Metų veiklos ataskaita

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA

 

DANUTĖ ČASIENĖ

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-12-30

Nr. 2

 

Druskininkai

 

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Mokyklos veiklos strateginio plano 2019-2021m. pagrindinis veiklos prioritetas yra individuali mokinio pažanga bei  edukacinių erdvių modernizavimas. Svarbiausi  strateginiai tikslai:  Inovatyvių ugdymo (si) sąlygų kiekvienam mokiniui kūrimas, siekiant jo nuolatinės asmeninės pažangos bei  mokyklos mikroklimato gerinimas, kuriant saviraiškaus dalyvavimo formas, skatinant ir ugdant mokyklos bendruomenės pilietiškumą ir tautos vertybių puoselėjimą; mokymo (si) sąlygų tobulinimas.

2019m. vykdant Veiklos planą, tiesiogiai susijusį su Strateginiu mokyklos planu, Lyderių laiko-3 darbo grupėje ir Klasių auklėtojų metodinėje grupėje  patvirtinta programa Mokinio lūkesčių numatymo ir aptarimo su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais ir tėvais. Šios tvarkos vykdymą koordinuoja Lyderių laiko grupė: visi  5-8,10 klasių auklėtojai kalbėjosi su mokiniais ir aptarė jų lūkesčius, aiškinosi probleminius atvejus ketvirtadienio valandos susitikimų metu drauge  su dalykų mokytojais. Pasibaigus signaliniam trimestrui vyko 5-10 klasių mokinių tėvų susitikimai su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais. Pradinių klasių mokytojai organizavo susirinkimus pagal poreikį- kiekviena klasė skirtingu laiku.  Aptariant mokinio pažangą, dalyvavo visi mokytojai dalykininkai. Iš viso  susirinkimuose  dalyvavo 78,15 proc. tėvų ir vaikų(5-8 klasių 61,1 proc., priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių-95,2 proc.). Pasibaigus trimestrui aptariami   mokinių 1 pusmečio rezultatai ir lyginami su lūkesčiais tokia seka: klasės auklėtojas-mokinys, dalyko mokytojas-mokinys, tėvai-mokinys, Mokytojų taryba-administracija.

Vykdoma ir koreguojama pamokų stebėjimo  programa „Kolega–kolegai“  aptariant naujus metodus, inovacijas iš tarptautinių projektų, diferencijavimo ir individualizavimo atvejus, namų darbų skyrimo reikšmę. Iš viso 2019m. buvo lankytasi 164 pamokose, kiekvieną mėnesį aptarti pamokų stebėjimo rezultatai, daromi apibendrinimai ir išvados, numatomos tobulinimo kryptys.

Vykdoma nuosekli prevencinių programų LIONS QUEST, Antro žingsnio, Zipio draugų organizavimo  sistema mokykloje. Vedamos atskiros pamokos priešmokyklinio ugdymo grupėms bei 1-10 klasių mokiniams, integruojama į dalykus, organizuojamos bendruomenės veiklos, įtraukiami tarptautiniai projektai.

Planuotas  skaičius mokinių(15), turinčių mokymosi motyvacijos problemų, sėkmingai dalyvavo  tarptautiniuose mokyklos projektuose ir  administracijos pasitarime buvo aptarta pozityvioji šios veiklos pusė.

Keičiamas bibliotekos vaidmuo siekiant artinti mokinį prie knygos ir  gerinti skaitymo suvokimo rezultatus-organizuojami kitokie, mokinius įtraukiantys renginiai, pamažu keičiami mokyklos bibliotekos fondai pagal mokytojų ir mokinių rekomendacijas, dedamos pastangos gerinti mokinių kognityvinius gebėjimus keičiant bibliotekos darbo formas. Iš viso organizuoti 9 bendri renginiai mokiniams, 17 spaudinių parodų, 10 dailės darbų parodų, vestos 65 integruotos pamokos ir valandėlės 1-10 klasių mokiniams.

Mokyklos bendruomenė nuo  2019m. vasario mėn. 25d. pradėjo dirbti išmaniojoje klasėje, kuri atidaryta savivaldybei dalyvaujant ES struktūrinių fondų projekte „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų savivaldybėje“. Buvo rekonstruotas 2 korpuso antras aukštas, perplanuotos esamos patalpos, įrengti du informacinių technologijų kabinetai su transformuojama pertvara, interaktyvioji (skaitmeninė) klasė, mokinių veiklų kabinetą „Minčių galerija“, Wi-fi tinklas, interneto skydinė. Išmaniajai klasei nupirkta nauja IKT įranga: 31 kompiuteris, 2 išmaniosios lentos su stovais, interaktyvios grindys bei viską apjungianti edukacinė platforma „Moza We Premium“ su 5 metų licencija.  Mokymai vyko tik įsteigus klasę, iškart organizuotos pamokos, registruojantis debesų erdvėje, vedamos integruotos bei atviros pamokos. Iš viso Išmaniojoje erdvėje 2019m. vyko 295 kitokios  pamokos 1-10 klasių mokiniams, dirbo 30 mokytojų. Mokyklos mokytojai vedė integruotas parodomąsias pamokas Lietuvos mokyklų mokytojams –dalyvavo Kauno, Kretingos, Vilniaus, Jonavos  mokyklų mokytojai. Mūsų mokytojai  rašė projektus ir organizavo  trumpąsias(1 savaitės) mokytojų stažuotes per Ugdymo plėtotės centrą bei Druskininkų švietimo centrą – tokias pamokas vedė  21 mokytojas.  Projektų partneriams iš ES  (Prancūzijos, Turkijos, Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir kt. šalių mokyklų) vyko integruotos veiklos bei renginiai Išmaniojoje erdvėje, dažni  kitų Lietuvos mokyklų mokytojų 2-3 val. supažindinimai su kitokia pamokos vedimo forma  išmaniojoje klasėje.

Pirmasis mokinių-mokytojų-tėvų Forumas „Gera pamoka“ organizuotas 2019m. gegužės 9d.Išmaniojoje erdvėje, kurioje puikias sąlygas dirbti turi ir  Mokinių taryba („Ateik, kartu nuveiksime daugiau“). Mokinių taryba savo jaukioje erdvėje kuria veiklos planus, diskutuoja, organizuoja susitikimus.

Norint tobulinti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes, siekiama sudaryti jiems palankias sąlygas plėtoti savo ypatingus gabumus. Pavasarį ketvirtų klasių mokiniams vykdyta gabių mokinių atranka pagal specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) parengtą metodiką. Šiuo metu aktyviai vykdoma Gabiųjų mokinių ugdymo programa nuo 5-osios klasės, siekiant ugdyti aukštuosius mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, problemų sprendimą, kritinį mąstymą. Mokyklos pasiūlytose tiriamosiose veiklose dalyvauja  17 penktųjų klasių mokinių ir 30 mokinių veiklose su vaikų universitetu „Alfa“ bei KTU.

Mokykla 2019m. lapkričio mėn. organizavo 75-ečio jubiliejų ir įtraukė visą mokyklos bendruomenę į savaitės veiklas: vyko įdomios pamokos-susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, sportiniai renginiai, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir kt. Mokykla išleido dvi knygas apie savo veiklą: šiuolaikišką knygą su QR kodu informacijai „Atgimimo“ mokyklai-75-eri“: ir ‚Gyvenimo ratas sukasi“ –senjorų „Bičiulių“ mokyklos laikotarpio veiklos.

Mokykla dalyvavo  mokyklos edukacinių sporto ir laisvalaikio erdvių  atnaujinimo projektuose:

 

1. Projektas „ Sportinių erdvių saugumas – ne privalumas, o sveikatinimosi sąlyga“ .Sporto rėmimo fondo lėšos pagal  programą „Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui“. Bendra suma-30 740,00 Eur.

 

2. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Iš dalies ES lėšomis finansuojamas projektas (90% ES lėšos, 10% partnerių) „Wellness and healthy lifestyle capacity building through the renovation of sport/recreation facilities, their safe use and cross-border cooperation“. Bendra suma 568 364,99 Eur

Mokykla atnaujins ir pritaikys didesnei vaikų ir jaunimo  auditorijai sporto ir laisvalaikio erdves.

 

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

  1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
1.1.Ugdymo rezultatų gerinimas įtraukiant nemotyvuotus  mokinius į  tarptautinius projektus, siekiant gerinti jų emocinę savijautą ir pasitikėjimą savimi.  Projektinėse veiklose dalyvaus dauguma nemotyvuotų mokinių iš 6-8 klasių; mainų  veiklose su kitomis šalimis  dalyvaus sudaryta ir atrinkta tikslinė mokinių grupė  iš kiekvienos 6-8 klasės; su jais dirbs projektų vadovai, klasių auklėtojai, bus sudarytos tinkamos sąlygos jų saviraiškai. Bendradarbiaujant su mokiniais iš savo ir kitų šalių, keisis mokinių stereotipinis mąstymas, stiprinamos kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo kompetencijos.

 

 Kiekvienos 6-8 klasės nemotyvuotų mokinių įtraukimas į tarptautinę veiklą,

jų dvasinės brandos pokyčių stebėjimas pamokose ir kitose veiklose, (pokalbis su mokiniais, klasių auklėtojais, projektų vadovais),

ugdymo rezultatų kaita(signalinio pusmečio rezultatai, testai).

Mokinių  bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas dirbant grupėse, žaidžiant komandinius žaidimus, atliekant individualias užduotis.

 

 Mokykloje mokosi 752 mokiniai, kurie paskirstyti į 32 klasių komplektus. Kiekviena klasė turi savo savivaldą. Emocinį pozityvų mokyklos klimatą kuria visa mokyklos bendruomenė, klasių aktyvas, klasių auklėtojų metodinė taryba, socialinė –pedagoginė komanda: mokykla šiuo metu turi du jaunus psichologus, kurie taip pat   rūpinasi kiekvieno vaiko gerove, saugumu. Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai išklausė LIONS Quest ir Antro žingsnio programų kursą ir dirba su mokiniais pagal šias  programas. Kasmet vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas anketuojant mokinius, mokytojus, tėvus bei panaudojant kitas metodikas, siekiant išsiaiškinti mokyklos mikroklimato palankumą mokymuisi. Planingai ir nuosekliai dirba VGK, bendradarbiaudama su savivaldybės PPT, VGK, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi. Mokykla vertinama dėl palankaus mokymusi mikroklimato ir jo gerinimo darbų, tačiau kiekvienoje klasėje yra 2-3 mokiniai, kurie dėl įvairių sutrikimų ar kitokių priežasčių trukdo klasės draugams susikaupti, dirbti kūrybiškai pamokose.  Be kitų iniciatyvų (individualaus darbo su mokiniu, jo šeima, Ministerijos modelio taikymo, ir pan.), mokykla ėmėsi netradicinės veiklos- įtraukti šiuos mokinius į aktyvią tarptautinę veiklą, atskleidžiant platesnį pasaulio suvokimą, dalyvavimą aktyviose veiklose savo  mokykloje ir svečioje šalyje, suvokiant bendraamžių gyvenimo prioritetus užsienyje, jų gyvenimo būdą ir mokymosi galimybes. Taip pat klasėse yra mokinių, kurie yra uždaresni, nepritampantys, neatsiskleidžiantys, ribojantys savo popamokinės veiklos pasirinkimus, priklausantys nuo kitų nuomonės, ir pan. Paprastai pusmečiui pasibaigus kiekvieno mokinio individualios pažangos kreivės ir asmeninės pažangos apibendrinimo lapai  aptariami su klasės auklėtoju, duomenys pristatomi direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir tariamasi dėl tolimesnės pagalbos mokiniui – konsultacijų pagerinti rezultatams arba papildomai ugdyti gebėjimus. Svarbią vietą šiame aptarime užima mokinio emocinė savijauta klasėje, santykiai su bendraamžiais, bendradarbiavimas su mokytojais. Tie mokiniai, kuriems siekiant geresnių rezultatų trukdo individualios problemos( priklausomybė nuo virtualios aplinkos, pasitikėjimo savimi stoka, prisiimta „blogiuko“ etiketė atėjus iš kitų mokyklų) yra socialinės-pedagoginės komandos akiratyje ir, tariantis su tėvais, mokykla imasi individualios pagalbos mokiniui priemonių. Vienas iš svarbių veiksnių yra tarptautinių projektų įtraukimas į individualios mokinio pažangos planą.

Tarptautiniai Erazmus+ projektai bei tęstiniai tarptautiniai mokyklos ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai suteikia progą pamatyti save, supantį pasaulį kitaip.

  6-8 klasėse, kurios aktyviausiai dalyvauja ir pagal nuostatus gali dalyvauti tarptautinių projektų mainuose, VGK duomenimis, mokosi 23 mokiniai, kuriuos paskatiname įsitraukti į tarptautines veiklas,  sudarančias didesnes individualias galimybes atsiskleisti netradicinėje erdvėje.

 2019 m. mokykla dalyvavo 5 tarptautiniuose projektuose. Juose  bei e-twinning veiklose dalyvavo virš 300 5-8 klasių mokinių. Buvo vykdomi projektiniai mainai Druskininkuose “Būk sveikas ir įtrauk savo bendruomenę“,  Lenkijoje- „ Būk šaunus-būk ekologiškas“,   Slovakijoje- „ Viena Europa, viena ateitis“, projektiniai mainai Baltarusijoje. Tęsiamas 2018-2020 m. Erasmus+ KA1 projektas ,,Šansas“, kurio metu didžiausias dėmesys skiriamas nemotyvuotų mokinių įtraukimui į tarptautines veiklas ir jų ,,užnorinimui“  mokytis bei dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime. Šiame projekte dalyvauja mokiniai, kurie turi įvairių ugdymo(si) bei elgesio ir emocijų valdymo problemų, tačiau turi daug galimybių ir rodo pastangas keistis. Tarptautinių projektų atrankos darbo grupė tariasi su mokytojais dalykininkais, klasių auklėtojais, tėvais, mokyklos psichologu, socialiniais pedagogais, specialiaisiais pedagogais dėl mokinių sudominimo ugdymo procesu per projektus, individualiomis jų įtraukimo  galimybėmis.

2019 m. buvo planuota į veiklas įtraukti 15motyvacijos stokojančių mokinių: Erazmus+ projekte „Šansas“-12 mokinių; 1 mokinys- Erasmus + programos „Veiklus jaunimas“ projekte „Stay healthy and involve your community“, 2 mokiniai Lietuvos-Baltarusijos projekte „Mus jungia Nemunas“.

Pvz.,Erasmus + programos „Veiklus jaunimas“ projekte „Stay healthy and involve your community“ dalyvavo mokinys, kuris turi mokyklos fobiją ir beveik visiškai nebendrauja su bendraamžiais. Projekto metu jis palengva integravosi į visas siūlomas veiklas, ne kartą generavo idėjas komandinėse užduotyse ir pats siekė bendravimo. Tame pačiame projekte dalyvavusiam mokiniui, kuris labai vengdavo atsakomybės, buvo patikėta organizuoti dalį tautinio vakaro, kurio metu buvo pristatoma lietuviška kultūra. Buvo siekiama  parodyti, kad nuo jo indėlio labai priklausys bendra komandos sėkmė. Vaikinas puikiai susidorojo su užduotimi ir po to dar ne kartą siūlė pagalbą organizuojant veiklas.

Projekto „ One Europe, one future“ dalyviai mokėsi tolerancijos ir atjautos, nes visi 6 čekų mokiniai buvo su dideliais spec. poreikiais. Visi 6 mūsų mokiniai padėjo jiems veiklose, reikalaujančiose fizinės ištvermės bei organizuojant kūrybines dirbtuves ir tautinį vakarą, visada juos drąsino ir parėmė.

  Visi šie mūsų mokiniai patobulino bendravimo, bendradarbiavimo, tarpkultūrines kompetencijas, įgijo daugiau drąsos ir noro mokytis. Daugumos šių mokinių anglų kalbos rezultatai pakilo vienu balu, keli mokiniai pagerino matematikos, trys- geografijos dalykų rezultatus. VGK  posėdžiuose informacija pasidalinę projektų vadovai  ypač akcentavo šių mokinių emocinės būsenos pokyčius. Vienas iš jų buvo apdovanotas Mokyklos vilties statulėle už individualią pažangą (asmeninės iniciatyvos, pokyčiai klasės grupių veiklose, popamokinėje erdvėje, bendravime su draugais ir mokytojais, geresni mokymosi rezultatai).

  1.2.Mokyklos bibliotekos vaidmens keitimas artinant mokinį prie knygos  Mokinių skaitymo kultūros  kaita ir jaunųjų skaitytojų

aktyvumo didinimas taikant pedagogines priemones, šalies standartizuotų skaitymo testų rezultatų kaita

 Įdomių, mokiniams patrauklių, renginių  organizavimo bibliotekoje sistema (pagal mokinių amžiaus grupes); bibliotekos skaitomų knygų sąrašo atnaujinimas ir  fondų šiuolaikinimas (pagal mokinių ir  mokytojų lituanistų pateiktą sąrašą); padidėja mokinių, skaitančių knygas mokyklos bibliotekoje skaičius( nuo 633 iki 700).

Ypatingas dėmesys skiriamas pradinių klasių mokinių, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų  patrauklios skaitymo aplinkos kūrimui. Projekto „Lyderių laikas 3“  dalyvių patirčių panaudojimas ( kiekvieno  nario dalyvavimas „minčių lietuje“ teikiant ir telkiant  idėjas).

Mokinių diagnostinių ir standartizuotų  skaitymo suvokimo testų pozityvūs pokyčiai.

 

 2019 m. mokyklos bibliotekai buvo iškeltas uždavinys keisti veiklos profilį, pagrindinį dėmesį skiriant darbui su mokiniu, populiarinant knygų skaitymą ir keičiant nusistovėjusius klasių/mokinių/mokytojų bendradarbiavimo su biblioteka įpročius. Biblioteka kas mėnesį rengė savo darbo planus, suderintus su Metodinės tarybos veikla bei klasių auklėtojų iniciatyvomis. 2019 m. mokyklos bibliotekos darbuotojai siūlė ir įgyvendino naujas veiklas, skatinančias mokinius skaityti: subūrė garsinio Metų knygos (vaikų kategorija), pasakų ir emocinio skaitymo mokinių grupes, ruošė buvusių ir esamų mokyklos mokytojų ir mokinių kūrybos bei mokslo darbų parodas, kartu su dalykų mokytojais vedė integruotas pamokas, aktyviai įsijungė į mokyklos 75-ųjų veiklos metinių minėjimo organizavimą, Savivaldybė inicijuotą   ekologiškų Kalėdų konkursą. Bibliotekoje patraukliai organizuojamos pažintinės valandėlės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir pradinių klasių mokiniams, į susitikimus su mokiniais kviečiami ,,Druskininkų poezijos rudens“ dalyviai, įsijungiama į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius, pristatomos jubiliejinės rašytojų leidinių parodos. Bendradarbiaujant su Meno mokykla bei vietiniais dailininkais ruošiamos dailės parodos, organizuojami susitikimai su autoriais. Siekiant įvairesnės ir patrauklesnės veiklos, įvairaus amžiaus mokiniams organizuojami edukaciniai užsiėmimai pagal Kultūros paso programas, į susitikimus kviečiami įdomūs žmonės, įtraukiami mokiniai į Knygnešio, Pasaulinės knygos dienas minėjimo renginius.

Naujose  bibliotekos iniciatyvose  2019m. dalyvavo  153 pradinių klasių  mokiniai (knygų pristatymai, garsinis skaitymas, integruota veikla pamokų metu) bei  136 mokiniai iš 5-8 klasių. Tęsiant pradėtas iniciatyvas biblioteka siekia tapti aktyvios veiklos vaikams traukos  centru. Jiems įprasta čia atsipalaiduoti, pasišnekučiuoti prie židinio su bendraamžiais, bibliotekos darbuotojais, mokytojais.

 

Diagnostinių ir standartizuotų skaitymo testų rezultatai:

2019m.NŠA duomenimis, 2 kl. mokinių skaitymo gebėjimų aukščiausiai grupei skirtini 55,7 proc. antrokų(46,3 savivaldybėje); 4 kl. skaitymo testų aukščiausi  pasiekimai-34,0 proc. mokinių(10,0  šalyje), t.t, mergaičių- 41,1 proc., berniukų-23,7 proc. (atitinkamai šalyje -14,0 ir 7,0); 6 kl. aukščiausi pasiekimai-30,0 proc. mokinių, (šalyje-8,6 proc.), mergaičių-27,3, berniukų-31,3(šalyje-12,6;4,5).Palyginimui 2018m.4kl.32,8(šalyje 31,6),6 kl. 28,6(šalyje- 29,4).Aukščiausi pasiekimai gerėja, o mokyklos bibliotekai svarbus vaidmuo tenka gerinant žemesnius kognityvinius rodiklius: pagal informacijos radimą  4 kl. mokiniai  surenka 82,7 proc., tačiau vertinimas (turinio, raiškos) siekia 64,4 proc., o aukštieji mąstymo gebėjimai-61,1 proc.

 

LL3 narių siūlymai, kuriuos mokyklos biblioteka pasirinktinai  įgyvendina:    mėnesio skaitymo diagramos ir mėnesio rezultatų suvedimas, aktyviausios klasės ir aktyviausių skaitytojų rinkimai, Integruotos pamokos: darbas su įvairiais informacijos šaltiniais, informacijos atranka ir sisteminimas; veiklos pertraukų metu: informacijos paieškos konkursai, termometras,  , Kūrybiniai pusvalandžiai, Poezijos pavasarėlio nominacijos ir prizai, Pirmokų šeimų vakarai, Skaitymo maratonas, Knygų Kalėdos, Įdomiausia vasaros knyga.

 

 

1.3.Mokyklos savivaldos aktyvinimas  dalyvaujant  inovaciniuose kaitos procesuose  Mokinių tarybos vaidmuo apskritojo stalo diskusijose su tėvais; tėvų dalyvavimas kartu su vaikais susitikimuose su mokytojais dalykininkais; mokyklos savivaldos organizacijų  indėlis organizuojant bendruomenės savaites; netradiciniai savivaldos organizuojami renginiai;

Savivaldos įsitraukimas į  mokyklos kaitos procesus (gabiųjų mokinių veiklos aktyvinimas, psichologinio-emocinio klimato gerinimas).

Savivaldos iniciatyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės savaičių inicijavimas per Mokyklos savivaldos grupes, gražių idėjų sklaida

 

 

Dalyvavimas savanorystės akcijose, siekiančiose pagelbėti kitam žmogui, žmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenės konferencijos-diskusijos organizavimas ir priimtų sprendimų laikymasis

 

 

 

 

 

Forumas „Gera pamoka“ ir pagrindinių geros pamokos kriterijų laikymasis kiekvienoje pamokoje (stebėtų pamokų protokolai, Mokinių tarybos nuomonių apžvalga).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažų-svarių  idėjų bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabiųjų mokinių darbo grupių  veiklos aktyvinimas su vaikų universitetu Alfa ir tradiciniais Lietuvos universitetais (sistemos kūrimas dirbant su gabiaisiais mokiniais, pradedant nuo 5-osios klasės).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitokios pamokos organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulinama konsultacijų sistema įvairių gebėjimų mokiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų komitetų vaidmens keitimas

 

 Mokyklos savivaldos grupės vaidina svarbų vaidmenį mokyklai sistemiškai pereinant  nuo mokymo prie mokymosi paradigmos, gerinant emocinį mokyklos klimatą, palankų mokymuisi, kuriant inovatyvias veiklas. 2019 m. vykdyta skatinimo programa ,,Visi drauge galime daugiau“. Skatinimo programos tikslas – siekti, kad laikantis bendrų susitarimų, draugiškoje, tvarkingoje, savitarpio supratimu ir pagarba grįstoje aplinkoje visiems mokykloje būtų gera gyventi ir mokytis. Programos metu buvo vertinamas mokinių elgesys pamokų ir pertraukų metu, tvarka klasėje, susitarimų laikymasis. Programa vykdyta trijose grupėse: tarp 1-3 klasių, tarp 4-ų  ir tarp 5-10 klasių. Klasės, surinkusios daugiausiai taškų, buvo apdovanotos vertingais prizais – pasirinkta kelione „Pažink Lietuvą“.

Pagal 2019m. NŠA duomenis, 92,8 proc. 4-okų jaučiasi saugūs mokykloje ir 95,2 proc. patinka mokytis šioje mokykloje; atitinkamai 6 kl. mokiniai -79,3 jaučiasi saugūs ir 87,9 proc. patenkinti, kad mokosi šioje mokykloje; 94,7 proc. šeštokų mokinių tėvams patinka mokykla, o 93,1 proc. mokinių jaučiasi patys atsakingi už mokymąsi, 84,5 proc. mokosi noriai, patys turėdami asmeninių lūkesčių. Kasmet pati mokykla inicijuoja mikroklimato pokyčių tyrimą, labai kruopščiai aiškindami mokiniams apie kiekvieno jų atsakymų svarbą. Prie bendro mokyklos pozityvaus  emocinio klimato kūrimo prisideda kiekviena savivaldos grupė, kurdami ir palaikydami bendrą susitarimų strategiją.

Dukart per 2019m.  metus organizuotos bendruomenės savaitės (sveikatingumo savaitė ir jubiliejinių renginių savaitė). Sukurtos naujos idėjos mokyklos jubiliejui pažymėti. Iniciatyvos –iš visų savivaldos grupių.

Mokinių tarybos vienas iš prioritetų-savanorystės veikla, padedant senelių namams, slaugos ligoninei pasiruošti Kalėdoms, Lions moterų klubui organizuojant  labdaros renginius, kuriamos pavienės ar klasių iniciatyvos, keliamos svarbios problemos, trukdančios tobulėti kiekvienam, gerinti ugdymosi rezultatus. Pvz., Unisef  bėgimui Druskininkuose  paremti  Mokinių taryba inicijavo akciją( sausainių, pyragų kepimas ir jų pardavimas mokyklos bendruomenei). Už gautas lėšas buvo nupirkta bilietų. Mokykla 2019m. tapo pirmosios vietos laimėtoja šalyje pagal mokinių dalyvavimą Unisef bėgime ir buvo apdovanota kelione į Tartu Ahha muziejų bei susitikimus su žymiais žmonėmis.

 

Mokyklos bendruomenė nuo  2019m. vasario mėn. 25d. pradėjo dirbti išmaniojoje klasėje, kuri atidaryta savivaldybei dalyvaujant ES struktūrinių fondų projekte „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų savivaldybėje“.   Išmaniajai klasei nupirkta nauja IKT įranga bei viską apjungianti edukacinė platforma „MozaWebPremium“ su 5 metų licencija.  Pirmasis mokinių-mokytojų-tėvų forumas organizuotas Išmaniojoje erdvėje, kurioje puikias sąlygas dirbti turi ir  Mokinių taryba („Ateik, kartu nuveiksime daugiau“).

Mokinių taryba, Mokyklos taryba aktyviai dalyvavo pasirengime Mokytojų-mokinių-tėvų forumui „Gera pamoka“ ir patys  buvo vieni pirmųjų komandiniame darbe. Priimtas mokyklos susitarimas, kas yra Gera pamoka „Atgimimo“ mokykloje ir patvirtinta 12 Geros pamokos kriterijų, kurie laminuoti ir pakabinti kiekviename kabinete.

  Mokinių taryba inicijavo judriąsias pertraukas mokyklos stadione ir sporto salėje; dalyvavo visų 5-8 klasių mokiniai pagal jų pačių  patvirtintą planą bei pradinių klasių mokiniai. Mokyklos taryba inicijavo paramos gavimą 1944-2012m. abiturientų vinječių galerijai  sukurti, mokyklos jubiliejaus knygai išleisti. Mokinių taryba ugdosi  kritinio mąstymo kompetencijas diskusijose-pokalbiuose su mokyklos direktore ( kiekvieną mėnesį aptariamos aktualiausios problemos, nuveikti darbai ir planuojamos veiklos). Metodinė taryba ir Mokytojų taryba renkasi kiekvieną ketvirtadienį svarbiausiems  mokyklos  veiklos klausimams aptarti. Aptariame ir pasiskirstome naujas užduotis,   siekdami  2019m. veiklos plano tikslų įgyvendinimo.

Gerindami mokyklos emocinį klimatą, savivaldos grupių aktyvistai pasiūlė organizuoti renginį 1-10 kl.- „Susipažinkite- mano talentas“ , Senelio dieną ( į mokyklą pakviesti savo senelius, kurie pasidalintų prisiminimais, organizuotų tautines veiklas, pasakotų įdomias istorijas ir pan.). Pradinėje mokykloje bus organizuojamas užsiėmimų ciklas „Aš galiu“, skirtas mokytojams, mokiniams, tėvams, „Auksinė knyga“-1-10 klasių mokiniams, kai pastebėtas geras darbas yra viešinamas ir padėkojama  už tai.

 

Mokinių taryba ir Mokyklos taryba aktualizavo gabiųjų mokinių ugdymo problemas, diferencijavimo ir individualizavimo stoką pamokoje, todėl 2019m. gegužės mėn. buvo inicijuotas gabiųjų mokinių ugdymo projektas mokykloje( nuo 5-osios klasės) kartu su Druskininkų PPT ir Lietuvos universitetais. Vadovaudamasi Lietuvos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo Strategija (2003-2012, 2013-2022), Mokyklos veiklos dokumentais Druskininkų „Atgimimo“ mokykla vykdo darbą su gabiaisiais mokiniais nuo 2007m. Pagal mokyklos veiklos stebėsenos duomenis bei NŠA duomenis, aukščiausių gebėjimų ugdymui mūsų mokykloje skirtinas didesnis dėmesys( matematikos, lietuvių kalbos testų rezultatai rodo, jog mokiniai nepakankamai geba taikyti įgytas žinias, stokoja aukštesniojo mąstymo gebėjimų-pvz., matematikos 2 kl.žinios ir supratimas vertinami  90,4 proc. šios srities taškų, tačiau taikymas-68,6 proc., o  aukštesniojo mąstymo gebėjimai- 51,9 proc. 4-je klasėje atitinkamai -76,1 proc. vertintini  matematikos žinios ir supratimas, o taikymas-58,2 proc., 41,4 proc.-aukštesniojo mąstymo gebėjimai. Norint išnaudoti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes, siekiama sudaryti jiems palankias sąlygas plėtoti savo ypatingus gabumus. Todėl praeitų metų pavasarį ketvirtų klasių koncentre vykdyta gabių mokinių atranka pagal specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001) parengtą metodiką. Remiantis gautais rezultatais, sudaryta  20  gabių penktokų grupė. Su atrinktais mokiniais ir jų tėvais susitiko Gabiųjų mokinių projekto iniciatyvinė grupė, buvo pasiūlyti keli mokinių gebėjimų ugdymo projektai, o mokiniai ir tėvai turėjo  pasirinkimo galimybę: vaikų universitetas „Alfa“, mokinių matematinių-kūrybinių-gamtamokslinių  gebėjimų gilinimas mokyklos organizuojamose tiriamosiose veiklose, Mokinių akademijos veikloje. Jau nuo lapkričio mėnesio siūlomi kassavaitiniai gamtamoksliniai užsiėmimai, integruojantys chemiją, fiziką, biologiją ir matematiką Jų metu mokiniai plečia savo žinias ir įgūdžius patirtinio mokymo(-si) pagalba.Šioje veikloje dalyvauja 17-ka penktokų.

Stengdamiesi parodyti mokiniams jų ateities perspektyvas ir akademinio mokslo prasmę, atnaujinome bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais. Kas keletą mėnesių planuojame vykti į paskaitas ir praktinius užsiėmimus įvairiuose universitetuose. Pirmoji išvyka jau įvyko gruodžio 6 d. Kadangi mokykla dalyvauja Erasmus+ KA1 projekte „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas, naudojant inovatyvius mokymo metodus“, mokytojai, dalyvaujantys šiame projekte, suorganizavo gabių mokinių išvyką į Kauno

technologijos universitetą.

Dar viena gabiųjų vaikų ugdymo sritis – įsitraukimas į privataus K.Simonavičiaus universiteto veiklą. Trisdešimt 5-6 klasių mokinių prisijungė prie tarptautinio vaikų universiteto „Alfa“. Jaunieji studentai 2

kartus per mėnesį dalyvauja 4 akademinių valandų interaktyviose ir inovatyviose paskaitose: technologijų ir inovacijų, aviacijos, komunikacijos ir žurnalistikos, finansinio raštingumo ir teisės, kino kūrimo ir animacijos.

Šiais mokslo metais didesnis dėmesys skiriamas gabiems penktų-šeštų klasių mokiniams, tačiau kasmet programa bus plečiama ir apims vis daugiau koncentrų.

Mokykla 2019m. gruodžio mėn. dalyvavo šalies projekte  ,,Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ dėl galimybės išbandyti naujausias mokymo metodikas aukštesniųjų gebėjimų mokiniams ugdyti.

Pamoka-svarbiausia įvairių gebėjimų mokinių ugdymo ir tobulinimo vieta. Metodinė taryba tobulina pamokų struktūros pokyčių priėmimą per pamokų savianalizės sistemą „Kolega-kolegai“; 2019m.   pateikė stebėtų 164 pamokų protokolus, kurie  pagrindžia Geros pamokos kriterijų laikymąsi   pamokose.

Kiekvienas mokytojas, vadovaudamasis priimtais geros pamokos kriterijais, didesnę savo veiklos dalį turi skirti mokymosi paradigmos įgyvendinimui, daug laiko-pasiruošimui, pamokos organizavimo struktūros kaitai, pasirengimui organizuoti pamoką išmaniojoje erdvėje.   Mokytojai dalinasi patirtimi „kolega-kolegai“ veiklose bei metodiniuose užsiėmimuose. Jie ne tik veda atviras integruotas pamokas, organizuojamos dubliuotos pamokos, siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvį, bet ir rašė projektus per UPC: atvyko kolegos iš kitų mokyklų, kuriems 21 mokytojas organizavo   atviras, integruotas pamokas ir pristatymus. Pristatoma užsienio kolegoms, dalyvaujantiems su mumis kartu tarptautiniuose projektuose.

Vyksta mokytojų dalijimasis patirtimi -„Pedagogų praktinės dirbtuvės“ pradinėse klasėse. Gerosios patirties sklaidos organizavimo tikslas – sudaryti  sąlygas pradinių klasių mokytojoms dalintis gerąja pedagogine patirtimi. „Pedagoginių praktinių dirbtuvių“ metu dalijamasi mokinių ugdymo būdais ir metodais, IKT, dalijamasi sėkmės istorijomis, praktiniais darbais, dalijamąja medžiaga ir kt.

 

2019 m. lietuvių kalbos, matematikos, anglų ir rusų kalbų konsultacijas lankė 184 mokiniai. Iš 36 mokinių, kurie buvo nepasiekę patenkinamo lygio I pusmetyje, rezultatai po konsultacijų lankymo mokslo metų pabaigoje pagerėjo 11 mokinių. Lietuvių k., matematikos ir anglų k. konsultacijas tęsiame toliau. Kiekvieną mėnesį dėstantys mokytojai informuoja konsultuojančius mokytojus apie mokinius, kurių kontrolinių darbų pažymiai du kartus iš eilės buvo žemesni negu anksčiau ir jie privalo lankyti konsultacijas. Po kiekvieno pusmečio susitinka dėstantys ir konsultuojantys mokytojai bei mokiniai apskrito stalo diskusijai. Orientuojami lankyti ir tie 6-8,10 mokiniai, kurie neturi tinkamų galimybių namuose paruošti pamokų ir dėl tėvų nepriežiūros arba socialinių tėvystės įgūdžių stokos.

Apklausų metu, pasibaigus  2019 m.2-jam pusmečiui,  nustatyta, kad tikslinga sukurti namų darbų ruošimo klubus 5 klasių mokiniams: matematikos, anglų kalbos ir istorijos. Mokyklos savivaldos grupės pritarė šiems procesams.

2019m. vyko mokyklos administracijos susitikimas su Tėvų komitetais, kurių metu aptarti Tėvų-mokinių-mokytojų susirinkimų organizaciniai klausimai ir rezultatai, numatytos Forumų veiklos, pristatyti mokyklos tarptautinių ir šalies testų rezultatai. Tėvų komitetai inicijavo  poreikį kiekvieno mokinio ir klasės auklėtojo pokalbiui aptariant metų lūkesčius.

1.4.Knygos „Atgimimo“ mokyklos veiklos 75-čiui paminėti  išleidimas  Mokyklos bendruomenės įtraukimas į parengimo procesus (mokiniai, mokytojai, tėvai, senjorai „Bičiuliai“)  Knygos vertingumas; visų bendruomenės grupių dalyvavimas; knygos pristatymas mokyklos jubiliejaus metu, atskleidžiant kiekvienos komandos įdėtą vertę.  Mokyklos bendruomenę suvienijusi iniciatyva-penkerių metų veiklos apibendrinimas šiuolaikiškoje  mokyklos knygoje “Atgimimo“ mokyklai-75-eri“. Ją rengiant prisidėjo visa mokyklos bendruomenė. Knygoje buvo panaudotas QR kodas papildomai informacijai įterpti, kad skaitytojui būtų patogu ir naudinga gauti  daugiau  medžiagos  apie mokyklos veiklos turinį. Pagrindinis mūsų leidinio rėmėjas-Savivaldybė, daug   prisidėjo Druskininkų klubas. Senjorai „Bičiuliai“ ne tik dalyvavo šios knygos išleidime, bet ir surinko straipsnius apie savo veiklą ir išleido dar vieną knygą apie „Atgimimo“ mokyklos praeitį. Leidiniai buvo pristatyti  jubiliejinės mokyklos savaitės metu bei šventiniame renginyje miesto bendruomenei.
1.5    

 

 

 

  1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

 

 

  1. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.Mokyklos ir Druskininkų bendruomenę vienijo  antroji knyga apie mokyklą „Gyvenimo ratas sukasi“, kurioje senjorai „Bičiuliai“ pateikė asmeninius išgyvenimus, savo patirtį. Buvo organizuoti renginiai miesto bendruomenei, knyga buvo labai  populiari tarp ankstesnio laikotarpio (1944-1980)mokytojų ir mokinių.
3.2. Projektas „Sportinių erdvių saugumas – ne privalumas, o sveikatinimosi sąlyga“ .Sporto rėmimo fondo lėšos pagal  programą „Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui“. Bendra suma-30 740,00 Eur.

 

Bus   atnaujintas mokyklos didysis Futbolo stadionas ir atnaujinta treniruoklių erdvė.
3.3. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimui per sieną“.  Tai iš dalies ES lėšomis finansuojamas projektas (90% ES lėšos, 10% partnerių) „Wellness and healthy lifestyle capacity building through the renovation of sport/recreation facilities, their safe use and cross-border cooperation“. Bendra suma 568 364,99 Eur. Galimai bus renovuotas ir moderniai įrengtas Pradinių klasių korpuso aikštynas.
3.4.