Biblioteka

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos bibliotekos veikla

“Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo.“ (Richard de Bury. Philobiblon arba Apie meilę knygoms, Vilnius, Baltos lankos, 2001, p. XXI).

Misija

Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius.

Darbuotojos:

Nijolė Papartienė
Bibliotekos vedėja
El. paštas : biblioteka.atgimimas@gmail.com

Vilma Krasnickienė
Bibliotekininkė

Paslaugos:
·         Spaudinių išdavimas į namus (abonementas).
·         Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaitykloje).
·         Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai.
·         Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka.
·         Atsakymai į įvairias užklausas.
·         Paieška duomenų bazėse.
·         Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus.
·         Naudojimasis internetu.
·         Naudojimasis kompiuteriais.
Bibliotekos kultūrinė – šviečiamoji veikla
Viena iš darbo sričių mokyklos bibliotekoje – kultūrinė šviečiamoji veikla:

·         seminarai,
.         susitikimai su įžymiais žmonėmis,
·         literatūrinės, kalendorinės ir dailininkų parodos,
·         įvairios popietės,
·         netradicinės pamokos,
·         renginiai kalendorinėms – tradicinėms šventėms paminėti.

Priimami mokyklos svečiai iš kitų mokyklų, vyksta mokyklos veiklos pristatymai. Atvyksta svečiai ne tik  iš įvairių Lietuvos vietovių, bet ir iš  užsienio.(Yra svečių knyga, kurioje rašomi mokyklos svečių  atsiliepimai, padėkos už šiltą bendravimą ir svetingumą.) Paminėtinos miesto dailininkų, mokyklos mokytojų, mokinių personalinės dailės parodos- pristatymai; mokyklos bendruomenės susitikimai, kameriniai renginiai prie židinio (poezijos vakarai, kalendorinės ir tradicinės šventės), jau tradiciniais tapo susitikimai su „Poetinio Druskininkų rudens“ dalyviais.Visa tai atspindima miesto žiniasklaidoje ir televizijoje.  Mokyklos biblioteka – skaitykla yra informacijos centras ne tik mokyklai, bet ir miesto visuomenei, čia vyksta ir miesto renginiai. Jų vyksmo vieta vieta ir laikas skelbiami vietinėje spaudoje. Bibliotekoje kaupiama medžiaga – albume „Renginiai prie židinio“, aplankuose „Žiniasklaida apie mūsų mokyklą“, „Jie mokėsi mūsų mokykloje“. Kaupiama  buvusių mokytojų ir mokinių kūryba ( pvz.: rašytojų R. Gavelio, R. Sadausko, kalbininkų B. Kondrato, A, Zabotkos ir kt.)

Kartu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais vedamos netradicinės, integruotos pamokos, klasių valandėlės, kuriose naudojamos kuriamos ir kaupiamos demonstracinės vaizdinės metodinės priemonės ugdančios mokinių informacinius gebėjimus, skatinačios skaitymą , sveiką gyvenseną ir t.t.


Lapkričio  mėnesio renginiai bibliotekoje :

 1. 4c klasės mokinių darbelių parodėlė „Rudenėlis skraido lapais“. Mokytoja L. Dabrukienė. (spalio,lapkričio mėn.)
 2. Projektas „Mes ir gamta“. 4c kl. mokinių darbelių paroda“ Akmenukų pasakojimas“. (spalio, lapkričio mėn.)
 3. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Garsiniai skaitymai prie žvakių šviesos. Skaitome ištrauką iš Astridos Lindgren knygos “Pepė Ilgakojinė” “Pepė švenčia gimtadienį”. Dalyvauja 4a klasė, mokytoja D. Milevskienė. (11.11 d. )
 4. Valandėlė pirmokams „Pažintis su biblioteka“ – dalyvauja 1a kl., mokytoja V. Valungevičiūtė
 5. Valandėlė priešmokyklinukams „Pažintis su biblioteka“ – dalyvauja pr. kl., mokytoja Miliauskienė .
 6. Tęstiniai garsiniai – emociniai skaitymai su 3a klase. Mokytoja V. Tamulionienė. (10.25)
 7. Deivido Sinkevičiaus tapybos darbų paroda („Buvusių ir esamų mokytojų ir mokinių kūryba“ ), skirta mokyklos 75-mečio jubiliejui.
 8. Parodos, skirtos mokyklos 75-mečio jubiliejui pristatymas. Edukacinė pamoka su parodos autoriumi .
 9. Mokyklos mokytojų ir mokinių kūrybos paroda , sukaupta mokyklos bibliotekoje  „… Mes puošiam gimtąją žemę kukliais savo darbo žiedais … ( S. Žaldokas)“, skirta mokyklos 75-mečio jubiliejui.

Planas gali būti koreguojamas.

4c klasės mokinių darbelių parodėlė „Rudenėlis skraido lapais“

4c kl. mokinių darbelių paroda“ Akmenukų pasakojimas“

 


 

 

 

„ATGIMIMO“ MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

2019– 2020 M.M.

 

BIBLIOTEKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Ugdyti informacinius įgūdžius.
 2. Skatinti mokinių skaitymą.
 3. Komplektuoti ir tvarkyti fondą.
 4. Padėti ir bendradarbiauti su pedagogais, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus.
 5. Dirbti su MOBIS programa.
 6. Bendradarbiauti su Druskininkų savivaldybės bibliotekomis.

VEIKLOS KRYPTYS:

 • Ugdyti moksleivių socialinius, informacinius, komunikacinius, kritinio mąstymo gebėjimus, teikti pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir susisiekimo technologijas.
 • Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, pildyti bibliotekos fondą naujesne literatūra ir įvairių formų informacijos reikmenimis.
 • Aktyviai bendradarbiauti su pradinių klasių mokiniais, mokyti juos mylėti ir puoselėti knygą, skatinti kuo dažniau leisti laiką mokyklos bibliotekoje.

PLANUOJAMI REZULTATAI:

 • Išlaikyti ne mažesnį skaitytojų bei lankytojų skaičių kaip ir praėjusiais mokslo metais.
 • Užsakyti įvairių naujų knygų, periodinių leidinių, naujų vadovėlių, mokymo programų, metodinių rekomendacinių priemonių.

KITI DARBAI:

 • Padėti organizuojant mokyklos renginius.
 • Organizuoti įvairias parodas ir jų pristatymus skaitykloje
 • Įvykusių renginių pagarsinimas miesto žiniasklaidoje.
 • Nuolat pildyti literatūros sąrašus.
 • Pildyti aplanką „Žiniasklaida apie mūsų mokyklą“.
 • Perengti reikiamas ataskaitas ir laiku jas pristatyti suinteresuotiems asmenims.
 1. MOKINIŲ KULTŪRINIŲ INTERESŲ UGDYMAS
 2. Įvairaus darbo su skaitytojais organizavimas (nuolat);
 3. Pagalba mokiniams ieškant informacijos (pagal poreikius);
 4. Dalyvavimas organizuojant mokyklos renginius (pagal poreikius);
 5. Pokalbiai apie knygas.
 6. Susidomėjimo skaitymu ugdymas:
 7. Mokyklos informaciniuose stenduose viešinti informaciją apie naujas, gautas knygas, vadovėlius, mokymo priemones (gavus naujas knygas);
 8. Supažindinti pirmos klasės mokinius bei priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus su biblioteka, naudojimosi taisyklėmis (vasario mėn.).
 9. BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS
 10. Formuliarų pildymas (nuolat);
 11. Informacijos teikimas apie turimą fonduose literatūrą (nuolat);
 12. Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis (pagal poreikius);
 13. Informavimas apie naują aktualią literatūrą (gavus knygas);
 14. Vadovėlių dalykų mokytojams išdavimas ir surinkimas.

III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMAS

 1. Informacijos teikimas apie turimą fonduose literatūrą (pagal poreikius);
 2. Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis (pagal poreikius);
 3. Informavimas apie naują aktualią literatūrą (gavus knygas);
 4. 5 – 10 kl. mokinių atsiskaitymo su biblioteka organizavimas (2020 m. gegužės – birželio mėn.)
 5. BIBLIOTEKOS IR VADOVĖLIŲ FONDO KOMPLEKTAVIMAS IR TVARKYMAS
 6. Grožinės ir metodinės literatūros, mokymo priemonių fondo tvarkymas, analizavimas;
 7. Naujų vadovėlių priėmimas, tvarkymas;
 8. Vadovėlių ir grožinės bei metodinės literatūros, mokymo priemonių fondo katalogavimas elektronine bibliotekų programa MOBIS.
 9. Vadovėlių komplektavimas pagal mokyklos poreikius atitinkantį vadovėlių fondą: vadovėlių užsakymų derinimas su mokyklos tarybos atstovais;
 10. Pasenusių vadovėlių nurašymas, apskaitos tvarkymas;

ė. Vadovėlių išdavimas mokytojams mokslo metų pradžioje;

 1. Vadovėlių surinkimas mokslo metų pabaigoje pagal mokyklos direktorės patvirtintą mokyklos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei turimų vadovėlių perskirstymo mokykloms tvarkos aprašą.

Papildomas darbas

Paruošti technines, bei metodines priemones mokytojams, norintiems pamokas vesti skaitykloje.

PARODOS ATMINTINOMS IR MINĖTINOMS DATOMS

Informacinės knygų parodos.

Mokslo ir žinių diena (rugsėjis);

Tarptautinė mokytojo diena (spalis);

Vėlinės (lapkritis);

Kalėdos (gruodis);

Velykos (kovas).

Parodos žymioms datoms paminėti:

Pasaulinė kovos su AIDS diena (skirta gruodžio 1 datai paminėti);

Krauju aplastytas sausis (skirta sausio 13 datai paminėti);

Kokia Lietuvą regiu? (skirta vasario 16 datai paminėti).

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30- metis . (1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė) (kovas)

Balandžio 2 d. (H. K. Anderseno gimimo diena) Tarptautinė Vaikų knygos diena

Balandžio 23 d. Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

Balandžio 22 – 28 d. – nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė

Gegužės 6 d. Motinos diena

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Birželio 1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena

pirmąjį birželio sekmadienį Tėvo diena

Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena

Birželio 15 d. Okupacijos ir genocido diena

Rugpjūčio 23 d. Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena

Lapkritis  – Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Parodos skirtos rašytojų jubiliejams– 2019 – 2020 M.M.

 

Mokslo metų eigoje planas gali būti koreguojamas.

 


Poetinio Druskininkų rudens dalyviai mokykloje

Spalio 4 dieną, penktadienį, Mokytojo dieną papuošė renginys mokyklos bibliotekoje, kurį organizavo bibliotekos darbuotojos Nijolė Papartienė ir Vilma Krasnickienė. Vyko įdomus susitikimas su Poetinio Druskininkų rudens dalyviais.

Šįkart pas mus svečiavosi poetė, dainų autorė Sandra Avižinytė, dabar gyvenanti JAV. Poetė pabrėžė, kad vaikams nerašanti, tačiau eilėraščiai apie draugystę, kuriuos ji skaitė, mūsų mokiniams buvo suprantami, juk poezija amžiaus neturi…

Kitas mūsų svečias-poetas iš Nyderlandų- Nyk de Vries parodė ir filmuką apie savo mokyklą, kur, pasak jo, jį aplankė pirmoji meilė. ,,Lauverso vidurinėje rimtai įsimylėjau“-taip vadinasi ir eilėraštis, kurį skaitė poetas. Jo mokyklos kieme šimtai dviračių, juk Olandijoje –tai viena populiariausių  transporto priemonių. ,,Niekados dviračiu nebelėksiu į mokyklą“ – skaitė poetas…

Monika Herceg- poetė iš Kroatijos. Kaip pati sakė, į poeziją atėjo iš…fizikos studijų. Domėjosi galaktika, žvaigždėmis ir tai tapo jos lyrikos įkvėpimo šaltiniu. Savo poeziją skaitė anglų ir kroatų kalbomis.

Taigi, poezija- draugystės, meilės, vaikystės prisiminimų šaltinis. Susitikimas su poetais padrąsins ir mokinius atsiverti kūrybai, juk poezija- tai  ištisas jausmų ir prisiminimų pasaulis.

                                                                       Lietuvių kalbos mokytoja

                                                                                    Vaiva Gintutienė

 

 


Garsaus skaitymo popietės skaitykloje su pradinukais


LAUKIAME VELYKŲ ….
SKAITYKLOJE MOKYTOJOS RŪTOS MICKEVIČIENĖS MARGUČIŲ PARODA.Integruota lietuvių kalbos pamoka 4d klasėje „Martyno Mažvydo Katekizmas“


Socialinių mokslų savaitė. Integruota bibliotekos  ir mokyt D. Platūkienės istorijos pamoka  „Tremtis“ , knygos „Sibiro haiku“ pristatymas.


Susitikimas su rašytoju Juozu Šikšneliu

Gegužės 28 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyko aštuntokų susitikimas su rašytoju, I. Simonaitytės ir Žemaitės literatūrinių premijų laureatu Juozu Šikšneliu – prozininku, dramaturgu, skulptoriumi, Klaipėdos apskrities viešosios  I.Simonaitytės bibliotekos direktoriumi. Šis įdomus žmogus kadais pats mokėsi  mūsų  mokykloje ir ją baigė, buvo 20 laidos abiturientas, todėl pakviestas sutiko papasakoti mokiniams apie savo gyvenimą ir kūrybą. Įdomus sutapimas, kad  paralelinėje klasėje tais laikais mokėsi ir   žymus  prozininkas – Ričardas Gavelis.

Juozas Šikšnelis dar žinomas kaip Raidas Dubrė. Tai jo slapyvardis arba pseudonimas, kuriuo jis pasirašo savo detektyvinius romanus. Mokiniai sužinojo, jog šis slapyvardis kilęs iš dviejų gražių Lietuvos vietovardžių pavadinimų – Raigardo ir Švendubrės.    Juozas Šikšnelis rašo įvairių žanrų knygas: apysakas, noveles, romanus, detektyvus, yra netgi sukūręs internetinį žaidimą „Gintaro kambarys“. Švendubrė yra rašytojo gimtinė, su kuria ryšiai nėra nutrūkę. Ten jis turi sodybą,  į kurią atvyksta su šeima pailsėti ir kurti –  kalti akmenį, skobti medį. Bene daugiausia akmens skulptūrų nusėdo gimtosios sodybos Švendubrėje kieme, kitos išsibarsčiusios po visą Lietuvą. Kaip šis žmogus sugeba kalti skulptūras neturėdamas vienos, dešinės, rankos, mums buvo sunkiai įsivaizduojama.

Raidas Dubrė, rašytojo teigimu, jau nustojo egzistavęs, nes tai tik pseudonimas rašant detektyvinius romanus, kurių autorius jau nekuriąs. Kitus kūrinius  jis pasirašąs J.Šikšnelio pavarde.

J.Šikšnelis atskleidė, jog šiuo metu, dirbdamas Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriumi, yra apleidęs kūrybą. Juozas Šikšnelis kuklus, savęs nepristato rašytoju, nes, pasak jo, neturi rašto ar diplomo, kuriuo jam būtų suteiktas toks statusas.  „Pirmiausia,- sakė jis,- aš esu bibliotekininkas.“. Be to, paneigė mitą, neva kūrėją rašyti turi kažkas paskatinti, įkvėpti. “ Mano mokytoja – gamta“, – teigia kūrėjas. O į grožinės kūrybos kelią stojęs tarsi savaime, nė pats negalįs paaiškinti, kodėl taip atsitikę.,, Nesu iš tų, kurie negali nerašyti“,-sakė daugiau nei 20 knygų autorius.

Susitikimo pabaigoje J.Šikšnelis perskaitė vieną naujausių savo kūrinių – novelę. Ji apie tai, kaip šių laikų Lietuvoje tapti,, žvaigžde“.Tai ironiškas žvilgsnis į mūsų realybę, žmogaus norą tapti žinomam, deja, ne pačiais geriausiais būdais. Keletas mokinių uždavė rašytojui klausimų. Ir skirstantis iš jaukios mokyklos skaityklos turbūt ne vienam liko apmaudu, kad neišdrįso ar nespėjo  rašytojo daug ko paklausti, nes vienos pamokos laikas šįkart prabėgo žaibiškai.

Lauksime kitų  įdomių susitikimų su mūsų  mokyklą baigusiais kūrėjais, o už  pastarąjį esame dėkingi senjorų „Bičiulių“ klubo nariui Vytautui Valentukevičiui ir mokyklos bibliotekos vedėjai Nijolei Papartienei.

Gytė Dainauskaitė, 8kl. mokinė

 

Knygų Kalėdos su 4 B klase

Gruodžio 19 dieną į  mokyklos bibliotekos skaityklą bibliotekininkės  pasikvietė ketvirtokus. Vyko netradicinė pamoka „Sutikime knygų Kalėdas“. Vaikai išklausė Lietuvos Prezidentės kalbą, skirtą „Knygų Kalėdoms“, pažiūrėjo „Knygų Kalėdų 2014“ eglutės įžiebimo šventės ištraukas Prezidentūroje. Bibliotekininkės papasakojo apie knygą, jos reikšmę žmogaus gyvenime. Papasakojo apie buvusius ir esamus mokyklos mokinius bei mokytojus, kurie  parašę ir išleidę knygų. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su šiomis knygomis surengtoje parodoje. Vyko garsiniai skaitymai. Išraiškingiausiai skaičiusiems įteikti „Knygų Kalėdų“ skirtukai knygoms. Palinkėta daug skaityti, mylėti knygą ir sukurti Kalėdinį stebuklą –  savo mokyklai padovanoti knygą. Dovanokime ir dalinkimės dovanojimo džiaugsmu !

 

Paroda „Atgimimo“ mokyklai – 70

2014 metų lapkričio 14 dieną mokykloje vyko 70- mečio jubiliejus. Mokyklos bibliotekoje – skaitykloje surengtos įvairių laidų, įvairių kartų buvusių ir esamų mokyklos mokinių ir mokytojų grafikos, tapybos, dizaino, fotografijos bei knygų parodos.