PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA

2020–2021 M. M.  PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA
 ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

1. Ugdymo procesas 2020-2021 m. m. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (toliau – Mokykloje) organizuojamas tradiciniu būdu nuo 2021 m. kovo 22 d., remiantis 2020 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir jo pakeitimais (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-575).

  1. BENDRA INFORMACIJA

2. Mokyklos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai mokosi dviejuose pastatuose. Pagrindiniame pastate, esančiame M. K. Čiurlionio g. 92, mokosi du 3-ių klasių komplektai ir keturi 4-ų klasių komplektai, pradinės mokyklos pastate, esančiame Vytauto g. 22, mokosi vienas 3-ių klasių komplektas, keturi 2-ų klasių komplektai, keturi 1-ų klasių komplektai  ir keturios priešmokyklinio ugdymo grupės.

3. Esant epidemiologinei situacijai, skirtingų klasių mokiniai skirstomi į atskiras grupes, kurios naudojasi bendromis sanitarinėmis patalpomis.

4. Mokytojai ir kiti darbuotojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Mokytojams per pamokas veido apsaugos priemonių dėvėti nereikia, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą. Tačiau, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių – jie turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

5. Kaukių leidžiama nedėvėti visiems priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams, kai jie yra mokykloje ar jos teritorijoje; taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenti asmens sveikatos būklei. Mokiniams kaukes dėvėti rekomenduojama bendrose mokyklos erdvėse pertraukų metu, kai neišlaikomas saugus atstumas ar kiti saugumo reikalavimai.

6. Jeigu mokytojui, mokiniui nustatoma COVID-19 liga, mokytojas, mokinio tėvai nedelsdami turi informuoti mokyklos direktorių, kuris apie tai iškart informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Direktorius, bendradarbiaudamas su centru, nustatys sąlytį turėjusius asmenis, kuriems taikoma 14 dienų izoliacija.

7.Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

II. MOKYMOSI VIETA

8.  Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti mokymosi vieta (kabinetas), kurioje vyksta pamokos.

9. Specializuotuose kabinetuose (salėje) vyksta tik muzikos, anglų k., etikos, šokio ir fizinio ugdymo pamokos ir tik vienos klasės mokiniams. Mokytojai, dirbantys specializuotuose dalykų kabinetuose, atsakingi už patalpų vėdinimą ir priemonių dezinfekavimą savo kabinetuose. Bendras patalpų dezinfekavimas vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį kelis kartus per mokymosi laiką.

10. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės mokiniai.

11. Prailgintos dienos grupės veikloje dalyvauja tik vienos grupės mokiniai.   

III. MOKINIŲ GRUPIŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

12. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių mokiniams. Priedas Nr. 1.

13. Sanitarinės patalpos yra skiriamos tik vienos grupės mokinių reikmėms.

14. Mokyklos teritorijoje/lauke kiekvienai grupei skirta atskira erdvė nurodytu laiku. Priedas Nr. 2.

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

15. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendruose planuose.

16. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.

17. Lauke, lauko klasėje, organizuojamos įvairių dakykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygo.

18. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą laikydamiesi saugumo reikalavimų ir priklausomybės klasei teikia specialistai: socialiniai pedagogai, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėjai, logopedė, psichologai.

19. Mokiniai po ūmaus ligos periodo, ligos paūmėjimo, taip pat mokiniai, kurie serga lėtinėmis ligomis ir kuriems reikalinga saugi aplinka, gali kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl  mokymo namuose skyrimo. Jeigu gydytojų konsultacinė komisija nusprendžia, kad jiems skirtinas mokymas namuose, mokinių tėvai kreipiasi į mokyklos direktorių rašydami prašymą ir pridėdami GKK nutarimą, kad jiems būtų paskirtas nuotolinis mokymas namie.

20. Tėvai, kurie nesutinka, kad esant epidemiologinei situacijai vaikas mokytųsi mokykloje, rašo prašymą mokyklos direktoriui dėl leidimo mokytis mišriu būdu (t.y. mokinys mokysis savarankiškai sekdamas įrašus Eduka dienyne ir atsiskaitys tiesiogiai su klasės mokytoja sutartu būdu) nurodydami priežastį ir mokymosi mišriu būdu laikotarpį. Priedas Nr. 3.

20. Pertraukos metu, mokiniams išėjus iš klasės, vėdinama klasės patalpa.

21. Klasėse dezinfekcinis valymas atliekamas nustatytu laiku.

_______________________