Ugdymo planas

 

 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio    d.  

įsakymu Nr. V2- 

 

  

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo (si) ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 
 2. Įgyvendindama priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 patvirtintu priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos Bendruoju ugdymo planu bei 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendruoju ugdymo planu, 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis. 
 3. Rengdama šį ugdymo dokumentą mokykla vadovaujasi Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T1- 62 „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2020-2021 mokslo metais nustatymo“, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, Sporto ir sveikatos ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1228,  Mokyklos sporto ir sveikatos ugdymo programa, patvirtinta 2016 m. birželio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-54, 2017 m. sausio 1 d , 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 bei jo priedu Nr. 5 ir vėlesniais pakeitimais, Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186. 
 4. Ugdymo planą rengė  darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V2-28, vadovaudamasi demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 
 5. Mokyklos ugdymo plano paskirtis – vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo planuose pateiktomis Priešmokyklinio, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimo nuostatomis, kitais teisės aktais savarankiškai bei tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, planuoti ir organizuoti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą. 
 6. Mokyklos ugdymo planas parengtas vienerių metų laikotarpiui. 2020-2021 m. m. mokykla neformuoja 9-ųjų,10-ųjų  klasių pagal Savivaldybės tarybos sprendimą dėl nesusidarančio pilno klasės komplekto, nes dauguma mokinių, baigusių 8-ą klasę, išvyksta mokytis į „Ryto“ gimnaziją.   
 7. Ugdymo programoms įgyvendinti keliamas tikslas ir uždaviniai, atsižvelgiant į savivaldybės ir mokyklos švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą, mokyklos 2019 m. veiklos įsivertinimo rezultatus, 2019-2021 m. strateginį veiklos planą, mokinių pasiekimų ir pažangos ugdymo procese 2019-2020 m. m. informaciją, kitus svarbius mokyklos veiklos dokumentus. 
 8. 8. Ugdymo plano tikslai:

8.1. įgyvendinti ugdymo turinį, vadovaujantis mokyklos priimtais susitarimais, Bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais; 

8.2. kurti emocinės gerovės ir  inovatyvias ugdymo (si) sąlygas kiekvienam mokiniui, sudarant galimybę siekti konkrečios jo asmeninės pažangos; 

8.3. nuosekliai rūpintis pozityvaus mokymuisi mokyklos mikroklimato gerinimu  naudojant įvairesnes ir netradicines priemones, skatinančias mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų  bendradarbiavimą, ugdančias mokinių pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą. 

 1. 9. Prioritetiniai uždaviniai:

9.1. inovatyvūs ugdymo proceso veiklų pokyčiai, gerinantys mokinių išmokimą pamokoje ir bendruosius  rezultatus,  mažinantys mokinio krūvį namuose;  

9.2. kiekvieno mokinio gera dvasinė savijauta ir asmeninė mokymosi pažanga.  

 1. Priešmokyklinio ugdymogrupių ugdymo planas pateikiamas 1 priede.  
 2. Esant netradicinei situacijai šalyje dėl COVID-19, mokykla organizuoja nuotolinį mokymą (si), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės dokumentais. Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ugdymo proceso organizavimo  nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V2-18 ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V2-44: 

11.1. nuotolinio mokymosi patirtis panaudojama organizuojant sinchronines mokymosi namuose pamokas, individualias ir grupines konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, trišaliams pokalbiams, kai nebus kitokios galimybės;  

11.2. nuotoliniu būdu organizuojama dalis  kassavaitinių Metodinių grupelių  pasitarimų mokymosi pažangos klausimais bei kitas veiklas; 

11.3. nuo rugsėjo II savaitės planuojamas  6-8 klasių mokinių (po vieną klasių koncentrą) mokymasis  nuotoliniu būdu slenkančiu grafiku; 

               11.4. 5-8 klasių  anglų kalbos pagilinto ugdymo grupių mokiniai vieną pamoką per savaitę  dirbs atlikdami kūrybinius ir projektinius darbus asinchroniniu būdu pagal direktoriaus patvirtintą nuotolinio darbo tvarkaraštį. 

                      11.5. 4-ų klasių jungtinė grupė dorinio ugdymo (etikos) mokosi nuotoliniu būdu pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

 1. Mokinių ugdymas namie ir ugdymosi šeimoje organizavimas.Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programą vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020m. gegužės 20d. Nutarimu Nr.504 ,,Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos  ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V2-43. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 1-4, 5-8 KLASĖSE 

 

 PIRMAS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ   

 

 1. 2020-2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Mokomasi 5 dienas per savaitę. 
 2. Ugdymo procesas baigiasi:  

14.1. priešmokyklinio ugdymo mokiniams – 2021-05-31d. Ugdymo proceso trukmė – 170 dienų;  

 

14.2. 1-4 kl. mokiniams – 2021-06-07 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos;  

14.3. 5-8 kl. mokiniams – 2021-06-21 d. Ugdymo proceso trukmė – 185 dienos.  

 1. Ugdymo procesas 1-4 klasėse bei 5-8 kl. skirstomas pusmečiais: 

 

 

Pusmečio pradžia 

Pusmečio pabaiga 

I pusmetis (1-4 kl.) 

2020-09-01 

2021-01-15 

I pusmetis (5-8 kl.) 

2020-09-01 

2021-01-29 

 

 

 

II pusmetis (1-4 kl.) 

2021-01-18 

2021-06-07 

II pusmetis (5-8) 

2021-02-01 

2021-06-21 

 

 Pusmečių signalinis pažymys aptariamas: 

I pusmečio signalinis pažymys   

2021-01-04 

II pusmečio signalinis pažymys   

2021-05-03 

 

 1. Ugdymo procese  skiriamos atostogos:  

 

Rudens atostogos 

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 

2021 m. vasario 15d. – 2021 m. vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 

2020 m. balandžio 6 d. – 2020 m. balandžio 9 d. 

 

 1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 

17.1. priešmokyklinio ugdymo mokiniams nuo 2021-06-01 iki 2021-08-31 d.; 

17.2. 1-4 klasėms  nuo 2021-06-08 d. iki 2021-08- 31 d.;  

17.3. 5-8 klasėms  nuo 2021-06-22 d. iki 2021-08- 31 d.;  

 1. Mokykla skiria 2 mėnesių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir 1 mėnesio laikotarpį naujai atvykusiems mokiniams. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

 1. Rengiant ugdymo planą Mokytojų tarybos posėdyje  2020-06-18d.( protokolas Nr. 7)   buvo susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir atnaujinti sprendimai dėl:  

19.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias programas; 

19.2. ugdymo proceso organizavimo formų;  

19.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

19.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą;  

19.5. švietimo pagalbos teikimo;  

19.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo;  

19.7.pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo;  

19.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo  pagrindiniame ugdyme;  

19.9. kitų mokiniams ir mokyklai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų. 

 1. Mokykla vadovaujasi Pamokų lankomumo apskaitos tvarka, išsamiai aptarusi su mokyklos bendruomene.  Apie neatvykimą į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės vadovą per elektroninį dienyną, telefonu, kitomis priemonėmis tą pačią dieną.  
 2. Mokykla siūlo mokiniams  rinktis pasirenkamuosius dalykus – sveikatos ugdymą 5-8 klasėse. Vyksta tęstinis savivaldybės remiamas Kurortologijos projektas 8 klasėje. Šios programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti.  
 3. Mokykla dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-esfa-v-707-04-0001. Jame dalyvauja 3-8 klasių mokiniai ir pradinių klasių, lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos mokytojai bei klasių auklėtojai.  3-8 klasėse šiuo metu mokosi 485 mokiniai. Rugsėjo mėnesį vyksiančiame  mokinių gebėjimų nustatymo tyrime dalyvaus, pagal 2020-06-22d. rezultatus, 250  mokinių. 
 4. Mokykla planuoja  gabiųjų ugdymui skirti: 

                   23.1. 3 klasėse – 3 val. iš  neformaliajam ugdymui skirtų valandų; 

23.2. 4 klasėse – 3val. iš valandų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; 

       23.3. 5-8 klasėse – 3 val. iš valandų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti matematikos, lietuvių kalbos, gamtos mokslų pamokoms; 

23.4. tikslus mokinių skaičius bus žinomas 2020 m. rugsėjo mėn. pabaigoje, todėl mokykla, atsižvelgdama į realią situaciją,  atliks reikalingus pokyčius ugdymo proceso metu. 

 1. Mokykla siūlo mokiniams rinktis įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliam vaikų švietimui skirtas valandas: 

24.1. neformalaus ugdymo programos 2020-2021 m. m.  1-4 klasėse: 

Veiklos pavadinimas 

Klasė 

Val. 

sk. 

Paskirtis 

,,Sportuosi – augsi sveikas” 

Fiziniam ugdymui 

,,Spalvų pasaulyje”(dailė ir technologijos) 

Meniniam ugdymui 

Informacinių technologijų būrelis 

IT pažinimui 

,,Vėrinėlis” 

Meniniam ugdymui 

,,Aukime sveiki” 

Fiziniam ugdymui 

,,Paletė”(dailė) 

Meniniam ugdymui 

Šaškių-šachmatų būrelis 

1-4 

Matematiniam loginiam lavinimui 

,,Skaitymo ir rašymo kūrybinės dirbtuvės“ 

3 a, b, c 

Kalbos ugdymui 

Jaunučių liaudies šokių kolektyvas 

2-4 

Meniniam ugdymui 

Muzikos studija ,,Do re mi” 

Meniniam ugdymui 

Modulis “Gabiųjų akademija” 

3 a, b, c 

Kalbos, matematiniam ir gamtamoksliniam ugdymui 

“Teptukas” 

Meniniam ugdymui 

“Futboliukas” 

3-4 kl. 

Fiziniam ugdymui 

Iš viso: 

 

29 val. 

 

1-4 klasių mokiniams neformaliajam ugdymui skirta 30 val., panaudojama 29 val. 

  

24.2. neformalaus ugdymo programa 2020-2021m. m. 5-8 klasėse: 

Eil.Nr. 

Paskirtis 

Veiklos pavadinimas 

Val. sk. 

Klasė 

1. 

Sportinė 

,,Judėti sveika” 

7-8 

3. 

Sportinė 

,,Judrieji ir sportiniai žaidimai” 

6-7 

4. 

Sportinė 

Judrieji sportiniai žaidimai 

5-6 

5. 

Sportinė 

,,Sportas- sveikata” 

6. 

Meninė 

Floristinis dizainas 

5-8 

7. 

Technologinė 

Dailieji medienos darbai 

5-8 

8. 

Meninė 

Žaislų siuvimas 

5-8 

9. 

Multikultūrinė 

Japonų kalbos klubas „Sakuros žiedas Druskininkuose“ 

5-8 

10. 

Krašto pažinimo 

Pažintinis – lavinamasis būrelis ,,Visi kartu“ 

5-7 

11. 

Meninė 

Žaidžiame teatrą 

5-8 

12. 

Meninė 

Muzikos studija 

5-8 

14. 

Sveikatos ugdymo 

Sveikos gyvensenos ,,Sveikuoliai“  

5-8 

15. 

Istorija 

Tolerancijos centras 

5-8 

 

Iš viso: 

 

20val. 

 

5-8 kl. mokiniams neformaliajam ugdymui skirta 21val., panaudojama 20 val. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

 1. Programų integravimas į mokomuosius dalykus: 

Integruojamosios programos 

Klasė 

Dalykas, į kurį integruojama 

Valandų sk. 

Pastabos 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.  

 

 

5–8  

Programa  integruojama į visų dalykų turinį, įgyvendinama per neformaliojo švietimo veiklas. 

Skiriamas atskiras laikas, per sveikatos ugdymo pamokas.  

 

Ne mažiau kaip po 2 val. per pusmetį bendradarbiaujant su Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programos koordinatore mokykloje. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 6 V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa), įgyvendinimo. 

Etninė kultūrinė veikla. 

 

5-8 

Į lietuvių kalbos, technologijų, dailės, muzikos mokymo programą. 

Ne  mažiau kaip 4 val. per pusmetį.  

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos“.  

Prevencinė Lions Quest programa, apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą. 

5-8  

Į visų mokomųjų dalykų turinį ir klasės auklėtojo veiklą. 

 

 

1 pamoka kas  savaitę su klasės auklėtoju 

Vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 

Lietuvos sporto istorija 

5-8 

Į istorijos dalyko pamokas 

 1-2 val. 

Vadovaujantis Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos sudaryta Lietuvos sporto istorijos programa  

Švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo. 

5-8 

Į visų mokomųjų dalykų turinį ir klasės valandėles. 

 

Ne mažiau kaip po 1 val. per 2 mėnesius. 

 

 

Vadovaujantis mokyklos numatytais tinkamiausiais šių veiklų įgyvendinimo būdais ir metodais. 

 1. Sudaryta galimybė mokiniui kiekvieną dieną tarp 3, 4 pamokų užsiimti aktyvia veikla, ne trumpesne kaip 20 min. ( judrioji pertrauka).  
 2. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (ne mažiau 10 ugdymo proceso dienų šias dienas įskaičiuojant į ugdymo dienų skaičių) įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių:  

Eil. 

Nr. 

Data 

Klasės koncentras 

Dienų sk. 

Veikla 

Atsakingas asmuo 

1. 

2020- 09-01 

1-8 kl. 

Mokslo ir žinių dienos šventė 

Darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu  

2. 

2020-09-21-25 

1-8 kl. 

M. K.Čiurlionio gimtadienis  

Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai. 

 

3. 

2020-09-22 

 

 

2020-10-01 

2-4 kl. 

 

 

1 kl. 

„Būk aktyvus“ Tarptautinė diena be automobilio 

„Futboliuko šventė. Varžybos“ 

Klasių mokytojos. 

4. 

2020-11-16 

1-8 kl. 

Tolerancijos diena 

Pagalbos mokiniui specialistai, klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai. 

5. 

2020-12-22 

1-8 kl. 

Kalėdinės integruotos pamokos  ir renginiai 

Muzikos, šokio, klasių mokytojos, klasės auklėtojai. 

6. 

2021-03-04 

1-8 kl. 

Kitokios pamokos, amatų diena 

Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, menų mokytojai.  

7. 

2021-05-14 

1-8 kl. 

Šeimos diena – sporto šventė 

Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, kūno kultūros metodinė grupė.  

8. 

Individualiai per mokslo metus 

1-8 kl. 

 

 

Veiklos kitose erdvėse (muziejai, įmonės, įstaigos, išvykos, iškylos, ekskursijos, Kultūros pasas) 

Klasių mokytojos, klasės auklėtojai, dalyko mokytojai. 

9. 

Pagal Ugdymo plano lentelę 

 

1-8 kl. 

Šokio šventė. 

 Mokslo metų pabaigos diena 

Administracija 

10. 

2021-06-14-18 

 

5-8 kl. 

Projektinė/prevencinė veikla* 

Metodinė taryba, direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Iš viso šioms veikloms 1-4 kl. skiriama 11 dienų, 5-8 kl. skiriama 16 dienų. 

 

 1. Birželio mėnesį 1 savaitę vyksta projektinė/prevencinė veikla. Metodinė taryba sudaro darbo grupes ir kartu su administracija aptaria veiklas antrajame pusmetyje, koreguoja balandžio mėnesį. Administracija/Mokyklos taryba dalyvauja visuose pristatymuose, kontroliuoja ir tarpininkauja, vykstant rezultatų sklaidai.   
 2. Mokykloje yra įgyvendinama socialinė – pilietinė veikla, atsižvelgiant į pilietiškumo ugdymą, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, kultūrines bei socializacijos programas ir pan. Socialinei – pilietinei veiklai mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Mokyklos siūlomos veiklos: 

Darbinė veikla 

Ekologinė veikla 

Socialinė -projektinė veikla 

Pagalba draugams ir mokyklai 

Savivalda 

Atstovavimas mokyklai 

Kita veikla 

Kabinetų ir kitų mokyklos erdvių priežiūra 

Dalyvavimas 

Ekologiniuo-se projektuose 

Dalyvavimas mokyklos, savivaldybės,tarptautiniuo-se projektuose 

Pagalba klasės draugui nugalint ugdymosi sunkumus  

Aktyvus dalyvavimas 

mokinių taryboje 

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose 

 

Mokyklos inventoriaus smulkus remontas 

Miesto kapinių, mokyklai priskirtos teritorijos tvarkymas 

 Dalyvavimas pilietiškumo akcijose 

Pagalba bibliotekos darbuotojams 

Renginių organizavi-mas arba vedimas 

Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose mokykloje, savivaldybė-je, kitur 

 

Dekoracijų ruošimas, salės apipavidali-nimas 

Gėlių ir želdinių priežiūra mokykloje 

 Globos įstaigų lankymas 

Pagalba mokytojams organizuojantkarjeros dienas 

Dalyvavimas susirinkimuo-se, svarstant mokyklos veiklos naujoves ir siūlymų teikimas 

Dalyvavimas tarptautiniuo-se  renginiuose, koncertinėse programose 

 

Savanorystė miesto įstaigose 

Dalyvavimas atliekų surinkimo veiklose 

Asmeninės iniciatyvos (mokykloje, savo gyvenamojo-je aplinkoje, kt.) 

Pagalba klasės auklėtojui, mokytojams   

Dalyvavimas Mokyklos tarybos veikloje 

Dalyvavimas savivaldybės mokinių tarybos veikloje 

 

Kurorto aplinkos tvarkymas 

Dalyvavimas savitvarkos akcijose 

Dalyvavimasgyvūnų globos/prie-žiūros  akcijose 

Pagalba mokyklos senjorų klubui „Bičiuliai“ 

Aktyvus dalyvavimas mokyklos ir klasės mokinių tėvų bendruose renginiuose, projektuose 

Atstovavimas mokyklai kitose įvairiose jaunimo organizacijo-se 

 

  

 1. Socialinė – pilietinė veikla fiksuojama  elektroniniame dienyne ir klasės auklėtojo segtuve. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sistemingai kontroliuoja šios veikos atlikimą ir pristato rezultatus kartu su mokymosi pasiekimų ataskaita pusmečių pabaigoje. Mokinys, įgyvendinęs visas numatytas socialinės veiklos programas ir  turintis visus teigiamus metinius pažymius, sėkmingai pereina mokytis į aukštesnę klasę.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 1. 31. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio stebėsena. 
 2. 32. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 
 3. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 
 4. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius mokykloje, vykdoma mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena: 

34.1. organizuojamas mokytojų bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio integravimas, sprendžiami mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimai; 

34.2. užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų. Kontroliniai darbai registruojami el. dienyne iš anksto; 

        34.3. penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

 1. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas: nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas, nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Tokiais atvejais mokinio tėvų prašymai priimami iki rugsėjo 18 d.; pasirašo dalyko mokytojas, klasės auklėtojas; atleidžiamų mokinių sąrašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu iki spalio 1d. 
 2. 36.Menų, fizinio ugdymo dalykai, kurių mokinys mokėsi pagal formalųjį švietimą papildančias programas, vertinami pažymiu, atsižvelgiant į gautą informaciją. Mokykla gali pridėti papildomą balą  mokiniui už individualias veiklas ugdymo įstaigoje pagal mokyklos Metodinės tarybos pateiktus siūlymus. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

 1. 37. Pagilintas anglų kalbos mokymas 5-8 klasėse. Pagilinto ugdymo grupės sudaromos  5-oje klasėje atsižvelgiant į kontrolinio testo rezultatus ir koreguojamos po kiekvieno pusmečio. 
 2. 38. Pagilintas fizinis ugdymas 5-8 klasėse: pagrindinio ugdymo pakopoje pagilintas fizinis ugdymas siejamas su sveikatos ugdymo veikla ir orientuojamas į atskirų sporto šakų elementų mokymą, kuriam reikia tam tikrų fizinių ypatybių, specialių judėjimo įgūdžių bei fizinio pasirengimo pasirinktai sporto šakai; 
 3. 39. Pagilintam fiziniam ugdymui  mokyti  kiekviename koncentresudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės,minimalus mokinių skaičius grupėje – 12 mokinių, 6a, b, c, d klasėse sudaromos grupės slidinėjimui mokyti. 

 

III SKYRIUS 

BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE, 1-4 IR 5-8 KLASĖSE 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

 1. 2020-2021 m. m. mokykloje suformuotos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės. 
 2. Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 11 d. Nr. T1-103sprendimu priešmokyklinio ugdymo grupių veikla organizuojama pagal 36 valandų (33 valandos skiriamos tiesioginiam darbui  su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais) modelį. 
 3. Programos trukmė  34 savaitės. 
 4. Ugdomosios veiklos pradžia pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 val., pabaiga 14.30 val., penktadienį – nuo 7.30 iki 12.30 val. Pagal poreikį  organizuojamos pailgintos dienos grupės pirmadienį – ketvirtadienį nuo 14.30 val. iki 17.30 val., penktadienį nuo 12.30 iki 17.30 val. 
 5. Grupės vaikų ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai, ugdant pagrindines kompetencijas: 

 

Kompetencijos 

Laikas (pirmadienį-ketvirtadienį) 

Laikas 

(penktadienį) 

Sveikatos saugojimo kompetencija 

1h 40 min 

1h 

Pažinimo kompetencija 

1h 40 min 

1h 

Komunikavimo kompetencija 

1h 40 min 

1h 

Meninė kompetencija 

1h 40 min 

1h 

Socialinė kompetencija 

1h 40 min 

1h 

Viso per dieną 

       7 val. 

       5 val. 

 

 1. Mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupėse  vykdoma vaiko socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“.  
 2. Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Jam padeda pedagogo padėjėjas. 
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka funkcijas patvirtintas mokyklos Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašyme (2020-08-21 V2-43). 
 4. Jei vaikas kitais metais pakeičia ugdymo įstaigą ar ugdantį pedagogą,  priešmokyklinio ugdymo pedagogas naujai ugdymo įstaigai parengia vaiko pasiekimų ir ugdymo rekomendacijas. 
 5. Organizuoami renginiai: 

Eil.Nr. 

Šventės 

Data 

 

 

 

1. 

Mokslo ir žinių diena 

Rugsėjo mėn. 

2.  

M.K.Čiurlionio gimtadienis 

Rugsėjo mėn. 

3. 

Sporto šventė 

Spalio mėn. 

4. 

Tolerancijos diena 

Lapkričio mėn. 

5. 

Kalėdinė šventė 

Gruodžio mėn. 

6. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 

Vasario mėn. 

7. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas 

Kovo mėn. 

8. 

Žemės diena 

Kovo mėn. 

9. 

Šeimos šventė 

Gegužės mėn. 

 

Ekskursijos 

 

1. 

Didžioji mokykla (M. K.Čiurlionio g.92) 

Rugsėjo mėn. 

2.  

Miesto viešoji biblioteka 

Spalio mėn. 

3. 

Kalėdinių eglučių parkas 

Gruodžio mėn. 

4. 

Miško muziejus ,,Girios aidas” 

Balandžio mėn. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

PRADINIS UGDYMAS  

 

 1. 2020-2021 m. m. mokykloje suformuoti keturi 1-ų klasių komplektai.  

50.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 1-ose klasėse

Ugdymo  

dalykai 

1a 

(sav.) 

1a 

(m.m.) 

1b 

(sav.) 

1b 

(m.m.) 

 

 

1c 

(sav.) 

1c 

(m.m.) 

 

1d 

(sav.) 

1d 

(m.m.) 

 

Iš viso: 

Mokinių skaičius klasėje 

21 

 

23 

 

24 

 

21 

 

89 

Dorinis ugdymas  

35 

35 

35 

35 

140 

Tikyba( mokinių skaičius) 

21 

 

16 

 

24 

 

19 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

 

0,5 

17,5 

 

 

0,5 

17,5 

35 

Etika*( mokinių skaičius) 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

( gimtoji) 

280 

280 

280 

280 

1120 

Matematika 

140 

140 

140 

140 

560 

Pasaulio pažinimas 

70 

70 

70 

70 

280 

Dailė ir technologijos 

70 

70 

70 

70 

280 

Muzika 

70 

70 

70 

70 

280 

Fizinis ugdymas: 

105 

105 

105 

105 

420 

Fizinis ugdymas 

70 

70 

70 

70 

 

Šokis 

35 

35 

35 

35 

 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

23 

770 

23 

770 

23 

770 

23 

770 

3115 

Vaiko poreikiams tenkinti: 

Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas naudojant IKT. 

 

35 

35 

35 

35 

140 

Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 

24 

805 

24 

805 

24 

805 

24 

805 

3255 

Neformalus ugdymas 

70 

70 

70 

70 

280 

 

26 

875 

26 

875 

26 

875 

26 

875 

3535 

Pastaba. * Etika 1b ir 1d klasėse jungiama į vieną grupę. 

                                     Vaiko poreikiams tenkinti pamoka 1a, b, c, d klasėse skiriama skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui naudojant IKT. 

                

 

 1. 2020-2021 m. m. mokykloje suformuoti keturi  2-ų klasių komplektai. 

51.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 2-ose klasėse:  

Ugdymo 

 dalykai 

2a 

(sav.) 

2a 

(m.m) 

 

2b 

(sav) 

2b 

(m.m.) 

 

2c 

(sav) 

2c 

(m.m) 

 

 

2d 

(sav.) 

2d 

(m.m) 

 

 

Iš viso: 

Pasta-bos 

Mokinių skaičius klasėje 

21 

 

26 

 

23 

 

21 

 

91 

 

Dorinis ugdymas  

35 

35 

35 

35 

140 

 

Tikyba( mokinių skaičius) 

21 

 

26 

 

23 

 

21 

 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika* ( mokinių skaičius) 

 

 

 0 

 

 0 

 

 

 

Lietuvių kalba 

( gimtoji) 

245 

245 

245 

245 

980 

 

Užsienio kalba(anglų): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiriama į grupes 

 

I grupė 

70 

70 

70 

70 

280 

 

II grupė 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Matematika 

175 

175 

175 

175 

700 

 

Pasaulio pažinimas 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Dailė ir technologijos 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Muzika 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Fizinis ugdymas: 

105 

105 

105 

105 

420 

 

Fizinis ugdymas 

70 

70 

70 

70 

 

 

Šokis 

35 

35 

35 

35 

 

 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

24 

910 

24 

910 

24 

910 

24 

910 

3640 

Valandos metams su dviem anglų kalbos grupėmis 

Vaiko poreikiams tenkinti: 

 Skaitymo ir rašymo ugdymas naudojant IKT 

35 

35 

35 

35 

140 

 

Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 

25 

945 

25 

945 

25 

945 

25 

945 

3780 

 

Neformalus ugdymas 

70 

70 

70 

70 

280 

Plaukimo programai įgyvendinti 

 

 

1015 

 

1015 

 

1015 

 

1015 

4060 

 

Pastaba. * Vaiko poreikiams tenkinti skiriama pamoka 2a, b, c, d klasėse skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui naudojant IKT. 

                

 1. 2020-2021 m. m. mokykloje suformuoti trys  3-ių klasių komplektai. 

52.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 3-iose klasėse

Ugdymo dalykai 

 

3a 

(sav.) 

3a 

(m.m.) 

3b 

(sav.) 

3b 

(m.m.) 

 

3c 

(sav.) 

3c 

(m.m.) 

 

Iš viso: 

Pastabos 

Mokinių skaičius klasėje 

25 

 

24 

 

23 

 

71 

 

Dorinis ugdymas  

 

35 

35 

35 

 

 

Tikyba( mokinių skaičius) 

(25 ) 

35 

(24)  

35 

(22) 

35 

105 

 

Etika* ( mokinių skaičius) 

 

 

 

Lietuvių kalba 

( gimtoji) 

245 

245 

245 

735 

 

Užsienio kalba (anglų) 

70 

70 

70 

 

Skiriama į grupes. 

I grupė 

70 

70 

70 

210 

 

II grupė 

70 

70 

70 

210 

 

Matematika 

140 

140 

140 

420 

 

Pasaulio pažinimas 

70 

70 

70 

210 

 

Dailė ir technologijos 

70 

70 

70 

210 

 

Muzika 

70 

70 

70 

210 

 

Fizinis ugdymas: 

105 

105 

105 

315 

 

Fizinis ugdymas 

70 

70 

70 

 

 

Šokis 

35 

35 

35 

 

 

Iš viso privalomų pamokų sk. 

23 

875 

23 

875 

23 

875 

2625 

Valandos metams su dviem anglų kalbos gr. 

Vaiko poreikiams tenkinti: 

Matematikos įgūdžių lavinimas 

35 

35 

35 

105 

Kompensuo-jant matematikos pamokas dėl BUP pasikeitimo 

Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 

24 

910 

24 

910 

24 

910 

2730 

 

Neformalus ugdymas 

70 

70 

70 

210 

Viena valanda skiriama Moduliui „Gabiųjų akademija“ 

 

 

980 

 

980 

 

980 

2940 

 

Pastaba. * Vaiko poreikiams tenkinti skiriama po 1 pamoką 3a, b, c matematikos įgūdžių lavinimui. 

               1 val. iš neformaliojo ugdymo valandų skiriama gabiųjų ugdymui, konsultacijoms  matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams.  

 

 1. 2020-2021 m. m. mokykloje suformuoti keturi 4-ų klasių komplektai. 

53.1. Bendrosios ugdymo programos įgyvendinimas 4-ose klasėse:  

Ugdymo 

 dalykai 

4a 

(sav) 

4a 

(m.m) 

4b 

(sav) 

4b 

(m.m) 

4c 

(sav) 

4c 

(m.m) 

 

4d 

(sav) 

4d 

(m.m) 

 

Iš viso: 

Pasta-bos 

Mokinių skaičius klasėje 

26 

 

18 

 

25 

 

24 

 

 

 

Dorinis ugdymas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikyba ( mokinių skaičius) 

(25) 

35 

(15) 

35 

(22) 

35 

(18) 

35 

140 

 

Etika* ( mokinių skaičius) 

0,25 

(1) 

 

0,25 

(3) 

 

0,25 

(3) 

 

0,25 

(6) 

 

   35 

Etikos pamoka vyks nuotoliniu būdu 

Lietuvių kalba 

( gimtoji) 

245 

245 

245 

245 

980 

 

Užsienio kalba (anglų): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiriama į grupes, išskyrus 4b,jei nepasikeis mokinių skaičius 

I grupė 

70 

70 

70 

70 

280 

 

II grupė 

70 

– 

– 

70 

70 

210 

 

Matematika 

175 

175 

175 

175 

700 

 

Pasaulio pažinimas 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Dailė ir technologijos 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Muzika 

70 

70 

70 

70 

280 

 

Fizinis ugdymas: 

105 

105 

105 

105 

420 

 

Fizinis ugdymas 

70 

70 

70 

70 

 

 

Šokis 

35 

35 

35 

35 

 

 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

24 

910 

24 

840 

24 

910 

24 

910 

3570 

 

Vaiko poreikiams tenkinti: 

 Skaitymo ir rašymo ugdymas naudojant IKT. 

Moduliai „Gabiųjų akademija“ 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

140 

 

 

 

 

140 

 

Iš viso bendrajai programai įgyvendinti 

26 

980 

26 

910 

26 

980 

26 

980 

 

 

Neformalus ugdymas 

70 

70 

70 

70 

280 

 

 

 

1050 

 

980 

 

1050 

 

1050 

4165 

 

Pastaba. * Etika jungiama į vieną grupę arba sudaroma laikinoji grupė. Etikos pamoka ketvirtose klasėse vyks nuotoliniu būdu. 

Vaiko poreikiams tenkinti skiriama po 1 pamoką 4a, b, c, d skaitymo ir rašymo ugdymui naudojant IKT. Ir po 1 val.  skiriama gabiųjų ugdymui, konsultacijoms  matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams.  

 

 1. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos  įvertinus mokinių poreikius ir atsižvelgiant į diagnostinių bei standartizuotų testų, kontrolinių – patikrinamųjų darbų rezultatus: skaitymo ir rašymo ugdymui (1-4 kl.), matematinių gebėjimų ugdymui 3-iose klasėse, gabiųjų mokinių ugdymui 3-4 klasėse, mokymosi pagalbos teikimui mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, mokymosi pagalbos po ligos, emigrantų, užsieniečių lietuvių kalbos mokymui. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIS UGDYMAS  

 

 1. 5-8  klasių  dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje, užtikrinant Bendrosiose programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus: 

55.1. 5 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus): 

Ugdymo dalykai 

5a 

Ugdymo porei-kiams tenkinti 

5b 

Ugdymo porei-kiams tenkinti  

5c 

Ugdymoporei-kiams tenkinti 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

 

1 (37) 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

(185) 

(185) 

 

(185) 

 

Užsienio kalba (1-oj i- anglų k.) 

(111) 

(111) 

(111) 

Matematika 

4 (148) 

 

(148) 

(148) 

 

Informacinės technologijos 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Gamta ir žmogus 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

Istorija 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

Socialinė -pilietinė veikla 

10 

 

10 

 

10 

 

Dailė 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Muzika 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Technologijos 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

Fizinis ugdymas 

(111) 

 

(111) 

 

(111) 

 

Žmogaus sauga 

0,5 

(18) 

 

0,5 

(18) 

 

0,5 

(18) 

 

Sveikatos ugdymas 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Iš viso: 

25,5 

2,5 

25,5 

2,5 

25,5 

2,5 

Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 

26 

26 

26 

 

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos mokymui (si) 5 a, b, c klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti.  

 Fiziniam ugdymui  mokyti 5 b klasėje sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės.  

 5a, b, c klasių mokiniai dalijami į grupes per anglų kalbos, informacinių technologijų, technologijų pamokas. 

5 a, b, c klasėse  mokiniai mokosi tikybą atskirose grupėse,  5 b klasėje etiką atskiroje grupėje, o 5a,c  sudaroma jungtinė etikos grupė. 

Gabiųjų ugdymui, konsultacijoms skiriama po 1 val. matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams.   

 

55.2. 6 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus):  

Ugdymo dalykai 

6a 

Ugdy-mo porei-kiams tenkinti 

6b 

Ugdy-mo porei-kiams tenkinti  

6c 

Ugdy-mo porei-kiams tenkinti 

6d 

Ugdy-mo porei-kiams 

tenkinti 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

(185) 

(185) 

 

(185) 

 

(185) 

 

Užsienio kalba (1-oji- anglų k.) 

(111) 

(111) 

(111) 

(111) 

 Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Matematika 

4 (148) 

 

(148) 

(148) 

 

(148) 

 

Informacinės technologijos 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Gamta ir žmogus 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

(74) 

 

Istorija 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

Socialinė -pilietinė veikla 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Geografija 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Dailė 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Muzika 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Technologijos 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

(74) 

 

Fizinis ugdymas 

(111) 

 

(111) 

 

(111) 

 

(111) 

 

Žmogaus sauga 

0,5 

(18) 

 

0,5 

(18) 

 

0,5 

(18) 

 

0,5 

(18) 

 

Sveikatos ugdymas 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Iš viso: 

25,5 

2,5 

25,5 

2,5 

25,5 

2,5 

25,5 

1,5 

Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 

29 

26 

26 

26 

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos mokymui (si) 6 a, b, c, d klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti.  

6 a, b, c, d klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės slidinėjimui mokyti. 

6 a, b, c, d klasių mokiniai dalijami į grupes per anglų kalbos, informacinių technologijų, technologijų pamokas. 

6 a, b, c, d klasėse  mokiniai mokosi etikos atskirose grupėse, o 6 ab  sudaroma jungtinė tikybos grupė ir 6 bc sudaroma jungtinė tikybos grupė. 

6 a, b, c, d klasėse per rusų  kalbos pamokas mokiniai dalijami į grupes, o vokiečių kalbai mokyti sudaroma jungtinė 6ac grupė. 

Gabiųjų ugdymui,konsultacijoms skiriama po 1 val. matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams. 

 

55.3. 7 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus): 

 

Ugdymo dalykai 

7a 

Ugdymo porei-kiams tenkinti 

7b 

Ugdymo porei-kiams tenkinti  

7c 

Ugdymo porei-kiams tenkinti 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

5 (185) 

 

5 (185) 

5 (185) 

 

Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 

3 (111) 

 

3 (111) 

3 (111) 

Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 

2 (74) 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Matematika 

4 (148) 

 

4 (148) 

 

4 (148) 

Informacinės technologijos 

0,5 (19) 

 

0,5 (19) 

 

0,5 (19) 

 

Biologija 

2 (74) 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Fizika 

1 (37) 

 

 1 (37) 

0,5 

1 (37)  

0,5 

Istorija 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Socialinė – pilietinė veikla 

10 

 

10 

 

10 

 

Geografija 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Dailė 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Muzika 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Technologijos 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Fizinis ugdymas 

3 (111) 

 

3 (111) 

 

3 (111) 

 

Žmogaus sauga 

0,5 (19) 

 

0,5 (19) 

 

0,5 (19) 

 

Sveikatos ugdymas 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Iš viso: 

29,5 

2,5 

29,5 

3 

29,5 

3 

Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 

 

30 

30 

30 

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos mokymui (si) 7 b, c  klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti.  

Fiziniam ugdymui  mokyti 7 b, c klasėje sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės.   

Informacinių technologijų pamokos vyksta I pusmetyje. 

7 b, c klasių mokiniai dalijami į grupes per anglų kalbos, informacinių technologijų, technologijų pamokas. 

7 a klasėse visi mokiniai mokosi etikos , 7 bc  mokosi etikos jungtinėje grupėje, o  7 b, c tikybos mokoma atskirose grupėse. 

7 a klasėje visi mokiniai mokosi kartu rusų kalbos, 7 b, c rusų kalbos atskirose grupėse, o 7bc vokiečių kalbos jungtinėje grupėje. 

Gabiųjų ugdymui,konsultacijoms skiriama po 1 val. matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams. 

55.4. 8 klasių pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai  įgyvendinti  per savaitę (mokslo metus): 

 

Ugdymo dalykai 

8a 

Ugdymo porei-kiams tenkinti 

8b 

Ugdymo porei-kiams tenkinti  

8c 

Ugdymo porei-kiams tenkinti 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

5 (185) 

5 (185) 

 

5 (185) 

 

Užsienio kalba (1-oji – anglų k.) 

3 (111) 

3 (111) 

3 (111) 

Užsienio kalba (2-oji – rusų, vokiečių k.) 

2(74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Matematika 

4 (148) 

 

4 (148) 

 

4 (148) 

Informacinės technologijos 

0,5 (18) 

 

0,5 (18) 

 

0,5 (18) 

 

Biologija 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Chemija 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Fizika 

2( 74) 

 

2 (74) 

2 (74) 

 

Istorija 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Socialinė – pilietinė veikla 

10 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

Geografija 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

2 (74) 

 

Dailė 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Muzika 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

1 (37) 

 

Technologijos 

1(37) 

 

1(37) 

 

1 (37) 

 

Fizinis ugdymas 

2 (74) 

 

2 (74) 

2 (74) 

 

Žmogaus sauga 

0,5 (18) 

 

0,5 (18) 

 

0,5 (18) 

 

Sveikatos ugdymas 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Iš viso 

29 

3,5 

29 

3,5 

29 

3,5 

Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per savaitę 

30 

30 

30 

Pastaba. Pagilintam anglų kalbos ir fizinio ugdymo mokymui (si) 8 a, b, c klasėse skiriama po 1 val. iš valandų ugdymo poreikiams tenkinti.  

Fiziniam ugdymui  mokyti 8a, c klasėse sudaromos  atskiros mergaičių ir berniukų grupės. 

Informacinių technologijų mokoma II pusmetyje. 

8 a, b, c klasių mokiniai dalijami į grupes per anglų kalbos, informacinių technologijų, technologijų pamokas. 

8 a, b, c klasėse  mokiniai mokosi etikos atskirose grupėse, 8 b tikybos atskiroje grupėje, o 8 ac  sudaroma jungtinė tikybos grupė. 

8 b, c per rusų kalbos pamokas mokiniai dalijami į grupes, o 7abc vokiečių kalbos mokosi jungtinėje grupėje. 

Gabiųjų ugdymui, konsultacijoms skiriama po 1 val. matematikai, lietuvių kalbai, gamtos mokslams. 

 

______________________________________________ 

 

SUDERINTASUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2020 m. birželio 18 d.   

posėdyje (protokolo Nr. 7)