Pamokų lankomumo tvarka

PATVIRTINTA

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. V2- 91

 

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLOS

 PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši tvarka skirta mokinių praleistų pamokų pateisinimui, nepateisintų pamokų ir vėlavimų į pamokas nagrinėjimui.

 

 1. PAMOKŲ LANKOMUMO KONTROLĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Pamokų lankomumo kontrolės tikslas – išsiaiškinti mokyklos nelankymo ir blogo lankomumo tendencijas ir priežastis.
 2. Pamokų lankomumo kontrolės uždaviniai:

3.1. Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

3.2. Praleidinėjantiems pamokas mokiniams suteikti socialinę pedagoginę pagalbą.

3.3. Kiekvieną mėnesį analizuoti lankomumo rezultatus ir priimti sprendimus Klasės auklėtojų metodiniame susirinkime. Kas ketvirtį aptarti Vaiko gerovės  komisijoje. Pusmečiui pasibaigus pristatyti rezultatus Mokytojų tarybos posėdyje ir priimti sprendimus.

 

III. Praleistų pamokų pateisinimas

 

 1. Apie mokinio neatvykimą į ugdymo įstaigą tėvai informuoja klasės auklėtoją arba socialinį pedagogą tą pačią dieną.
 2. Mokinių tėvai praleistas pamokas pateisina pateikdami pamokų pateisinimo prašymus:
 3. 1. Mokinys dėl svarbių priežasčių gali praleisti ne daugiau kaip tris dienas per mėnesį. Pamokas pateisina tėvai (globėjai) jų pasirinkta informavimo priemone: SMS žinute, skambučiu, per elektroninį dienyną, rašteliu ir kitomis su klasės auklėtoju sutartomis formomis.

5.2. Mokinio praleistas pamokas dėl ligos pateisina tėvai (globėjai), užpildydami prašymo pateisinti praleistas pamokas formą (Priedas Nr.1), privalomai įrašydami gydančio/šeimos gydytojo vardą ir pavardę. Praleistas pamokas pateisinantis prašymas su tėvų parašu  pristatomas iškart po ligos klasės auklėtojui (tiesiogiai, el. paštu, per EDUKA dienyną). Jei tą dieną mokykloje nėra klasės auklėtojo, prašymą atneša į mokyklos raštinę. Už pateiktos informacijos teisingumą atsako tėvai.

5.3. Jei  dėl ligos arba per mokslo metus pasikeičia mokinio fizinio ugdymo  grupė, tėvai pateikia  mokinio situacijos duomenis iš e-sveikatos portalo (046/a medicininis pažymėjimas) klasės auklėtojui (jam nesant – raštinei), kuris iškart pristato visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.

5.4. Vadovaujantis tėvų ir mokyklos  pasitikėjimo teise, jei dėl mokinio sveikatos atsiranda naujų gydytojo  bendrųjų ar specialiųjų rekomendacijų, tėvai užpildo  atskirą  laisvos formos prašymą ir, nurodydami gydytojo vardą, pavardę, informuoja mokyklą apie jo pateiktas rekomendacijas dėl vaiko sveikatos.

5.4.1. Prašymas perduodamas klasės auklėtojui, jo nesant – raštinės vedėjai.

5.4.2. Prašyme nurodytomis gydytojo rekomendacijomis turi vadovautis visi vaiką mokantys mokytojai (pvz., dėl klausos, regėjimo ir kt.).

 1. Budinčio vadovo atlikti įrašai Mokytojų kambario Budėjimo knygoje laikomi pateisinamu dokumentu.
 2. Esant ypatingai situacijai šeimoje, mokykla nustato didžiausią (iki 7 dienų) vienkartinį praleistų dienų skaičių per mokymosi laikotarpį dėl kitų priežasčių. Suderinus su direktore, prašymas rašomas raštinėje.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalies 7 punktą tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.

.

 1. Nepateisintų pamokų nagrinėjimas

 

 1. Jei mokinys nepateisina praleistų pamokų per dvi dienas, klasės vadovas išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis, bendraudamas su mokiniu, jo tėvais (globėjais). Klasės vadovas kontroliuoja neatvykimą į mokyklą, pamokų praleidimą dėl kitų priežasčių.
 2. Mokinys, nedalyvavęs pamokoje be pateisinamos priežasties, privalo savarankiškai arba lankydamas konsultacijas išmokti ir atsiskaityti už praleistos pamokos medžiagą.
 3. Situacijai nepagerėjus:

11.1. Socialinis pedagogas kviečia mokinius individualiam pokalbiui.

11.2. Socialinis pedagogas Prevencinės darbo grupės pasitarime informuoja apie mokinius, kurie praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties.

11.3. Informuojamas pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių lankomumo priežiūrą.

11.4. Kviečiami mokiniai ir jų tėvai (globėjai) į Vaiko gerovės komisiją.

11.4. Situacijai nepagerėjus informuoja savivaldybės Vaiko gerovės komisiją.

 1. Mokinio, atstovaujančio mokyklai įvairiuose renginiuose, praleistos pamokos žymimos raide ,,n“.
 2. Šios pamokos yra pateisinamos institucijos, vykdančios renginį, įsakymu, suderinus su mokymo įstaiga, arba mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 1. VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS NAGRINĖJIMAS

 

 1. Mokiniui pavėlavus į pamokas daugiau nei 2 kartus per savaitę, apie tai klasės vadovas pasikalba su mokiniu ir informuoja tėvus (globėjus), reikalaudamas, kad mokinys laikytųsi mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių.
 2. Mokinio, nuolat vėluojančio į pamokas, nagrinėjant vėlavimų priežastis galioja šios tvarkos 12 punktas.

 

 1. LAUKIAMAS REZULTATAS

 

 1. 16. Pagerės pamokų lankymas, mokinių mokymosi rezultatai.

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Pamokų lankomumo tvarkos aprašo

priedas Nr.1

 

 

______________________________________________________________

(vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė)

 

 

 

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos

______ klasės auklėtojui

 

 

 

PRAŠYMAS PATEISINTI PRALEISTAS PAMOKAS

 

_________________

(data)

Druskininkai

 

Prašau pateisinti ______ klasės mokinio (-ės) ________________________________

(vardas, pavardė)

dėl ligos praleistas pamokas  nuo    _________________ iki      ____________________________.

 

 

Mokinys _______________(data)  lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje  pas gydytoją.

 

 

Pagal gydytojo rekomendaciją mokinys nelankys fizinio ugdymo pamokų

 

nuo  _________________________________   iki_____________________________________.

 

 

Už pateiktą informaciją atsakau asmeniškai.

 

 

_________________________                                                                         ____________

Vardas,  pavardė                                                                                                                                                                            parašas