UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

 I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

1. Ugdymo procesas Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (toliau – Mokykloje) organizuojamas remiantis 2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-3080 sprendimu „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ bei jo pakeitimais ir 2021 m. kovo 19 d. Nr. V-575 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“.

2. Mokyklos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai mokosi dviejuose pastatuose: pagrindiniame pastate, esančiame M. K. Čiurlionio g., 92  ir pradinės mokyklos pastate, esančiame Vytauto g. 22A.

3. Esant epidemiologinei situacijai, skirtingų klasių mokiniai skirstomi į atskiras grupes, kurios naudojasi bendromis sanitarinėmis patalpomis.

4. Veido apsaugos priemonių dėvėjimas:

4.1. mokytojai ir kiti darbuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

4.2. mokytojams per pamokas veido apsaugos priemonių dėvėti nereikia, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą;

4.3. kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių – jie turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

4.4. kaukių leidžiama nedėvėti visiems priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams, kai jie yra mokykloje ar jos teritorijoje; taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenti sveikatos būklei;

4.5. mokiniams kaukes dėvėti rekomenduojama bendrose mokyklos erdvėse pertraukų metu, kai neišlaikomas saugus atstumas ar kiti saugumo reikalavimai.

5. Jeigu mokytojui ar mokiniui nustatoma COVID-19 liga, mokytojas, mokinio tėvai, nedelsdami turi informuoti mokyklos direktorių, kuris apie tai iškart informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Direktorius, bendradarbiaudamas su centru, nustatys sąlytį turėjusius asmenis, kuriems taikoma 14 dienų izoliacija.

6. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

II SKYRIUS

MOKYMOSI VIETA

6. Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti mokymosi vieta (kabinetas), kurioje vyksta pamokos.

7. Specializuotuose kabinetuose (salėje) tik vienos klasės mokiniams vyksta muzikos, anglų k., etikos, šokio ir fizinio ugdymo pamokos, psichologo, spec.pedagogo ir logopedo užsiėmimai.

8. Mokytojai, dirbantys specializuotuose dalykų kabinetuose, atsakingi už patalpų vėdinimą ir priemonių dezinfekavimą savo kabinetuose. Bendras patalpų dezinfekavimas vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį, kelis kartus per mokymosi laiką.

9. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės mokiniai.

10. Pailgintos dienos grupės ir neformalaus ugdymo veiklose dalyvauja tik vienos klasės mokiniai.

III SKYRIUS

MOKINIŲ GRUPIŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

11.Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių mokiniams (priedas Nr. 1).

12. Sanitarinės patalpos yra  skiriamos tik vienos grupės mokinių reikmėms.

13. Mokyklos teritorijoje/lauke kiekvienai grupei skirta atskira erdvė nurodytu laiku (priedas Nr. 2).

IV SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

14. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta priešmokyklinio ir  pradinio ugdymo bendruosiuose planuose.

15. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.


16. Lauke, lauko klasėje, organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, mokyklos aplinka ir oro temperatūros sąlygos.

17. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą, laikydamiesi saugumo reikalavimų ir priklausomybės klasei teikia specialistai: socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai, logopedas, psichologai.

18. Mokiniai po ūmaus ligos periodo, ligos paūmėjimo, taip pat mokiniai, kurie serga lėtinėmis ligomis ir kuriems reikalinga saugi aplinka, gali kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl  mokymosi namuose skyrimo. Jeigu gydytojų konsultacinė komisija nusprendžia, kad jiems skiriamas mokymąsis namuose, mokinių tėvai kreipiasi į mokyklos direktorių rašydami prašymą ir pridėdami GKK nutarimą.

19. Tėvai, kurie nesutinka, kad esant epidemiologinei situacijai vaikas mokytųsi mokykloje, rašo prašymą mokyklos direktoriui dėl leidimo mokytis mišriuoju būdu (t.y. mokinys mokysis savarankiškai sekdamas įrašus Eduka dienyne ir atsiskaitys tiesiogiai su klasės mokytoja sutartu būdu) nurodydami priežastį ir mokymosi mišriuoju būdu laikotarpį (priedas Nr. 3).

20. Pertraukos metu, mokiniams išėjus iš klasės, vėdinama klasės patalpa.

21. Klasėse dezinfekcinis valymas atliekamas nustatytu laiku.

V SKYRIUS

MOKINIŲ MAITINIMAS

22. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje pagal iš anksto sudarytą grafiką.

23. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai.

24. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos grupės mokiniams.

25. Mokyklos valgykloje užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse – šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių – skystas muilas, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti, rankų džiovintuvai.

VI SKYRIUS

MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

26. Mokiniai, mokykliniame autobuse, turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo.

27. Mokiniai, važiuojantys į/ iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.

_______________________