažai.

 

Sveikatos ugdymas ir sportinė veikla mokykloje

Nuo 2015 m. rugsėjo 1-osios mokykla turi sporto ir sveikatos ugdymo profilį, patvirtintą mokyklos nuostatuose.1-7 klasių mokiniai kiekvieną rytą pradeda mankšta, vyksta judriosios ilgosios pertraukos, kurių metu 1-8 klasių mokiniai žaidžia judriuosius žaidimus. Priešmokyklinio ugdymo ir 1- 4 kl. bei 5-10 kl.  sveikatos ugdymas integruojamas į klasių valandėles, 5-10 kl. – sveikatos ugdymas dėstomas kaip privalomas dalykas, 5-10 klasių mokiniams integruotai dėstoma sporto istorijos programa. Vyksta 3 privalomos kūno kultūros pamokos visiems mokiniams (mokiniai neatleidžiami nuo kūno kultūros pamokų).

5-10 kl. pasirenkamos papildomos, į programą neįeinančios sporto šakos: mini rankinis, badmintonas (5 kl.) , slidinėjimas (6 kl.), lėkščiasvydis (7 kl.), badmintonas (8 kl.), funkciniai pratimai su TRX diržais (9-10 kl.), darbas su papildomais svoriais (9-10 kl.). Klasių valandėlės vyksta vienu metu 5-10 kl. (sveikatos ugdymo valandėlės, projektai, mini konferencijos, viktorinos, susitikimai ir kt.). Vyksta krepšinio turnyrai su buvusiais mokyklos mokinių tėvais.

 

Sportinės veiklos rezultatai

Lietuvos mokyklų žaidynių įvairių sporto šakų tarpmokyklinėse varžybose mokyklos mokiniai užėmė 15 pirmųjų vietų, 3 antrąsias vietas ir 4 trečiąsias vietas.

Mokyklos kūno kultūros mokytojai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biuro specialiste, organizuoja bendrus renginius, rūpinasi mokinių sveikata. Pastebimi gabūs sportui vaikai ir su jais dirbama popamokiniu laiku bei jie nukreipiami į Druskininkų sporto centro ugdytinių gretas.

 

Sveikatos ugdymo renginiai

Renginiai Pranešimai, paskaitos, pamokos Diskusijos, debatai ir kiti aktyvaus mokymo būdai Konkursai, viktorinos, varžybos ir kiti vieši renginiai Stendai
Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 8 119 1 53 4 232 6 405 2 2
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 1 28 2 210 3 572 1
Fizinis aktyvumas 1 10 2 305 1
Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) 1 148 2 224
Aplinkos sveikata 4 70 3 48 4 586 1 2
Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija 3 70 1 23 2 42 1 159 2 219 3 1
Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija 3 69 7 129 1 38
Tuberkuliozės profilaktika 1 44
Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena 11 240 3 157 1 325 1 3
Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 5 120 1 23 1 22 1 65 2 79
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija 6 187 5 101 2 148
Onkologinių ligų profilaktika 1 50
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika 4 60 1 51 1 350
Kitos
Iš viso: 42 876 22 562 7 281 14 1214 23 2848 7 10

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, dirbanti ,,Atgimimo“ mokykloje, skaito pranešimus klasių valandėlių metu, kartu su gamtos mokslų mokytojais organizuoja įvairius prevencinius renginius bei konkursus mokiniams, parengia informacinius stendus įvairiomis ligų prevencijos temomis.

 

Pilietiškumo veiklos 2018 m.

Eil. Nr. Data Veikla Tikslai
1 Sausio 13 d. Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Burti bendrystę ir aiškiai išreikšti laisvės siekį
2 Sausio 13 d. Netradicinė pamoka ,,Uždekime atminties žvakelę laisvės gynėjams“ Atminti ir pagerbti Lietuvos laisvės gynėjus. Pilietinės pozicijos raiška – mums svarbi LAISVĖ
3 Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena Prisiminti ir išradingai paminėti Lietuvos valstybės šventę
4. Kovo 11 d. Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis Tautos žiedas“ Stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

 

5 Kovo mėn. Dalyvaujame Tremties dainų festivalyje ,,Dainos iš tremties“ Renginys, skirtas prisiminti trėmimų operaciją „Priboj“ („Bangų mūša“), sovietų valdžios pradėtą prieš Lietuvos gyventojus 1949 metais kovo 25 dieną.
6. Gegužės mėn. Nakties muziejus prie Mergelių akių memorialo Skatinti domėtis Lietuvos istorija, žinoti savo gyvenamos vietos istoriją.
7 Birželio 14 d. Pilietinė iniciatyva

,, Raktai iš paliktų namų“

 Paskatinti mokinius pasidomėti savo artimiausia aplinka (trėmimai, lageriai).Sudominti  tremtinių atsiminimų skaitymu.
8 Spalio mėn. ,,Dzūkijos partizanų dainų festivalis ,,Laisvės kelias“ Festivalio tikslas – išsaugoti ir puoselėti 1944–1953 metais vykusio partizaninio karo laikų kultūrinį paveldą.
9 Lapkričio 16 d. Tolerancijos savaitė Empatijos raiška
10 Lapkričio 23 d. Netradicinės pamokos Druskininkų pasienio užkardoje Skatinti domėtis Lietuvos geopolitine situacija. Skatinti patriotiškus jausmus -reikalui esant ginti savo valstybę.
11 Lapkričio mėn. Susitikimas su ,,Misija Sibiras18“ dalyviais Patriotiškumo jausmų ugdymas, pagarba likusiems Sibiro ir Kazachstano platybėse tautiečiams, jų atminimui bei poilsio vietų tvarkymui.
11 Gruodžio mėn. Ekspozicijos ,,Lietuvos kariuomenės vadai“ Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje lankymas  Pagarba  Lietuvos istorijai, domėjimasis iškilių asmenybių nuveiktais darbais.

 

Ūkinio ir techninio personalo pokyčiai 2018-2019 metais

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Panaudojimas 2018 m. Poreikis 2019 m.
1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1
2. Budėtojas 3,5 4,5
3. Valytojas 10,5 10,5
4. Elektrikas 0,5 0,25
5. Santechnikas 0,5 0,5
6. Vairuotojas 1 1
7. Kiemsargis 1 1
8. Naktinis sargas 3,75 0
9. Darbininkas 2,5 2,75
10. Vyr. finansininkas 1 1
11. Buhalteris 1 1
12. Raštinės vedėjas 1 1
13. Sekretorius 1 1
14. Vaizdo ir garso technikas 0,5 0,75
15. Gamtos mokslų technikas 0,5 0,5
16. Mokytojo padėjėjai 6,5 7,5
17. Bibliotekos vedėjas 1 1
18. Bibliotekininkas 1 1
Iš viso: 37,75 36,25

2018 m. siekiant racionaliau panaudoti biudžeto lėšas ir efektyviau saugoti mokyklos turtą (mokyklos teritorijas ir statinius) buvo optimizuotas šios apsaugos modelis ir konkurso būdu perduotas saugoti saugos tarnybai ,,Argus“, su kuria sudaryta penkerių metų sutartis. Siekiant efektyviau organizuoti apsaugą, pastatuose M. K. Čiurlionio 92 ir Vytauto 22A įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos, teritorijų stebėjimui – vaizdo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Vykdant optimizavimą atsisakyta naktinių sargų etatų ir įvestas vienas papildomas budėtojo etatas (kad užtikrintume sporto ir aktų salių darbą iki 22.00 val.).

Kad pagerintume vaizdo ir įgarsinimo technikos panaudojimą pamokų ir renginių metu,  norime įsteigti  papildomai 0,25 vaizdo ir garso techniko etato.

 

Informacinių technologijų įranga

Skaitykla, mokomieji ir administraciniai kabinetai, pradinės klasės pajungti į lokalius kompiuterių tinklus, sujungti į vieningą mokyklos kompiuterių tinklą, yra internetinė prieiga.

Naudojimo vieta Kompiuterių skaičius Spausdintuvas Vaizdo projektoriai Interaktyvus ekranas su 3D galimybe Interaktyvi lenta Kopijavimo aparatas Aktyvios klasės komplektas Įgarsinimo aparatūra Elektroninis skambutis 3D  su

 

programine

įranga

Interaktyvus

projektorius

Mokymui Administracijai Planšetiniai kompiuteriai Prijungta prie interneto
Informatikos kab. (2) 28 28 2 2
Skaitykla 6 2 8 1 1 1
Mokomieji kabinetai 26 30 56 22 3 7 1 1 1 1
Pradinė mokykla 18 3 21 2 10 5 1 1 1
Administraciniai kabinetai 13 13 8
Mokytojų kambarys 1 1
Nurašytini 33 2
Nenaudojami 2
Aktų salė 1
Fizikos kab. 2 30 32
Iš viso: 183 159 15 38 3 12 2 1 1 2 1 1

Mokinių mokymui ir neformaliam ugdymui naudojama 12 interaktyvių lentų, 3 interaktyvūs ekranai su 3D galimybe 38 vaizdo projektorių, aktyvios klasės komplektas (vaizdo projektorius, interaktyvi lenta, prisijungimas prie interaktyvių pamokų), 30 planšetinių kompiuterių su bevieliu prisijungimu prie interneto (gamtos mokslų pamokoms). Interaktyvi klasė su 30 planšetinių kompiuterių.

Nurodyta kompiuterinė įranga, kuria šiuo metu naudojasi mokytojai ir mokiniai. Mokyklos informacinių technologijų kabinetuose naudojami kompiuteriai bei kita įranga dėl nuolatinio naudojimo bei seniai pasibaigusio garantinio laikotarpio yra nuolat taisomi arba perkami atnaujinti (pagal galimybes). 2018 m. vienas naujas ir 5 atnaujintų kompiuterių, 30 nešiojamų kompiuterių ir 3 interaktyvūs ekranai su 3D galimybe mokiniams interaktyvioje klasėje 6 vaizdo projektoriai.

2018 metais nurašyta 1 interaktyvi lenta, 1 kopijavimo aparatas, 8 projektoriai, 22 kompiuteriai, 7 spausdintuvai.

 

Vykdomi tarptautiniai projektai ir jų finansavimo šaltiniai

Eil. Nr. Projektas Lėšos Atsakingas asmuo
1. „Mus jungia Nemunas“ su Baltarusijos Gardino miesto Gimnazija Nr.1.  Mokyklos specialiosios lėšos Nijolė Zdančiuvienė
2. ,,Sakuros žiedas Druskininkuose” su Japonijos Miyazaki privačia mokykla. Partnerius remia Japonijos Miyazaki miesto savivaldybė, Japonijos ambasada Lietuvoje Rovena Kvaraciejūtė
3. Europos mokyklų klubas Europos mokyklų klubo lėšos Rovena Kvaraciejūtė

Loreta Šilanskienė

 

4. ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“ Erasmus +KA1

47275 Eur

Rovena Kvaraciejūtė

Loreta Šilanskienė

 

5. ,,Be smart, be eco“ Lenkijos fondo lėšos Deividas Šilanskas
6. ,,Stay healthy and fit“ Erasmus+JTBA

33130 Eur

Rovena Kvaraciejūtė

Loreta Šilanskienė

 

7. ,,Chance“ Erasmus+ Rovena Kvaraciejūtė

Tarptautinių projektų veikla integruojama į neformalųjį ugdymą ir pamokas. Veikia japonų kalbos ir kultūros klubas – dalyvauja 5-8 kl. ugdymo grupės mokiniai (kalbos, kultūros, papročių mokymas), prancūzų kalbos ir kultūros klubas – dalyvauja 5-7 klasių mokiniai, geografijos – istorijos pamokose integruojamos papildomos temos apie Japoniją; rusų kalbos pamokose integruojama projektinė veikla su Gardino gimnazija Nr.1, sveikos gyvensenos, kūno kultūros, anglų kalbos pamokose integruojamos sveiko gyvenimo būdo ir tarpkultūrinės temos.

 

Bibliotekos veikla

Metai

 

Renginiai Spaudinių parodos

 

Dailės darbų

parodos

Pamokos ir valandėlės Įsigyta

vadovėlių

(egz.)

Iš jų: pradinei mokyklai (egz.) Įsigyta grožinės-metodinės literatūros Iš jų: vadovėlį papildančios mokymo priemonės
2017 5 21 6 34 1109 (pirkta)

7 (parama)

428 83 (parama) 6
2018 5 22 5 38 1174 556 132 (106-parama, 26-pirkta) 17

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS

 

Įgyvendinant 2018  m. m. veiklos plano tikslus ir uždavinius  buvo organizuojama nuosekli   veikla gerinant ugdymo kokybę ir sudarant tinkamas sąlygas mokinio asmenybės ūgčiai. Skiriamas didelis dėmesys  palankaus mokymuisi bei patrauklaus klasių ir mokyklos mikroklimato kūrimui. Mokykla dalyvauja trijose prevencinėse programose: „Zipio daugų“, „Antro žingsnio“ ir Lions  Quest  programose. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja dviejose nuosekliose ir ilgalaikėse smurto ir patyčių prevencinėse programose. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams vedamos ,,Zipio valandėlės“ (59 mokiniai), 1-4 klasių mokiniams ,,Antras žingsnis“ (95 mokiniai), bei individualios programos, kurias ruošia mokytojos (253 mokiniai).

5-10 klasių mokinius auklėtojai įtraukia į Lions – Quest programą klasių valandėlių metu bei vyksta atskiros veiklos kas antrą savaitę (363 mokiniai).  Pamokų metu netinkamai besielgiantiems mokiniams taikomos priemonės pagal Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. V-1268 rekomendacijas “Dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ ir jiems yra skirta atskira vieta mokymuisi.

Kiekvienais metais minima veiksmo savaitė ,,Be patyčių“, Tolerancijos diena, Saugesnio interneto diena, į kurias įtraukiami daugumos klasių mokiniai ir mokytojai. Mokiniams klasių valandėles organizuoja ne tik mokytojai, bet ir socialiniai pedagogai, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas,  policijos pareigūnai. Nuosekliai bendradarbiaujama su Jaunimo užimtumo centru. JUC‘o specialistai veda mokymus kolektyvo formavimo, savęs pažinimo, patyčių ir kitomis temomis. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo valandėlėse ,,Mūsų rankos ir žodžiai tik geriems darbams“,,,Geri ir blogi prisilietimai“, ,,Kaip nepamesti galvos interneto platybėse“, ,,Komplimentų ratas“, ,,Draugą atpažinsi, draugą apkabinsi“.

Vyko apklausa dėl patyčių paplitimo tarp pradinio ugdymo mokinių, jos metu buvo apklausti  priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokinių tėvai bei 2-10 klasių mokiniai. Taip pat buvo organizuojamos dvi mėnesio trukmės švaros, tvarkingumo ir pareigingumo skatinimo akcijos.

Vaiko gerovės komisijos prevencinio darbo koordinavimo grupė, kuriai priklauso mokyklos direktorė, socialinis pedagogas, psichologė, direktoriaus pavaduotoja bei 2 mokytojai, koordinuoja mokinių lankomumo programą. Programa veikia tokiu principu: 1) mokiniui neatvykus į mokyklą, klasės auklėtojas iki kitos dienos išsiaiškina neatvykimo priežastį; 2) jei mokinys praleidžia pamokas be priežasties, iškart  informuojami tėvai; 3) pakartotinai mokiniui praleidus pamokas be priežasties informuojami koordinavimo grupės nariai, su mokiniu kalbama dėl nelankymo priežasčių; 4) situacijai negerėjant, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį dėl poveikio priemonių taikymo; 5) situacijai nepasikeitus mokinio byla perduodama savivaldybės Vaiko gerovės komisijai, kur taikomos kitos poveikio priemonės. 2018 m. mokyklos Vaiko gerovės  komisija į savivaldybės Vaiko gerovės komisiją kreipėsi 2 kartus.

  Tobulinta kiekvienam mokiniui prieinama papildomų konsultacijų sistema suteikiant galimybę patirti sėkmę kiekvienam. Buvo planuota, jog   apie 250 mokinių lankys lietuvių, matematikos, anglų, fizikos, chemijos, rusų kalbų konsultacijas. Per 2018 metus lankė konsultacijas apie 200 mokinių, tačiau pažymio vidurkį pakėlė dauguma lankiusiųjų.

Buvo stebimas mokinių motyvacijos pokytis keičiant  metodinės veiklos sistemą. Anketiniai mokinių apklausos duomenys atskleidžia mokymosi metodų pokyčių naudą, kai mokytojai lanko vieni kitų pamokas, mokosi iš  kolegų patirties. Keičiantis pamokos struktūrai, aktyvesnis mokinių dėmesys ir susidomėjimas kitokia pamoka. Kai vis daugiau pamokų yra šiuolaikinės mokymosi paradigmos, gerėja mokinių aktyvumas pamokos metu bei didesnė pamokos pridedamoji vertė.

Mokyklos taryba kasmet organizuoja Bendruomenės savaites, kviečia tėvus vesti pamokų, patys mokytojai su mokiniais vyksta į įmones ir organizacijas vesti pamokų, daugiau nei 10 proc. pamokų vyko kitose erdvėse.

Direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V2-80 sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos pagrindiniais  strateginiais tikslais, atsižvelgdama į Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano  prioritetus bei 2018 m. mokyklos veiklos rezultatus, mokyklos švietimo stebėsenos rodiklius, Geros mokyklos koncepciją, numatė 2019 m. mokyklos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones ir veiklas.

1 tikslas. Inovatyvių ugdymo (si) sąlygų kiekvienam mokiniui kūrimas, siekiant jo asmeninės pažangos.

1 uždavinys. Naudoti mokiniams patrauklius ugdymo (si) metodus ir mokymo priemones.

2 uždavinys. Įtraukti netradicinius prevencinius tarptautinius projektus į pamokinę veiklą nemotyvuotų vaikų ugdymui.

3 uždavinys. Aktyviai naudotis pamokose Lietuvos gabių vaikų ugdymo metodikos priemonėmis.

2 tikslas. Mokyklos mikroklimato gerinimas skatinant ir ugdant mokinių pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą.

1 uždavinys. Ugdyti  mokinių asmeninę atsakomybę derinant netradicines integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, lavinant mokinio gebėjimus ir asmenines kompetencijas.

2 uždavinys. Keisti mokyklos bibliotekos vaidmenį artinant mokinį prie knygos.

3 uždavinys. Sudaryti galimybes daugumai mokinių dalyvauti  mokyklos edukaciniuose-pažintiniuose projektuose bei skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

3 tikslas. Mokymosi sąlygų tobulinimas.

1 uždavinys. Įrengti apsauginius langų roletus mokomuosiuose kabinetuose (M. K. Čiurlionio g. 92).

2 uždavinys. Įrengti papildomą kabinetą mokymui(si)  ir specialiojo pedagogo kabinetą. Pakeisti II korpuso 1 aukšto duris.

3 uždavinys. Įrengti bevielį internetą.

4 uždavinys. Atnaujinti informacinių technologijų kabineto įrangą.

5 uždavinys. Atnaujinti informacinius stendus.

6 uždavinys. Įrengti sportinę – poilsio zoną prie pradinių klasių korpuso (Vytauto g. 22).

 

Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas 
01 Inovatyvių edukacinių aplinkų bei tinkamų sąlygų kiekvienam mokiniui kūrimas, siekiant jo asmeninės pažangos
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Edukacinė aplinka keičia mokinio motyvaciją. Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka mūsų mokykloje turėtų būti kuriama atsižvelgiant į šiuo metu vis labiau pabrėžiamą mokyklos veiklose  mokymosi paradigmą, pagal kurią mokiniui turėtų būti užtikrinta galimybė mokytis savarankiškai, grupėje ar kolektyve. Edukacinės aplinkos struktūriniai elementai yra fizinė aplinka, žmogiškieji veiksniai bei mokymo  programos. Mokyklos išmaniųjų erdvių  sukūrimas sudaro  sąlygas mokytojų tobulėjimui ir jų veiklos metodų pamokoje kaitai, akcentuojant mokymosi paradigmą. Mokymo(si)metodai, artimi mokinio patirčiai ir jo pomėgiams, ugdo mokinio savarankiškumą, yra  tinkami mokytojo ir mokinių iškeltiems pamokos  tikslams pasiekti, moko mokinį mokytis, motyvuoja jį asmeniniams uždaviniams įgyvendinti. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad mokymo(si) aplinka daro didžiulę įtaką mokinių pasiekimams. Atsakinga mokyklos administracija ir Metodinė taryba.
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
01 Naudoti mokiniams patrauklius ugdymo (si) metodus ir mokymo priemones
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokyklos išmaniojoje erdvėje, kurioje sukurta skaitmeninė mokymosi platforma,  dirbs pradinių ir 5-10 klasių mokytojai, suinteresuoti dirbti šiuolaikiškai, atsižvelgdami į mokinių poreikius, pasikeitusias darbo sąlygas ir veiklas. Dirbama su  EDUKA klasėmis, kurios sudaro mokytojui galimybę naudotis parengta medžiaga pamokoms, bei įdiegtu programiniu  skaitmeniniu ugdymo turiniu. Kiekvienas mokinys, turėdamas kasdieninę prieigą prie IT bei naudodamasis skaitmeniniais vadovėliais, turės platesnes kūrybinės raiškos galimybes.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas 
01 Išmaniosios klasės įrangos panaudojimas menų, gamtos mokslų bei kalbų pamokose
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Antrajame pusmetyje didesnę dalį laiko šiose erdvėse panaudos pradinių klasių, gamtamoksliai bei menų ir kalbų dalykų mokytojai. Tai susiję su  įrangos išmaniojoje erdvėje galimybėmis bei mokytojų pasirengimu. Taip sutaupysime  laiko pamokos veikloms, įvairinsime ugdymo  metodus ir motyvuosime mokinius. Pirmajame pusmetyje rudenį suaktyvės ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų  pozicijos.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
01-01-01 Mokytojų, dirbančių išmaniojoje klasėje, skaičius Mokytojų skaičius 20+
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Pamokos organizavimas išmaniojoje erdvėje
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Pamokos vyksta išmaniojoje erdvėje suderinant iš anksto mėnesio tvarkaraštį; skiriamas atsakingas techninis darbuotojas, kuris paruošia klasės įrangą pagal dalyko pamoką; mokytojas su mokiniais susikuria jiems tinkamą aplinką ir pasirengia darbui. Mokinių motyvacija-esminis struktūros aspektas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m.

planas

01-01-01-01 Pamokų skaičius Skaičius 300
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokytojų dalyvavimas inovacinėse veiklose
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokytojai, vis labiau aktyvinami šiuolaikinės aplinkos poreikių, dalyvauja interaktyviuose kursuose ir seminaruose kvalifikacijai kelti, inovacinėse veiklose, patys kurdami pamokas, integruodamiesi į UPC veiklas, pamokas talpindami Ugdymo plėtotės centro  soduose, dalindamiesi e-mokyklos puslapiuose.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
01-01-02 Mokytojų dalyvavimas Mokytojų skaičius 10 10 20
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Dalijimasis patirtimi
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokytojai ne tik veda pamokas, naudodamiesi skaitmenine erdve, bet ir kviečiasi kolegas iš kitų mokyklų, organizuoja parengtas  atviras pamokas, integruotas pamokas ir pristato savo mokyklos, kitų mokyklų savivaldybėje bei šalyje mokytojams. Pristatome užsienio kolegoms, dalyvaujantiems su mumis kartu tarptautiniuose projektuose.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
01-01-02-01 Mokytojai norintys dalintis patirtimi Mokytojų skaičius 30 30 40
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Tarptautinių projektų pagalba gerinant ugdymo kokybę
01 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Mokiniai tęs dalyvavimą tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, vyks į mainus Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos mokyklas, kurių metu tobulins mokymosi mokytis, skaitmenines, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialines, užsienio kalbų kompetencijas. Aktyviai sportuos, gilins sveikatos ugdymo, geografijos, tikybos, etikos, istorijos, meno žinias ir mokysis jas praktiškai pritaikyti.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
01-01-03 Mokiniai, dalyvaujantys tokiuose projektuose Mokinių skaičius 300 300 350
03 priemonės veiklos kodas 03 priemonės veiklos pavadinimas
01 Projektų organizavimas ir parengimas
03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokykloje sudaroma darbo grupė tarptautiniams projektams organizuoti ir parengti. Į ją įtraukiami mokiniai, mokinių tėvai, bendradarbiaujančios užsienio mokyklos.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. planas 2018 m. planas 2019 m. planas
01-01-03-01 Tarptautinių projektų rengimas Parengtų ir patvirtintų skaičius 5 6 5
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Įtraukti netradicinius prevencinius tarptautinius projektus į pamokinę veiklą nemotyvuotų vaikų ugdymui
Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
2018-2020 m. dalyvaus Erasmus+ projekte ,,Chance“, kurio metu didžiausias dėmesys bus skiriamas nemotyvuotų mokinių įtraukimui į tarptautines veiklas ir jų ,,užnorinimui“  mokytis bei dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime. Dažniausiai mūsų projektuose dalyvauja motyvuoti, labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai, kurie patenka į projektą vykdant edukacinę atranką. Šiame projekte galės dalyvauti mokiniai, kurie turi  įvairių ugdymo(si) bei elgesio ir emocijų valdymo problemų, tačiau turi daug galimybių ir rodo pastangas keistis.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Nemotyvuotų mokinių dalyvavimas tarptautinėje veikloje
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
 Tarptautinių projektų atrankos darbo  grupė  tarsis su mokytojais dalykininkais, klasių auklėtojais, tėvais, mokyklos psichologu, socialiniais pedagogais ,specialiaisiais pedagogais dėl mokinių sudominimo projektais, jų įtraukimo galimybių. Mokyklos uždavinys – „ užnorinti“ dalyvauti ir imtis atsakomybės dirbant su mūsų   nemotyvuotais mokiniais užsienio šalyse,  tartis ir susitarti dėl jų pozicijų ir požiūrių suderinimo su tarptautinės veiklos reikalavimais, motyvuoti veiklai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
01-02-01 Mokiniai, vykstantys į veiklas skaičius 0 0 5
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
03 Aktyviai naudotis pamokose Lietuvos gabių vaikų ugdymo metodikos priemonėmis
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokykloje vyksta gabiųjų vaikų ugdymas diferencijuojant užduotis, veiklas, mokymosi laiką, skiriant į laikinąsias atskiras grupes. Tačiau to nepakanka mūsų mokykloje šiems mokiniams. Siekiant išnaudoti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes, siekiama sudaranti jiems  palankias sąlygas plėtoti savo ypatingus gabumus. Todėl  planuojama vykdyti gabių mokinių atranką pagal specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) parengtą metodiką.

03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas 
01 Gabiųjų mokinių atpažinimo metodikos taikymas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokiniai bus ugdomi pagal  specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams (lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), kuriuos parengė specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Bus vykdoma gabių mokinių ugdymo stebėsena ir vertinimas : pokalbiai, diskusijos su mokytojais, mokiniais, apklausos, tobulinamas gabių mokinių ugdymo procesas.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
01-03-01 Veiklų vykdymas Skaičius  ir turinys 6
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Metodikos pristatymas tėvams
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mes, mokytojai, ir vaikų tėvai turime  atkreipti dėmesį  į tai, kad gabūs vaikai – tai ne tik sėkmingai besimokantys, kuriuos pastebi kiekvienas. Gabūs vaikai gali turėti ir mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų – tai susiję su žemu savęs vertinimu, mokymosi motyvacijos trūkumu, netinkamu tėvų elgesiu, emociniais konfliktais, sveikatos problemomis ir pan. Gabaus vaiko nereikia painioti su labai darbščiu ir stropiu vaiku. Tokie  vaikai atsiskleidžia tada, kai ugdymo programos turinys atitinka jo asmeninius interesus ir reikalauja pastangų, kai mokymosi procesas atitinka individualų jo mokymosi stilių .Vokiečių psichologas W. Sternas  jau 1916 m. pažymėjo: „Keista, kad iki dabar mūsų įvertinimas ir pagalba buvo skirti tiems, kurie turi negalią, bet ne tiems, kurie turi viltį“. Turime keisti tradicinį požiūrį.

Pristatome specialiuose tėvų susirinkimuose.

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
01-03-01-01 Susirinkimų protokolai Pasitikėjimo proc. 80
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02  Konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams skyrimas
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
5-10 klasių mokiniai pildo pasiekimų kreives, aprašo įgytus  gebėjimus, lanko konsultacijas. Pernai metais konsultacijas lankė 166 mokiniai,  iš jų padarė asmeninių pasiekimų  pažangą 1 ar 2 balais 76 mokiniai, toks pats pasiekimų balas liko 85 mokiniams. 2019-aisiais metais toliau bus tęsiamas konsultacijų lankymas, vyks lankančiųjų mokinių pasiekimų stebėjimas. Konsultacijų pasiūla dėl sumažėjusio finansavimo  2018m. antrame pusmetyje yra mažesnė, jas dažniausiai lanko jau įpratę jas lankyti mokiniai. Norime, kad 2019m. didėtų ir konsultacijų skaičius, ir daugiau mokinių jas rinktųsi kaip priemonę, padedančią paruošti namų darbus bei pašalinti ugdymo spragas.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
01-03-02 Konsultacijas lankantys mokiniai Skaičius 178 166 250
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokinių, lankančių konsultacijas, motyvacijos stebėjimas ir aptarimas
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
2016-2017 m. m. vien tik lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos konsultacijas lankė 178 mokiniai. Iš 47 mokinių, kurie buvo nepasiekę patenkinamo lygio I trimestre, rezultatai po konsultacijų lankymo mokslo metų pabaigoje pagerėjo 27 mokiniams. Lietuvių k., matematikos ir anglų k. konsultacijas tęsiame toliau. Apklausų metu, pasibaigus 2016/2017m.m 3 trimestrui,  nustatyta, kad reikalingos rusų kalbos, chemijos ir fizikos konsultacijos, nes nuo 4 iki 7  mokinių metiniame trimestre nepasiekė patenkinamo lygio. Kiekvieną mėnesį dėstantys mokytojai informuoja konsultuojančius mokytojus apie mokinius, kurių kontrolinių darbų pažymiai du kartus iš eilės buvo žemesni negu anksčiau ir jie privalo lankyti konsultacijas. Po kiekvieno pusmečio susitinka dėstantys ir konsultuojantys mokytojai bei mokiniai apskrito stalo diskusijai. Orientuojami lankyti ir tie mokiniai, kurie  neturi tinkamų galimybių namuose paruošti pamokų, dėl tėvų nepriežiūros arba socialinių tėvystės įgūdžių stokos. Atsakinga administracija ir Metodinė taryba. 2017-2018m.m. konsultacijas lankė 166 mokiniai, nes sumažėjo konsultacijų pasiūla, tačiau, tikimasi, kad nuo 2019m. keisis situacija ir daugiau mokinių lankys esamas konsultacijas(matematikos, lietuvių kalbos) bei prisidės papildomos, mokiniai gaus tinkamą pagalbą.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m.

faktas

2019 m. planas
01-03-02-01 Tikslinės grupės mokinių nuomonė Pozityvių nuomonių skaičius 100 161 180
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
02 Mokyklos mikroklimato gerinimas skatinant ir ugdant mokinių pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tęsiama klasių mikroklimato gerinimo programa kasmet vykdant stebėseną ir kuriant tolesnę mikroklimato gerinimo programą. Toliau aktyviai dalyvaujama kartu su Rezistencijos ir tremties muziejaus darbuotojais partizanų Lietuvos partizanų pagerbimo veiklose, tęsiamos ir kuriamos naujos pilietiškumo ugdymo tradicijos mokykloje pamokų ir popamokinių renginių metu.   Siekiant dar labiau gerinti situaciją, kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai; organizuojami renginiai kiekviename klasių koncentre kartu su mokinių tėvais, numatomos klasių veiklos priemonės kartu su mokytojais ir mokinių šeimų nariais,   vyksta  apvalaus stalo diskusijos su mokinių tėvais; tęsiama   Tėvų klubo veikla; plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas; vykdoma priemonių sklaida. Organizuojami mokinių adaptacijos tyrimai 1,5,9 klasėse, naujokų adaptacija stebima, vykdomi sociometriniai tyrimai, vyksta individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais. Socialinę psichologinę pagalbą teikė socializacijos pagalbos grupė „Tirinus“, mokykla aktyviai bendradarbiauja su savivaldybės Vaiko gerovės komisija, kompleksinių paslaugų šeimai socialine pedagoge.

Mokykla dalyvauja trijose prevencinėse programose: „Zipio daugų“, „Antro žingsnio“ ir Lions  Quest  programose. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja dviejose nuosekliose ir ilgalaikėse smurto ir patyčių prevencinėse programose. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams vedamos ,,Zipio valandėlės“ , 1-4 klasių mokiniams ,,Antras žingsnis“ bei individualios programos, kurias ruošia mokytojos.10 klasių mokinius auklėtojai įtraukia į Lions – Quest programą klasių valandėlių metu bei vyksta atskiros veiklos kas antrą savaitę.  Bus tęsiami šie darbai.

Organizuoja Klasės auklėtojų metodinė grupė ir Vaiko gerovės komisija.

Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Ugdyti  mokinių asmeninę atsakomybę derinant netradicines integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, lavinant mokinio gebėjimus ir asmenines kompetencijas.
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Sudaryti kuo daugiau galimybių mokiniams išbandyti save imantis atsakingų vaidmenų mokyklos veikloje, bendradarbiaujant su mokytojais ir mokyklos bendruomenės nariais
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Mokinių tarybos indėlis moderuojant mokyklos bendruomenės apskritojo stalo diskusijas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokyklos tarybos, mokinių tarybos bei mokytojų tarybos nariai dalyvauja bendroje diskusijoje dėl mokyklos veiklos, mokinių motyvacijos bei mokyklos vizijos aptarimo ir prioritetų kūrimo.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-01-01 Mokiniai, dalyvaujantys bendroje veikloje Skaičius 50
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Priimti bendri pokyčių pasiūlymai dėl mokyklos esminių uždavinių įgyvendinimo. ,,Geros mokyklos“ koncepcija.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją priimami svarbūs mokyklai nutarimai. Jie aptariami mokyklos veiklos darbo grupėse ir numatomos įgyvendinimo  priemonės bei atsakingi asmenys.  Mokinių taryba bei  Metodinė taryba.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
02-01-01-01 Kiek pokyčių pasiūlymų priimta Skaičius 3 3 5
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Bendrai priimtų sprendimų įgyvendinimas
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos savivalda priima bendrus sprendimus dėl mokyklos veiklos ateities perspektyvoje ir kartu su visa mokyklos bendruomene juos  įgyvendina.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-01-02 Sumažėjo probleminių atvejų Skaičius 3 3 5
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokiniai įtraukiami į priimtų nutarimų įgyvendinimą ir aptarimą
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokiniai pristato  bendruomenės susirinkimuose savo indėlį į  priimtų sprendimų įgyvendinimą veiklose, jas aptaria ir dalinasi informacija.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019 m. planas
02-01-02-01 Veiklos skaičius 3 3 5
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Keisti mokyklos bibliotekos vaidmenį artinant mokinį prie knygos.
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Šiuolaikinėje visuomenėje reikalingas kitoks mokyklos bibliotekos vaidmuo. Ne tik išduoti ir apskaityti knygas. Mokyklos bibliotekoje turi vykti kasdieninė skaitymo skatinimo, skaitytojo ugdymo veiklos. Skaitymo kultūros turi būti mokomi vaikai nuo priešmokyklinio amžiaus. Auginamas skaitantis, brandus, mąstantis, gebantis atpažinti, diskutuoti ir spręsti problemas visuomenės pilietis. Biblioteka turi eiti prie skaitytojo ir  naujomis formomis, metodais skatinti knygos pomėgį, išsilavinusios asmenybės ugdymą.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Bibliotekos darbuotojai aktyvina mokinių skaitymo įgūdžius
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokyklos bibliotekos darbuotojai inicijuoja renginius, organizuoja pažintines veiklas, kuria aktyvaus skaitytojo  įvaizdį asmeniniu indėliu, remdamiesi  šiuolaikiniais metodais ir priemonėmis; organizuoja netradicinius „susitikimus“ su knyga, knygos autoriumi.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-02-01 Mokinių, skaičiusių knygas mūsų bibliotekoje, skaičius Skaičius 450 450 550
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Renginių, kuriuos organizuoja biblioteka pradinio ugdymo ir vyresnių klasių mokiniams, populiarinimas.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Biblioteka turi skaitytojų klubą, kuris organizuoja, vykdo, plečia veiklas, įtraukia vis daugiau susidomėjusių bendruomenės narių; naudoja šiuolaikines technologijas, kuria scenarijus veikloms
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-02-01-01 Renginių skaičius Skaičius 2 2 10
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Projekto ,,Lyderių laikas3“ dalyvių patirčių panaudojimas bibliotekos veikloje, skatinimo programos sukūrimas ir vykdymas
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos LL3 grupė dalyvaudama stažuotėse, pažintinėse veiklose įvairiose Lietuvos mokyklose ir svetur, pasisėmė patirties ir dalinsis su mokytojais, bus sukurta mokinių skatinimo programa
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-02-02 Naujų patirčių įgyvendinimas Skaičius 1 1 4
02 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Biblioteka – mokyklos traukos centras
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokyklos biblioteka tampa ne mokinių  užėmimo laisvų pamokų metu vieta, o mokinių traukos centru, kur gali rasti ne tik spaudos, IT žinių, bet  naujovių, netikėtumų, nuotykių.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-02-02-01 Mokinių tarybos nuomonės tyrimas Apklausos rezultatai-pozityvo pokytis Netirta Netirta Daugiau nei pusė
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Dalintis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis dalyvaujanti projektuose bei stažuotėse
Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokykla nuo 2000m. dalyvauja daugiau kaip 30 edukacinių  projektų, remiamų ES, Japonijos ambasados, Savivaldybės, Šalies  ir kt. Gali būti didesnė projektinės veiklos naudos sklaida šalyje ir už jos ribų. Atsakingi projektinės veiklos organizatoriai mokykloje.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Tarptautinis mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas ir patirties perdavimas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
2018-2020 metais 10 mokytojų dalyvaus Erasmus+ projekte ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“. Projekto dalyviai lankysis kolegų iš įvairių Europos šalių pamokose, dalyvaus kursuose ir gebės pritaikyti įgytas žinias savo pamokose, derins formalųjį ir neformalųjį ugdymą, ieškos naujų idėjų ir jas realizuos. Projekto dalyviai dalinsis patirtimi su visais mokyklos mokytojais. Inovatyvios pamokos padės mokiniams atsiskleisti visapusiškai, ugdyti pilietiškumo, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatins mokinio atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
02-03-01 Kiekvienas mokytojas atsiskaito Mokytojų tarybai Skaičius 8 8 10
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokytojai panaudoja savo pamokose (parodo protokolai)
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokytojai lankosi kolegų pamokose ir kaupia patirtį, dalinasi savo kompetencijomis su kolegomis. Pamokų protokolai parodo, kiek nedalyvavę projektuose mokytojai pasiima patirties, naujų metodų ir juos įgyvendina savo pamokose.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
02-03-01-01 Inovacijos pamokose Pamokų sk. 25 25 30
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokyklos patirties atspindėjimas 75 – mečiui skirtoje knygoje ,,Atgimimas“
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos mokytojų darbo grupė kuria knygą apie mokyklos veiklą per praėjusį laiką nuo 70-ojo jubiliejaus. Įtraukiami mokyklos bendruomenės nariai, miesto visuomenė. Atsakinga darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-03-02 Knyga Vnt. 0 0 1
02 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokyklos bendruomenės  indėlis į knygos rengimą
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Knygą kuria mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, tėvai, senjorai „Bičiuliai“. Tai padeda konsoliduoti bendruomenę, sutelkti mokyklos darbams organizuoti,  mokyklos kultūrai kelti, turi įtakos prevencinei veiklai.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m.

faktas

2019 m. planas
02-03-02-01 Skirtingų bendruomenės  narių indėlis Kategorijų skaičius 4
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
03 Mokymosi sąlygų tobulinimas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykla veiklą vykdo dviejuose pastatuose: M. K. Čiurlionio g. 92 ir Vytauto g. 22A (laikinai ir M. K. Čiurlionio g. 80 – 2 pradinio ugdymo klasės).

Vytauto g. 22A atliktas pradinių klasių korpuso renovavimas, atliekamas kasmetinis remontas, 2018 m. pradėtas esminis teritorijos atnaujinimas – išasfaltuota 480 kv. m. aikštelė daugiafunkcinės žaidimų aikštelės su dirbtine danga įrengimui. 2019 metais planuojama darbus tęsti. Visose patalpose įrengtos apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, teritorijų stebėjimui  sumontuotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Įsigyti ir visuose mokomuosiuose kabinetuose sumontuoti apsauginiai roletai  nuo tiesioginių saulės spindulių (pagerintas apšvietimo reguliavimas saulėtomis ir ypač karštomis dienomis, optimizuojant darbą naudojant vaizdo techniką).

M. K. Čiurlionio g. 92 per eilę metų padaryta labai daug išorės remonto bei renovavimo darbų, tačiau nerenovuotas pastato vidus (ypač  blogos būklės apšildymo sistemos vamzdynas, kanalizacija, vandentiekis). 2018 metais kapitaliai suremontuotas II korpuso 2 aukštas , renovuotas stadionas (su dirbtine danga), visose patalpose įrengtos apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, teritorijų stebėjimui sumontuotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Siekiant gerinti mokymosi sąlygas bei mokinių saugumą mokykloje, kiekvienais metais būtina atlikti numatytus kasmetinius einamojo remonto darbus.

Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Įrengti apsauginius langų roletus mokomuosiuose kabinetuose (M .K. Čiurlionio g. 92)
Veiklos plano 03 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokykloje kasmet vykdomas patikrinimas dėl pasiruošimo mokslo metams (ar mokyklos patalpos ir teritorija atitinka Lietuvos higienos normai ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“). Jį atlieka Alytaus visuomenės centro Druskininkų skyrius. Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 8 d. patikrinimo aktu Nr. P.1.21-101 mokykla turi ištaisyti problemas, siekdama užtikrinti mokinių saugumą bei sanitarines – higienines sąlygas.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Medžiagų įsigijimas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įsigyti apsauginius roletus nuo tiesioginių saulės spindulių ir juos sumontuoti 21 kabinete, taip gerinant apšvietimo reguliavimą saulėtomis ir ypač karštomis dienomis, optimizuojant darbą naudojant vaizdo techniką.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-01-01 Roletų skaičius Vnt. 0 0 21
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Įrengti papildomą kabinetą mokymui ir specialiojo pedagogo kabinetą. Pakeisti II korpuso 1 aukšto duris.
Veiklos plano 03 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Tam, kad įrengti papildomą mokomąjį kabinetą, reikia specialiajam pedagogui įrengti kabinetą panaikinant sandėlio patalpą, o buvusį jo kabinetą sujungti su technologijų sandėliu ir čia įrengti 33 kv. m. mokomąjį kabinetą.

II korpuso 2 aukštas kapitaliai suremontuotas. Kad bent minimaliai sulyginti sąlygas 1 aukšte planuojamas remontas: pakeisti mokomųjų kabinetų (5 vnt.) ir tualeto (2 vnt.) duris ir atlikti su tuo susijusį klasių ir koridoriaus remontą.

02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Medžiagų įsigijimas
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Darbų atlikimui būtina įsigyti 8 vnt. durų, 16 kv. m. grindų laminato, medžiagos pertvarų įrengimui ir kitų apdailos medžiagų. Taip pat reikalingi baldai; lenta, mokykliniai baldai kabinetui.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-02-01 Sąskaita Vnt. 0 5 7
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Remonto darbus atliks mokyklos darbininkai
Proceso vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-02-01-01 Darbų atlikimo aktas 0 1 7
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Įrengti bevielį internetą
Veiklos plano 03 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokyklos pastate adresu M. K. Čiurlionio g. 92 vidaus interneto tinklas buvo įrengtas savo jėgomis (be projekto), tiesiant virštinkinius kabelius ir laidus vidaus ir išorės sienomis. Linijos yra nepatikimos ir neefektyvios, dažni ryšio sutrikimai, nes linijų kabeliai ir sujungimo rozetės lengvai pažeidžiamos. Pakeisti neefektyvų vidaus interneto tinklą bevieliu tinklu būtina tam, kad užtikrinti internetinio ryšio ir duomenų naudojimą vykdant pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą, centralizuotą egzaminų, apklausų ir patikrinimų vykdymą, elektroninio dienyno veiklą ir kt.

2018 m. remontuojant II korpuso 2 aukštą kapitaliai sutvarkytas internetas tik šiame aukšte. Kitose patalpose interneto ryšys išliko toks pat prastas.

03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Įrangos ir medžiagų įsigijimas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įrengiant bevielį internetinio ryšio tinklą būtin įsigyti šią įrangą:

Bevielio prisijungimo įrenginys (UBIQUITI WRL ACCESS POINT 450MBPS/UAP) – 8 vnt.

Bevielio tinklo USB adapteris (Edimax Wireless 802.11b/g/n 300Mbps USB 2.0 mini-size adapter) – 60 vnt.

Komutatorius (NETGEAR JGS516PE-100EUS 16 Port Gigabit Ethernet POE PLUS) – 1 vnt.

Įrengti bei testuoti įrangą ir kompiuterius.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. planas

Bevielio ryšio darbo vietų

2018 m. planas

Stacionarios darbo vietos

2019 m. planas
03-03-01 Kompiuteriai pajungti į internetinį tinklą Vnt. 30 interaktyvioje klasėje 28 informacinių technologijų kabinetuose Visose patalpose
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
04 Atnaujinti informacinių technologijų kabineto įrangą
Veiklos plano 03 tikslo 04 uždavinio aprašymas
Mokykloje 4-10 klasių mokiniai informacinių technologijų mokosi dviejuose pilnai 2018 metais renovuotuose informacinių technologijų kabinetuose, kuriuose taip pat vykdomas neformalusis švietimas bei NVŠ programos. Vieno kabineto kompiuterinį įranga 2018 metais papildyta atnaujintais kompiuteriais. Kito kabineto kompiuteriai 2010 metų, todėl juos būtina atnaujinti.
04 uždavinio priemonės kodas 04 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Kompiuterių įsigijimas
04 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Norint atnaujinti vieną iš dviejų informacinių technologijų kabinetų, būtina įsigyti 14 naujų kompiuterių su būtina programine įranga. Dabartiniai kompiuteriai būtų panaudoti mokytojų darbui kabinetuose (elektroninis dienynas, dabas su interaktyviomis lentomis, vaizdo projektoriais ir kt.)
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-04-01 Kompiuterinių darbo vietų mokiniams atnaujinimas Vnt. 13 15 14
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
05 Atnaujinti informacinius stendus
Veiklos plano 03 tikslo 05 uždavinio aprašymas
Mokykla 2019 metais minės 75 metų sukaktį, todėl būtina atnaujinti mokyklos erdvių vizualinį vaizdą ir pateikti kiek įmanoma pilnesnį ir visapusiškesnį mokyklos veiklos atspindėjimą istorinėje plotmėje.
05 uždavinio priemonės kodas 05 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Gaminių ir priemonių įsigijimas
05 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu paruošti techninę specifikaciją, įsigyti ir mokyklos erdvėse sumontuoti dešimt teminių stendų.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-05-01 Atnaujinti stendai Vnt. 0 7 10
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojai
Darbus atliks mokyklos darbininkai
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-05-01-01 Darbų atlikimo aktas Vnt. 0 1 10
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
06 Įrengti sportinę – poilsio zoną prie pradinių klasių korpuso (Vytauto g. 22A)
Veiklos plano 03 tikslo 06 uždavinio aprašymas
Dalis pradinės mokyklos fasadinės teritorijos neatitinka higienos normos (HN 21:2011) reikalavimų (dulkės, neturi saugaus ir higieniško pagrindo, stokoja sporto ir rekreacijos įrenginių, elementaraus gerbūvio sutvarkymo). Tam būtina įrengti universalią dirbtinės dangos sportinę aikštelę ir vaikų žaidimų zoną.

2018 metais Vytauto g. 22A pradėtas esminis teritorijos atnaujinimas – išasfaltuotas 480 kv. m. aikštelė daugiafunkcinės žaidimų aikštelės su dirbtine danga įrengimui. 2019 metais planuojama darbus tęsti.

06 uždavinio priemonės kodas 06 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Viešųjų pirkimų konkurso paskelbimas
06 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu įsigyti įrengto pagrindo padengimo dirbtine danga, darbus ir juos atlikti, įsigyti daugiafunkcinės aikštelės įrangą – antivandaliniai vartai (2 vnt.), krepšinio stovai (2 vnt.) ir juos sumontuoti, įrengti poilsio zoną pagal savivaldybės parengtą planą.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-06-01 Dokumentų parengimas, konkurso paskelbimas, vykdymas, rangovo nustatymas Pažyma 1 1 3
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojai
Darbus atliks Viešųjų pirkimų komisijos konkursą darbams atlikti laimėjusi įmonė
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2017 m.

faktas

2018 m. faktas 2019 m. planas
03-06-01-01 Darbų atlikimo aktas Skaičius 0 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS

LĖŠOS 2018 METŲ PROGRAMAI VYKDYMAS (tūkst. Eur)
Iš jų
Valstybės lėšos Savivaldybės lėšos Kitos lėšos
Išlaidų klasifikavimo kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso Tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti Specialioji dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Asigna-vimai įstaigos veiklai Asigna-vimai spec. programoms vykdyti Kiti finansavimo šaltiniai Pastabos
2 Išlaidos 1302,8 853,8 21,9 5,2 366,9 7,0 48,0
2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1117,0 832,9 14,7 5,2 263,1 0,7 0,4 Viščinio fondas
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 860,7 641,6 11,3 4,0 203,0 0,5 0,3
2.1.2.1.1.1.  Darbdavių socialinės įmokos 256,3 191,3 3,4 1,2 60,1 0,2 0,1
2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 185,8 20,9 7,2 0,0 103,8 6,3 47,6
2.2.1.1.1.02. Medikamentai ir medic. paslaugos 0,0
2.2.1.1.1.05. Ryšių  išlaidos 2,7 2,5 0,2
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo išlaidos 1,5 1,5
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos 1,3 0,4 0,9
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto remonto išlaidos 16,6 16,6
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,9 1,4 0,5
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 45,0 0,0 0,0 0,0 43,7 1,3 0,0 0,0
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (šiukšlės) 1,0 1,0
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (elektra) 10,8 10,6 0,2
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (šildymas) 30,5 30,0 0,5
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (vanduo) 2,7 2,1 0,6
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų išlaidos 4,3 4,3 0,0
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 106,9 10,5 7,2 0,0 36,8 4,8 47,6
2.2.1.1.1.30S Spaudiniai 6,5 6,3 0,2
2.2.1.1.1.30PR Kitos prekės 26,6 1,6 7,2 14,2 2,2 1,4 2 proc
2.2.1.1.1.30PASL Kitos paslaugos 73,8 2,6 22,4 2,6 46,2 Projektas erasmus ES
2.7.3.1.1.1. Socialinė parama 5,6 4,3 1,3
3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.1.3.1.1. Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 0,0    
3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 0,0
3.1.1.3.1.2. Kompiuterinės įrangos įsigijimas 0,0
Asignavimai iš viso 1302,8 853,8 21,9 5,2 366,9 7,0 48,0
LĖŠOS 2019 METŲ PROGRAMAI VYKDYTI (tūkst. Eur)
Iš jų
Valstybės lėšos Savivaldybės lėšos Kitos lėšos
Išlaidų klasifikavimo kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso Tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti Specialioji dotacija mokinio krepšeliui finansuoti Lėšos pedagogi- nių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Asigna-vimai įstaigos veiklai Asigna-vimai spec. programoms vykdyti Kiti finansavimo šaltiniai Pastabos
2 Išlaidos 1359,8 813,5 153,1 0,0 369,8 5,0 18,4
2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1196,7 792,0 144,2 0,0 259,4 0,7 0,4 Viščinio fondas
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 1179,1 780,5 142,1 255,6 0,6 0,3
2.1.2.1.1.1.  Darbdavių socialinės įmokos 17,6 11,5 2,1 3,8 0,1 0,1
2.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 163,1 21,5 8,9 0,0 110,4 4,3 18,0
2.2.1.1.1.02. Medikamentai ir medic. paslaugos 0,6 0,6
2.2.1.1.1.05. Ryšių  išlaidos 2,5 2,3 0,2
2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymo išlaidos 1,5 1,5
2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos 1,1 0,6 0,5
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto remonto išlaidos 24,8 24,8
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 3,0 2,4 0,6
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 50,0 0,0 0,0 0,0 49,1 0,9 0,0 0,0
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (šiukšlės) 1,0 1,0
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (elektra) 10,8 10,6 0,2
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (šildymas) 34,5 34,0 0,5
2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų (vanduo) 3,7 3,5 0,2
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų išlaidos 3,7 3,7 0,0
2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 70,7 10,8 8,9 0,0 29,8 3,2 18,0
2.2.1.1.1.30S Spaudiniai 6,7 6,5 0,2
2.2.1.1.1.30PR Kitos prekės 20,9 1,8 7,2 8,4 1,5 2,0 2 proc
2.2.1.1.1.30PASL Kitos paslaugos 41,4 2,5 21,2 1,7 16,0 Projektas erasmus ES
2.7.3.1.1.1. Socialinė parama 5,2 4,0 1,2
3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 41,2 7,8 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0
3.1.1.3.1.1. Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 27,0 27,0    
3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 0,0
3.1.1.3.1.2. Kompiuterinės įrangos įsigijimas 14,2 7,8 6,4
Asignavimai iš viso 1401,0 821,3 153,1 0,0 403,2 5,0 18,4

 

LAUKIAMI REZULTATAI

 

  1. Ugdymo proceso diferencijavimas akcentuojant gabiųjų mokinių ugdymą, nemotyvuotų mokinių įtraukimas į tarptautinius projektus bei didesnis mokyklos mokinių tarybos dalyvavimas mokyklos vidaus veiklos procesuose bei atnaujinta skatinimo programa didins mokymosi motyvaciją, ugdys asmenines mokinių kompetencijas, tobulins mokyklos mikroklimatą bei gerins ugdymo kokybę.
  2. Mokyklos bibliotekos darbas, labiau orientuotas į mokinių skaitymo įgūdžių lavinimą ir jaunųjų skaitytojų aktyvumą gerins lietuvių kalbos ir bendruosius mokinių gebėjimus.
  3. Modernizuojama mokyklos edukacinė aplinka  ugdys mokinių kultūrą bei lavins tiek  dalykines, tiek   bei bendrąsias mokinių kompetencijas.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                 Danutė Časienė