El. dienyno nuostatai

SUDERINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. vasario 6 d
įsakymu Nr.V35-104

PATVIRTINTA
,,Atgimimo“ mokyklos
direktoriaus 2013 m. vasario 7 d.
įsakymu Nr. V2-13

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO” MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO, PAGRINDINIO UGDYMO IR NEFORMALAUS UGDYMO MOKYTOJO DIENYNŲ SUDARYMO  ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo pradinio, pagrindinio ir neformalaus ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu nuostatai (toliau– nuostatai) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo dienyno ir neformalaus ugdymo mokytojo dienyno (toliau– dienynas) sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.
2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
2.1. Elektroninis dienynas (toliau e-dienynas)– dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.
2.2. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių byla – mokslo metų pabaigoje atspausdinta ir suformuota klasės byla, kurią sudaro iš e-dienyno mokslo metų pabaigoje ugdomąją veiklą vykdančių asmenų atspausdintos klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės, pasirašytos mokytojo, saugaus elgesio ir kiti instruktažai, pasirašyti mokinių ir mokytojų.
2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
3. Šių nuostatų nuostatomis vadovaujasi visi mokyklos bendruomenės nariai.
4. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
5. Klasės, kurių ugdymo apskaita vykdoma e-dienyne, nevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

6. E-dienynu naudotis nuolat gali:
6.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
6.2. klasių auklėtojai – auklėjamosios klasės mokinių e-dienynus;
6.3. mokomųjų dalykų mokytojai – mokomos klasės (mobilios grupės) e-dienynus;
6.4. neformalaus ugdymo mokytojai  – mobilios grupės e – dienynus;
6.5. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – vaiko (globotinio) e-dienyną;
6.6. mokinys – savo e-dienyną.
7. E-dienynus stebėti gali mokyklą inspektuojantys asmenys – atskiru nurodymu (pavedimu), suderinę su mokyklos direktoriumi.
8. E-dienyno priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
9. E-dienyną administruoja direktoriaus įsakymu paskirtas e-dienyno administratorius.
10. E-dienyno techninės įrangos priežiūrą vykdo administratorius.
11. Mokyklos direktorius:
11.1. apie paskirtus klasės vadovus, mokytojų kontaktines valandas, klasių sąrašus, pamokų tvarkaraščius informuoja e- dienyno administratorių;
11.2. užtikrina e- dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
12.1. iki rugpjūčio 31 d. sudaro klasių ir mobilių grupių sąrašus;
12.2. iki rugsėjo 1 d. sudaro nuolatinius pamokų tvarkaraščius ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui;
12.3. paskirsto po rugsėjo 1 d. į mokyklą naujai atvykusius mokinius į klases, mobilias grupes;
12.4. nuolat kontroliuoja ir analizuoja mokytojų, klasės auklėtojų veiklą pildant         e-dienynus;
12.5. patikrina klasės auklėtojų sudarytas ir pateiktas mokslo metų pabaigoje                e-dienyno pagrindu atspausdintas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas ir jas patvirtina savo parašu;
12.6. patikrintas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda  archyvavimui;
12.7. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą, pasirašo ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.
13. Elektroninio dienyno administratorius:
13.1. atnaujina mokinių duomenis e-dienyne;
13.2. į e- dienyną įveda naujas klases, įrašo mokinius, klasės auklėtojus, mokytojus, jeigu šių duomenų negalima importuoti iš mokinių ir darbuotojų duomenų bazių ir to neatlieka        e-dienyną administruojanti bendrovė;
13.3. laikotarpiui, kai mokinys mokomas namuose, suformuoja atskirą grupę;
13.4. suveda būtinus klasifikatorius: pamokų laiką, pusmečių intervalus, dalykų sąrašą ir kt.;
13.5. patikrina ir pildo e-dienyne informaciją apie mokyklą, mokytojus, klasių auklėtojus, prireikus, padaro keitimus;
13.6. suteikia prisijungimo vardus mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
13.7. atlieka e-dienyno klaidų, nusiskundimų, pasiūlymų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e-dienyno tobulinimo mokyklos direktoriui ir e-dienyno sistemą administruojančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui;
13.8. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia                   e-dienyną į skaitmeninę laikmeną ir perduoda mokyklos vadovui;
13.9. apmoko mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, klasių auklėtojus ir neformalaus ugdymo mokytojus kaip naudotis e-dienynu.
14. Klasės auklėtojas:
14.1. nuolat tikrina ir tikslina mokinių duomenis;
14.2. praneša auklėtiniams prisijungimo prie e-dienyno reikalingus duomenis;
14.3. praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) prisijungimo duomenis;
14.4. kartu su e-dienyno administratoriumi supažindina auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su e-dienyno naudojimu;
14.5. registruoja nelankymo pateisinimo dokumentus. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pranešimas e-dienyno pagalba, prisijungus su slaptažodžiu, apie vaiko ligą ar kitą svarbią priežastį, laikomas pateisinimo dokumentu;
14.6. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), pateikusiems prašymą, du kartus per mėnesį atspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas ir pasirašytinai supažindina mokinio tėvus;
14.7. per dvi darbo dienas po pusmečio, mokslo metų pabaigos atspausdina, patikrina ir pasirašo klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę, kurią perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
14.8. paruošia ataskaitas išeinantiems iš mokyklos mokiniams, mokiniui, už laikotarpį, kai jis buvo mokomas namuose. Vieną egzempliorių sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą.
14.9. e-dienyne žinutėmis bendrauja su klasės mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais, mokytojais;
14.10. instruktuoja mokinius bendraisiais klausimais. Kiekvieną kartą atlikus instruktažą, išspausdina instruktažų lapus, juose mokiniai pasirašo, lapus sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą;
14.11. į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą sega mokinio, besimokiusio savarankiškai, atvykusio tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos, per mokslo metus gautus įvertinimus.
14.12. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.
15. Dalyko mokytojas:
15.1. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą;
15.2. priskiria mobilias grupes pagal pavaduotojo ugdymui pateiktus sąrašus, pasitikrina, ar visi klasių, mobilių grupių mokiniai įrašyti į e-dienyną, užsipildo pamokų tvarkaraštį;
15.3. pamokos pradžioje pažymi neatvykusius mokinius, fiksuoja pavėlavimus. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, e-dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamoka nevyko dėl….“. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių;
15.4. pamokos dieną įveda pamokos datą, temą, namų darbus. Skiltis „Pamokos tema, klasės darbas, namų darbai“ mokytojas pildoma ta kalba, kuria moko dalyko.
15.5. pamokos pabaigoje ar tą pačią dieną surašo tą dieną gautus pažymius;
15.6. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per savaitę;
15.7. ne vėliau kaip paskutinę pusmečio, mokslo metų dieną išveda pusmečio, mokslo metų pasiekimų įvertinimus. Mokinio, mokyto namuose, besimokiusio savarankiškai, atvykusio tęsti mokslo iš gydymo įstaigos ar kitos mokyklos, per mokslo metus gauti įvertinimai į dalyko e-dienyną neperkeliami.
15.8. esant reikalui, e-dienyne žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių vadovais, mokiniais;
15.9. kiekvieną kartą atlikę mokiniams instruktažą, išspausdina instruktažų lapus, juose mokiniai ir mokytojas pasirašo. Instruktažų lapus atiduoda klasės auklėtojui, kuris juos sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą.
15.10. atspausdina, patikrina ir pasirašytas dalyko mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines per 2 darbo dienas po mokslo metų pabaigos perduoda klasės auklėtojams;
15.11. jeigu mokiniai turi papildomus vasaros darbus, pakartotinai atspausdina, patikrina ir pasirašytas dalyko mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines iki paskutinio mokslo metų Mokytojų tarybos posėdžio perduoda klasės auklėtojams.
16. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį išspausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

III.  MOKYMOSI PASIEKIMŲ APSKAITOS SUVESTINIŲ BYLŲ SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU IR ELEKTRONINIO DIENYNO PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

17. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma e-dienyne, o mokslo metams pasibaigus sudaromos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos.
18. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojas, klasės auklėtojas ir kiti) išspausdina mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines, jas pasirašo ir atsako už duomenų juose teisingumą. Pasirašytas suvestines perduoda klasės auklėtojams.
19. Jei e-dienyno duomenų pagrindu sudarytose Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse nustatoma klaida, ją taiso klaidą padaręs asmuo kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Klaidingas žodis, tekstas ar įvertinimas, taisomas perbraukiant juos vienu brūkšniu. Išnašoje nurodoma mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), taisiusių asmenų vardai ir pavardės, parašai ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir e-dienyne.
20. Klasės auklėtojai Mokinių mokymosi apskaitos suvestines sega į klasės bylą, kurią perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
21. E-dienyno administratorius iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos e-dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
22. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas, pasirašo ant klasės Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės ir kartu su e-dienyno skaitmenine laikmena perduoda archyvavimui. Šios bylos tvarkomos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr.5-211; 2005, Nr.132-4773), nustatyta tvarka.

IV. MOKYMOSI PASIEKIMŲ APSKAITOS SUVESTINIŲ BYLŲ SAUGOJIMAS

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, e-dienyno duomenų pagrindu sudarytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas, per 10 darbo dienų po mokslo metų pabaigos perduoda archyvui.
24. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos bei perkeltas į skaitmenines laikmenas e-dienynas saugomos Mokyklos dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu                   Nr.ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr.105-3907), nustatytą laiką.
25. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytų Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

PRITARTA

Mokyklos tarybos

2013-01-03 posėdžio protokolu Nr. 1