Apgaulės ir korupcijos prevencija

Pareigybių dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai sąrašas >>

PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. V2-93

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS

2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

 

Priemonės pavadinimas

 

Vykdymo terminas

 

Vykdytojai

1. Paskirtas atsakingas asmuo  už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolės vykdymą Kasmet gruodžio mėn. Direktorius
2. Parengta ataskaita apie korupcijos prevencijos kontrolės praėjusių metų plano vykdymą Kasmet sausio mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę
3. Apsvarstytas Metodinėse grupėse bei Metodinėje taryboje antikorupcinių renginių pasiskirstymas per metus bei ataskaita už praėjusius metus. Numatytos priemonės kitų metų planui Kasmet sausio mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Direktorius

4. Privačių interesų deklaracijų teikimas Kartą per metus Direktorius

Direktoriaus pavaduotojai

5. Vykdoma mažos vertės viešųjų pirkimų įtaigoje analizę IV ketvirtį Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus mokykloje
6. Viešai skelbiama  įstaigos internetinėje svetainėje informacija apie numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus.

Keičiamas ir atnaujinamas  Antikorupcijos stendas mokytojų kambaryje

Pagal poreikį Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus mokykloje.
7.  Didinama viešųjų pirkimų

apimtis per Centrinę perkančiąją

organizaciją (CPO)

Pagal CPO galimybes Asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus mokykloje
8. Sudaromos sąlygos įstaigos darbuotojams, vaikų tėvams anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos Nuolat Direktorius
9. Viešai skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje bei Darbo biržoje informacija apie laisvas darbo vietas. Pagal poreikį Direktorius
10. Viešai skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje informacija apie formuojamų klasių skaičių ir formavimo terminus Pagal poreikį Direktorius

11.

Kaip viešumo įrankis naudojamas Elektroninis dienynas, išaiškinami tėvams šios sistemos veikimo principai, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui gauti joje talpinamą informaciją (pagal savo statusą)

Nuolat

Elektroninio dienyno administratorius

12.

Skelbiama korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas įstaigos internetinėje svetainėje. Vasario mėnuo Internetinio puslapio administratorius

13.

Mokyklos biudžeto lėšos naudojamos pagal patvirtintas sąmatas Nuolat Direktorius

Vyr. finansininkas

14. Finansinės ataskaitos teikiamos laiku ir viešai. Nuolat Direktorius

15.

2 proc. pajamų lėšas naudojamos pagal parengtą tvarką ir supažindinama  mokyklos taryba Pagal poreikį Direktorius, mokyklos tarybos pirmininkas

16.

Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą – informuoti vadovą Nuolat Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją

17.

Svarbiausi mokyklos veiklos dokumentai derinami su mokyklos Darbo taryba Nuolat Direktorius
18. Dalyvauti mokymuose ir seminaruose korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Nuolat Mokyklos administracija

19.

Antikorupcinė savaitė, skirta tarptautinei Antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) apie teisingumo ir sąžiningumo  supratimą ir jo vietą mūsų gyvenime  (jaunesniųjų klasių mokiniams) Gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
20. Diskusija, skirta tarptautinei Antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.) apie korupcijos apraiškas kasdieniniame gyvenime, mokykloje, politikoje. (vyresnių klasių mokiniams). Gruodžio mėn. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
21. Supažindinti mokinių tėvus su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į ekonomikos, istorijos, pilietinio ugdymo ir etikos mokomuosius dalykus. Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
22. Užtikrinama skaidri 10

kl. mokinių PUPP organizavimo ir

pravedimo sistemą

žinių patikrinimo metu

II ketvirtis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

_________________________

PATVIRTINTA

Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus  2019 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. V2-93

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos (toliau – Mokykla) korupcijos ir prevencijos kontrolės programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymu patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje.
 2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

2.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

2.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 1. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti mokykloje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

 1. Programos strateginės kryptys:
 2. 1. korupcijos prevencija;
 3. 2. antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 1. DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
 1. Galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir visuomenės pilietiškumo stokos.
 2. Mokyklos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, finansinės ataskaitos. Mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.
 3. Mokykloje suformuota ir išrinkta lygiomis teisėmis (mokiniai, tėvai, mokytojai) mokyklos taryba. Mokyklos direktorė kasmet atsiskaito už ūkinę finansinę veiklą mokyklos tarybai ir mokytojų tarybai.
 4. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių

interesų deklaracijas.

 1. Mokyklos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, įstaigos tarybai ir Druskininkų savivaldybės tarybai. Atsiskaitoma ir už paramos lėšų, lėšų, skirtų ugdytinių pažintinei veiklai, profesiniam orientavimui ir specialiųjų programų lėšų panaudojimą.
 2. Mokykloje korupcija galima šiose veiklos srityse:

10.1. formuojant darbuotojų  personalą;

10.2. tvirtinant darbo krūvius pedagogams;

10.3. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

10.4. naudojant patikėtą valdyti turtą;

10.5. naudojant mokyklos biudžetą.

III.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslai:

11.1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas korupcijai atsirasti mokykloje;

11.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp mokyklos administracijos, darbuotojų, mokinių šeimų, šalinti prielaidas pasinaudoti tarnybine padėtimi;

11.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo institucija.

 1. Uždaviniai:

12.1.užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

12.3. antikorupciniu požiūriu vertinti mokyklos direktoriaus įsakymus, sprendimus;

12.4. įtraukti į korupcijos prevenciją mokyklos bendruomenę, ugdyti bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai;

12.5. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus.

 1. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
 1. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

13.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu mokykloje;

13.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

13.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

13.4. skundų, pateiktų mokyklos direktoriui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu.

 1. ADMINISTRAVIMAS
 1. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
 2. Programoje numatytas priemones įgyvendina mokyklos direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 3. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingas už korupcijos prevencijos įgyvendinimą mokykloje.
 4. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, kartą per metus, ne vėliau iki einamųjų metų gegužės 30 d., pateikia mokyklos direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos ir kontrolės programos priemonių plano vykdymą.
 5. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja mokyklos korupcijos prevencijos programa..
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Ši Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.atgimimomokykla.lt .
 2. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

______________________________