Antroji nuotolinio mokymosi savaitė

Ją pradėjome visi švietimo įstaigų vadovai kartu su Savivaldybės vadovais aptardami, kokioje nuotolinio mokymosi situacijoje esame, kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais gyvename. Meras Ričardas Malinauskas papasakojo apie svarbius darbus, saugant gyventojus nuo užkrato pavojaus, pasidalino mintimis apie galimas perspektyvas. Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown informavo apie gautas iš rėmėjų 80 planšečių, kurios perduodamos mokykloms per ŠMSM, kad būtų kiek galima geriau užtikrinama nuotolinio mokymosi kokybė. 23 šios IT priemonės buvo paskirtos mūsų mokyklai. Antradienį jas inventorizavę, trečiadienį, balandžio 8d. perduosime laikinam naudojimui mūsų mokyklos mokiniams, kurie šių priemonių stokoja arba turi pasenusius, netinkamus naudoti nuotoliniam mokymuisi kompiuterius.

Mokinių tėvai, informuoti iš anksto, trečiadienį, nuo 9 iki 12 val., kviečiami pasirašyti standartinės formos sutartį/perdavimo aktą. Konsultacija, kaip pasijungti šią priemonę ir naudoti mokymosi tikslais, bus teikiama perdavimo metu. Mokiniai ,gavę šias ar kitas, anksčiau mokyklos išduotas priemones, turi jas tausoti ir grąžinti mokyklai pasibaigus nuotolinės veiklos (karantino) laikotarpiui.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atmintinė mokiniui

Labai tikimės, kad:
1. naudosi kompiuterinę įrangą pagal paskirtį, saugosi ją, o pasibaigus karantinui grąžinsi mokyklai;
2. jei esi pilnametis, pasirašysi mokyklos pateiktą kompiuterinės įrangos perdavimo- priėmimo aktą, o jei esi nepilnametis – patikėsi tai padaryti tėvams (globėjams, rūpintojams);
3. konsultuosiesi su mokyklos paskirtu asmeniu dėl kompiuterinės įrangos pajungimo, o prireikus, ir dėl reikiamos programinės įrangos diegimo;
4. paskaitysi informaciją apie saugų elgesį internete www.draugiskasinternetas.lt;
5. naudosi interneto duomenis TIK nuotoliniam ugdymuisi.

Mokykla nuosekliai stebi IT technologijų situaciją priešmokyklinio ugdymo, pradinėse bei 5-8, 10 klasėse. Tėvai, neradę galimybių sudaryti sąlygas vaikui mokytis nuotoliniu būdu, atsiradus papildomoms aplinkybėms nuotolinio mokymosi eigoje, dėl laikinosios mokyklos pagalbos IT priemonėmis turi kreiptis į savo klasės auklėtoją, jam nesant, į pavaduotoją ugdymui Virginiją Žėkaitę el.paštu virginija.zekaite@atgimimomokykla.lt (arba mokyklos telefonu 8-313- 53955).

Suderinę mokyklos savivaldos pozicijas (Metodinės tarybos, Mokinių tarybos, Mokyklos tarybos), atsižvelgdami į mokytojų darbinės veiklos intensyvumą, mokinių dalyvavimą formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose, siekiame optimizuoti darbo/mokymosi krūvį. Saugodami mokytojų, mokinių sveikatą šią savaitę bendru sutarimu ketvirtadaliu mažiname veiklų intensyvumą.
Būkime sveiki, pagelbėkime vieni kitiems, laikykimės karantino taisyklių!

Mokyklos administracija