Strateginis planas

 

 

PRITARTA                                                                                             PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos                    Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d.                                direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. V35-819                                                                           įsakymu Nr.V2-74

 

DRUSKININKŲ ,,ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2019-2021 METŲ

 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 1. ĮVADAS

 

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 397 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-745 patvirtinta Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (aktuali redakcija 2012 m. gruodžio 29 d. Nr. I-1489), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio                  21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija, Druskininkų savivaldybės                 2014–2020 metų strateginiu plėtros planu ir 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu, mokyklos nuostatais, mokyklos veiklos įsivertinimo 2016-2018 metų rezultatais, mokyklos veiklos ataskaitomis, seminarų, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.

Mokyklos strateginį planą rengė 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V2-90 patvirtinta darbo grupė, sudaryta iš mokytojų, mokinių ir tėvų atstovų.

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir partnerystės principų.

Mokykla veikia kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises.

 

 1. MOKYKLOS PRISTATYMAS

 

Mokykloje 2018 m. mokėsi 747 mokiniai ir dirbo 77 mokytojai, iš kurių 1 ekspertas, 29 mokytojai metodininkai, 41 vyresnysis mokytojas ir 6 mokytojai. Pedagogai dalyvauja mokytojų tarybos, metodinės tarybos, klasių auklėtojų veiklos grupėse, o kartu su mokiniais ir jų tėvais – Mokyklos tarybos darbe.

Nuo 2000 m. vykdant Druskininkų Garbės piliečio P. Viščinio testamentą, teikiama geriausio metų mokytojo ir geriausio mokinio  premija per Lietuvių fondą Čikagoje. Per 1998 – 2019 metų. laikotarpį vadovaujantis D. Viščinio garbės premijų skyrimo nuostatais, garbės premijos buvo skirtos 21mokiniui ir 31 mokytojui. D. Viščinio premijos nuo 2013 m. įteikiamos geriausiam 6-8 klasių mokiniui ir sėkmingiausiam metų mokytojui metinėje geriausių mokinių pagerbimo šventėje „Mokyklos viltis“. Ši šventė mokykloje vyksta nuo 2007 m. Į šią šventę kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, savivaldybės ir miesto visuomenės atstovai, buvę mokyklos mokiniai.

2013 m. mokykla buvo pakviesta ir įstojo į Europos mokyklų klubą. Nuo to laiko mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja Europos mokyklų klubo veikloje ir kasmet vyksta į Normandijos mokyklas Prancūzijoje susitikti su kitomis mokyklomis ir dalyvauti bendrose taikos išsaugojimo Europoje veiklose. Ugdymas karjerai integruojamas į 1-10 klasių dalykų pamokas ir klasių valandėles, tradiciškai organizuojamos Karjeros dienos. Mokiniai mokomi savanorystės principų jiems dalyvaujant neformaliojo ugdymo LIONS Quest veikloje, socialinių veiklų programoje, įvairių renginių ir priemonių metu mokykloje.

2021 m. m. vasario 16-ąją mokytojų senjorų klubas „Bičiuliai“ švęs savo veiklos 15 metų jubiliejų. Mokytojai dalyvauja mokyklos renginiuose, jiems organizuojamos ekskursijos, dalyvauja parodose, knygų pristatymuose, vyksta į spektaklius, švenčia gimtadienius. 2019-aisiais metais, mokyklos 75-ečio proga, mokytojai senjorai išleido knygą apie savo klubo narių gyvenimą ir darbą, dalyvavimą  „Bičiulių“ klubo renginiuose, susirinkimuose, išvykose.

Mokyklos bendruomenė nuo 2019 m. vasario mėn. 25 d. pradėjo dirbti išmaniojoje klasėje, kuri atidaryta savivaldybei dalyvaujant ES struktūrinių fondų projekte „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų savivaldybėje“. Šis projektas „Atgimimo“ mokykloje buvo įgyvendinamas nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. balandžio mėn.     Projekto įgyvendinime dalyvavo Dailės akademijos bakalauro baigiamuosius darbus atliekantys studentai. Buvo rekonstruotas 2 korpuso antras aukštas, perplanuotos esamos patalpos, įrengti du informacinių technologijų kabinetai su transformuojama pertvara, interaktyvioji (skaitmeninė) klasė, mokinių veiklų kabinetą „Minčių galerija“, Wi-fi tinklas, interneto skydinė. Išmaniajai klasei nupirkta nauja IKT įranga: 31 kompiuteris, 2 išmaniosios lentos su stovais, interaktyvios grindys bei viską apjungianti edukacinė platforma „MozaWebPremium“ su 5 metų licencija. 2019 m. vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojasi vidutiniškai 5 mokiniai. Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. mokykla perėjo į EDUKA elektroninio dienyno sistemą.

Mokykla naudojasi Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ bei „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” gautomis priemonėmis. Projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ 1-4 klasėms gauta metodinių priemonių už 3190,77 Eur, 5-8 klasėms – už 13442,87 Eur. Technologijų kabinetai buvo rekonstruoti pagal reikalavimus 2016 m.

Bendruomenė nuo 2011 m. įsijungusi į mokyklų Tolerancijos centrų veiklą, organizuoja  vieną populiariausių patriotinių-istorinių renginių mokykloje – tarptautinį partizaninių dainų festivalį „Laisvės kelias“, valstybinių švenčių bei Lietuvai atmintinų dienų minėjimus kitaip, mokytojai dalyvauja įdomiuose seminaruose šalyje ir užsienyje.

Mokykla yra besimokanti organizacija: šalies ir tarptautinėse stažuotėse, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvauja dauguma mokyklos mokytojų, mokosi techniniai darbuotojai. Tarptautiniai projektai, integruojami į ugdymo turinį, įgauna kitokią kokybę mokyklai nuo 1999 m. dalyvaujant Švietimo mainų paramos fondo tarptautinėje veikloje. Nuo 1999 m. iki             2019 m. mokykloje buvo vykdomas 21 projektas su ES ir kitomis šalimis. Juose tiesiogiai dalyvavo 26 mokytojai ir daugiau nei 300 mokinių, o į ugdymo procesą įtraukiant veiklas dalyvavo beveik visa mokykla.

Mokykla, siekdama kelti ugdymo kokybę, organizuoja tikslinius mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus kartu su Druskininkų švietimo centru, atsižvelgdama į metų veiklos prioritetus bei ugdymo laikotarpiu iškylančias problemas. Pedagogai įsijungė į naujovišką UPC kvalifikacijos kėlimo modelį, paremtą mokytojo mokymusi dirbant – stažuojantis kitoje mokykloje. Per mokslo metus į šias stažuotes išvyksta po 2-3 mokytojus. Mokykla labai vertina laimėtą  mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų – stažuočių ES projektą su 8 Europos Sąjungos šalimis „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius metodus“ per Švietimo mainų paramos fondą.

Ugdymo plano sudarymo darbo grupė kasmet ieško naujų galimybių mokinių bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms ugdyti, kiekvieno mokinio poreikiams tenkinti. 2018 m. ypač suaktyvinta nuosekliai vykdoma lankomumo gerinimo programa, mokinio taisyklių laikymasis, atkurta mokinių skatinimo programa. Vadovaudamiesi Geros mokyklos koncepcija, individualiai ir   metodinėse grupėse studijuodami aktualiausią pamokos organizavimo ir turinio pateikimo medžiagą,  dalis mokyklos mokytojų kuria ir derina pamokos tikslus ir uždavinius su mokiniais. Mokinių taryba kartu su Mokytojų taryba pritarė direktorės siūlymui organizuoti Mokyklos bendruomenės forumą „Gera mokykla“. Forumą nutarta organizuoti kartą per pusmetį/arba/ mokslo metus, iškeliant svarbiausias, aktualiausias mokyklos bendruomenei problemas ir sprendžiant jas kartu. Pirmasis mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų forumas įvyko 2019 m. gegužės 9 d. tema „Gera pamoka“ ir priimtu bendru sutarimu, kokia pamoka yra gera, vadovaujasi visi „Atgimimo“ mokyklos mokytojai.

Etatinis darbo apmokėjimo modelis įvestas nuo 2018 m. rugsėjo 1d. Mokyklai pagal ŠVIS sistemą 63 mokytojams (neskaičiuojant pailgintos grupės auklėtojų ir kt. ) skirta 47,64 etato.        Nuo 2015-2016 m. m. visos klasės valandėlės yra tvarkaraštyje ir vyksta vienu metu – taip sudaroma galimybė organizuoti mokiniams įvairiapusišką veiklą ugdant bendrąsias XXI amžiaus kompetencijas: problemų sprendimo, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybingumo, emocinio intelekto ugdymo, vertinimo ir sprendimų priėmimo, derybinių gebėjimų. Sukurta ir išplėtota ugdymo ir pagalbos sistema skirtingų gebėjimų mokiniams. Nuo 2016 m. veikia mokinių konsultacijų sistema. Iš viso per 2016-2018 metus vyko 908 konsultacijos, kurias lankė 1019 mokinių, atskirų dalykų pasiekimus pagerino 397 mokiniai. Mokiniai pildo savo asmeninius pasiekimų lapus, aptarti rezultatai ir klasėse, ir su tėvais. Mokyklos bendras pažangumas svyruoja nuo 89,2 iki 92,35 proc., stabilus su nedideliais pokyčiais mokinių, pasiekusių aukštesniojo mokymosi lygio rezultatus (5-8 kl. 8,8 – 10,8 proc., 1-4 kl. 19,42 – 21,08 proc.) procentas. Nuo 2019-2020 m.m. steigiamas Namų darbų klubas penktųjų klasių mokiniams, kuriama ilgoji pamoka bei atliekami kiti pokyčiai, padedantys  siekti geresnio mokinių išmokimo.

Kasmet vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas pagal IQES online metodiką. Apklausos duomenys vertinami nuo 1 iki 4. 4-tai aukščiausia vertė. Tėvai, vertindami mokyklos veiklą aukščiausia verte pažymėjo, kad mokykloje mokiniai yra mokomi bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, suprasti mokymosi svarbą gyvenime, mokykla skatina mokinius būti aktyviais gyvenimo kūrėjais. Tėvams patinka, kad socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams įdomi ir prasminga. Mokiniai aukščiausiu balu įvertino, kad mokykloje jie skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, mokytojai padeda pažinti ir atskleisti jų gabumus ir polinkius. Kasmet atliekamas 5-8 klasių mokinių pasiekimų tyrimas laikinosiose ir pagilinto ugdymo grupėse. Rezultatai: 5-8 klasėse didžiausią individualią pažangą padarė anglų kalbos pagilinto ugdymo grupėse besimokantys mokiniai (54 mokiniai per 2016-2018 metus); 7-8 didžiausią pažangą padarė matematikos laikinųjų grupių mokiniai (57 mokiniai per 2016-2018 metus); lietuvių kalbos atitinkamai 45 mokiniai. Rezultatai atsispindi ir mokinio bendrųjų kompetencijų raiškoje, olimpiadų ir konkursų rezultatuose.

Netradicinės pamokos ir pamokos kitose erdvėse – ypač populiari pamokų vedimo forma. Mokytojai iki 10 proc. pamokų veda kitose edukacinėse erdvėse, pasinaudoja skirtomis mokslo metų dienomis dalykinėms išvykoms su mokiniais. Numatomi birželio mėn. vyksiantys praktiniai-tiriamieji projektai 5-10 klasių mokiniams. Didelę įtaką mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui turi mokykloje veikiantys japonų kalbos ir kultūros klubas ir Europos mokyklų klubas. Ypač aktyvus mokykloje Japonų kalbos ir kultūros klubas. Būrelio vadovės iniciatyva mokykloje netradicines pamokas vedė 3 mokytojos iš Prancūzijos ir 1 iš Naujosios Zelandijos, 11-ka kartų per mokslo metus mokykloje apsilanko japonų mokyklų atstovai.

Mokiniams kiekvienais mokslo metais sudaromos galimybės pasirinkti kuo įvairesnes neformaliojo ugdymo programas. Mokykla, nuo 2015-ųjų metų turėdama sveikatos ugdymo ir sportinės veiklos profilį, kasmet džiaugiasi gerais mokinių sportiniais pasiekimais – 4ąja vieta LMŽ festivalyje pagal mokinių amžių, sumažėjusiu mokinių sergamumu, gerėjančiais mokymosi rezultatais.

Mokinių skaičiaus didėjimas

 

Metai Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius Priešmokyklinio ugdymo grupė 1-4 klasės 5-10 klasės
2016 727 31 71 324 332
2017 739 32 59 332 348
2018 747 32 73 337 337

2016-2018 metais mokinių skaičius didėjo: nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio ypač didelės priešmokyklinio ugdymo grupės – 3 grupėse ugdoma vidutiniškai po 24,3 mokinius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams padeda pedagogo padėjėjai. Didėjant pradinių klasių komplektų ir mokinių skaičiui pradinių klasių korpuse trūksta kabinetų, todėl nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 2 ketvirtos klasės buvo laikinai perkeltos į pagrindinį mokyklos pastatą, o 2 – į Druskininkų švietimo centro patalpas. 5-10 klasių mokinių skaičius didėjo nuo 332 iki 337.

 

 

 

 

 

Pedagoginis personalas

 

Ataskaitinio laikotarpiu mokytojų kvalifikacijos kėlimo rezultatai: 6 mokytojai tapo metodininkais, 1 mokytoja metodininkė išėjo į užtarnautą poilsį.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 

Metai Kvalifikaciją tobulinusių mokytojų skaičius Vidutiniškas dienų skaičius per metus vienam pedagogui
2016 55 3,65
2017 48 3,35
2018 61 4,4

 

Ugdymas

 

1-4 kl. pažangumo analizė

 

Metai Klasė Mokinių skaičius Pažangumas lygiais
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
2016 1 97 24 53 18 2
2 65 11 42 10 2
3 78 12 40 22 3
4 74 14 34 25 1
  Iš viso: 314 61 169 75 8
  Vid. %   19,4% 53,82% 23,88% 2,54%
2017 1 78 20 38 19
2 100 19 57 24 1
3 64 6 46 11
4 82 6 34 28 1
  Iš viso: 324 51 175 82 2
  Vid. %   15,7% 54% 25,3% 0,61%
2018 1 95 25 47 21 1
2 75 15 33 22 5
3 98 18 50 31
4 64 12 41 9 2
  Iš viso: 332 70 171 83 8
  Vid. %   21,08 % 51,50 % 25% 2,40%

Per trejus metus mokinių pasiekimai kito nežymiai. Padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį, bet daugiau buvo ir mokinių, kurie nepasiekė patenkinamo lygio. 2016 m. kursą kartojo 2 mokiniai, 2017 m. visi mokiniai pasiekė patenkinamą lygį, o 2018 m. kursą kartojo viena 1 – os klasės mokinė ir 2 antrokai. Tai mokiniai arba turintys specialiųjų poreikių ir kuriems PPT rekomenduoja kartoti kursą, arba mokiniai iš socialinės rizikos šeimų.

2016 m. vienas mokinys buvo ugdomas pagal individualizuotą programą, 2017 m. – 3 mokiniai, 2018 m. – 2 mokiniai. Visi mokiniai padarė pažangą.

2016 m. 73 ketvirtokai baigė pradinio ugdymo programą ir gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus. 2017 m. 81 ketvirtokas gavo išsilavinimo pažymėjimus. 2018 m. pradinio ugdymo programą baigė 64 mokiniai.

 

5-10 kl. mokinių ugdymo rezultatai

 

Metai

 

Klasė Mokinių skaičius Pažangumas lygiais
Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas patenkinamas
2016 5-8 287 31 132 112 12
10,8 % 46 % 39 % 4,2 %
2016 9-10 41 6 29 7
0 % 14,6 % 70,7 % 17 %
2017 5-8 294 23 144 104 18
7,8 % 49 % 35,4 % 6,1 %
2017 9-10 40 1 31 7
2,5 % 77,5 % 17,5 %
2018 5-8 305 27 164 95 19
8,8 % 53,8 % 31 % 6,2 %
2018 9-10 41 2 32 7
0 % 4,9 % 78 % 17,1 %

5-8 klasėse mokinių, kurie pasiekė aukštesnįjį lygį, skaičius lyginant 2016 ir 2018 metais sumažėjo 2 procentais, tačiau padidėjo skaičius mokinių, kurie pasiekė pagrindinį lygį 7,8 procento, pasiekusiųjų patenkinamą lygį sumažėjo 8 procentais, nepasiekusiųjų patenkinamo lygio padidėjo 2 procentais.

Kadangi pagal Druskininkų savivaldybės mokinių tinklo optimizavimo programą iš „Atgimimo“ mokyklos kiekvienais mokslo metais išeina po dvi-tris klases geriausiai besimokančių mokinių, baigusių 8 klases ir gerai besimokantys baigę 9 klases, mokymosi rezultatai 9-10 klasėse nėra labai geri. 9-10 klasėse neturime mokinių, pasiekusiųjų aukštesnįjį lygį. Mokinių, kurie mokosi pagrindiniu lygiu, skaičius taip pat mažėja. Dauguma 9-10 klasių mokinių mokosi patenkinamu lygiu. Nepasiekusiųjų patenkinamo lygio mokinių skaičius panašus visais metais.

 

Individuali pažanga

 

  Matematika Lietuvių k. Anglų k.
2016/2017 mokinių, padariusių pažangą, skaičius

(lyginami rezultatai 5 su 6 klase)

12 25 17
2017/2018 mokinių, padariusių pažangą, skaičius

(lyginami rezultatai 6 su 7 klase)

 

13

 

20

 

17

2018/2019 mokinių, padariusių pažangą bei išlaikiusių stabilius rezultatus, skaičius

(lyginami rezultatai 6 su 7 klase)

30(8) 54(24) 49(8)

2016 m. buvo pradėtas visų 5 klasių mokinių individualios matematikos, lietuvių ir anglų kalbų pažangos tyrimas. Kiekvienais metais, po pirmojo pusmečio, buvo tiriama kiekvieno mokinio minėtų dalykų individuali pažanga lyginant jų pasiekimus: 5 ir 6, 6 ir 7 klasėje. Aptariama metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje.

 

Lankomumo analizė

 

Metai Vidutinis 1 mokinio per m. m. praleistų pamokų skaičius Vidutinis 1 mokinio per m. m. praleistų pamokų skaičius dėl nepateisinamų priežasčių
1-4 kl. 5-10 kl. 1-4 kl. 5-10 kl.
2016 56,2 79,6 1,9 9,4
2017 54,4 80,8 2,5 7,6
2018 58,1 94,2 2,8 11

Pradinių klasių mokiniai daugiausiai pamokų praleidžia dėl ligos. Dėl nepateisintos priežasties praleistų pamokų daugėja, nes daugėja mokinių iš socialinės rizikos šeimų.

 

Pagrindinės mokyklos baigimo rezultatai

 

Metai Iš viso Baigė pagrindinio ugdymo programą
2016 22 22
2017 19 19
2018 18 18

Dauguma dešimtokų mokslą tęsia Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje. Kiti toliau mokosi Druskininkų Amatų mokykloje, Alytaus profesinio rengimo centre, Daugų verslo ir technologijų mokykloje.

PUP‘o ir standartizuotų testų rezultatai

 

Diagnostinių testų palyginimas 2-ose klasėse

 

Matematika

  Mokinių skaičius

2017 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
1 grupė 11 11,3% 14 19,7%
2 grupė 35 36,1% 15 21,1%
3 grupė 51 52,6% 42 59,2%
Iš viso: 97   71  

Skaitymas

  Mokinių skaičius

2017 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
1 grupė 12 11,9% 15 22,4%
2 grupė 34 33,7% 17 25,4%
3 grupė 55 54,5% 35 52,2%
Iš viso: 101   67  

Rašymas (teksto kūrimas)

  Mokinių skaičius

2017 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
1 grupė 10 10,3% 11 15,9%
2 grupė 36 37,1% 20 29%
3 grupė 51 52,6% 38 55,1%
Iš viso: 97   69  

 

Rašymas (kalbos sandaros pažinimas)

  Mokinių skaičius

2017 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
1 grupė 9 9,1% 12 17,9%
2 grupė 27 27,3% 16 23,9%
3 grupė 63 63,6% 39 58,2%
Iš viso: 99   67  

4-ų klasių mokiniai 2015 m. NEC paruoštus standartizuotus testus vykdė pirmą kartą. Lyginant pirmus metus ir praėjusius rezultatas ženkliai geresnis.

 

 4 – ų klasių standartizuotų testų rezultatai

 

Matematika

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2015 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
Nepasiektas patenkinamas 2 3,1% 0 0%
Patenkinamas 19 29,2% 10 15,6%
Pagrindinis 41 63,1% 38 59,4%
Aukštesnysis 3 4,6% 16 25%
Iš viso: 65   64  

Skaitymas 

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2015 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
Nepasiektas patenkinamas 12 18,2% 4 6,5%
Patenkinamas 25 37,9% 19 30,6%
Pagrindinis 23 34,8% 22 35,5%
Aukštesnysis 6 9,1% 17 27,4%
Iš viso: 66   62  

Rašymas

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2015 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
Nepasiektas patenkinamas 10 14,9% 0 0%
Patenkinamas 26 38,8% 13 21%
Pagrindinis 19 28,4% 27 43,5%
Aukštesnysis 12 17,9% 22 35,5%
Iš viso: 67   62  

Pasaulio pažinimas

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2015 m.

Procentai Mokinių skaičius 2018 m. Procentai
Nepasiektas patenkinamas 1 1,6% 0 0%
Patenkinamas 20 32,3% 6 10,2%
Pagrindinis 25 10,3% 29 49,2%
Aukštesnysis 16 25,8% 24 40,7%
Iš viso: 62   59  

 

 

 

8-ų klasių mokinių pasiskirstymas pagal pasiektą lygį

 

Matematika

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2016 m.

Procentai   Mokinių skaičius 2017 m. Procentai Mokinių skaičius

2018 m.

Procentai
Nepasiektas patenkinamas 6 8,8%   11 17,7% 0 0%
Patenkinamas 32 47,1%   18 29% 16 23,5%
Pagrindinis 27 39,7%   25 40,3% 42 61,8%
Aukštesnysis 3 4,4%   8 12,9% 10 14,7%
Iš viso: 68     62   68  

Skaitymas

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2016 m.

Procentai Mokinių skaičius 2017 m. Procentai Mokinių skaičius

2018 m.

Procentai
Nepasiektas patenkinamas 3 4,3% 7 11,1% 1 1,5%
Patenkinamas 15 21,7% 10 15,9% 21 32,3%
Pagrindinis 33 47,8% 30 47,6% 25 38,5%
Aukštesnysis 17 26,1% 16 25,4% 18 27,7%
Iš viso: 68   63   65  

Rašymas

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2016 m.

Procentai Mokinių skaičius 2017 m. Procentai Mokinių skaičius

2018 m.

Procentai
Nepasiektas patenkinamas 3 4,3% 5 7,7% 11 16,4%
Patenkinamas 32 46,4% 25 38,5% 14 20,9%
Pagrindinis 29 42% 25 38,5% 35 52,2%
Aukštesnysis 5 7,2% 10 15,5% 7 10,4%
Iš viso: 69   65   67  

Gamtos mokslai

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2016 m.

Procentai Mokinių skaičius 2017 m. Procentai Mokinių skaičius

2018 m.

Procentai
Nepasiektas patenkinamas 5 7,5% 4 6,9% 1 1,6%
Patenkinamas 11 16,4% 10 17,2% 3 4,8%
Pagrindinis 38 56,7% 26 44,8% 24 38,1%
Aukštesnysis 13 19,1% 18 31% 35 55,6%
Iš viso: 67   58   63  

Socialiniai mokslai

Pasiekimų lygis Mokinių skaičius

2016 m.

Procentai Mokinių skaičius 2017 m. Procentai Mokinių skaičius

2018 m.

Procentai
Nepasiektas patenkinamas 2 2,9% 5 8,9% 0 0%
Patenkinamas 11 15,9% 9 16,1% 7 11,3%
Pagrindinis 38 55,1% 20 35,7% 26 42,9%
Aukštesnysis 18 26,1% 22 39,3% 29 46,8%
Iš viso: 69   56   62  

Aštuntokai nacionaliniame pasiekimų patikrinime dalyvavo tris kartus: ketvirtoje, šeštoje ir aštuntoje klasėje. Matematikos, socialinių, gamtos mokslų standartizuotų testų pasiekimai sistemingai geri ir aukštesni už šalies vidurkį Matematikos pasiekimų rezultatai per 3 patikrinimus nuolat gerėjo, tik skaitymo pasiekimai šeštoje klasėje suprastėjo, bet aštuntoje ryškiai pagerėjo ir skaitymo, ir rašymo rezultatai.

Šeštokų rezultatai lyginami su jų rezultatais 4-je klasėje. Stabilūs, geri skaitymo rezultatai, matematikos nuosekliai gerėja, rašymo rezultatai nukrito 6-je klasėje. Mokytojų tarybos nutarimu, skaitymo rezultatams gerinti pirmokams, trečiokams ir ketvirtokams skiriama papildoma pamoka. 5-10 klasių mokytojai, rengdami ilgalaikius dalyko planus, numato veiksmus standartizuotų ir diagnostinių testų analizės metu nustatytų žinių spragoms taisyti. Kiekvienais metais mokykla džiaugiasi labai gerais gamtos bei socialinių mokslų standartizuotų testų mokinių pasiekimais. Mokiniai ir jų tėvai informuojami individualiai, bendri rezultatai pristatomi viešai.

Standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatai nuosekliai analizuojami, priemonės numatomos kasmet ir vykdoma stebėsena, lankantis pamokose, naudojant patirtį „kolega-kolegai“, analizuojant pridėtinę konsultacinių valandų vertę, metodinių grupių pagalbą, tarpdalykinę mokytojų bendradarbiavimo naudą dalyvaujant kassavaitiniuose aptarimuose, klasių auklėtojų darbo su mokinių tėvais pokyčius. Įsteigtas namų darbų klubas penktokams, mokytojai dalyvauja specialiojo ugdymo mokymuose, kelia kvalifikaciją seminaruose, konsultuodamiesi keičia mokymo(si) strategijas, naudoja išmaniosios klasės prieigas, tobulina pamokos organizavimo struktūrą ir kt. Mokinių pasiekimai ir pažanga aptariami pagal mokyklos susitarimus ir taisykles.

Prizinės vietos olimpiadose ir konkursuose

 

Savivaldybės įvairių dalykų olimpiadose kasmet dalyvauja skirtingas mokinių skaičius: 2018m. 5-10 klasių mokiniai užėmė 15 pirmų vietų, 8 antras ir 12 trečių vietų. Pradinukai užėmė 2 vietą matematikos, 1,2 ir 3 vietas anglų k. olimpiadose.

 

Mokinių paliktų kartoti kursą skaičius klasėse

 

Metai 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl.
2016 1     1            
2017                    
2018 1 2                

2016 m. 1 pirmokas liko kartoti kurso dėl socialinės brandos ir PPT rekomendavus, 4-tos klasės mokinė po papildomų darbų nepasiekė patenkinamo lygio. 2018 m. pirmokė kartojo kursą dėl socialinės brandos trūkumo, antrokai – rekomendavus PPT ir pageidaujant tėvams (pagrindinė problema – nepakankami skaitymo įgūdžiai). Dažniausiai kurso kartojimas pradinėse klasėse duoda teigiamus rezultatus. Iš minėtų atvejų tik vieno mokinio ugdymosi rezultatai nepagerėjo dėl elgesio problemų.

 

 

 

 

 

Specialiųjų poreikių mokiniai

 

Metai 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Klasė Specialiųjų poreikių mokiniai Kalbos ir komunikaci-jos sutrikimus turintys mokiniai Specialiųjų poreikių mokiniai Specialiųjų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų Specialių-jų poreikių mokiniai Specialių-jų poreikių mokinių ir švietimo pagalbos gavėjų
Priešm. ug. gr. 1 27 1 16 4 25
1-4 kl. 30 37 22 51 26 52
5-8 kl. 29 21 19 12 26 19
9-10 kl. 9 3 14 10 10 9
Iš viso: 69 88 56 89 66 105

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2016, 2017, 2018 m. keitėsi nežymiai. 2018 m. dėl padidėjusio priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičiaus padaugėjo ir mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Mokykloje yra apie 10 procentų mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.

 

Darbuotojai, teikiantys pagalbą vaikui 2018 m.

 

Specialistai Skaičius Dirba nepilnu etatu
Logopedas 2 2
Specialusis pedagogas 1
Psichologas 1
Socialinis pedagogas 2
Mokytojo padėjėjas 12 12

Specialiųjų poreikių mokiniams ir švietimo pagalbos gavėjams ugdymą organizuoja ir sprendžia iškilusias problemas mokyklos Vaiko gerovės komisija. Specialiųjų poreikių mokiniams pagalba skiriama pagal Druskininkų pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. Pagal mokinio specialiųjų poreikių lygį ir pagal mokyklos galimybes mokiniui gali būti skiriama specialioji, specialioji pedagoginės, pedagoginė, logopedinė, socialinė ir /ar psichologinė pagalba. Mokykloje dirba specialistų komanda: 2 logopedai, 1 specialusis pedagogas, 1 psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 12 mokytojo padėjėjų. Per mokslo metus vyksta vidutiniškai 6 išplėstiniai Vaiko gerovės komisijos posėdžiai dėl specialiųjų mokinių ugdymo (si) aptarimo, bendradarbiaujama su tėvais.

 

Neformalus ugdymas

 

Metai Komplektų skaičius Neformaliojo ugdymo valandos pagal ugdymo planą Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos Mokinių skaičius
2016 31 57 57 527
2017 32 57 57 346
2018 32 59 51 331

Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.

Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Neformaliojo ugdymo programos sudaromos taip, kad vieno koncentro mokiniai galėtų pasirinkti veiklą, ugdančią įvairias kompetencijas.

 

Pamokos kitose erdvėse

 

Pamokos kitose erdvėse yra populiarios ir turi pozityvią įtaką mokymosi motyvacijos kėlimui. Mokytojai aptaria metodinėse grupėse šių pamokų įtaką mokinio asmenybės ūgčiai bei jo susidomėjimo dalyku didinimui.

1-4 klasių mokiniams penkios ugdymo proceso dienos skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei veiklai organizuoti, kurios įgyvendinamos kitose erdvėse. Tai išvykos po Druskininkų miestą ir apylinkes, ekskursijos į šalies lankytinas vietas ir teatrus. Pagal priešmokyklinio ugdymo bei pradinio ugdymo programą, ugdymas organizuojamas tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje, socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje. 2017-2018 metais kiekviena 1-4 klasės vedė vidutiniškai po 8 pamokas kitose erdvėse. Miesto parkuose ir muziejuose, miesto bibliotekoje buvo organizuotos veiklos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. Per trejus metus vyko apie 320 veiklų kitose erdvėse. Į pažintines veiklas įtraukiami mokinių tėvai: dalyvauja išvykose, ekskursijose, patys veda pamokas ar organizuoja edukacines veiklas, dalyvauja atvirose pamokose. 2018 m. 337 1-4 klasių mokiniai dalyvavo ,,Kultūros paso“ programose: VšĮ ,,Vikingų kaimas“ programoje ,,Mindaugo laikų Lietuva“, Vilniaus Kamerinio teatro spektaklyje ,,JiJis“, Dzūkijos nacionalinio parko programoje ,,Žvakių liejimas“, Lietuvos muzikos sąjungos edukacinėje programoje ,,Muzikos paslaptys“.

 

Karjeros veikla 2016 – 2018 m.

 

Ugdymo karjerai programa integruojama į 1-4 klasių valandėles (1 klasės valandėlė per 2 mėnesius), į 5-10 klasių valandėles (1 klasės valandėlė per mėnesį). Tarpdalykinė integracija dalykų pamokose: 5-10 klasėse į visų mokomųjų dalykų programas įtraukti ne mažiau kaip 2 val., skirtas karjeros ugdymui.

9-oje klasėje pasirenkamasis dalykas – karjeros ugdymas. Karjeros ugdymo užsiėmimų metu mokiniai bando pažinti save, pasirinkti profesiją bei mokymosi kelią, susipažįsta su reikalingų darbo paieškai dokumentų rengimo taisyklėmis ir reikalavimais. Mokiniai lankėsi Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Druskininkų skyriuje, Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų Jaunimo darbo centre.

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai – Kaziuko mugė bei Karjeros dienos: ,,Vitaminai karjerai 2016“, karjeros mėnuo „Pažink profesiją 2017“, 2018 m. prisijungėme prie iniciatyvos ,,Šok į tėvų klumpes 2018“. Karjeros dienų metu vyksta netradicinės pamokos kitose erdvėse, t. y. mokiniai lankosi įvairiose įstaigose, įmonėse bei organizacijose ir susipažįsta su įvairiomis profesijomis iš arčiau. Gyvas realios aplinkos patyrimas arba kitaip – profesinis veiklinimas – labai svarbus veiksnys renkantis profesiją. Išvykų metu mokiniai galėjo įvertinti kiek siekiama profesija realiai atitinka turimus lūkesčius, o darbdaviai turėjo puikią progą pristatyti mokiniams savo įmonių veiklą.

2018 m. vyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ renginys ,,Profesijų diena“. Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą ir populiarinti mokymosi visą gyvenimą sampratą. Renginyje dalyvavo 8-10 klasių mokiniai. Mokiniai susipažino su profesinėmis mokyklomis, ir trimis skirtingomis profesijomis, studijų kryptimis, kurias galima įgyti Alytaus profesinio rengimo centre.

 

Klasių auklėtojų veikla 2016 – 2018 m.

 

Kiekvieną mėnesį vyko klasės auklėtojų susirinkimai, kuriuose buvo svarstomos lankomumo, pažangumo bei kitos iškilusios problemos. Kiekvienų metų rudenį vyksta bendras penktų klasių auklėtojų bei tose klasėse dėstančių mokytojų susirinkimas, kuriame priimami nutarimai dėl penktokų adaptacijos. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas lankomumo problemoms:

 1. 2016 – 2018 m. m. kiekvieną pirmadienį auklėtojai pateikdavo administracijai per praeitą savaitę be priežasties praleistų pamokų skaičių bei praleidusiųjų pavardes.
 2. Nuo šių mokslo metų auklėtojai jau kitą dieną po neatvykimo įrašo praleidusiųjų be priežasties pavardes į atskirą sąsiuvinį ir taip informuoja administraciją.
 3. Klasių auklėtojai bendradarbiavo su Vaiko gerovės komisija. Jos posėdžiuose buvo svarstomi nemokiniško elgesio mokiniai.

4.Skiriamas dėmesys kiekvieno mokinio asmeninei pažangai:

1.) 2016 – 2018 m. m. buvo skaičiuojama, keliais balais kiekvieno mokinio pažanga pakilo ar nukrito.

2.) 2016 – 2018 m. m. asmeninė pažanga skaičiuojama pagal diagramas ir lyginama kas trimestrą. Nuo 2015 m. klasės valandėlė įtraukta į pamokų tvarkaraštį, visoms klasėms vyksta vienu metu. Tai suteikia galimybę klasių koncentrams vesti bendrus renginius, diskusijas, viktorinas. Klasės kartu organizuoja ekskursijas, išvykas, renginius, dažnai įtraukdami ir tėvus.

Skatinamas uniformų dėvėjimas, pozityvus elgesys, atnaujinus mokyklos skatinimo programą. Nugalėjusi klasė vyksta į planuotą ekskursiją po Lietuvą, gauna klasės nominaciją „Mokyklos vilties“ šventės metu.

 

Planavimas, vidaus kontrolė

 

Planavimas, kaip viena iš mokyklos vadovo atliekamų valdymo funkcijų, vykdomas numatant priemones, išteklius, atsakingus asmenis, rezultatus, nusistatant laiko ribas. Mokykloje rengiami šie planai: ugdymo planas mokslo metams, ugdomosios veiklos priežiūros planas, metinė mokyklos veiklos programa, strateginis mokyklos planas trejiems metams, metodinės tarybos planas, metodinių grupių planai, dalykų ilgalaikiai planai, mokytojų atestacijos programa metams bei ilgalaikė programa, mokyklos tarybos veiklos planas, mokinių tarybos veiklos planas, mokyklos įsivertinimo vykdymo planas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, bibliotekos, direktoriaus pavaduotojų, Vaiko gerovės komisijos veiklos planai, mokyklos renginių planas. Kiekvienas mokytojas pildo mokslo metų pabaigoje individualios ir  metodinės veiklos įsivertinimo ataskaitą ir pristato savo metodinėje grupėje, dalyvaujant kuruojančiam vadovui. Kiekvienas padalinys atsiskaito už savo darbo grupės veiklą mokyklos taryboje arba metodinėje taryboje. Direktorius kasmet pateikia metų veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

Mokykloje nuosekliai vykdoma finansų apskaitos kontrolė: einamoji kontrolė atliekama lėšų naudojimo metu, o paskesnioji kontrolė atliekama panaudojus lėšas. Jos metu tikslinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų ir piktnaudžiavimų.

Mokyklos pastatas, patalpos, materialinis techninis aprūpinimas, atitikimas standartams

 

Šiuo metu pastate Vytauto g. Nr. 22a patalpos atitinka ,,Bendrojo lavinimo mokyklų higienos normas“. Mokyklos teritorija aptverta tvora. Neįrengtas pradinukų aikštynas dėl lėšų stokos.

Pastate M. K. Čiurlionio g. Nr.92 sporto ir aktų salės, renovuota futbolo aikštė, sporto aikštynai, technologijų kabinetai ir 17 kabinetų po 54 kv. m. bei 6 kabinetai po 35 kv. m. atitinka (pagal plotą) higienos normas. Šeši kabinetai, kurių plotas 35-37 kv. m., neatitinka higienos reikalavimų, taip pat visiškai susidėvėję šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai, pasenusi elektros instaliacija, kaitrinės lempos pakeistos liuminescencinėmis. Mokyklos teritorija aptverta tvora.

Informacinių technologijų įranga

 

Skaitykla, mokomieji ir administraciniai kabinetai, taip pat pradinėse klasėse esantys kompiuteriai pajungti į lokalius kompiuterių tinklus, sujungti į vieningą mokyklos kompiuterių tinklą, veikia internetas. 2018 m. vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojosi 4,69 mokinio. Išlieka informacinių technologijų įrangos (kompiuterių) atnaujinimo problema.

Naudojimo vieta Kompiuterių skaičius Spausdintuvas Vaizdo projektoriai Interaktyvus ekranas su 3D galimybe Interaktyvi lenta Kopijavimo aparatas Aktyvios klasės komplektas Įgarsinimo aparatūra Elektroninis skambutis 3D  su

 

programine

įranga

Interaktyvus

projektorius

Mokymui Administracijai Planšetiniai kompiuteriai Prijungta prie interneto
Informatikos kab. (2) 28 28 2 2
Skaitykla 6 2 8 1 1 1
Mokomieji kabinetai 26 26 22 3 7 1 1 1 1
Pradinė mokykla 18 3 21 2 13 5 1 1 1
Administraciniai kabinetai 13 13 8
Mokytojų kambarys 1 1
Nurašytini 33 2
Nenaudojami 9 1
Aktų salė 1
Fizikos kab. 2 30 32
Išmanioji klasė 3 30 30                    
Iš viso: 194 159 22 41   13 2 1 1 2 1 1

 

Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

 

Metai Klasės Pietūs
2016 Priešmokyklinio ugdymo grupė 11
  1-4 59
  5-10 64
Iš viso:   134
2017 Priešmokyklinio ugdymo grupė 5
  1-4 55
  5-10 64
Iš viso:   124
2018 Priešmokyklinio ugdymo grupė 10
  1-4 55
  5-10 48
Iš viso:   113

Sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių skaičius, nes dalis tėvų įsidarbino bei dalis nemokamai maitinamų mokinių išvyko iš mokyklos.

 

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius ir vežiojimo būdai

 

Metai Geltonasis autobusas Maršrutinis transportas Tėvai
2016 11 25 28
2017 18 22 23
2018 26 23 18

Nemokamai vežiojamų mokinių skaičius keičiasi santykinai mažai.

 

Prevencinė veikla

 

Klasių valandėlių, socialinių įgūdžių grupėse, susirinkimų metu formuojamos nuostatos ir vertybės, stiprinančios jauno žmogaus pasiryžimą sveikai gyventi, gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis. Mokiniai supažindinami su svarbiausiais įstatymais ir taisyklėmis (įskaitant ir mokinio taisykles), kuriuose kalbama apie alkoholio, tabako ir kitų kvaišalų žalingą poveikį žmogaus organizmui. Narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinis ugdymas integruotas į daugelį mokomųjų dalykų. Mokiniai mokomi numatyti pavojingas situacijas ir jų vengti, įveikti aplinkinių spaudimą, atsispirti blogai įtakai. Aiškinama, kada, kaip ir kur reikia ieškoti pagalbos.

Mokykloje organizuojamos ,,Sveikatingumo pertraukų savaitės“, ,,Tolerancijos dienos“ minėjimai, ,,Savaitės be patyčių“. Vykdomos socialinio emocinio ugdymo programos: „Lions – Quest“, „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“. Taikomos poveikio priemonės netinkamai pamokų metu besielgiantiems mokiniams („Ramybės kambarys“ įsteigtas 2015m.) pagal Švietimo ir mokslo ministro 2012m. rugpjūčio 28d. V-1268 rekomendacijas “Dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“. Veikia socialinių įgūdžių grupės pradinėse klasėse bei kuriamos 5-8 klasėse.

Antrus metus mokykloje atliekamas tyrimas „Patyčių masto mokykloje įvertinimas“. 2017 m. dalyvavo 386 mokiniai iš kurių 66 proc. saugiai jautėsi mokykloje, o 56 proc. nepatyrė patyčių. 2018 m. dalyvavo 349 mokiniai iš kurių saugiai jautėsi 63 proc., o patyčių nepatyrė 52 proc.

Klasių valandėlių metu vyksta pokalbiai su policijos pareigūnais apie netinkamą elgesį ir jo pasekmes, organizuojamos klasių valandėlės 4 klasių mokiniams “Labai geras daiktas yra internetas”. Vykdomos mokinių apklausos ,,Vaikai internete“. Mokykla kviečia specialistus pokalbiams su mokiniais bei mokinių tėvams  apie saugų  naudojimąsi internetu.

Mokiniai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose konkursuose: protų mūšyje „AIDS: geriau žinoti“, mokinių žinių ir gebėjimų konkurse „Saugok save ir savo namus“, konkurse Policijos dienai paminėti, „Šviesoforo“ konkurse mokykloje ir savivaldybėje. Vaiko gerovės komisijos prevencinio darbo koordinavimo grupė, kuriai vadovauja direktorius, o priklauso socialinis pedagogas, psichologas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei 2 mokytojai, koordinuoja mokinių lankomumo programą. Programa veikia tokiu principu: 1) mokiniui neatvykus į mokyklą, klasės auklėtojas kitą dieną išsiaiškina neatvykimo priežastį; 2) jei mokinys praleidžia pamokas be priežasties, iškart informuojami tėvai; 3) pakartotinai mokiniui praleidus pamokas be priežasties informuojami koordinavimo grupės nariai, su mokiniu kalbama bei aiškinamasi nelankymo priežastis; 4) situacijai negerėjant, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį dėl poveikio priemonių taikymo; 5) situacijai nepasikeitus mokinio byla perduodama savivaldybės Vaiko gerovės komisijai, kur taikomos kitos poveikio priemonės.

Mokykloje vyksta „Mokinių skatinimo programa“. Įvertinamas mokinių lankomumas, mokyklinių uniformų dėvėjimas, elgesys pamokų bei pertraukų metu, asmeninė bei klasės tvarka ir švara. Mokslo metų pabaigoje 2 nugalėtojų klasių mokiniai apdovanojami ekskursija pasirinktu maršrutu Lietuvai pažinti.

Tarptautiniai projektai

 

Mokykla aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose: ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“, ,,Be smart, be eco“, ,,Stay healthy and fit“, ,,Chance“.Tęstiniuose projektuose ,,Sakuros žiedas Druskininkuose”- su Japonijos Miyazaki privačia mokykla ir ,,Mus jungia Nemunas“ su Baltarusijos Gardino gimnazija Nr. 1. Mokykla  dalyvauja Europos mokyklų klubo veikloje.

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2016 – 2018 m.

 

Tobulinamą veiklą atitinkantis rodiklis BUVO

2016 m.

VEIKTA

2016 m.

2017m.

 

IŠVADOS

2017 m. m.

SIŪLYMAI

2017-2018m.m.

YRA

2018m.

1.1.6

 Klasių mikroklimatas

(Pagal naujus rodiklius

2.3.2 Santykiai ir mokinių savijauta)

Atlikus platųjį auditą, paaiškėjo, kad gilesnės analizės reikia 1.1.6 (2.3.2) rodikliui.

 

Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai (2,1).

Per paskutinius 2 mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) niekas iš mokinių nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo (2,4).

Nutarta vykdyti dviejų metų veiklos įsivertinimo palyginamąjį tyrimą.

Vykdoma klasių mikroklimato gerinimo programa ir toliau tobulinama.

Kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai, renginiai su mokinių tėvais, mokytojais, apvalaus stalo diskusijos, tęsiama ir plečiama Tėvų klubo veikla; plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas.

Patyčių mokykloje tyrimo rezultatai rodo, jog labai saugiai jaučiasi 66 proc. Bendras mokyklos mikroklimatas pagerėjo (tai rodo IQES online sistemoje  NMVA agentūrai pateikti duomenys-2016 m. mokiniai tarpusavio santykius vertino 4 balų skalėje 2,4 rodikliu, o 2017 m. 3,12 rodikliu (+0,72) ). Kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai, renginiai su mokinių tėvais, mokytojais, apvalaus stalo diskusijos, tęsiama ir plečiama Tėvų klubo veikla; plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas. Toliau vykdyti klasių mikroklimato gerinimo programą, į ją įtraukiant kuo daugiau dalyvių (klasių vadovai, sveikatos priežiūros specialistai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai, klasių aktyvai, mokyklos tarybos nariai, mokiniai).

 

1) Į klasių valandėlių teminius planus įtraukta mikroklimato gerinimo veikla.

2) Klasių valandėlės organizuojamos vienu metu (kad būtų galima organizuoti bendrus renginius ir įvairias veiklas atitinkamiems klasių koncentrams),

3) Atnaujinta „Ramybės kambario“ veikla.

4)Klasių auklėtojai bendrauja su dėstančiais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais (lyderių laiko iniciatyva pradėta vykdyti klasių koncentrų susirinkimai, pagal iškylančias problemas atitinkamose klasėse).

5) Klasių valandėlėse lankosi įvairūs specialistai, taip pat valandėlės organizuojamos ir kitose mokyklos/miesto erdvėse.

6)  Atlikta 6-ų klasių mokinių ir dėstančių mokytojų apklausa apie klasių mikroklimatą (smagu, kad pastebėta ne tik problemos, bet ir džiaugsmai).

 

Sportiniai pasiekimai

 

Mokykla prioritetą skiria mokinių sveikatos ugdymui, skatindama sveiko gyvenimo būdo privalumus, aktyvų judėjimą, dalyvavimą kūno kultūros pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje.

Lyginant kasmetinius rezultatus, aiškiai matyti gerėjantys mokinių sportiniai pasiekimai. Mokykla pagal mokinių amžiaus grupes užėmė 4-ąją vietą šalyje dvejus metus iš eilės Lietuvos mokinių žaidynėse.

 

Sveikatos ugdymas mokykloje

 

 

Mokykloje sistemingai organizuojamos Sveikatingumo savaitės, įtraukiami mokiniai, tėvai, mokytojai, mokomasi sveikuoliškų patiekalų gaminimo, valgykla tobulina asortimentą, taikydamiesi prie besikeičiančių visuomenės/mokyklos poreikių.

Mokykloje nuosekliai didėja mokinių skaičius, tai matyti pateikiamoje lentelėje.

 

Ūkinio ir techninio personalo pokyčiai 2018-2019 metais

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas     Panaudojimas 2018 m. Poreikis

2019 m

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui     1 1
2. Budėtojas     3,5 4,5
3. Valytojas     10,5 10,5
4. Elektrikas     0,5 0,25
5. Santechnikas     0,5 0,5
6. Vairuotojas     1 1
7. Kiemsargis     1 1
8. Naktinis sargas     3,75 0
9. Darbininkas     2,5 2,75
10. Vyr. finansininkas     1 1
11. Buhalteris     1 1
12. Raštinės vedėjas     1 1
13. Sekretorius     1 1
14. Vaizdo ir garso technikas     0,5 0,75
15 Gamtos mokslų technikas     0,5 0,5
16 Mokytojo padėjėjai     6,5 7,5
17 Bibliotekos vedėja     1 1
18 Bibliotekininkė     1 1
  Iš viso:     37,75 36,25

2018 m. siekiant racionaliau panaudoti biudžeto lėšas ir efektyviau saugoti mokyklos turtą (mokyklos teritorijas ir statinius), buvo optimizuotas šios apsaugos modelis ir konkurso būdu perduotas saugoti saugos tarnybai ,,Argus“, su kuria sudaryta penkerių metų sutartis. Siekiant efektyviau organizuoti apsaugą, pastatuose M.K. Čiurlionio 92 ir Vytauto 22A įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos, teritorijų stebėjimui – vaizdo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Vykdant optimizavimą atsisakyta naktinių sargų etatų ir įsivestas vienas papildomas budėtojo etatas (siekiant užtikrinti sporto ir aktų salių darbą iki 22.00 val.).

Vaizdo ir įgarsinimo technikos panaudojimo pamokų ir renginių metu pagerinimui panaikinta 0,5 techniko etato ir įsteigta 0,75 vaizdo ir garso techniko etato.

Darbuotojų kvalifikacija atitinka pareigybėms keliamus reikalavimus: vairuotojas turi reikiamą kategoriją, santechnikas ir elektrikas – atestuoti (atsakingi už elektros ir šildymo ūkį), pavaduotojas ūkiui, vyr. finansininkas, buhalteris, raštinės vedėjas ir direktoriaus sekretorius turi reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją.

 

III. 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

 

I. Tikslas – kurti modernią, saugią mokymosi i asmenybės tobulėjimo aplinką, teikiančią kiekvieno besimokančio bendruomenės nario poreikius.
Planuota Pasiektas rezultatas Pastabos
Sukurti gabiųjų mokinių atpažinimo ir ugdymo (si) mokykloje tvarką. Rezultatas nepasiektas dėl SPPC programos nebuvimo.

Gabiųjų atpažinimo tvarka dar tik kuriama Lietuvoje.

5-10 klasių mokiniams vykdomos pasirenkamosios konsultacijos ir moduliai gerai besimokantiems mokiniams, kurie siekia tobulėti ir plėsti pamokoje įgytas žinias (matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir rusų kalbos).
Sukurti mokymosi pagalbos mokiniui ir sveikatos ugdymo sistemą. Sukurta kiekvienam 5-10 klasių mokiniui prieinama papildomų konsultacijų sistema: lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos. Konsultacijos privalomos mokiniams, kurie nepasiekė patenkinamo lygio, blogiau sekasi mokytis ar reikalinga pagalba atliekant namų darbus.

Iš viso per 2016-2018 metus vyko 908 konsultacijos, kurias lankė 1019 mokinių. 5-10 klasių – 574 mokiniai ir 445 pradinių klasių mokiniai.

1-4 klasių mokiniai turi papildomas skaitymo ugdymui skirtas pamokas. Standartizuotų testų rezultatai rodo, kad skaitymo ir rašymo įgūdžiai ir pasiekimai yra geresni. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagalba teikiama pagal jų poreikių lygį. Pagalbą teikia spec. Pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojui padeda pedagogo padėjėjai.

 

Mokykla, įgyvendindama sporto ir sveikatos ugdymo modelį, sudarė tinkamas sąlygas plėtoti naujas sporto šakas, įtraukti visus mokinius į sportines ir sveikatos ugdymo veiklas. Sukurta mokyklos sveikatos ugdymo programa 1-10kl. Vykdomas Kurortologijos projektas 8kl.

Mokykloje sukurtos įvairios socialinės pedagoginės – psichologinės pagalbos mokiniams tvarkos, kurios bus apjungtos į vientisą gerai veikiančią sistemą, padedančią kurti pozityvų klasių mikroklimatą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, neformaliojo ugdymo programas bei užtikrinti geresnius mokinių mokymosi pasiekimus. Vadovaujantis BUP ir MUP skiriamos konsultacijos mokymosi dalykų spragoms likviduoti, sudaromos laikinos mokymosi grupės, moduliai, pagalba mokiniams pagal poreikius atliekant namų darbus, kuriamos socialinių įgūdžių lavinimo grupės, organizuojama kita priimtina veikla mokinių pasiekimams gerinti.

 

 

 

Pradinių klasių mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui organizuojamos pailgintos dienos grupės, kuriose prasmingai derinama namų darbų ruoša, neformalus ugdymas, užsiėmimai meno ir sporto mokyklose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerėjo mokinių sveikatos rodikliai (sprendžiama pagal praleistas pamokas dėl ligos). Žymiai pagerėjo mokinių rezultatai Lietuvos žaidynėse. Mokykla jau keletą metų iš eilės yra 4 šalyje pagal vaikų amžiaus grupes. Pagal mokyklos Sporto ir sveikatos ugdymo programą kasmet organizavome patrauklius, netradicinius ir populiarius sveikatos ugdymo renginius, dalyvaujame Kurortologijos projekte. 2018 m. vyko 55 renginiai, kuriuose dalyvavo 3410 mokinių.

Kūno kultūros pamokos vyksta kitose Druskininkų erdvėse, ypač puikiai pritaikytose mokinių sportinėms veikloms. Taip pat vyksta mokinių plaukimo ir slidinėjimo užsiėmimai Vandens pramogų parke ir SNOW arenoje.

Kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimas, mokymosi strategijų kaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 m.

5-8 kl.

Aukštesnysis -10,4% -11,4%

Pagrindinis-50,5%-51,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 kl.

2016 m. aukštesnysis – 19,4%, 2018 m. – 21,08%

Įgyvendinta. 5-10 klasių mokinių individuali pažanga buvo tikrinama po trimestrų/pusmečių mokiniams braižant pasiekimų kreives bei pildant savo asmeninį pasiekimų lapą ir lyginant kiekvieno mokomojo dalyko rezultatus. Organizuojami individualūs mokytojų  pokalbiai su mokinių tėvais klasėse; dalykų  mokytojų ir  klasės auklėtojų bendri pasitarimai.

 

 

 

 

Iš viso per 2016-2018 metus atskirų dalykų pasiekimus pagerino 397 mokiniai.

Rezultatas  iš dalies pasiektas.

Pasiekusių aukštesniojo mokymosi lygio rezultatus 5-8 kl. 8,8-10,8 proc.-nepasiektas.

Pasiekusiųjų pagrindinį lygį- 46%-53,8% pasiektas ir viršytas.

 

 

1-4 klasių mokinių ugdymosi pažangos stebėsena vykdoma lankantis pamokose, organizuojant atsiskaitomuosius darbus, lyginant pusmečių ir metinius pasiekimus, 4-ose – standartizuotų testų rezultatus. Pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema yra kuriama ir šiais metais pradedama įgyvendinti.

Sudaroma kiekvienam mokiniui nuo 5-osios klasės jo pasiekimų vertinimo kreivė, kurios autorius yra pats mokinys pagal trimestrų/pusmečių rezultatus. Kas trimestrą/pusmetį aptariama kartu klasės auklėtoju-dalykų mokytoju-mokiniais ir tėvais.

Pasibaigus trimestrui/pusmečiui klasės auklėtojai teikia individualias rekomendacijas mokiniams, kurių dalykų konsultacijas pasirinkti. Per mokslo metus buvo organizuojami 2-3 tėvų susirinkimai 1-10 klasėse, tėvai supažindinami su vaiko asmeninės pažangos eiga, konsultacijų teikiama nauda mokiniui.

 

Numatytos priemonės ugdymo kokybei gerinti. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas; IT mokomųjų programų panaudojimas, spec. poreikių mokinių ugdymas; eksperimentų ir laboratorinių darbų vykdymas gamtos mokslų pamokų metu; tikslingos integruotos pamokos; pamokos kitose erdvėse; dalyko konsultacijos; bendradarbiavimas su tėvais; konsultacijų skyrimas derinant  pasiekimus ir mokinių pasirinkimą.

 

 

Mokytojų pasikeitimas gerąja patirtimi Vykdoma programa „Kolega-kolegai“. Per 2018 stebėtos 106 kolegų pamokos.

Iš jų 64,28 proc.  yra šiuolaikinės paradigmos arba   turi šiuolaikinės pamokos požymių.

10 mokytojų ir 2 administracijos atstovai dalyvauja tarptautiniame projekte „ Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“. Pasidalinama gautąja patirtimi užsienio mokyklose.

Kiekvieną mėnesį pagal iš anksto sudarytą planą vis kita metodinė grupė veda atviras ir integruotas pamokas, į kurias kviečia kolegas, dalijasi patirtimi. Mokytojai šiuolaikiškai organizuoja mokymosi veiklą pamokoje, vyrauja bendradarbiavimo stilius. Mokiniai dirba porose, grupėse, vyksta diskusijos,  atliekamos projektinės užduotys.

Projekto dalyviai stebi užsienio kolegų pamokas ir vyksta į kvalifikacijos tobulino kursus. Grįžę iš veiklų pristato kolegoms kitų Europos šalių patirtį ir naujausius mokymo metodus visai mokytojų tarybai, kviečia mokytojus į atviras pamokas, kurių metu rodo praktinį išmoktų metodų panaudojimą.

Kvalifikacijos kėlimo sistema.

Sukurti metodinės veiklos ir metodinės grupės rezultatų bei mokytojo įsivertinimo pagrindu patobulintą kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Sukurta kvalifikacijos kėlimo sistema, kurioje aiškiai apibrėžiamos mokytojo galimybės kasmet pasinaudoti kvalifikacijai skirtomis lėšomis ir konkreti atsiskaitymo metodinei grupei ir Mokytojų tarybai tvarka. Mokytojai laisvai renkasi kvalifikacinius renginius, derindami juos prie mokyklos strateginio plano, metinių programų tikslų ir uždavinių. Kvalifikacijos kėlimas yra sistemingas – mokytojai sistemingai kelia kvalifikaciją kvalifikaciniuose renginiuose (kasmet ne mažiau kaip po 5 d.).
Netradiciniai žalingų įpročių prevenciniai projektai. Įgyvendinta. Kartu su VSB nuosekliai formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, didinamas atsparumas žalingiems įpročiams. Tai atsispindi metinėse veiklos ataskaitose. Organizuotos paskaitos „Blaivus gyvenimas veža“, „Kompiuteris – žala ar nauda“, interaktyvus protų mūšis „Nerūkau ir tuo džiaugiuosi“,  akcija „Repuoti – geriau nei „garuoti“, protų mūšis „AIDS – geriau žinoti“, piešinių paroda „Gyvenimas su kenksmingais ir be jų įpročiais“. Organizuotos akcijos : „Švaros diena“, „Ką gali pažadėti savo sveikatai?“, sveikos mitybos viktorina „Sveikatos vėrinėlis“
     
II. Tikslas – sukurti veiksmingą ugdymo proceso analizės sistemą, paremtą nuolatine mokinių pažangos stebėsena.
Planas Pasiektas rezultatas Pastabos
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos atnaujinimas, skatinantis pozityvųjį vertinimą. Atnaujinta mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, skatinanti pozityvųjį vertinimą.  
Formalaus ir neformalaus ugdymo derinimas.

Derinti pamokos ir neformaliojo ugdymo veiklas, skatinti mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų dermę.

Daugumos būrelių veiklų yra tęstinės. Tenkinami daugumos mokinių poreikiai. Neformalaus ugdymo veikloje dalyvaujantys mokiniai įtraukiami į mokykloje vykstančių mokslo metų veiklų organizavimą ir vykdymą.

Kokybiškos neformaliojo ugdymo programos susiję ir pildo mokinių atskirų dalykų gebėjimų ugdymą.

Bendraujama su kitomis savivaldybės edukacinėmis institucijomis (Meno mokykla, Sporto centru, Jaunimo užimtumo centru).

Mokinių skaičius būreliuose mokslo metų pradžioje ir pabaigoje nežymiai skiriasi: mokiniai migruoja iš vieno būrelio į kitą.

Sporto būrelių veikla atsispindi varžybų rezultatuose, menų – parodose, klubų veikla – renginiuose.

Vyksta bendri sportiniai renginiai, koncertai, parodos. Organizuojamos ugdymo karjerai veiklos, Karjeros diena.

Mokyklos turimų išteklių racionalaus panaudojimo pamokos kokybei gerinti priežiūra Visa informacinių technologijų įranga ir kitos mokymo priemonės yra prieinamos mokiniams ir mokytojams. Sudarytos galimybės jomis naudotis pamokose ir neformalaus ugdymo užsiėmimuose.  
Modelių žvalgyba – edukaciniai seminarai pasirinktose šalies mokyklose LL3 kūrybinės komandos nariai, Metodinių grupių atstovai (25)  dalyvavo Lietuvos ir užsienio mokyklų seminaruose, stebėjimuose. Vyko seminarai – pasikeitimas gerąja patirtimi mūsų mokykloje(8). Kolegos dalijasi gerąja patirtimi metodinių būrelių užsiėmimų metu.

 

Perėjimas prie veiksmingesnio valdymo struktūros modelio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti trimestrų/pusmečių, standartizuotų testų ir kitų mokymosi rezultatų patikrinimo analizės modelį, prieinamą mokinių tėvams.

Pasidalytosios lyderystės įgyvendinimas: formaliųjų ir neformaliųjų (metodinių grupių pirmininkų, tėvų saviugdos klubo koordinatorės, tarptautinių projektų koordinatorių, LL3 projekto atstovų) lyderių bendradarbiavimas.

 

Parengtas trimestrų/pusmečių rezultatų ir signalinių rezultatų  patikrinimo analizės modelis. Lyginama individuali kiekvieno mokinio pažanga braižant rezultatų kreives ir pildant įsivertinimo lapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatai pristatomi individualių tėvų-  mokytojų –mokinių susitikimų metu.

 

Ugdymo rezultatų pateikimo elektroniniame dienyne registras Kasmet metodinėse grupėse analizuojami ir stebimi bei lyginami tos pačios klasės standartizuotų testų rezultatai. Dalyko mokytojai sistemingai analizuoja kiekvieno mokinio testo rezultatus. Pateikiama per el. dienyno sistemą. Kiekvienas mokinys ir jo tėvai gauna savo standartizuotų testų rezultatus bei visos klasės profilį. Bendri mokyklos rezultatai skelbiami elektroniniame dienyne.
III tikslas. Mokymosi sąlygų ir edukacinių erdvių tobulinimas gerinant ugdymosi galimybes ir sudarant geresnes sąlygas naudotis šiuolaikinio mokslo laimėjimais.
Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Pastabos
Pastato M. K. Čiurlionio g. 92 renovavimas (2017-2020 m.). Kapitaliai renovuotas II korpuso 2 aukštas Pakeistos šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, elektros instaliacija, interneto tinklas, kita.
Įgarsinimo aparatūros įsigijimas ir panaudojimas mokymo ir neformalaus ugdymo veikloje. Atnaujinta įgarsinimo aparatūra pagrindinėje  ir įsigyta mobili įgarsinimo aparatūra pradinėje mokykloje. Reikalauja pastovaus atnaujinimo.
Pradinių klasių mokymosi sąlygų gerinimas įrengiant interaktyvią lentą. Įsigyta ir įrengta interaktyvi lenta pradinėje mokykloje. Naudojama nuolat.
Informatikos kabineto įrangos atnaujinimas. Atnaujintas vienas (14 kompiuterių) informacinių technologijų kabinetas. Papildomai reikia atnaujinti kitos  klasės  kompiuterinę įrangą.
Elektroninio skambučio ir vidinės audio/video sistemos įrengimas pastate M. K. Čiurlionio g. 92. Įrengta visose patalpose ir teritorijoje. Yra galimybė rengti audio ir video laidas.
Internetinio ryšio sistemos perėjimas nuo LITNET prie TEO paslaugų (M. K.Čiurlionio g. 92). Pereita prie TEO interneto paslaugų. TEO paslaugomis naudojamasi ir eksploatuojant laidinį telefono ryšį.
Įrangos ,,Robotikos mokykla“ įsigijimas. Nuomojama Užsiėmimuose, pagal panaudos sutartį, naudojamasi IĮ ,,Robotikos akademija“ priemonėmis

 

Mokyklos SSGG analizė

 

Stiprybės Silpnybės
1. Geri mokinių pasiekimai.

2. Mokyklos atvirumas.

3. Integruota sveikatos ir sporto ugdymo kryptis.

4. Mokytojų profesionalumas.

5. Įvairiapusė tarptautinė projektinė veikla.

6. Duomenų analize ir inovacijų raiška grįsta vadyba.

7. Mokyklos tradicijų puoselėjimas ir sistemingas naujovių įvedimas.

1. Vyraujanti mokymo paradigma.

3. Nenuoseklus priimtų sprendimų laikymasis.

4. Nepakankamas mokyklos finansavimas.

Galimybės Grėsmės
1. Didesnis dėmesys skirtingų gebėjimų mokinių ugdymui(si).

2. Intensyvesnis perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos.

3. Mokinių savivaldos įtraukimas skatinant pozityvų mokinių elgesį.

4. Kryptingas bibliotekos įsitraukimas į ugdymo procesą.

5. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas

6. Saugesnės aplinkos kūrimas kiekvienam bendruomenės nariui.

7. Mokyklos dalyvavimas renovacijos projektuose.

1. Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas.

2. Mažėjanti mokinių motyvacija.

3. Mokyklos vidaus erdvių ir komunikacijų renovacijos nebuvimas.

4. Kabinetų specialistams ir mokinių saviraiškai trūkumas pradinėje mokykloje.

5. Mokinių, turinčių socialinių – emocinių problemų, skaičiaus didėjimas.

6. Neprognozuojama šalies švietimo politika.

 

Strateginės išvados

 

 1. Siekiant sistemingai didinti mokinių mokymosi pasiekimus, reikia nuosekliai stiprinti mokymosi paradigmą ir akcentuoti mokinių individualią pažangą.
 2. Būtina mokyklos vidaus patalpų renovacija ir sistemingas modernizavimas.

 

 1. MOKYKLOS STRATEGIJA

 

Mokyklos misija – sudaryti tinkamas ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui siekiant jo individualios pažangos, didelį dėmesį skiriant dvasiniam, pilietiniam, sveikatos bei etnokultūriniam ugdymui bei dalijantis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis.

Mokyklos vizija – laimingas mokytojas, sėkmingi mokiniai, tobulėjanti bendruomenė.

Vertybės – pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė.

Filosofija – šeimos – mokyklos – visuomenės lūkesčių harmonija.

 

Veiklos prioritetai

 

 1. Individuali mokinio pažanga.
 2. Mokyklos vidaus erdvių modernizavimas.

 

Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės

 

Atsižvelgiant į mokyklos 2016-2018m. įsivertinimo išvadas, 2016-2018 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo rezultatus, 2016-2018 m. mokyklos  veiklos ataskaitas, mokyklos savivaldos institucijų rekomendacijas, kasmetinius mokyklos veiklos stebėsenos rezultatus keliami šie strateginiai tikslai ir uždaviniai 2019-2021 m. :

1 tikslas. Inovatyvių ugdymo (si) sąlygų kiekvienam mokiniui kūrimas, siekiant jo nuolatinės asmeninės pažangos.

1 uždavinys. Naudoti mokiniams patrauklius mokymo (si) metodus ir mokymo priemones, kuriant dialogišką ir tyrinėjantį ugdymą (si).

2 uždavinys. Įtraukti netradicinius prevencinius tarptautinius projektus į pamokinę veiklą nemotyvuotų mokinių ugdymui.

3 uždavinys. Aktyviai naudotis pamokose skirtingų poreikių mokinių ugdymo metodikos rekomendacijomis.

2 tikslas. Mokyklos mikroklimato gerinimas kuriant saviraiškaus dalyvavimo formas, skatinant ir ugdant mokyklos bendruomenės pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą.

1 uždavinys. Per dialogo ir susitarimų kultūrą ugdyti mokinių asmeninę atsakomybę derinant netradicines integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, lavinant mokinio dalykines ir asmenines kompetencijas.

2 uždavinys. Keisti mokyklos bibliotekos vaidmenį artinant mokinį prie knygos.

3 uždavinys. Dalintis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis dalyvaujant projektuose bei stažuotėse.

3 tikslas. Mokymo (si) sąlygų tobulinimas.

1 uždavinys. Įrengti apsauginius langų roletus mokomuosiuose kabinetuose (M .K.

Čiurlionio g. 92).

2 uždavinys. Atlikti II korpuso 1 aukšto patalpų kapitalinį remontą.

3 uždavinys. Įrengti bevielį internetą.

4 uždavinys. Atnaujinti informacinių technologijų kabineto įrangą.

5 uždavinys. Atnaujinti informacinius stendus.

6 uždavinys. Įrengti sportinę – poilsio zoną prie pradinių klasių korpuso.

7 uždavinys. Atnaujinti ir sukurti naujas sporto-sveikos gyvensenos-edukacijos saleles mokyklos vidaus erdvėse mokinių užimtumui pertraukų metu.

 1. Atlikti III korpuso 1 ir 2 aukšto patalpų kapitalinį remontą.

 

 1. STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas 
01 Inovatyvių ugdymo (si) sąlygų kiekvienam mokiniui kūrimas, siekiant jo nuolatinės asmeninės pažangos
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Edukacinė aplinka keičia mokinio motyvaciją. Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka mūsų mokykloje turėtų būti kuriama atsižvelgiant į šiuo metu vis labiau pabrėžiamą mokyklos veiklose  mokymosi paradigmą, pagal kurią mokiniui turėtų būti užtikrinta galimybė mokytis savarankiškai, tyrinėjant, pačiam atrandant  grupėje ar kolektyve. Edukacinės aplinkos struktūriniai elementai yra fizinė aplinka, žmogiškieji veiksniai bei mokymo  programos. Mokyklos išmaniųjų erdvių sukūrimas sudaro sąlygas mokytojų tobulėjimui ir jų veiklos metodų pamokoje kaitai, akcentuojant mokymosi paradigmą. Mokymo (si) metodai, artimi mokinio patirčiai ir jo pomėgiams, ugdo mokinio savarankiškumą, yra  tinkami mokytojo ir mokinių iškeltiems pamokos  tikslams pasiekti, moko mokinį mokytis, motyvuoja jį asmeniniams uždaviniams įgyvendinti. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad mokymo (si) aplinka daro didžiulę įtaką mokinių pasiekimams. Atsakinga mokyklos administracija ir Metodinė taryba.
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
01 Naudoti mokiniams patrauklius ugdymo (si) metodus ir mokymo priemones
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokyklos išmaniojoje erdvėje, kurioje sukurta skaitmeninė mokymosi platforma,  dirba pradinių klasių mokytojai ir  dalykininkai, suinteresuoti veikti šiuolaikiškai, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir dabarties reikalavimus, asmenybinius pokyčius. Dirbama su  EDUKA klasėmis, kurios sudaro mokytojui galimybę naudotis parengta medžiaga pamokoms bei įdiegtu programiniu  skaitmeniniu ugdymo turiniu. Kiekvienas mokinys, turėdamas kasdieninę prieigą prie IT bei naudodamasis skaitmeniniais vadovėliais, turės platesnes kūrybinės raiškos galimybes.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas 
01 Išmaniosios klasės įrangos panaudojimas socialinių mokslų, menų, gamtos mokslų bei kalbų pamokose
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Išmaniosios klasės aktyvaus panaudojimo veiklose dalyvauja nuo 12 iki  30 mokytojų pagal debesyse kas mėnesį pateikiamą tvarkaraštį. Tai susiję su įrangos išmaniojoje erdvėje galimybėmis bei mokytojų pasirengimu. Taip sutaupysime laiko pamokos veikloms, įvairinsime ugdymo metodus ir motyvuosime mokinius. Mokytojai,  kuriantys šiuolaikiškas atviras pamokas ir besidalinantys patirtimi  su kolegomis savivaldybėje ir šalyje, skatinami pridedant valandų pagal atnaujintą mokytojų darbo apmokėjimo modelį.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-01-01 Mokytojų, dirbančių išmaniojoje klasėje, skaičius Mokytojų skaičius 23 28 30
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Pamokos organizavimas išmaniojoje erdvėje
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Pamokos vyksta išmaniojoje erdvėje suderinant iš anksto savaitės tvarkaraštį; skiriamas atsakingas techninis darbuotojas, kuris paruošia klasės įrangą pagal dalyko pamoką; mokytojas su mokiniais susikuria jiems tinkamą aplinką ir pasirengia darbui. Mokinių motyvacija – esminis struktūros aspektas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021m.

planas

01-01-01-01 Pamokų skaičius Skaičius 174 190 200
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokytojų dalyvavimas inovacinėse veiklose
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokytojai, vis labiau aktyvinami šiuolaikinės aplinkos poreikių, dalyvauja interaktyviuose kursuose ir seminaruose kvalifikacijai kelti, inovacinėse veiklose, patys kurdami pamokas, integruodamiesi į UPC veiklas,  dalindamiesi su kolegomis.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-01-02 Mokytojų dalyvavimas Mokytojų skaičius 30 +5 +5
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Dalijimasis patirtimi
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokytojai ne tik veda pamokas, naudodamiesi skaitmenine erdve, bet ir priima kolegas iš kitų mokyklų, organizuoja  atviras pamokas, integruotas pamokas ir pristato savo mokyklos mokytojams ir kitų mokyklų bei tarptautinių projektų kolegoms.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-01-02-01 Mokytojai, norintys dalintis patirtimi Mokytojų skaičius 10 +5 +5
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
03 Tarptautinių projektų pagalba gerinant ugdymo kokybę
01 uždavinio 03 priemonės aprašymas
Mokiniai tęsia dalyvavimą tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, vyksta į mainus Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir kt. mokyklose. Tobulina mokymosi mokytis, skaitmenines, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialines, užsienio kalbų kompetencijas. Aktyviai sportuoja, gilina sveikatos ugdymo, geografijos, tikybos, etikos, istorijos, meno žinias ir mokosi jas praktiškai pritaikyti. Patys veda pamokas išmaniojoje erdvėje. Gerėja mokinių motyvacija ir pasiekimai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas  2021 m. planas
01-01-03 Mokiniai, dalyvaujantys tokiuose projektuose Mokinių skaičius 300 300 350
03 priemonės veiklos kodas 03 priemonės veiklos pavadinimas
01 Projektų organizavimas ir parengimas
03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokykloje sudaroma darbo grupė tarptautiniams projektams organizuoti ir parengti. Į ją įtraukiami mokiniai, mokinių tėvai, bendradarbiaujančios užsienio mokyklos.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. planas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-01-03-01 Tarptautinių projektų rengimas Parengtų ir patvirtintų skaičius 5 5 5
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Įtraukti netradicinius prevencinius tarptautinius projektus į pamokinę veiklą specialiųjų poreikių vaikų ugdymui
Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
2019-2021 m. mokykla dalyvaus Erasmus+ projektuose, kurių metu didžiausias dėmesys   skiriamas  gabiųjų ir turinčių ugdymosi sunkumų  mokinių įtraukimui į tarptautines veiklas,  motyvavimui  mokytis bei aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Specialiųjų poreikių  mokinių dalyvavimas tarptautinėje veikloje
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
 Tarptautinių projektų atrankos darbo  grupė  tarsis su mokytojais dalykininkais, klasių auklėtojais, tėvais, mokyklos psichologu, socialiniais pedagogais, specialiaisiais pedagogais dėl skirtingų mokinių poreikių suderinimo ir mokinių  sudominimo projektais, jų įtraukimo galimybėmis. Mokyklos uždavinys –  įtraukti,  dalyvauti ir imtis atsakomybės dirbant, susitarti dėl jų pozicijų ir požiūrių suderinimo su tarptautinės veiklos reikalavimais, motyvuoti veiklai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-02-01 Mokiniai, vykstantys į veiklas skaičius 17 +10 +10
Veiklos plano 01 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 
03 Aktyviai naudotis pamokose Lietuvos gabių vaikų ugdymo metodikos priemonėmis
Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokykloje vyksta gabiųjų vaikų ugdymas diferencijuojant užduotis, veiklas, mokymosi laiką, skiriant papildomas pamokas veiklai. Tačiau to nepakanka mūsų mokykloje šiems mokiniams. Siekiant išnaudoti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes, siekiama sudaryti palankias sąlygas jiems plėtoti savo ypatingus gabumus. Todėl  planuojama vykdyti gabių mokinių atranką pagal specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) parengtą metodiką. Atsakingas   pavaduotojas ugdymui.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas 
01 Gabiųjų mokinių atpažinimo metodikos taikymas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokiniai bus ugdomi pagal  specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams (lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), kuriuos parengė specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Bus vykdoma 4-5 kl.  gabių mokinių ugdymo stebėsena ir vertinimas: pokalbiai, diskusijos su mokytojais, mokiniais, apklausos, tobulinamas gabių mokinių ugdymo procesas mokykloje. Atsakinga Metodinė taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
01-03-01 Veiklų vykdymas Skaičius  ir turinys 7 8 8
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Metodikos pristatymas tėvams
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mes, mokytojai, ir vaikų tėvai turime  atkreipti dėmesį  į tai, kad gabūs vaikai – tai ne tik sėkmingai besimokantys, kuriuos pastebi kiekvienas. Gabūs vaikai gali turėti ir mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų – tai susiję su žemu savęs vertinimu, mokymosi motyvacijos trūkumu, netinkamu tėvų elgesiu, emociniais konfliktais, sveikatos problemomis ir pan. Gabaus vaiko nereikia painioti su labai darbščiu ir stropiu vaiku. Tokie  vaikai atsiskleidžia tada, kai ugdymo programos turinys atitinka jo asmeninius interesus ir reikalauja pastangų, kai mokymosi procesas atitinka individualų jo mokymosi stilių. Vokiečių psichologas W. Sternas  jau 1916 m. pažymėjo: „Keista, kad iki dabar mūsų įvertinimas ir pagalba buvo skirti tiems, kurie turi negalią, bet ne tiems, kurie turi viltį“. Turime keisti tradicinį požiūrį.

Pristatome specialiuose tėvų susirinkimuose. Atsakinga administracija.

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
01-03-01-01 Susirinkimų protokolai Pasitikėjimo proc. 1 2 3
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Intelektualios ir tiriamosios  veiklos neformaliojo švietimo būrelių organizavimas pradinėse klasėse
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokykloje vyksta populiarios tarp pradinių klasių mokinių šaškių – šachmatų, Robotikos būrelių, ansamblio ,,Do re mi“, jaunučių šokių kolektyvo veiklos. Įtrauksime daugiau mokinių į intelektualias veiklas. Bus sudaromos sąlygos pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymui  dalyvaujant neformalaus švietimo intelektualiose veiklose, kurių metu bus koncentruojamasi į individualius kiekvieno vaiko poreikius: refleksuojamos, gilinamos ir plečiamos pamokose įgytos žinios, gebėjimai. Mokiniai bus ugdomi kritiškai stebėti, logiškai mąstyti, apibendrinti, formuluoti išvadas, numatyti tolesnius veiksmus, savarankiškai kurti, pasitikėti savo jėgomis, nebijoti klysti. Tokiu būdu vaikai geriau įsisavins Bendrąją ugdymo programos keliamus uždavinius.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
01-03-02 Veiklų skaičius Skaičius 5 8 10
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokinių, lankančių  intelektualiuosius neformalaus švietimo būrelius, motyvacijos stebėjimas
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 
Neformaliojo ugdymo veiklas  vykdys pradinių klasių mokytojai, dalykų specialistai, pateikę ugdymo strategijos tikslus atitinkančias programas. Mokiniai, lankantys tikslingas ir atitinkančias individualius poreikius neformaliojo švietimo programas, pajus sėkmę ir  labiau pasitikės savo jėgomis, gebės kritiškai mąstyti, bendrauti ir bendradarbiauti,  reflektuoti, nebijos klysti, gerės jų mokymosi motyvacija.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m.

planas

2021 m. planas
01-03-02-01 Tikslinės grupės mokinių nuomonė Pozityvių nuomonių skaičius 58(75) 60 64
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
02 Mokyklos mikroklimato gerinimas kuriant saviraiškaus dalyvavimo formas, skatinant ir ugdant mokinių pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tęsiama klasių mikroklimato gerinimo programa kasmet vykdant stebėseną ir kuriant tolesnę mikroklimato gerinimo programą. Toliau aktyviai dalyvaujama kartu su Rezistencijos ir tremties muziejaus darbuotojais partizanų Lietuvos partizanų pagerbimo veiklose, tęsiamos ir kuriamos naujos pilietiškumo ugdymo tradicijos mokykloje pamokų ir popamokinių renginių metu.   Siekiant   gerinti situaciją, kuriami netradiciniai žalingų įpročių ir patyčių prevencijos projektai; organizuojami renginiai kiekviename klasių koncentre kartu su mokinių tėvais, numatomos klasių veiklos priemonės kartu su mokytojais ir mokinių šeimų nariais, vyksta apvalaus stalo diskusijos su mokinių tėvais;   plečiamas socialinių įgūdžių pamokų ciklas; vykdoma priemonių sklaida. Organizuojami mokinių adaptacijos tyrimai 1,5 klasėse, naujokų adaptacija stebima, vykdomi sociometriniai tyrimai, vyksta individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais. Socialinę psichologinę pagalbą teikė socializacijos pagalbos grupė „Tirinus“, mokykla aktyviai bendradarbiauja su savivaldybės Vaiko gerovės komisija, kompleksinių paslaugų šeimai atstovais Druskininkuose.

Mokykla dalyvauja trijose prevencinėse programose: „Zipio daugų“, „Antro žingsnio“ ir Lions  Quest  programose. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja dviejose nuosekliose ir ilgalaikėse smurto ir patyčių prevencinėse programose. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams vedamos ,,Zipio valandėlės“ , 1-4 klasių mokiniams ,,Antras žingsnis“ bei individualios programos, kurias ruošia mokytojos.

Mokyklos administracija kartą per pusmetį organizuoja  mokinių-mokytojų-tėvų Forumą aktualiais mokyklos veiklos klausimais ir priimtas rekomendacijas teikia Mokytojų tarybos posėdžiuose tvirtinti.

Organizuoja Klasės auklėtojų metodinė grupė, administracija, Vaiko gerovės komisija.

Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Ugdyti  mokinių asmeninę atsakomybę derinant netradicines integruotas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, lavinant mokinio gebėjimus ir asmenines kompetencijas
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Sudaryti kuo daugiau galimybių mokiniams išbandyti save imantis atsakingų vaidmenų mokyklos veikloje, bendradarbiaujant su mokytojais ir mokyklos bendruomenės nariais
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Mokinių tarybos indėlis moderuojant mokyklos bendruomenės apskritojo stalo diskusijas, dalyvaujant sprendimų priėmime
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokyklos tarybos, mokinių tarybos bei mokytojų tarybos nariai dalyvauja Forumuose dėl mokyklos veiklos, mokinių motyvacijos bei mokyklos vizijos aptarimo ir prioritetų kūrimo. Sudaromos palankios galimybės mokinių savarankiškumui, idėjų generavimui atsiskleisti. Skatinamas mokinių   domėjimasis mokyklos gyvenimu ir aktualinama jų indėlio svarba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-01-01 Pozityvus mokyklos veiklos vertinimas Lygmenys 1-4 2,6 2,8 3,2
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Priimti bendri pokyčių pasiūlymai dėl mokyklos esminių uždavinių įgyvendinimo vadovaujantis  ,,Geros mokyklos“ koncepcija. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja susitarimų vykdyme.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją Forumų metu priimami svarbūs mokyklai nutarimai. Jie aptariami mokyklos veiklos darbo grupėse ir numatomos įgyvendinimo  priemonės bei atsakingi asmenys.  Mokinių taryba, Mokyklos taryba.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. faktas 2019 m. planas
02-01-01-01 Kiek pokyčių pasiūlymų priimta Skaičius 2 3 3
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Bendrai priimtų sprendimų įgyvendinimas
01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos savivalda priima bendrus sprendimus dėl mokyklos veiklos gairių ir kartu su visa mokyklos bendruomene juos  įgyvendina.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-01-02 Įvykdyti realūs pokyčiai Skaičius 2 3 3
02 priemonės veiklos kodas 02 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokiniai įtraukiami į priimtų nutarimų įgyvendinimą ir aptarimą
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokiniai, mokinių tarybos nariai pristato  bendruomenės susirinkimuose savo indėlį į  priimtų sprendimų įgyvendinimą veiklose, jas aptaria ir dalinasi informacija. Mokinių tarybos narių aktyvumas  veiklose, klasių įtraukimas  yra prioritetas.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas 2021 m. planas
02-01-02-01 Mokinių aktyvumas Dalyvau-jančių mokinių tarybos narių sk. 25proc. 35proc. 65proc.
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Keisti mokyklos bibliotekos vaidmenį artinant mokinį prie knygos.
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Šiuolaikinėje visuomenėje reikalingas kitoks mokyklos bibliotekos vaidmuo. Ne tik išduoti ir apskaityti knygas. Mokyklos bibliotekoje turi vykti kasdieninė skaitymo skatinimo, skaitytojo ugdymo veiklos. Skaitymo kultūros turi būti mokomi vaikai nuo priešmokyklinio amžiaus. Auginamas skaitantis, brandus, mąstantis, gebantis atpažinti, diskutuoti ir spręsti problemas visuomenės pilietis. Biblioteka turi eiti prie skaitytojo ir  naujomis formomis, metodais skatinti knygos pomėgį, išsilavinusios asmenybės ugdymą.
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Bibliotekos darbuotojai aktyvina mokinių skaitymo įgūdžius
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokyklos bibliotekos darbuotojai inicijuoja renginius, organizuoja pažintines veiklas, kuria aktyvaus skaitytojo įvaizdį asmeniniu indėliu, remdamiesi  šiuolaikiniais metodais ir priemonėmis; organizuoja netradicinius „susitikimus“ su knyga, knygos autoriumi. Pagrindinis dėmesys skiriamas pradinių klasių mokinių skaitymo aktyvumui.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-02-01 Mokinių, skaičiusių knygas mūsų bibliotekoje, skaičius Skaičius 450 460 500
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Renginių, kuriuos organizuoja biblioteka pradinio ugdymo ir vyresnių klasių mokiniams, populiarinimas.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Biblioteka turi skaitytojų klubą, kuris organizuoja, vykdo, plečia veiklas, įtraukia vis daugiau susidomėjusių bendruomenės narių; naudoja šiuolaikines technologijas, kuria scenarijus veikloms.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-02-01-01 Renginių skaičius Skaičius 5 8 12
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Projekto ,,Lyderių laikas-3“ dalyvių patirčių panaudojimas bibliotekos veikloje, skatinimo programos sukūrimas ir vykdymas
02 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos LL3 grupė dalyvaudama stažuotėse, pažintinėse veiklose įvairiose Lietuvos mokyklose ir svetur, pasisėmė patirties ir dalinsis su mokytojais, bus sukurta mokinių skatinimo programa.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-02-02 Naujų patirčių įgyvendinimas Skaičius 3 +2 +1
02 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Biblioteka – mokyklos traukos centras
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokyklos biblioteka tampa ne mokinių  užėmimo laisvų pamokų metu vieta, o mokinių traukos centru, kuriame gali rasti ne tik spaudos, IT žinių, bet  naujovių, netikėtumų, nuotykių.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-02-02-01 Mokinių tarybos nuomonės tyrimas Apklausos rezultatai-pozityvas ir jo pokytis +20proc. +30proc. Daugiau nei pusė
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Dalintis gerąja patirtimi su Lietuvos ir užsienio mokyklomis dalyvaujanti projektuose bei stažuotėse
Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokykla nuo 200 0m. dalyvauja daugiau kaip 30 edukacini  projektų, remiamų ES, Japonijos ambasados, Savivaldybės, Šalies  ir kt. Gali būti didesnė projektinės veiklos naudos sklaida šalyje ir už jos ribų. Atsakingi projektinės veiklos organizatoriai mokykloje.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Tarptautinis mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas ir patirties perdavimas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
2018-2020 metais 10 mokytojų dalyvaus Erasmus+ projekte ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius mokymo metodus“. Projekto dalyviai lankysis kolegų iš įvairių Europos šalių pamokose, dalyvaus kursuose ir gebės pritaikyti įgytas žinias savo pamokose, derins formalųjį ir neformalųjį ugdymą, ieškos naujų idėjų ir jas realizuos. Projekto dalyviai dalinsis patirtimi su visais mokyklos mokytojais. Inovatyvios pamokos padės mokiniams atsiskleisti visapusiškai, ugdyti pilietiškumo, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatins mokinio atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. faktas 2021 m. planas
02-03-01 Kiekvienas mokytojas atsiskaito Mokytojų tarybai Skaičius 8 8 10
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokytojai naujoves panaudoja savo pamokose (parodo protokolai)
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Mokytojai lankosi kolegų pamokose ir kaupia patirtį, dalinasi savo kompetencijomis su kolegomis. Pamokų protokolai parodo, kiek tiesiogiai nedalyvavusių projektuose mokytojų pasinaudoja kolegų  patirtimi, naudoja naujus metodus, gauna pozityvų pamokos rezultatą. Organizuojamos aptarimo veiklos-diskusijos.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
02-03-01-01 Mokymosi paradigmos kaita Proc. 40 proc. 50 proc. 65 proc.
03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
02 Mokyklos patirties atspindėjimas 75 – mečiui skirtoje knygoje ,,Atgimimas“
03 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Mokyklos mokytojų darbo grupė kuria knygą apie mokyklos veiklą per praėjusį laiką nuo 70-ojo jubiliejaus. Įtraukiami mokyklos bendruomenės nariai, miesto visuomenė. Atsakinga darbo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m.

planas

2021 m. planas
02-03-02 Knygos sklaida Renginių sk. 2 3 1
02 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Mokyklos bendruomenės  indėlis į knygos rengimą
02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Knygą kuria mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, tėvai, senjorai „Bičiuliai“. Tai padeda konsoliduoti bendruomenę, sutelkti mokyklos darbams organizuoti,  mokyklos kultūrai kelti, turi įtakos prevencinei veiklai. Matuojami įsitraukimas, pasidalinimas, mokyklos kultūros kaitos procesai.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

202 0m.

planas

2019 m. planas
02-03-02-01 Skirtingų bendruomenės  narių indėlis Pokyčiai 2 2 2
Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas
03 Mokymosi sąlygų tobulinimas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Mokykla veiklą vykdo dviejuose pastatuose: M. K. Čiurlionio g. 92 ir Vytauto g. 22A (laikinai ir M. K. Čiurlionio g. 80 – 2 pradinio ugdymo klasės).

Vytauto g. 22A atliktas pradinių klasių korpuso renovavimas, atliekamas kasmetinis remontas, 2018 m. pradėtas esminis teritorijos atnaujinimas – išasfaltuota 480 kv. m. aikštelė daugiafunkcinės žaidimų aikštelės su dirbtine danga įrengimui. 2019 metais planuojama darbus tęsti. Visose patalpose įrengtos apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, teritorijų stebėjimui  sumontuotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Įsigyti ir visuose mokomuosiuose kabinetuose sumontuoti apsauginiai roletai nuo tiesioginių saulės spindulių (pagerintas apšvietimo reguliavimas saulėtomis ir ypač karštomis dienomis, optimizuojant darbą naudojant vaizdo techniką).

M. K. Čiurlionio g. 92 per eilę metų padaryta labai daug išorės remonto bei renovavimo darbų, tačiau nerenovuotas pastato vidus (ypač  blogos būklės apšildymo sistemos vamzdynas, kanalizacija, vandentiekis). 2018 metais kapitaliai suremontuotas II korpuso 2 aukštas, renovuotas stadionas (su dirbtine danga), visose patalpose įrengtos apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, teritorijų stebėjimui sumontuotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos su pajungimu į saugos tarnybos centrinį stebėjimo pultą. Siekiant gerinti mokymosi sąlygas bei mokinių saugumą mokykloje, kiekvienais metais būtina atlikti numatytus kasmetinius einamojo remonto darbus.

Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
01 Įrengti apsauginius langų roletus mokomuosiuose kabinetuose (M .K. Čiurlionio g. 92)
Veiklos plano 03 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokykloje kasmet vykdomas patikrinimas dėl pasiruošimo mokslo metams (ar mokyklos patalpos ir teritorija atitinka Lietuvos higienos normai ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“). Jį atlieka Alytaus visuomenės centro Druskininkų skyrius. Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 8 d. patikrinimo aktu Nr. P.1.21-101 mokykla turi ištaisyti problemas, siekdama užtikrinti mokinių saugumą bei sanitarines – higienines sąlygas.
01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Medžiagų įsigijimas
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įsigyti apsauginius roletus nuo tiesioginių saulės spindulių ir juos sumontuoti 21 kabinete, taip gerinant apšvietimo reguliavimą saulėtomis ir ypač karštomis dienomis, optimizuojant darbą naudojant vaizdo techniką.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021m.

planas

03-01-01 Roletų skaičius Vnt. 2 21 0
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
02 Atlikti II korpuso 1 aukšto patalpų kapitalinį remontą
Veiklos plano 03 tikslo 02 uždavinio aprašymas
II korpuso 2 aukštas kapitaliai suremontuotas. Kad sulyginti sąlygas 1 aukšte planuojamas jį (5 mokomieji kabinetai, 2 sanitariniai mazgai, administracinis kabinetas, tamburas, laiptinė, koridorius)  kapitaliai suremontuoti: pakeisti duris, elektros instaliaciją, vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemas. Suremontuoti lubas, sienas, grindis, įrengti bevielį internetą
02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Dalyvavimas konkurse finansavimui gauti
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Prašyti savivaldybės lėšų priešprojektinio pasiūlymo ir projekto parengimui.

Dalyvauti projektuose ES finansavimui gauti rekonstrukcijos darbams atlikti.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2018 m.

faktas

2019 m. faktas 2020 m. planas
03-02-01 Dokumentų parengimas Vnt. 0 1 1
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Konkurso skelbimas rangovui pasirinkti atlikti darbus.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Turint reikiamą finansavimą, skelbti viešųjų pirkimų konkursą rangovui pasirinkti
Proceso vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2018 m.

faktas

2019 m. faktas 2020 m. planas
03-02-01-01 Skelbti konkursą CVP IS priemonėmis   0 0 1
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
03 Įrengti bevielį internetą
Veiklos plano 03 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Mokyklos pastate adresu M. K. Čiurlionio g. 92 vidaus interneto tinklas buvo įrengtas savo jėgomis (be projekto), tiesiant virštinkinius kabelius ir laidus vidaus ir išorės sienomis. Linijos yra nepatikimos ir neefektyvios, dažni ryšio sutrikimai, nes linijų kabeliai ir sujungimo rozetės lengvai pažeidžiamos. Pakeisti neefektyvų vidaus interneto tinklą bevieliu tinklu būtina tam, kad užtikrinti internetinio ryšio ir duomenų naudojimą vykdant pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą, centralizuotą egzaminų, apklausų ir patikrinimų vykdymą, elektroninio dienyno veiklą ir kt.

2018 m. remontuojant II korpuso 2 aukštą kapitaliai sutvarkytas internetas tik šiame aukšte. Kitose patalpose interneto ryšys išliko toks pat prastas.

03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Įrangos ir medžiagų įsigijimas
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įrengiant bevielį internetinio ryšio tinklą būtin įsigyti šią įrangą:

Bevielio prisijungimo įrenginys (UBIQUITI WRL ACCESS POINT 450MBPS/UAP) – 8 vnt.

Bevielio tinklo USB adapteris (Edimax Wireless 802.11b/g/n 300Mbps USB 2.0 mini-size adapter) – 60 vnt.

Komutatorius (NETGEAR JGS516PE-100EUS 16 Port Gigabit Ethernet POE PLUS) – 1 vnt.

Įrengti bei testuoti įrangą ir kompiuterius.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m. faktas 2020 m. planas

Stacionarios darbo vietos

2021 m. planas  
03-03-01 Kompiuteriai pajungti į internetinį tinklą Vnt. 30 interaktyvioje klasėje 28 informacinių technologijų kabinetuose Visose patalpose  
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
04 Atnaujinti informacinių technologijų kabineto įrangą
Veiklos plano 03 tikslo 04 uždavinio aprašymas
Mokykloje 4-10 klasių mokiniai informacinių technologijų mokosi dviejuose pilnai 2018 m. renovuotuose informacinių technologijų kabinetuose, kuriuose taip pat vykdomas neformalusis švietimas bei NVŠ programos. Vieno kabineto kompiuterinį įranga 2018 m. papildyta atnaujintais kompiuteriais. Kito kabineto kompiuteriai 2010 m, todėl juos būtina atnaujinti.
04 uždavinio priemonės kodas 04 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Kompiuterių įsigijimas
04 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Norint atnaujinti vieną iš dviejų informacinių technologijų kabinetų, būtina įsigyti 14 naujų kompiuterių su būtina programine įranga. Dabartiniai kompiuteriai būtų panaudoti mokytojų darbui kabinetuose (elektroninis dienynas, dabas su interaktyviomis lentomis, vaizdo projektoriais ir kt.)
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-04-01 Kompiuterinių darbo vietų mokiniams atnaujinimas Vnt. 35 10 10
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
05 Atnaujinti informacinius stendus
Veiklos plano 03 tikslo 05 uždavinio aprašymas
Mokykla 2019 m. minės 75 metų sukaktį, todėl būtina atnaujinti mokyklos erdvių vizualinį vaizdą ir pateikti kiek įmanoma pilnesnį ir visapusiškesnį mokyklos veiklos atspindėjimą istorinėje plotmėje.
05 uždavinio priemonės kodas 05 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Gaminių ir priemonių įsigijimas
05 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu paruošti techninę specifikaciją, įsigyti ir mokyklos erdvėse sumontuoti dešimt teminių stendų.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2019 m. planas 2021 m. planas
03-05-01 Atnaujinti stendai Vnt. 4 5 5
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojai
Darbus atliks mokyklos darbininkai arba stendai bus perkami esant pakankamai lėšų.
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. faktas 2021 m. planas
03-05-01-01 Darbų atlikimo aktas Vnt. 1 1 1
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
06 Įrengti sportinę – poilsio zoną prie pradinių klasių korpuso (Vytauto g. 22A)
Veiklos plano 03 tikslo 06 uždavinio aprašymas
Dalis pradinės mokyklos fasadinės teritorijos neatitinka higienos normos (HN 21:2011) reikalavimų (dulkės, neturi saugaus ir higieniško pagrindo, stokoja sporto ir rekreacijos įrenginių, elementaraus gerbūvio sutvarkymo). Tam būtina įrengti universalią dirbtinės dangos sportinę aikštelę ir vaikų žaidimų zoną.

2018 m. Vytauto g. 22A pradėtas esminis teritorijos atnaujinimas – išasfaltuotas 480 kv. m. aikštelė daugiafunkcinės žaidimų aikštelės su dirbtine danga įrengimui. 2019 metais planuojama darbus tęsti.

06 uždavinio priemonės kodas 06 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Viešųjų pirkimų konkurso paskelbimas
06 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu įsigyti įrengto pagrindo padengimo dirbtine danga, darbus ir juos atlikti, įsigyti daugiafunkcinės aikštelės įrangą – antivandaliniai vartai (2 vnt.), krepšinio stovai (2 vnt.) ir juos sumontuoti, įrengti poilsio zoną teikiant paraišką ES, arba pagal savivaldybės finansuojamą planą.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-06-01 Dokumentų parengimas, konkurso paskelbimas, vykdymas, rangovo nustatymas Pažyma 1 1 3
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Darbų atlikimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojai
Darbus atliks Viešųjų pirkimų komisijos konkursą darbams atlikti laimėjusi įmonė
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-06-01-01 Darbų atlikimo aktas Skaičius 0 1 3
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
07 Atnaujinti ir sukurti naujas  sporto-sveikos gyvensenos-edukacijos saleles mokyklos vidaus erdvėse mokinių užimtumui pertraukų metu.
Veiklos plano 03 tikslo 07 uždavinio aprašymas
2017 m. įrengta ir naudojama stalo teniso erdvė sporto salės 3 aukšto balkone, 2018 m. tokia pat erdvė III korpuso fojė. Nuo 2018 metų organizuojama pradinių klasių šaškių žaidimo veikla I korpuso 1 aukšto koridoriuje, sporto salėje atleistiems nuo fizinio lavinimo pamokų. Tais pačiais metais eksploatuojami futbolo žaidimo stalai I ir II korpusų koridoriuose bei pradinių klasių pastate, kur įrengtas ir lego stalas bei išmaniosios grindys.
07 uždavinio priemonės kodas 07 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Atlikti mokinių apklausas kokios veiklos jie norėtų pertraukų metu
07 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Apklausti mokinius kokios veiklos ir kur jie pageidautų pertraukų metu. Pasiūlyti šias veiklas: šaškių žaidimo vietos pradinėje mokykloje, ,,darts“ žaidimas sporto salėje, šachmatų žaidimo vieta aktų salėje, krepšinis 3×3, ,,vieno minuso“ ir tritaškių mėtymo ,,blicas“ sporto salėje ir  kt.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-07-01 Pageidaujamos veiklos nustatymas Veiklų skaičius 4  3 2
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Veiklos vietų įrengimas
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojai
Įrengti pageidaujamų veiklų vietas mokyklos pastatų erdvėse
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. faktas 2021 m. planas
03-07-01-01  Pageidaujamų veiklų vietų įrengimas Veiklų vietų skaičius 4 3 2
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio kodas Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
08 Atlikti III korpuso 1 ir 2 aukštų patalpų kapitalinį remontą
Veiklos plano 03 tikslo 08 uždavinio aprašymas
III korpuso 1 ir 2 aukštai kapitaliai neremontuoti nuo 1967 metų. Kad pastatas galėtų ekonomiškai ir racionaliai funkcionuoti būtina visose patalpose pakeisti duris, elektros instaliaciją, vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemas. Suremontuoti lubas, sienas, apšiltinti ir pakeisti grindis, įrengti bevielį internetą.
08 uždavinio priemonės kodas 08 uždavinio priemonės pavadinimas
01 Dalyvavimas konkurse finansavimui gauti
08 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Prašyti savivaldybės lėšų priešprojektinio pasiūlymo ir projekto parengimui.

Dalyvauti projektuose ES finansavimui gauti rekonstrukcijos darbams atlikti.

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-08-01 Dokumentų parengimas Vnt. 0 1 1
01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas
01 Konkurso skelbimas rangovui pasirinkti atlikti darbus.
01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas
Turint reikiamą finansavimą, skelbti viešųjų pirkimų konkursą rangovui pasirinkti
Proceso vertinimo kriterijai
Kodas Kriterijus Matavimo vienetas 2019 m.

faktas

2020 m. planas 2021 m. planas
03-08-01-01 Skelbti konkursą CVP IS priemonėmis   0 0 1

 

 1. LAUKIAMI REZULTATAI ĮGYVENDINUS STRATEGINIUS TIKSLUS

 

 1. Sukurta gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo (si) mokykloje tvarka padės pagerinti šių mokinių ugdymosi rezultatus 2 proc.
 2. Vykdoma mokymosi pagalbos mokiniui veikla pagal Mokyklos taryboje priimtą sistemą pagerins mokyklos standartizuotų testų ir tarptautinių tyrimų rezultatus pagal lygius 3 proc.
 3. Saugaus ir palankaus mokymuisi klasių ir mokyklos mikroklimato tolesnis kūrimas telks mokyklos bendruomenę aktyviam tikslingam bendradarbiavimui orientuojantis į kiekvieno mokinio ugdymo rezultatų kokybę (įgyvendinti 3 esminiai pokyčiai).
 4. Nuolatinės mokinių pažangos stebėsenos sistema skatins kiekvieną mokinį gerinti individualius pasiekimus pagal asmeninį planą (klasės auklėtojų aplankai).
 5. Sistemingai peržiūrima ir aptariama su mokiniu ir tėvais mokinių pažanga leis greičiau nustatyti ugdymo (si) spragas bei jas laiku pašalinti ir mokinio individuali pažanga mokslo metų pabaigoje bus vertinama ne mažiau kaip 50 proc.
 6. Renovuotos patalpos ir aprūpinimas modernia įranga sudarys geresnes darbo ir veiklos sąlygas mokyklos bendruomenei.

 

VII. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

 1. Strateginio mokyklos veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso ugdymo proceso metu.
 2. Strateginio plano sudarymo darbo grupė pristato mokyklos strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą Mokyklos tarybos susirinkime kartą per metus. Tokiu būdu mokyklos bendruomenė turi galimybę stebėti, vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti siūlymus bei pageidavimus.
 3. Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui nuolat kontroliuoja, stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus.
 4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai

planuojamos ir naudojamos lėšos ir pristato administracijos pasitarimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose.

 1. Strateginio plano koregavimas atliekamas paskutinį metų ketvirtį esant poreikiui.

 

_________________

 

 

PRITARTA

,,Atgimimo“ mokyklos tarybos

2019 m. rugpjūčio 26d. posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateginio veiklos plano 1 priedas

 

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS

 

    tūkst. EUR
Nr. Pavadinimas Viso 2019 m. tūkst. EUR iš jų (finansavimo šaltiniai) 2020 m. 2021 m. Viso N – (N+2)-ųjų m.
Viso SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS ES ir Valstybės biudžeto lėšos projektams (Valstybės biudžeto dotacijos) Tikslinės ir privačios lėšos Kitos Valsty-bės tiksli-nės lėšos  
Savaran-kiško biudžeto lėšos Valsty-bės biudže-to lėšos (VDF) Biudžeti-nių įstaigų pajamos Vietinė rinkliava už naudoji-mąsi kurorto viešąja infras-

truktūra

KPPP Praeito finansi-nio laiko-tarpio projek-tų grįžtan-čios lėšos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
07 Švietimo programa
Ko-das Strateginis tikslas.
01 Tikslas. Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų tiekimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą
03 Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktai nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
01 Priemonė 1369,8 1342,5 361,6 975,9 5,0       26,4 0,9   1477 1550 4396.8
Viso 03 uždaviniui: 1369,8 1342,5 361,6 975,9 5,0       26,4 0,9   1477 1550 4396.8
Viso 01 tikslui: 1369,8 1342,5 361,6 975,9 5,0       26,4 0,9   1477 1550 4396.8
Viso 07 programai: 1369,8 1342,5 361,6 975,9 5,0       26,4 0,9   1477 1550 4396.8
VISO: 1369,8 1342,5 361,6 975,9 5,0       26,4 0,9   1477 1550 4396.8

* Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi