Ugdymo planas

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PLANO KEITIMO

2020 m. kovo 13 d. Nr. V2-16
Druskininkai

Vadovaudamasi Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V35-260, 2017 m. vasario 1 d. Druskininkų savivaldybės mero potvarkiu Nr. M3-10 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigybių aprašymų“ patvirtinto direktoriaus pareigybės aprašymo 6.16 punktu:
1. P a k e i č i u Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 2019-2020 m. m. ugdymo plano 15 punktą ir jį išdėstau taip:
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario atostogos 2020 m. kovo 13 d. – 2020 m. kovo 27 d.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Loretai Šilanskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Direktorė Danutė Časienė

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-65

 

 

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2019–2020 MOKSLO METŲ

UGDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo (si) ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.
 2. Įgyvendindama priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 patvirtintu priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos Bendruoju ugdymo planu bei 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendruoju ugdymo planu, 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis.
 3. Rengdama šį ugdymo dokumentą mokykla vadovaujasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. Nr.T1- 69 sprendimu „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2019-2020 mokslo metais nustatymo“, Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290, Sporto ir sveikatos ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1228, Mokyklos sporto ir sveikatos ugdymo programa, patvirtinta 2016 m. birželio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-54, 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 bei jo priedu Nr. 5, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186.
 4. Ugdymo planą rengė 2019 m. balandžio 1 d. mokyklos Metodinės tarybos posėdžio metu išrinkta darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V2-35, vadovaudamasi demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais.
 5. Mokyklos ugdymo plano paskirtis – vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo planuose pateiktomis Priešmokyklinio, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimo nuostatomis, kitais teisės aktais savarankiškai bei tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, planuoti ir organizuoti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.
 6. Mokyklos ugdymo planas parengtas vienerių metų laikotarpiui. 2019-2020 m. m. mokykla neformuoja 9-ųjų klasių pagal Savivaldybės tarybos sprendimą, nes dauguma mokinių, baigusių 8-ą klasę, išvyksta mokytis į „Ryto“ gimnaziją. Kiti mokiniai tęsia ugdymą (si) „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.
 7. Ugdymo programoms įgyvendinti keliamas tikslas ir uždaviniai atsižvelgiant į 2018 m. spalio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-76 patvirtintą švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą ir veiklos rezultatus, mokyklos 2018-2019 m. m. veiklos įsivertinimo rezultatus, 2019-2021 m. strateginio veiklos plano projektą, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos ugdymo procese 2018-2019 m. m. informaciją, mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasių 2019 m. standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatus, kitus svarbius mokyklos veiklos dokumentus.
 8. Ugdymo plano tikslai:

8.1. įgyvendinti ugdymo turinį, vadovaujantis mokyklos priimtais susitarimais, Bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

8.2. kurti  inovatyvias ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui, siekiant konkrečios jo asmeninės pažangos;

8.3. gerinti  mokyklos mikroklimatą  naudojant įvairesnes ir netradicines priemones, skatinančias mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų  bendradarbiavimą, ugdančias mokinių pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą.

 1. Prioritetiniai uždaviniai:

9.1. nuoseklūs inovatyvūs ugdymo proceso veiklų pokyčiai, gerinantys mokinių išmokimą pamokoje ir bendruosius  rezultatus,  mažinantys mokinio krūvį namuose;

9.2. kiekvieno mokinio gera dvasinė savijauta ir asmeninė mokymosi pažanga.

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymo planas pateikiamas 1 priede.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 1-4, 5-8 IR 10 KLASĖSE

 

 PIRMAS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 1. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. Mokomasi 5 dienas per savaitę.
 2. Ugdymo procesas baigiasi:

12.1. 1-4 kl. mokiniams – 2020-06-09 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos;

12.2. 5-8 ir 10 kl. mokiniams – 2020-06-23 d. Ugdymo proceso trukmė – 185 dienos.

 1. Ugdymo procesas 1-4 klasėse bei 5-8, 10 klasėse skirstomas pusmečiais:
Pusmečio pradžia Pusmečio pabaiga
I pusmetis (1-4 kl.) 2019-09-02 2020-01-17
I pusmetis (5-8, 10 kl.) 2019-09-02 2020-01-31
II pusmetis (1-4 kl.) 2020-01-20 2020-06-08
II pusmetis (5-8, 10 kl.) 2020-02-01 2020-06-22
 1. Pusmečių signalinis pažymys aptariamas:
I pusmečio signalinis pažymys 2019-12-09
II pusmečio signalinis pažymys 2020-04-30

15.Ugdymo procese  skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.
 1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.

16.1. 1-4 klasėms  nuo 2020-06-10 d. iki 2020-08- 31 d.;

16.2. 5-8, 10 klasėms  nuo 2020-06-23 d. iki 2020-08- 31 d.;

 1. Mokykla skiria 2 mėnesių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir 1 mėnesio laikotarpį naujai atvykusiems mokiniams.

ANTRAS SKIRSNIS

UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Rengiant ugdymo planą Mokytojų tarybos posėdyje 2019-06-20 ( protokolas Nr. 5) buvo susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir atnaujinti sprendimai dėl:

18.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias programas;

18.2. ugdymo proceso organizavimo formų;

18.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;

18.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą;

18.5. švietimo pagalbos teikimo;

18.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo;

18.7.pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo;

18.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo  pagrindiniame ugdyme;

18.9. kitų mokiniams ir mokyklai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų.

 1. Pamokų lankomumo apskaitos tvarka bus papildyta rugsėjo mėnesį ir atnaujinta atsižvelgiant į naują Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos dokumentą, išsamiai aptarus su mokyklos bendruomene. Apie neatvykimą į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės vadovą (arba socialinį pedagogą, administracijos atstovą) per elektroninį dienyną, telefonu arba atvykę į mokyklą tą pačią dieną.
 2. Mokykla siūlo mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus – sveikatos ugdymą 5-8, 10 klasėse. Vyksta tęstinis savivaldybės remiamas kurortologijos projektas 8 klasėje. Programas patvirtina mokyklos vadovas. Šios programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti.
 3. Mokykla siūlo mokiniams rinktis įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliam vaikų švietimui skirtas valandas:

21.1. Neformalaus ugdymo programos 2019-2020 m. m.  1-4 klasėse:

Veiklos pavadinimas Klasė Val. sk. Paskirtis
Sportuojame ir esame sveiki 2 a,b,c 3 Plaukimo programa fiziniam ugdymui
Sporto būrelis 4 1 Fiziniam ugdymui
Kineziterapija 1-3 4 Fiziniam ugdymui
Šaškių-šachmatų būrelis 1-4 2 Loginio mąstymo ugdymui
Muziko studija ,,Do re mi“ 1-3 3 Meniniam ugdymui
Pasakų pasaulyje 3a,b,c,d 6 Skaitymas ugdant kūrybiškumą
Jaunučių šokių kolektyvas 1-4 3 Meniniam ugdymui
Dramos būrelis 4 1 Meniniam ugdymui
Muzikos studija 4 1 Soliniam dainavimui
Kūrybinė studija 1a, b, c 3 Meniniam ugdymui
Iš viso:   27

1-4 klasių mokiniams neformaliajam ugdymui skirta 28 val., panaudojama 27 val.

21.2. Neformalaus ugdymo programa 2019-2020 m. m. 5-8, 10 klasėse:

Veiklos pavadinimas Klasė Val. sk. Paskirtis
Judėti sveika 5-6 3 Fizinio aktyvumo kompetencijų ugdymui, kalnų slidinėjimo mokymui
Japonų kalbos ir kultūros klubas “Sakuros žiedas Druskininkuose 5-8 2 Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui
Grafinis siuvinėjimas 5-8 2 Meniniam ugdymui
Prancūzų k. būrelis 4-7 1 Komunikavimo užsienio kalba kompetencijų ugdymui
Sportuok ir būsi sveikas 6-7 2 Fizinio aktyvumo kompetencijų ugdymui
„Sveikuoliai“ 5-8 2 Sveiko gyvenimo būdo kompetencijos ugdymui
Savo rankomis 5-8 2 Meniniam ugdymui
Sportuok 5 2 Fizinio aktyvumo kompetencijų ugdymui
Dailieji medžio darbai 5-8 2 Meniniam ugdymui
Tolerancijos centras 5-8 1 Tarpkultūrinės-pilietinės kompetencijos ugdymui
Muzikos studija 5-8 2 Meniniam ugdymui
Žaidžiame teatrą 5-6 1 Meniniam ugdymui
Kurortologija 8 1 Sveiko gyvenimo būdo kompetencijos ugdymui
Įdomioji ekonomika 8 1 Mokomųjų bendrovių kūrimas
Iš viso: 24  

5-8 klasių mokiniams neformaliajam ugdymui skirta 25 val., panaudojama 24 val.

 1. Neformalaus ugdymo grafikas bus koreguojamas mokslo metų eigoje, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir pasiekimus.

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 

 1. Programų integravimas į mokomuosius dalykus:
Integruojamosios programos Klasė Dalykas, į kurį integruojama Valandų sk. Pastabos
Ugdymo karjerai programos ir veiklos. 5-8,10 Programa integruojama į visų mokomųjų dalykų turinį. Ne mažiau kaip 2 val. per pusmetį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.

 

5–8,10 Programa  integruojama į visų dalykų turinį, įgyvendinama per neformaliojo švietimo veiklas.

Skiriamas atskiras laikas, per sveikatos ugdymo pamokas.

Ne mažiau kaip po 2 val. per pusmetį.

1 val.per mėnesį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 6 V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa), įgyvendinimo.
Etninė kultūrinė veikla. 5-8, 10 Į lietuvių kalbos, technologijų, dailės, muzikos mokymo programą. Ne  mažiau kaip 4 val. per pusmetį. Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa  patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos.
Prevencinė Lions Quest programa, apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą. 5-8, 10 Į visų mokomųjų dalykų turinį. Ne  mažiau kaip 4 val. per pusmetį.

1 pamoka kas  savaitę su klasės auklėtoju

Vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.
Lietuvos sporto istorija 5-8, 10 Į istorijos dalyko pamokas  1-2 val. Vadovaujantis Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos sudaryta Lietuvos sporto istorijos programa
Švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo. 5-8, 10 Į visų mokomųjų dalykų turinį ir klasės valandėles. Ne mažiau kaip po 1 val. per 2 mėnesius. Vadovaujantis mokyklos numatytais tinkamiausiais šių veiklų įgyvendinimo būdais ir metodais.
 1. Sudaryta galimybė mokiniui kiekvieną dieną tarp 3, 4 pamokų užsiimti aktyvia veikla ne trumpesne kaip 20 min. ( judrioji pertrauka).
 2. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (ne mažiau 10 ugdymo proceso dienų šias dienas įskaičiuojant į ugdymo dienų skaičių) įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių:
Eil.

Nr.

Data Klasės koncentras Dienų sk. Veikla Atsakingas asmuo
1. 2019- 09-02 1-8,10 kl. 1 Mokslo ir žinių dienos šventė Darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu
2. 2019-09-20 1-8,10 kl. 1 M. K.Čiurlionio gimtadienis Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai.
3. 2019-10-01-04 1-4 kl. 1 Rudenėlio šventė Klasių mokytojos.
4. 2019-11-15 1-8,10 kl. 1 Tolerancijos diena Pagalbos mokiniui specialistai, klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai.
5. 2019-12-16-20 1-8,10 kl. 1 Kalėdinės integruotos pamokos  ir renginiai Muzikos, šokio, klasių mokytojos, klasės auklėtojai.
6. 2020-03-04 1-8,10 kl. 1 Amatų diena Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, menų mokytojai.
7. 2020-05-14-15 1-8,10 kl. 2 Šeimos diena – sporto šventė Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, kūno kultūros metodinė grupė.
8. Individualiai per mokslo metus 1-8, 10 kl. 4 Veiklos kitose erdvėse (muziejai, įmonės, įstaigos, išvykos, iškylos, ekskursijos, Kultūros pasas) Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai.
9. Pagal Ugdymo plano lentelę 1-8,10 kl. 1 Šokio šventė. Mokslo metų pabaigos diena Administracija
10. 2019-06-08-2019-06-19 5-8,10 kl. 10 Projektinė/prevencinė veikla* Metodinė taryba, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Iš viso šioms veikloms 1-4 kl. skiriama 13 dienų, 5-8, 10 kl. skiriama 22 dienos.

*Birželio mėnesį 2 savaites vyksta projektinė/prevencinė veikla. Metodinė taryba sudaro darbo grupes ir kartu su administracija aptaria veiklas pirmajame pusmetyje, koreguoja balandžio mėnesį. Mokiniai dirba integruotose grupėse 1 savaitę, o antrą vyksta vieši pristatymai  salėje, klasėse, kitose erdvėse. Labai gerai apgalvojamas vertinimas, pristatomas mokyklos bendruomenei II pusmetyje, administracija/Mokyklos taryba dalyvauja visuose pristatymuose, kontroliuoja ir tarpininkauja, vykstant rezultatų sklaidai.

 1. Mokykloje yra įgyvendinama socialinė – pilietinė veikla, atsižvelgiant į pilietiškumo ugdymą, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, kultūrines bei socializacijos programas ir pan. Socialinei – pilietinei veiklai mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Mokyklos siūlomos veiklos:
Darbinė veikla Ekologinė veikla Socialinė -projektinė veikla Pagalba draugams ir mokyklai Savivalda Atstovavimas mokyklai Kita veik-la
Kabinetų ir kitų mokyklos erdvių priežiūra Dalyvavimas

Ekologiniuo-se projektuose

Dalyvavimas mokyklos, savivaldybės, tarptautiniuo-se projektuose Pagalba klasės draugui nugalint ugdymosi sunkumus Aktyvus dalyvavimas

mokinių taryboje

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose
Mokyklos inventoriaus smulkus remontas Miesto kapinių, mokyklai priskirtos teritorijos tvarkymas  Dalyvavimas pilietiškumo akcijose Pagalba bibliotekos darbuotojams Renginių organizavi-mas arba vedimas Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose mokykloje, savivaldybė-je, kitur
Dekoracijų ruošimas, salės apipavidali-nimas Gėlių ir želdinių priežiūra mokykloje  Globos įstaigų lankymas Pagalba mokytojams organizuojant karjeros dienas Dalyvavimas susirinkimuo-se, svarstant mokyklos veiklos naujoves ir siūlymų teikimas Dalyvavimas tarptautiniuo-se  renginiuose, koncertinėse programose
Savanorystė miesto įstaigose Dalyvavimas atliekų surinkimo veiklose Asmeninės iniciatyvos (mokykloje, savo gyvenamojo-je aplinkoje, kt.) Pagalba klasės auklėtojui, mokytojams Dalyvavimas Mokyklos tarybos veikloje Dalyvavimas savivaldybės mokinių tarybos veikloje
Kurorto aplinkos tvarkymas Dalyvavimas savitvarkos akcijose Dalyvavimasgyvūnų globos/prie-žiūros  akcijose Pagalba mokyklos senjorų klubui „Bičiuliai“ Aktyvus dalyvavimas mokyklos ir klasės mokinių tėvų bendruose renginiuose, projektuose Atstovavimas mokyklai kitose įvairiose jaunimo organizacijo-se
 1. Socialinė – pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne ir klasės auklėtojo segtuve. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sistemingai kontroliuoja šios veikos atlikimą ir pristato rezultatus kartu su mokymosi pasiekimų ataskaita pusmečių pabaigoje. Mokinys, įgyvendinęs visas numatytas socialinės veiklos programas ir  turintis visus teigiamus metinius pažymius, sėkmingai pereina mokytis į aukštesnę klasę.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

 

 1. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio stebėsena.
 2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną.
 3. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.
 4. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius mokykloje, vykdoma mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena:

31.1. organizuojamas mokytojų bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio integravimas, sprendžiami mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimai;

31.2. užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų. Kontroliniai darbai registruojami el. dienyne iš anksto;

31.3. penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.

 1.                     Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas: nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas, nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Tokiais atvejais mokinio tėvų prašymai priimami iki rugsėjo 20 d.; pasirašo dalyko mokytojas, klasės auklėtojas; atleidžiamų mokinių sąrašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki spalio 1d.
 2. Menų, fizinio ugdymo dalykai, kurių mokinys mokėsi pagal formalųjį švietimą papildančias programas, vertinami pažymiu, atsižvelgiant į gautą informaciją. Mokykla gali pridėti papildomą balą  mokiniui už individualias veiklas ugdymo įstaigoje pagal mokyklos Metodinės tarybos pateiktus siūlymus.

 

PENKTAS SKIRSNIS

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS

 

 1. Pagilintas anglų kalbos mokymas nuo 5 klasės iki 8 klasės. Pagilinto ugdymo grupės sudaromos 5-oje klasėje atsižvelgiant į kontrolinio testo rezultatus ir koreguojamos po kiekvieno pusmečio.
 2. Pagilintas fizinis ugdymas 5-8, 10 klasėse: pagrindinio ugdymo pakopoje pagilintas fizinis ugdymas siejamas su sveikatos ugdymo veikla ir orientuojamas į atskirų sporto šakų elementų mokymą, kuriam reikia tam tikrų fizinių ypatybių, specialių judėjimo įgūdžių bei fizinio pasirengimo pasirinktai sporto šakai;
 3. Pagilintam fiziniam ugdymui mokyti sudaromos kiekviename koncentre po vieną klasę atskiros mergaičių ir berniukų grupės; minimalus mokinių skaičius grupėje – 12 mokinių; 6 b ir 6 c klasėse sudaromos grupės slidinėjimui mokyti.

 

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  1-4, 5-8 IR 10 KLASĖSE

 

PIRMAS SKIRSNIS

PRADINIS UGDYMAS

 

 1. 2019-2020 m. m. mokykloje suformuoti keturi 1-ų klasių komplektai.

37.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 1-ose klasėse:

Ugdymo

dalykai

1a

(sav.)

1a

(m.m.)

1b

(sav.)

1b

(m.m.)

1c

(sav.)

1c

(m.m.)

1d

(sav.)

1d

(m.m.)

Iš viso:
Mokinių skaičius klasėje 23 26 24 20 93
Dorinis ugdymas 1 35 1 35 1 35 1 35 140
Tikyba( mokinių skaičius) 17 25 22 17
Etika*( mokinių skaičius) 6 1 2
Lietuvių kalba

( gimtoji)

8 280 8 280 8 280 8 280 1120
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560
Pasaulio pažinimas 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Dailė ir technologijos 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Muzika 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Fizinis ugdymas: 3 105 3 105 3 105 3 105 420
Fizinis ugdymas 2 70 2 70 2 70 2 70
Šokis 1 35 1 35 1 35 1 35
Iš viso privalomų pamokų skaičius 23 770 23 770 23 770 23 770 3080
Vaiko poreikiams tenkinti:

Skaitymo gebėjimų ugdymas

1 35 1 35 1 35 1 35 140
Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 24 805 24 805 24 805 24 805 3220
Neformalus ugdymas 2 70 2 70 2 70 2 70 280
26 875 26 875 26 875 26 875 3500

Pastaba. * Etika jungiama į vieną grupę arba sudaroma laikinoji grupė.

 1. 2019-2020 m. m. mokykloje suformuoti trys 2-ų klasių komplektai.

38.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 2-ose klasėse:

Ugdymo

dalykai

2a

(sav.)

2a

(m.m.)

2b

(sav.)

2b

(m.m.)

2c

(sav.)

2c

(m.m.)

Iš viso: Pastabos
Mokinių skaičius klasėje 25 24 23 72
Dorinis ugdymas 1 35 1 35 1 35 105
Tikyba( mokinių skaičius) 22 23 20
Etika* ( mokinių skaičius) 2 1  4
Lietuvių kalba

( gimtoji)

7 245 7 245 7 245 735
Užsienio kalba(anglų) Skiriama į grupes
I grupė 2 70 2 70 2 70 210
II grupė 2 70 2 70 2 70 210
Matematika 5 175 5 175 5 175 525
Pasaulio pažinimas 2 70 2 70 2 70 210
Dailė ir technologijos 2 70 2 70 2 70 210
Muzika 2 70 2 70 2 70 210
Fizinis ugdymas: 3 105 3 105 3 105 315
Fizinis ugdymas 2 70 2 70 2 70
Šokis 1 35 1 35 1 35
Iš viso privalomų pamokų skaičius 24 910 24 910 24 910 2730 Neskiriant į grupes dorinio ugdymo.

Valandos metams su dviem anglų kalbos grupėmis.

Vaiko poreikiams tenkinti:

Skaitymas ugdant kūrybiškumą

1 35 1 35 1 35 105
Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 25 945 25 945 25 945 2835
Neformalus ugdymas 2 70 2 70 2 70 210 Plaukimo programai įgyvendinti.
1015 1015 1015 3045

Pastaba. * Etika jungiama į vieną grupę arba sudaroma laikinoji grupė.

 1. 2019-2020 m. m. mokykloje suformuoti keturi 3-ių klasių komplektai.

39.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 3-iose klasėse:

Ugdymo dalykai 3a

(sav.)

3a

(m.m.)

3b

(sav.)

3b

(m.m.)

3c

(sav.)

3c

(m.m.)

3d

(sav.)

3d

(m.m.)

Iš viso: Pastabos
Mokinių skaičius klasėje 26 19 26 23 94
Dorinis ugdymas 35 1 35 1 35 1 35
Tikyba( mokinių skaičius) 1

(18 )

35 1

(14)

35 1

(20)

35 1

(16)

35 140
Etika* ( mokinių skaičius) 0.5

(7)

17.5 0.5

(5)

17.5 0.5

(6 )

17.5 0.5

(5 )

17.5 70
Lietuvių kalba

( gimtoji)

7 245 7 245 7 245 7 245 980
Užsienio kalba (anglų) 2 70 2 70 2 70 2 70 Skiriama į grupes, išskyrus 3b kl.
I grupė 2 70 2 70 2 70 2 70 280
II grupė 2 70 2 70 2 70 210
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560
Pasaulio pažinimas 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Dailė ir technologijos 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Muzika 2 70 2 70 2 70 2 70 280
Fizinis ugdymas: 3 105 3 105 3 105 3 105 420
Fizinis ugdymas 2 70 2 70 2 70 2 70
Šokis 1 35 1 35 1 35 1 35
Iš viso privalomų pamokų sk. 23 892.5 23 822.5 23 892.5 23 892.5 3500 Valandos metams su dviem anglų kalbos gr.
Vaiko poreikiams tenkinti:

Matematikos įgūdžių lavinimas

1 35 1 35 1 35 1 35 140 Kompensuo-jant matematikos pamokas dėl BUP pasikeitimo
Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 24 927.5 25 857.5 25 927.5 25 927.5 3640
Neformalus ugdymas 2 70 2 70 2 70 2 70 280
997.5 927.5 997.5 997.5 3920

Pastaba. * Etika jungiama į vieną grupę arba sudaroma laikinoji grupė.

 1. 2019-2020 m. m. mokykloje suformuoti trys 4-ų klasių komplektai.

40.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 4-ose klasėse:

Ugdymo

dalykai

4a

(sav.)

4a

(m.m.)

4b

(sav.)

4b

(m.m.)

4c

(sav.)

4c

(m.m.)

Iš viso: Pastabos
Mokinių skaičius klasėje
Dorinis ugdymas
Tikyba ( mokinių skaičius) 1

(16)

35 1 35 1

(13)

35 105
Etika* ( mokinių skaičius) 0.5

(10)

17.5 0.5

(7)

17.5 35
Lietuvių kalba

( gimtoji)

7 245 7 245 7 245 735
Užsienio kalba (anglų) Skiriama į grupes
I grupė 2 70 2 70 2 70 210
II grupė 2 70 2 70 2 70 210
Matematika 5 175 5 175 5 175 525
Pasaulio pažinimas 2 70 2 70 2 70 210
Dailė ir technologijos 2 70 2 70 2 70 210
Muzika 2 70 2 70 2 70 210
Fizinis ugdymas: 3 105 3 105 3 105 315
Fizinis ugdymas 2 70 2 70 2 70
Šokis 1 35 1 35 1 35
Iš viso privalomų pamokų skaičius 24 927.5 24 910 24 927.5 2765
Vaiko poreikiams tenkinti:

Skaitymas ir rašymas ugdant kūrybiškumą

1 35 1 35 1 35 105
Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 25 962.5 25 945 25 962.5
Neformalus ugdymas 2 70 2 70 2 70 210
1032.5 1015 1032.5 3080

 

 1. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos įvertinus mokinių poreikius ir atsižvelgiant į diagnostinių bei standartizuotų testų, kontrolinių – patikrinamųjų darbų rezultatus: skaitymo ir rašymo ugdymui (1-4 kl.), matematinių gebėjimų ugdymui 3-iose klasėse, mokymosi pagalbos teikimui mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, mokymosi pagalbos po ligos, emigrantų, užsieniečių lietuvių kalbos mokymui.

 

ANTRAS SKIRSNIS

PAGRINDINIS UGDYMAS

 1. 5-8, 10 klasių dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje, užtikrinant Bendrosiose programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus:

42.1. 5 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):

Ugdymo dalykai 5a Ugdymo porei-kiams tenkinti 5b Ugdymo porei-kiams tenkinti 5c Ugdymo porei-kiams tenkinti 5d Ugdymo porei-kiams

tenkinti

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 5

(185)

1 5

(185)

5

(185)

5

(185)

Užsienio kalba (1-oj i- anglų k.) 3

(111)

1 3

(111)

1 3

(111)

1 3

(111)

1
Matematika 4 (148) 4

(148)

4

(148)

4

(148)

Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Gamta ir žmogus 2

(148)

2

(148)

2

(148)

2

(148)

Istorija 2

(148)

2

(148)

2

(148)

2

(148)

Socialinė -pilietinė veikla 10 10 10 10
Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Technologijos 2

(148)

2

(148)

2

(148)

2

(148)

Fizinis ugdymas 3

(111)

3

(111)

3

(111)

3

(111)

Žmogaus sauga 0,5

(18)

0,5

(18)

0,5

(18)

0,5

(18)

Sveikatos ugdymas 0,5 0,5 0,5 0,5
Gamta ir žmogus laboratoriniai darbai 0,5 0,5 0,5 0,5
Iš viso: 25,5 3 25,5 2 25,5 2 25,5 2
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 26 3 26 3 26 3 26 3

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos mokymui(si) 5 klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti. Pagilintam fiziniam ugdymui  mokyti 5c klasėje sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės.

42.2. 6 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):

Ugdymo dalykai

6a Ugdymo poreikiams tenkinti 6b Ugdymo poreikiams tenkinti 6c Ugdymo poreikiams tenkinti
Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1 (37) 1 (37) 1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 5 (185) 5 (185) 5 (185)
Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 3 (111) 3 (111) 1 3 (111) 1
Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 2 (74) 1 2 (74) 2 (74)
Matematika 4 (148) 4 (148) 4 (148)
Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Gamta ir žmogus 2 (148) 2 (148) 2 (148)
Istorija 2 (148) 2 (148) 2 (148)
Socialinė – pilietinė veikla 10 10 10
Geografija 2 (148) 2 (148) 2 (148)
Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Technologijos 2 (148) 2 (148) 2 (148)
Fizinis ugdymas 3 (111) 3 (111) 3 3 (111) 3
Žmogaus sauga 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19)
Sveikatos ugdymas 0,5 0,5 0,5
Iš viso: 29,5 1,5 29,5 4,5 29,5 4,5
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 29 3 29 3 29 3

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos mokymui (si) 6 b,c  klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti. 6 b,c klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės slidinėjimui mokyti.

42.3. 7 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):

Ugdymo dalykai

7a Ugdymo poreikiams tenkinti 7b Ugdymo poreikiams tenkinti 7c Ugdymo poreikiams tenkinti
Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1 (37) 1 (37) 1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 5 (185) 1 5 (185) 1 5 (185) 1
Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 3 (111) 1 3 (111) 1 3 (111) 1
Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 2 2 2
Matematika 4 (148) 4 (148) 4 (148)
Informacinės technologijos 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18)
Biologija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Fizika 1( 37) 1 (37) 1 (37)
Istorija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Socialinė – pilietinė veikla 10 10 10
Geografija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Technologijos 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Fizinis ugdymas 2 (74) 1 2 (74) 1 2 (74) 1
Žmogaus sauga 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18)
Sveikatos ugdymas 0,5 0,5 0,5
Iš viso 29 3,5 29 3,5 29 3,5
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 29 3 29 3 29 3

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos ir fizinio ugdymo mokymui(si) 7 klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti. Pagilintam fiziniam ugdymui  mokyti 7c klasėje sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės.

42.4. 8 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):

Ugdymo

dalykai

8a Ugdymo poreikiams tenkinti 8b Ugdymo poreikiams tenkinti 8c Ugdymo poreikiams tenkinti
Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1 (37) 1 (37) 1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 5 (185) 1 5 (185) 1 5 (185) 1
Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 3 (111) 1 3 (111) 1 3 (111) 1
Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Matematika 4 (148) 4 (148) 4 (148)
Informacinės technologijos 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19)
Biologija 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Chemija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Fizika 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Istorija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Socialinė – pilietinė veikla 10 10 10
Geografija 2 (74) 2 (74) 2 (74)
Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Technologijos 1 (37) 1 (37) 1 (37)
Fizinis ugdymas 2 (74) 1 2 (74) 1 2 (74) 1
Žmogaus sauga 0,5 (19) 0,5 (19) 0,5 (19)
Sveikatos ugdymas 0,5 0,5 0,5
Iš viso 30 3,5 30 3,5 30 3,5
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 30 3 30 3 30 3

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos ir fizinio ugdymo mokymui(si) 8 klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti. Pagilintam fiziniam ugdymui  mokyti 8a klasėje sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės.

 

42.5. 10 klasės pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):

Ugdymo dalykai 10 klasė Ugdymo poreikiams tenkinti
Dorinis ugdymas

(etika, tikyba)

1 (37)
Lietuvių kalba ir literatūra 5 (185) 1
Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 3 (111)
Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 2 (74)
Matematika 4 (148) 2
Informacinės technologijos 1 (37) 1
Biologija 1 (37)
Chemija 2 (74)
Fizika 2 (74)
Istorija 2 (74)
Pilietiškumo pagrindai 1 (37)
Ekonomika ir verslumas 1 (37)
Socialinė – pilietinė veikla 10
Geografija 1 (37)
Dailė 1 (37)
Muzika 1 (37)
Technologijos 1 (37)
Fizinis ugdymas 2 (74) 1
Žmogaus sauga 0,5
Sveikatos ugdymas 0,5
Iš viso 31,5 5,5
Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 31 7

Pastaba. Pagilintam fiziniam ugdymui  mokyti 10 klasėje skiriama 1 papildoma.

 1. Klasių auklėtojams skiriamų valandų skaičius:
Klasių komplektai Mokinių skaičius klasėje Valandų skaičius klasių auklėtojams per metus
1-4 klasių – 14, iš jų:

2

12

Iki 20

21 ir daugiau

210*

210

5-8 klasių – 14 Iš jų:

1

1

12

Iki 20

Iki 20

21 ir daugiau

152

210*

210

Pastaba: * Dėl klasės sudėtingumo.

______________________________________________

 

SUDERINTA                                                                                     SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2019 m. rugpjūčio 26 d.

posėdyje (protokolo Nr. 4)

 

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos

2019-2020 mokslo metų ugdymo plano

Priedas Nr. 1

 

 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Priešmokyklinio ugdymo programos planas (PUPP) parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2013 m.lapkričio 21d. įsakymu Nr.V-1106, vėlesniais aprašo pakeitimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1498 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimais.
 2. Priešmokyklinį ugdymą vykdo Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779.
 3. Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1d. ir baigiasi 2020 m. gegužės 29 d. Mokomasi 5 dienas per savaitę.
 4. Vaikų atostogos ugdymo proceso metu sutampa su pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skiriamomis atostogomis, išskyrus vasaros atostogas:
Rudens 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.
Vasaros 2020 m. birželio 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

II.BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI

 

 1. Priešmokyklinis ugdymas:

5.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

5.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;

5.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į PPT arba švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kai per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis;

 1. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – Grupė).
 2. Grupės darbo /veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, mokytojo padėjėjo ir kitų), dirbančių grupėje, skaičius – yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau Modelis).
 3. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, įtraukiant teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį bei 47 straipsnį, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos, neprieštaraujančios kitiems teisės aktams.
 4. Vaikų tėvai( globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Mokyklos lankymą ir kitų mokymo sutartyje nurodytų pareigų vykdymą.
 5. Vaiko lankomumas žymimas elektroniniame dienyne.
 6. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, pedagogo padėjėjai.
 7. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m.balandžio 11d. įsakymu Nr. V-579,, Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patrvirtinimo“ ir tėvais(globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir moklso ministro 2011m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr.V-1795 ,,Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

 

 1. 2019-2020 m.m. mokykloje suformuotos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės.
 2. Priešmokyklinio ugdymo grupių veikla organizuojama pagal 4 val.( 20 val.per savaitę) modelį.
 3. Programos trukmė 34 savaitės arba 680 val. per mokslo metus.
 4. Ugdomosios veiklos pradžia 8.00 val., pabaiga 12.00 val. Pagal poreikį organizuojamos pailgintos dienos grupės nuo 12.00 val. iki 17.30 val.
 5. Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai, ugdant pagrindines kompetencijas:

– sveikatos saugojimo kompetencija;

– pažinimo kompetencija;

– komunikavimo kompetencija;

– meninė kompetencija;

– socialinė kompetencija.

 1. Mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdoma vaiko socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“. Planuojama įgyvendinti sveikos gyvensenos pamokėlių sistemos pradmenis (kineziterapija, asmeninė higiena ir kt.) priešmokyklinukams.
 2. Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Jam padeda pedagogo padėjėjas.
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

20.1.planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos ir regiono ypatumus;

20.2. per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Planą tvirtina mokyklos vadovas;

20.3. planuoja savaitės veiklas;

20.4. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa:

20.4.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis, nustatyti esamus gebėjimus ir numatyti ugdymo(si) perspektyvą, galimus pasiekimus. Vaikų pasiekimai ugdymo procese vertinami sistemingai, stebint kiekvieną vaiką visose raidos srityse;

20.4.2.priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga vertinama nuolat, individualiai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus;

20.5.vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų aplanke, elektroniniame dienyne;

20.6. surinktą vertinimo medžiagą naudoja tolesnei veiklai planuoti;

20.7. vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, pažangą vertina kartu su specialistu (logopedu, specialiuoju pedagogu ar kt.).

 1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą.
 2. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą, aptaria jį su tėvais.
 3. Jei vaikas kitais metais pakeičia ugdymo įstaigą ar ugdantį pedagogą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas naujai ugdymo įstaigai parengia vaiko pasiekimų ir ugdymo rekomendacijas.

 

 1. BENDRI RENGINIAI

 

Eil.Nr. Šventės Data
1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjo mėn.
2. M.K.Čiurlionio gimtadienis Rugsėjo mėn.
3. Rudenėlio šventė Spalio mėn.
4. Tolerancijos diena Lapkričio mėn.
5. Kalėdinė šventė Gruodžio mėn.
6. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas Vasario mė.
7. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Kovo mėn.
8. Žemės diena Kovo mėn.
9. Šeimos šventė Gegužės mėn.
Ekskursijos
1. Didžioji mokykla (M. K.Čiurlionio g.92) Rugsėjo mėn.
2. Miesto viešoji biblioteka Spalio mėn.
3. Kalėdinių eglučių parkas Gruodžio mėn.
4. Miško muziejus ,,Girios aidas” Balandžio mėn.

 

 

__________________________________________________________________________